Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İNTERNET DİZİLERİNİN GLOKALLEŞMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ‘HAKAN: MUHAFIZ’ ÖRNEĞİ

Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 2, 61 - 79, 31.12.2021

Öz

Yeni medyanın olanakları sayesinde geleneksel yayıncılığa ait bir tür olan dizilerin, dijital video akış platformlarından izlenir olduğu bir döneme girilmiştir. İnternetin doğası gereği ülkeler arası sınırların daha da esnek ve geçişken hale geldiği bu ortamda büyük küresel şirketlerin pazarda hâkim olma çabası göze çarpmaktadır. Hakan: Muhafız (The Protector) dizisi bu küresel şirketler arasında en baskın konuma sahip olan Netflix platformunda, ‘ilk Türk Netflix Orijinali’ olarak yayınlanmıştır. Dizide küresel Batılı anlatı yapısı korunmuş ancak yerel öğelerle bir araya getirilerek ‘glokal’ bir kültür ürünü ortaya çıkarılmıştır. Araştırmada Hakan: Muhafız dizisindeki bu glokal özellikler Hofstede’nin kültürel göstergeler yaklaşımı çerçevesinde incelenmiştir. Araştırma neticesinde dizide yerel unsurlar yer almakla birlikte, öykü anlatımı ve içerik bakımından küresel bir anlatının ortaya çıktığı görülmüştür.

Kaynakça

 • Atabek, Ü. (2005). İletişim Teknolojileri ve Yerel Medya İçin Olanaklar. Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya. Alankuş, S. (Ed.), ss. 61-89. IPS İletişim Vakfı Yayınları.
 • Baccarne B., Evens, T., Schuurman, D. (2013). The Television Struggle: An Assessment of Over-the-Top Television Evolutions in a Cable Dominant Market (December 1, 2013).Communications & Strategies, No. 92, 4th Quarter. pp. 43-61.
 • Bauman, Z. (2011). Akışkan Modern Dünyada Kültür. (Çev. İ. Çapçıoğlu, F. Ömek). Ankara: Atıf Yayınları.
 • Baykan, Z.G. (2019). Tasarımda Küresel Fikir Ve Yerel Eylem: Küresel Markalar ve Yerel Pazarlar Ekseninde Glokalizasyon Stratejilerinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Berger, A. A. (2014). Kültür Eleştirisi: Kültürel Kavramlara Giriş. (Çev. Ö. Emir). İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
 • Birsen, H. (2018). İnternet Yayıncılığı. Gürcan, H. İ. (Ed.), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını: 2661.
 • Bozkurt.V. (2019). Kültür ve Toplum. Özmen, M. (Ed.), Küreselleşme ve Kültür (ss.83-103). İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayını.
 • Candan, G. (2020). Glokalizasyon Baglamında Netflix Reklamları: Göstergebilimsel Bir Analiz, Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi, Cilt:2, Sayı: 1.
 • Castells, M. (2002). Gerçek Sanallık Kültürü, İstanbul: Cogito, Yapı Kredi Yayınları, Sayı:30.
 • Celep, E. ve Topaloğlu, M. (2019). Dijital Pazarlama Kapsamında İçerik Pazarlaması ve Netflix’in Glokal Pazarlama Stratejisinin Değerlendirilmesi, Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR) 2019 Vol:6 Issue:32 pp:233-250.
 • Erdoğan, E. ve Aksoy, R. (2009). Küresel marka, yerel pazarlama: Türkiye’deki yabancı markaların web siteleri üzerine bir içerik analizi. Bozok Üniversitesi 14.Ulusal Pazarlama Kongresi, Küreselden Yerele.. Glokal Pazarlama Bildiriler Kitabı. 1. ss.144-151.
 • Ergüney, M. (2017). Türkiye’de İnternet Dizilerinin Gelişmesine Zemin Hazırlayan Tarihsel ve Teknolojik Süreç, Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi, Sayı:2(1), ss. 52-59.
 • Geray, H. (2003). İletişim ve Teknoloji: Uluslararası Birikim Düzeninde Yeni Medya Politikaları, Ütopya Yayınları.
 • Giddens, A. (2002). Run A Way World: How Globalisation Is Reshaping Our Lives, Routledge. Güvenç, B (1984). İnsan ve Kültür. İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Hall, S. (1998). Yerel ve Küresel: Küreselleşme ve Etniklik, Kültür, Küreselleşme, Dünya Sistemi. King A. D. (Ed.), (Çev. G. Seçkin ve H. Yolsal). Ankara: Bilim ve Sanat Kitabevi.
 • Hobsbawn, E. J. (2008). Küreselleşme, Demokrasi ve Terörizm. (Çev: O. Akınhay). İstanbul: Agora Kitaplığı.
 • Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). Cultures and organizations: Software of the mind; intercultural cooperation and its importance for survival (Rev. and expanded 3. ed). McGraw-Hill.
 • İnce, M. (2009). Küreselleşme Ve Yerelleşme: Bir Çelişki Mi?, Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 11, Sayı:1, ss. 259-275.
 • Javidan, M., House, R. J., Dorfman, P. W., Hanges, P. J., & De Luque, M. S. (2006). Conceptualizing and measuring cultures and their consequences: a comparative review of GLOBE's and Hofstede's approaches. Journal of international business studies, 37(6), ss. 897-914.
 • Jenkins, H. (2004). Medya Yöndeşmesinin Kültürel Mantığı, Yeni Medya Kuramları. Aydoğan, F. (Ed.), Der Yayınları, 2018.
 • Kara, B. (2008). Küreselleşme ve İnsan Hakları. Farklı Yönleriyle Küreselleşme. Talas, M. ve Bildirici, S. S. (Ed.), ss. 159-194. İstanbul: Doğu Kütüphanesi.
 • Karaduman, S , Aciyan, E . (2019). Netflix’in İlk Türk Dizisi “Hakan Muhafiz” Üzerine Bir Alımlama Analizi . Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , (32) , 669-687. DOI: 10.31123/akil.620457.
 • Kavi, A. N. (2019). Televizyonda Yayınlanan İnternet Dizileri Üzerine Bir İnceleme: Fi Dizisi Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Mahiroğulları, A. (2005). Küreselleşmenin Kültürel Değerler Üzerine Etkisi, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 0 (50), ss.1275-1288.
 • Manovich, L. (2001). Language Of New Media. London: MIT Press.
 • Mucuk,İ. (2009). Pazarlama İlkeleri (18. Basım), İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Nardalı S., Ay, C., Kartal, B. (2009). Paazarlamada Etik Yaklaşımlar. İstanbul: Detay Yayıncılık.
 • Özbudun, E. ve Keyman, F. (2003). Türkiye’ de Kültürel Küreselleşme: Aktörler, Söylemler, Statejiler. Berger P. L. ve Huntington S. P. (Ed.). Bir Küre Bin Küreselleşme, Çağdaş Dünyada Kültürel Çeşitlilik. ss. 303-326. (Çev. A. Ortaç). İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Özdemir, N. (2009). Kültür Ekonomisi ve Endüstrileri ile Kültürel Miras Yönetimi İlişkisi, Milli Folklor Dergisi, Dönem:21, Sayı: 84, ss. 73-86.
 • Poster, M. (1995). Postmodern Gerçeklikler. (Çev. Ö. Aydınlıoğlu). ss. 111-130. Yeni Medya Kuramları. Aydoğan F. (Ed.), İstanbul: Der Yayınları.
 • Robins, K. (2014). Küreselleşme Karşılaşmaları, Küresel Dönüşümler Büyük Küreselleşme Tartışması. Held D. (Ed.), Anthony McGrew, ss.287-294. Ankara: Phoenix.
 • Sandvine (2019). The Global Internet Phenomena Report. September. https://www.sandvine.com/hubfs/Sandvine_Redesign_2019/Downloads/Internet%20Phenomena/Internet%20Phenomena%20Report%20Q32019%2020190910.pdf, Erişim tarihi: 22.07.2020.
 • Sigismondi, P. (2011). The Digital Glocalization Of Entertainment: New Paradigms İn The 21st Century Global Mediascape. Springer.
 • Supan, J. (2020) Which streaming service has the best original shows and movies? We scraped the data to find out. https://www.allconnect.com/blog/ranking-best-original-content-streaming 03.06.2021Tarihinde Erişildi.
 • Sutherland, A. (Yapımcı), Evrenol, C., Aral, U., Uyanık, G. (Yönetmen). (2018). Hakan: Muhafız [Dizi]. Türkiye: Netflix.
 • Şahin, B. (2013). Uluslararası Pazarlarda Ürün Stratejileri: Standardizasyon, Adaptasyon ve Hazır Gıda Sektöründe Bir Uygulama, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Ankara.
 • Şimşek, A., Özmen, S. (2020). Küreselleşmenin Üretim Pratikleri Açısından Türk Dramalarına Etkileri, Intermedia International e-Journal, Sayı: December, 7(13), ss. 411-428.
 • Tezcan, H. (2011). Tılsımlı Gömlekler, İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Yağcı, S. (2020). ‘Hakan Muhafız’ Brezilya ve Meksika’yı fethetti. https://www.dunya.com/gundem/hakan-muhafiz-brezilya-ve-meksikayi-fethetti-haberi-462923, Erişim Tarihi: 24.02.2021.

AN INVESTIGATION ON THE GLOCALIZATION OF INTERNET SERIES: THE CASE OF: ‘THE PROTECTOR’

Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 2, 61 - 79, 31.12.2021

Öz

Thanks to the possibilities of the new media, we have entered a period in which serials, which are a genre of traditional broadcasting, are watched on digital video streaming platforms. In this environment, where the borders between countries have become more flexible and transitive due to the nature of the Internet, the effort of large global companies to dominate the market stands out. Hakan: Muhafız (The Protector) series was broadcast on the Netflix platform, which has the most dominant position among these global companies, as the 'first Turkish Netflix Original'. The global Western narrative structure was preserved in the series, but a 'glocal' cultural product was created by combining local elements. In the research, these glocal features in the series Hakan: Muhafız (The Protector) were examined within the framework of Hofstede's cultural indicators approach. As a result of the research, it has been seen that a global narrative has emerged in terms of storytelling and content, although local elements are included in the series.

Kaynakça

 • Atabek, Ü. (2005). İletişim Teknolojileri ve Yerel Medya İçin Olanaklar. Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya. Alankuş, S. (Ed.), ss. 61-89. IPS İletişim Vakfı Yayınları.
 • Baccarne B., Evens, T., Schuurman, D. (2013). The Television Struggle: An Assessment of Over-the-Top Television Evolutions in a Cable Dominant Market (December 1, 2013).Communications & Strategies, No. 92, 4th Quarter. pp. 43-61.
 • Bauman, Z. (2011). Akışkan Modern Dünyada Kültür. (Çev. İ. Çapçıoğlu, F. Ömek). Ankara: Atıf Yayınları.
 • Baykan, Z.G. (2019). Tasarımda Küresel Fikir Ve Yerel Eylem: Küresel Markalar ve Yerel Pazarlar Ekseninde Glokalizasyon Stratejilerinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Berger, A. A. (2014). Kültür Eleştirisi: Kültürel Kavramlara Giriş. (Çev. Ö. Emir). İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
 • Birsen, H. (2018). İnternet Yayıncılığı. Gürcan, H. İ. (Ed.), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını: 2661.
 • Bozkurt.V. (2019). Kültür ve Toplum. Özmen, M. (Ed.), Küreselleşme ve Kültür (ss.83-103). İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayını.
 • Candan, G. (2020). Glokalizasyon Baglamında Netflix Reklamları: Göstergebilimsel Bir Analiz, Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi, Cilt:2, Sayı: 1.
 • Castells, M. (2002). Gerçek Sanallık Kültürü, İstanbul: Cogito, Yapı Kredi Yayınları, Sayı:30.
 • Celep, E. ve Topaloğlu, M. (2019). Dijital Pazarlama Kapsamında İçerik Pazarlaması ve Netflix’in Glokal Pazarlama Stratejisinin Değerlendirilmesi, Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR) 2019 Vol:6 Issue:32 pp:233-250.
 • Erdoğan, E. ve Aksoy, R. (2009). Küresel marka, yerel pazarlama: Türkiye’deki yabancı markaların web siteleri üzerine bir içerik analizi. Bozok Üniversitesi 14.Ulusal Pazarlama Kongresi, Küreselden Yerele.. Glokal Pazarlama Bildiriler Kitabı. 1. ss.144-151.
 • Ergüney, M. (2017). Türkiye’de İnternet Dizilerinin Gelişmesine Zemin Hazırlayan Tarihsel ve Teknolojik Süreç, Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi, Sayı:2(1), ss. 52-59.
 • Geray, H. (2003). İletişim ve Teknoloji: Uluslararası Birikim Düzeninde Yeni Medya Politikaları, Ütopya Yayınları.
 • Giddens, A. (2002). Run A Way World: How Globalisation Is Reshaping Our Lives, Routledge. Güvenç, B (1984). İnsan ve Kültür. İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Hall, S. (1998). Yerel ve Küresel: Küreselleşme ve Etniklik, Kültür, Küreselleşme, Dünya Sistemi. King A. D. (Ed.), (Çev. G. Seçkin ve H. Yolsal). Ankara: Bilim ve Sanat Kitabevi.
 • Hobsbawn, E. J. (2008). Küreselleşme, Demokrasi ve Terörizm. (Çev: O. Akınhay). İstanbul: Agora Kitaplığı.
 • Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). Cultures and organizations: Software of the mind; intercultural cooperation and its importance for survival (Rev. and expanded 3. ed). McGraw-Hill.
 • İnce, M. (2009). Küreselleşme Ve Yerelleşme: Bir Çelişki Mi?, Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 11, Sayı:1, ss. 259-275.
 • Javidan, M., House, R. J., Dorfman, P. W., Hanges, P. J., & De Luque, M. S. (2006). Conceptualizing and measuring cultures and their consequences: a comparative review of GLOBE's and Hofstede's approaches. Journal of international business studies, 37(6), ss. 897-914.
 • Jenkins, H. (2004). Medya Yöndeşmesinin Kültürel Mantığı, Yeni Medya Kuramları. Aydoğan, F. (Ed.), Der Yayınları, 2018.
 • Kara, B. (2008). Küreselleşme ve İnsan Hakları. Farklı Yönleriyle Küreselleşme. Talas, M. ve Bildirici, S. S. (Ed.), ss. 159-194. İstanbul: Doğu Kütüphanesi.
 • Karaduman, S , Aciyan, E . (2019). Netflix’in İlk Türk Dizisi “Hakan Muhafiz” Üzerine Bir Alımlama Analizi . Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , (32) , 669-687. DOI: 10.31123/akil.620457.
 • Kavi, A. N. (2019). Televizyonda Yayınlanan İnternet Dizileri Üzerine Bir İnceleme: Fi Dizisi Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Mahiroğulları, A. (2005). Küreselleşmenin Kültürel Değerler Üzerine Etkisi, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 0 (50), ss.1275-1288.
 • Manovich, L. (2001). Language Of New Media. London: MIT Press.
 • Mucuk,İ. (2009). Pazarlama İlkeleri (18. Basım), İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Nardalı S., Ay, C., Kartal, B. (2009). Paazarlamada Etik Yaklaşımlar. İstanbul: Detay Yayıncılık.
 • Özbudun, E. ve Keyman, F. (2003). Türkiye’ de Kültürel Küreselleşme: Aktörler, Söylemler, Statejiler. Berger P. L. ve Huntington S. P. (Ed.). Bir Küre Bin Küreselleşme, Çağdaş Dünyada Kültürel Çeşitlilik. ss. 303-326. (Çev. A. Ortaç). İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Özdemir, N. (2009). Kültür Ekonomisi ve Endüstrileri ile Kültürel Miras Yönetimi İlişkisi, Milli Folklor Dergisi, Dönem:21, Sayı: 84, ss. 73-86.
 • Poster, M. (1995). Postmodern Gerçeklikler. (Çev. Ö. Aydınlıoğlu). ss. 111-130. Yeni Medya Kuramları. Aydoğan F. (Ed.), İstanbul: Der Yayınları.
 • Robins, K. (2014). Küreselleşme Karşılaşmaları, Küresel Dönüşümler Büyük Küreselleşme Tartışması. Held D. (Ed.), Anthony McGrew, ss.287-294. Ankara: Phoenix.
 • Sandvine (2019). The Global Internet Phenomena Report. September. https://www.sandvine.com/hubfs/Sandvine_Redesign_2019/Downloads/Internet%20Phenomena/Internet%20Phenomena%20Report%20Q32019%2020190910.pdf, Erişim tarihi: 22.07.2020.
 • Sigismondi, P. (2011). The Digital Glocalization Of Entertainment: New Paradigms İn The 21st Century Global Mediascape. Springer.
 • Supan, J. (2020) Which streaming service has the best original shows and movies? We scraped the data to find out. https://www.allconnect.com/blog/ranking-best-original-content-streaming 03.06.2021Tarihinde Erişildi.
 • Sutherland, A. (Yapımcı), Evrenol, C., Aral, U., Uyanık, G. (Yönetmen). (2018). Hakan: Muhafız [Dizi]. Türkiye: Netflix.
 • Şahin, B. (2013). Uluslararası Pazarlarda Ürün Stratejileri: Standardizasyon, Adaptasyon ve Hazır Gıda Sektöründe Bir Uygulama, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Ankara.
 • Şimşek, A., Özmen, S. (2020). Küreselleşmenin Üretim Pratikleri Açısından Türk Dramalarına Etkileri, Intermedia International e-Journal, Sayı: December, 7(13), ss. 411-428.
 • Tezcan, H. (2011). Tılsımlı Gömlekler, İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Yağcı, S. (2020). ‘Hakan Muhafız’ Brezilya ve Meksika’yı fethetti. https://www.dunya.com/gundem/hakan-muhafiz-brezilya-ve-meksikayi-fethetti-haberi-462923, Erişim Tarihi: 24.02.2021.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehtap KAVİ (Sorumlu Yazar)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0830-2594
Türkiye


Muhammet Kemal KARAMAN
UŞAK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
0000-0003-3238-6641
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { usaksosbil963223, journal = {Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1308-738X}, eissn = {2651-4672}, address = {}, publisher = {Uşak Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {14}, pages = {61 - 79}, doi = {}, title = {İNTERNET DİZİLERİNİN GLOKALLEŞMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ‘HAKAN: MUHAFIZ’ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Kavi, Mehtap and Karaman, Muhammet Kemal} }
APA Kavi, M. & Karaman, M. K. (2021). İNTERNET DİZİLERİNİN GLOKALLEŞMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ‘HAKAN: MUHAFIZ’ ÖRNEĞİ . Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 14 (2) , 61-79 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaksosbil/issue/67942/963223
MLA Kavi, M. , Karaman, M. K. "İNTERNET DİZİLERİNİN GLOKALLEŞMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ‘HAKAN: MUHAFIZ’ ÖRNEĞİ" . Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2021 ): 61-79 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaksosbil/issue/67942/963223>
Chicago Kavi, M. , Karaman, M. K. "İNTERNET DİZİLERİNİN GLOKALLEŞMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ‘HAKAN: MUHAFIZ’ ÖRNEĞİ". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2021 ): 61-79
RIS TY - JOUR T1 - İNTERNET DİZİLERİNİN GLOKALLEŞMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ‘HAKAN: MUHAFIZ’ ÖRNEĞİ AU - Mehtap Kavi , Muhammet Kemal Karaman Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 79 VL - 14 IS - 2 SN - 1308-738X-2651-4672 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi İNTERNET DİZİLERİNİN GLOKALLEŞMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ‘HAKAN: MUHAFIZ’ ÖRNEĞİ %A Mehtap Kavi , Muhammet Kemal Karaman %T İNTERNET DİZİLERİNİN GLOKALLEŞMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ‘HAKAN: MUHAFIZ’ ÖRNEĞİ %D 2021 %J Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1308-738X-2651-4672 %V 14 %N 2 %R %U
ISNAD Kavi, Mehtap , Karaman, Muhammet Kemal . "İNTERNET DİZİLERİNİN GLOKALLEŞMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ‘HAKAN: MUHAFIZ’ ÖRNEĞİ". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 2 (Aralık 2021): 61-79 .
AMA Kavi M. , Karaman M. K. İNTERNET DİZİLERİNİN GLOKALLEŞMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ‘HAKAN: MUHAFIZ’ ÖRNEĞİ. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 14(2): 61-79.
Vancouver Kavi M. , Karaman M. K. İNTERNET DİZİLERİNİN GLOKALLEŞMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ‘HAKAN: MUHAFIZ’ ÖRNEĞİ. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 14(2): 61-79.
IEEE M. Kavi ve M. K. Karaman , "İNTERNET DİZİLERİNİN GLOKALLEŞMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ‘HAKAN: MUHAFIZ’ ÖRNEĞİ", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 14, sayı. 2, ss. 61-79, Ara. 2021
Adres :Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon :0276 221 21 60 Faks :0276 221 21 61
E-posta :sosyaldergi@usak.edu.tr