Cilt: 14 Sayı: 2, 31.12.2021

Yıl: 2021

Makaleler

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (UUSBD), sosyal bilim alanlarında nitelikli akademik yazıları yayınlayarak bilim ve toplum arasında etkileşim sağlamayı amaç edinmektedir.

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (UUSBD), Tarih, Edebiyat, Coğrafya, Arkeoloji, Psikoloji, Sosyoloji, Sanat Tarihi, Eğitim, Eğitim Bilimleri, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İktisat, Maliye, Felsefe, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri, İşletme ve Güzel Sanatlar ile ilgili güncel konu ve sorunları konu edinen kuramsal ve uygulamalı akademik çalışmaları kabul etmektedir.

Dergide özgün bilimsel makaleler, çeviriler, çeviri-yazılar, röportajlar, kitap, makale, sempozyum, panel ve sair bilimsel etkinlik tanıtma çalışmaları yayınlanır. Ayrıca, sunulduğu yer, toplantı ve tarihin kaydedilmesi ile başka bir yerde yayınlanmamış olması şartıyla sempozyum bildirileri de yayınlanabilir. Ancak bu yayın etkinliğinden kaynaklanması muhtemel herhangi bir sorunun sorumluluğu yazara aittir.

Herhangi bir yazının Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin sistemine girmesiyle, yazının yayınlanması için başvurusu kabul edilir ve yazının değerlendirilme süreci başlar. Başvurunun yapılmasından yazının yayınlanması aşamasına kadar uzanan süreçteki bütün işlemler elektronik ortamda gerçekleşir.

Yazarlar çalışmalarını yayımlanmak üzere Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne göndermekle telif haklarını, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine devretmiş olurlar ve metinlerin yayın ve telif hakkı dergiye aittir

Yazarlar; Etik Kurulu Kararı gereken araştırmaları için gerekli onaylarını almaları ve Etik Onaylarını makale içerisinde belirtilmiş olması gerekmektedir.  

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

 

1- Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin sistemine eklenen yazıların hakem süreci başlar. Dergiye gönderilen çalışmalara kör hakemlik uygulanır. Bu çerçevede ismi gizli tutulan ve alanında uzman hakemler tarafından çalışmalar değerlendirilir. Yazım ve yayın ilkeleri açısından değerlendirilmeye uygun bulunan yazılar hakemlere yönlendirilir. Editör onayından geçen her yazının değerlendirilmesi için en az iki hakem görevlendirilir. Hakem sürecinden geçerek yayınlanması uygun görülen yazıların yazarlarına ait bilgiler yayın aşamasında editörler tarafından eklenir.

 

2.  Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin sistemine yüklenen her yazının ilk olarak editör veya editör yardımcıları tarafından yazım ve yayın ilkelerine uygunluğu değerlendirilir. Bu aşamada yayın ilkelerine uygun olmayan yazılar, editörler tarafından düzeltme istenerek yazara iade edilir. Yazım ilkelerine uygun olmayan yazılar hakeme gönderilmez. 

 

3-  Hakemlerin kendilerine gönderilen yazıyı değerlendirme süreleri azami 30 gündür. Bu süreç sonunda rapor edilmeyen yazı için yeni bir hakem tayin edilir. Alan değerlendirmesinden iki olumlu hakem raporu alan yazı yayınlanmaya hak kazanır. Bir olumlu bir olumsuz hakem raporu alan yazı, üçüncü bir hakeme gönderilir ve yazının yayınlanıp yayınlanmaması üçüncü hakemin raporu doğrultusunda belirlenir. Hakemler, düzeltme istedikleri yazıyı yayınlanmadan önce bir kez daha görmek isteyebilirler. Bu talebin raporda belirtilmesi durumunda metnin düzeltilmiş biçimi sistem tarafından otomatik olarak hakeme gönderilir.

 

ÇALIŞMALARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

1- Dergide yayımlanan çalışmaların bilimsel, içerik, dil ve hukukî sorumluluğu yazar/ yazarlarına aittir.

2-İmla ve noktalama işaretleri için, metnin içeriği ile ilişki olan farklılıklar dışında TDK’nın yazım ve imla kılavuzu esas alınır.

3-Yazılara üst-bilgi, alt-bilgi ve sayfa numarası verilmez.

4- Sisteme eklenecek yazıların sayfa düzeninin yazar tarafından ve şu değerlere uygun bir biçimde yapılmış olması gerekir:

 

            - Yazılar A4 boyutundaki kâğıdın sayfanın solundan ve üstünden 3 cm, sağından ve altından 2 cm boşluk bırakılarak, tek satır Aralıkla, 12 punto ve Times New Roman harf karakteri kullanılarak yazılmalıdır. 

 

            - İlk başlık metnin yazıldığı dilde, 13 punto, tamamı büyük harflerle, ortalanarak ve koyu yazılmalıdır.

 

- Başlığın altına yazar/yazarların isimleri ortalanarak, 10 punto ve koyu yazılmalıdır. Yazar isimleri yıldızlı dipnot (*) ile dipnotta gösterilmeli, dipnotta yazarın akademik unvanı, çalıştığı kurumun adı, adresi ve e-posta adresi belirtilmelidir. Dipnot yazılar, 10 punto olmalıdır.

 

-Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne  gönderilmiş olan özgün makalelerin başında en az 100, en fazla 150 kelimeden oluşan Türkçe (Özet), İngilizce (Abstract) ve 3-5 kelimelik Türkçe (Anahtar Kelimeler), İngilizce (Keywords) ile Türkçe ve İngilizce başlık yer almalıdır. Eğer çalışma yabancı dille yazılmışsa, ikinci başlık Türkçe olmalı ve Türkçe özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır. Özetler 11 punto ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.

 

            -Çalışmalar yazım planı doğrultusunda bölüm ve alt bölüm başlıkları olarak 1.25 cm girinti bırakılarak yazılmalıdır. Yazılarda paragraflar 1.25 cm girinti bırakılarak oluşturulmalı ve aralarında satır boşluğu bulunmamalıdır.

 

            -Tablo ve şekillerdeki yazılar, 10 punto ve tek satır aralığında olmalıdır. Tablo ve şekillerin sayfanın kenarlarının dışına taşmaması sağlanmalıdır. Tablo numaralandırılmalı ve tablonun başlığı, içeriğini anlatacak şekilde yazılmalı ve tablonun üst tarafında verilmelidir. (Tablo 1: İşçilerin kararlara katılma düzeyleri). Tablo başlığı ikinci satıra sarkıyor ise ikinci satır tablo numarası hizasından sonra başlamalıdır. Tablo eğer başka bir çalışmadan aktarılmış ise ayrıca tablonun altına, alıntı yapılan kaynak gösterilmelidir. Kaynak verilirken Kaynak: Yazarın Soyadı, kaynağın basım tarihi: Tablonun kaynaktan alındığı sayfa sayısı ya da sayfa aralığı (Kaynak: Bican, 2012: 12-14) biçiminde verilmelidir. Tablo sadece yatay ve dikey çizgiler kullanılarak oluşturulmalıdır. Şekiller numaralandırılmalı, başlıklar da şeklin içeriğini anlatacak şekilde yazılmalı ve şeklin altında yer almalıdır. (Şekil 1: Gelirin yıllara göre dağılımı). Eğer şekil başka bir kaynaktan aktarıldıysa, şekil açıklamasının altına kaynakla ilgili bilgi verilmelidir. (Kaynak: Bican, 2012: 23). Tablonun kendisi ortalanmalıdır. Ayrıca tablo ve şekiller, word veya excel formatında hazırlanmalıdır. Fotoğraf şeklinde gönderilmemelidirler.

 

            -Yazılarda, örneklerde gösterildiği gibi kısaltmalar kullanılmak kaydıyla metin içi ya da sayfa altı dipnot şekillerinden birisi tercih edilmelidir. Metin içi kaynak göstermede, açıklama dipnotları sayfa altında verilebilir. Doğrudan alıntılar 3 cümleyi geçerse blok halinde verilmelidir. 3 cümleyi geçmez ise, Tırnak içinde ve italik olarak verilmelidir.

 

Tek yazarlı kaynak gösterme:  (Türkay, 1979:714).

 

İki yazarlı kaynak gösterme (Çay ve Durmuş, 2002:575-596)

 

İkiden fazla yazarla kaynak gösterme: (Özdeğer vd.,2000:328-338).

 

Birden  fazla  kaynaktan   yapılan   alıntıyı gösterme: (Özdeğer, 2001:400.; Erdoğru, 2011:223-224). 

 

— KAYNAKÇA

 

Kaynağın yazarının önce soyadı, sonra isminin sadece baş harfleri (büyük harflerle) yazılmalıdır. Kaynaklar soyadların baş harfleri dikkate alınmak kaydıyla alfabetik olarak sıralanmalı ve başka herhangi bir numaralandırma yapılmamalıdır. Eğer kaynağın künyesi ikinci satıra taşıyorsa ikinci satıra 1.25 cm içerden başlanılmalıdır. Kaynak gösterimi aşağıdaki örneklere göre yapılmalıdır.

 

Kitap Kaynak Gösterme Emecen, F. M. (1989). XVI. Asırda Manisa Kazası, Ankara.

 

Çeviri Yapılmış Kitabı Kaynak Gösterme Agoston, G. (2013). Osmanlı’da Savaş ve Serhad, (Çev. ve Haz.: K. Şakul), İstanbul.

 

Editörlü Kitaptaki Bölümü Kaynak Gösterme Güran, T.(2004). “Temettuat Registers as a Resource about Ottoman Social and Economic Life”, The Ottoman State and Societies in Change-A Study of the Nineteenth Century Temettuat Registers, (Ed: H. Kayoko and M. Aydın), London-New York-Bahrain. Nohria, N. (1996).

 

Makale Kaynak Gösterme Kütükoğlu, M. (1995). “Osmanlı Sosyal ve İktisâdî Tarihi Kaynaklarından Temettü Defterleri”, Belleten, Cilt:LIX, Sayı:225, 395-412. 

 

Sempozyum Kitabında Yayımlanmış Makaleyi Kaynak Gösterme Arıkan, Z. (2006). “Tarih İçinde Kula”, Geçmişten Geleceğe Köprü Yanık Ülke Kula Sempozyumu (Çevre-Kültür-Turizm) Bildiriler, 1-3 Eylül 2006, 33-61.

 

Yayınlanmamış Tezi Kaynak Gösterme Deli, Ö. (2004). Rubai tinctorum L. (Kök boya) Bitkisinin Kök Dokularından Kallus Üretimi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), Ankara.

 

İnternetteki Makaleyi Kaynak Gösterme Acar, Ş.; Bir, A.; Kaçar M. “Datça'nın Su Değirmenleri”, http://www.yapidergisi.com/makaleicerik.aspx?MakaleNum=47 (14.12.2016).

 

Yazar Adı Olmayan Kitabı Kaynak Gösterme T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın No: 40 Defter-i Hâkânî Dizisi: IV, (1999). 998 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Diyâr-i Bekr ve ‘Arab ve Zü'l-Kâdiriyye Defteri (937/1530) II Şam, Gazze, Safed, Salt-‘Aclûn, Haleb, Hama-Humus, Trablus, ‘Ayntâb Birecik, Adana, ‘Üzeyr, Tarsus, Sis, Mar‘aş ve Boz-ok Livâları, Ankara.

 

Gazetedeki Dokümanını Kaynak Gösterme Eliçok, S. (2000). “Bugünün Sorunları”, Sabah, 18 Nisan.

Dergi Kaynak Gösterme Ergenç, Ö.(1984). “Osmanlı Şehrindeki “Mahalle”nin İşlev ve Nitelikleri Üzerine”, Osmanlı Araştırmaları IV/The Journal of Ottoman Studies IV, İstanbul, 69-78.

Adres: Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon: 0276 221 21 60 Faks :0276 221 21 61
E-posta: sosyaldergi@usak.edu.tr