Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İŞLEMSEL TAHMİN TUTUM ÖLÇEĞİ'NİN (İTTÖ) TÜRKÇE' YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 2, 96 - 109, 31.12.2021

Öz

Bu çalışmada, Tsao and Pan (2011) tarafından geliştirilen İşlemsel Tahmine Yönelik Tutum Ölçeği’ni Türkçeye uyarlayarak sınıf öğretmeni adaylarının işlemsel tahmine yönelik tutumlarını belirlemek için bir ölçme aracı elde etme amaçlamıştır. Veriler 337 sınıf öğretmeni adayından toplanmıştır. Ölçek beşli likert tipi 5 alt faktörden ve 35 madden oluşmaktadır. Toplanan verilere Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. Güvenirlik çalışması kapsamında, ölçeğin Cronbach alfa İç Tutarlık Katsayıları sırasıyla tamamı için 0.93; “Deneyim” alt boyutu için 0.80; “Hata Payı” alt boyutu için 0.77; “Güven Duyma” alt boyutu için 0.79; “Kabul Edilebilirlik” alt boyutu için 0.76 ve “Çalışma Zevki” alt boyutu için 0.78 olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre Türkçe’ye uyarlanan İşlemsel Tahmine Yönelik Tutum Ölçeği’nin sınıf öğretmeni adaylarının işlemsel tahmine yönelik tutumlarını belirlemede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

Kaynakça

 • Arigbabu, A. A. , and Mji, A. (2004). Is gender a factor in mathematics performance among Nigerian pre-service teachers? Sex Roles, 51, 749–752.
 • Aslan, E. (2011). İlköğretim 5. Sınıf matematik dersi öğretim programında yer alan tahmin becerisi ve bu becerinin kazandırılması sırasında karşılaşılan durumların öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Aytekin, C.ve Toluk-Uçar, Z. (2014). Ortaokul öğrencilerinin kesirlerde tahmin becerilerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 13(2), 546-563.
 • Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.,7(1), 231-274.
 • Boz, B. (2004). Investigation of estimation ability of high school students. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Boz, B. (2009). An investigation of seventh grade students’ computational estimation strategies and factors associated with them. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, PegemA Yayıncılık, Ankara.
 • Crawford, B. M. and Zylstra, E. W. (1952). A study of high school seniors ability to estimate quantitative measurements. Journal of Educational Research, 46, 241-248.
 • Çakır, N. (2019). Sınıf öğretmeni adaylarının işlemsel tahmin becerilerinin ve işlemsel tahmine yönelik tutumlarının incelenmesi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • Çilingir, D. ve Türnüklü, E. (2009). İlköğretim 6-8. sınıf öğrencilerinin matematiksel tahmin becerileri ve tahmin stratejileri. İlköğretim Online, 8(3), 637-650.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve Lisrel Uygulamaları, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.
 • Di̇nç Artut, P. ve Aslan, E. (2014). İlköğretim matematik dersi öğretim programında yer alan tahmin becerisinin öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(1), 239-250.
 • Dowker, A. (1992). Computational estimation strategies of professional mathematicians. Journalfor Research in Mathematics Education, 23(1), 45-55.
 • Duru, A (2011). Gender-related beliefs and mathematics performance of preservice primary teachers. School Science and Mathematics 111(4), 178–191.
 • Duru, A. ve Korkmaz, H. (2010). Öğretmenlerin yeni matematik programı hakkındaki görüşleri ve program değişim sürecinde karşılaşılan zorluklar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 67-81.
 • Er, Z. (2014). Altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf matematik dersi öğretim programında yer alan tahmin becerisine ilişkin öğretmen görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Fullan, M. (1991). The new meaning of educational change. London: Cassell.
 • Gay, L. R., and Mills, G. E. (2014). Educational Research: Competencies for Analysis and Applications, Global Edition: Edition 10. Pearson Education Limited
 • George, D., and Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference. 11.0 update (4th ed.). Boston: Allyn & Bacon.
 • Hartwick, J. and Barki, H. (1994). Explaining the role of user participation in information system use. Management science, 40(4), 440-465.
 • Heinrich, E.J. (1998), Characteristics and skills exhibited by middle school students in performing the tasks of computational estimation, Unpublished doctoral dissertations, Fordham University, New York.
 • Howson, G., Keitel, C. and Kilpatric, J. (1981). Curriculum development in Mathematics. Cambridge: Sabred University Press.
 • Kaiser, H.F. (1960). The application of electronic computers to factor analysis. Educational and Psychological Measurement, 20, 141-151.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri (20. baskı). Ankara: Nobel Dağıtım.
 • Koehler, M. S. and Grouws, D. A. (1992). Mathematics teaching practices and their effects. In D. A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 115- 126). New York: Macmillan.
 • Lovie, P. and Lovie, A. D. (1976). Teaching intuitive statistics I: Estimating means and variances. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 7(1), 29-39.
 • MEB. (2005). İlköğretim matematik 6.-8. sınıf öğretim programı, Ankara: M.E.B. Yayınları.
 • National Council of Teacher of Mathematics (NCTM) (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston: Va. NCTM.
 • Özcan, M. (2015). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının işlemsel tahmin becerilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Reys, R.E. (1984). Mental computation and estimation: Past, present, and future. The Elementary School Journal, 84(5), 546-557.
 • Segars, A.H. and Grover, V. (1993). Re-examining perceived ease of use and usefulness: a confinnatory factor analysis. MIS Quarterly, 17 (4) 517-525.
 • Sosniak, L. A., Ethington, C. A. and Varelas, M. (1991). Teaching mathematics without a coherent point of view: findings from the IEA second international mathematics study. Journal of Curriculum Studies, 23, 119-131.
 • Sowder, J. T. (1992). Estimation and number sense. In D. A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning: A project of the National Council of Teachers of Mathematics (pp. 371-389). New York, NY, England: Macmillan Publishing Co, Inc.
 • Sulak, B. (2008). Sınıf öğretmenliği adaylarının matematikte kullanılan tahmin stratejilerini kullanım düzeyleri üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74
 • Tekinkır, D. (2008). İlköğretim 6–8. Sınıf öğrencilerinin matematik alanındaki tahmin stratejilerini belirleme ve tahmin becerisi ile matematik başarısı arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Trafton, P. (1996). Teaching through a Problem-Centered Approach: Exxon Grade 1 Mathematics Project. Cedar Falls, Iowa: University of Northern Iowa.
 • Tsao, Y. L. and Pan, T. R. (2011). Study on the computational estimation performance and computational estimation attitude of elementary school fifth graders in Taiwan. Online Submission, 8(3), 264-275.
 • Türk Dil Kurumu (2020). Türk Dil Kurumu sözlüğü. 12.06.2020 tarihinde sozluk. gov.tr adresinden alınmıştır.
 • Türnüklü, E. ve Tekinkır, D. (2008). İlköğretim 6–8. sınıf öğrencilerinin matematiksel tahmin becerileri ve tahmin stratejileri. İlköğretim Online, 8(3), 637-650.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Adem DURU (Sorumlu Yazar)
USAK UNIVERSITY
Türkiye


Nuran ÇAKIR Bu kişi benim
Milli Eğitim
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { usaksosbil986559, journal = {Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1308-738X}, eissn = {2651-4672}, address = {}, publisher = {Uşak Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {14}, number = {2}, pages = {96 - 109}, title = {İŞLEMSEL TAHMİN TUTUM ÖLÇEĞİ'NİN (İTTÖ) TÜRKÇE' YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {Duru, Adem and Çakır, Nuran} }
APA Duru, A. & Çakır, N. (2021). İŞLEMSEL TAHMİN TUTUM ÖLÇEĞİ'NİN (İTTÖ) TÜRKÇE' YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI . Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 14 (2) , 96-109 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaksosbil/issue/67942/986559
MLA Duru, A. , Çakır, N. "İŞLEMSEL TAHMİN TUTUM ÖLÇEĞİ'NİN (İTTÖ) TÜRKÇE' YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI" . Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2021 ): 96-109 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaksosbil/issue/67942/986559>
Chicago Duru, A. , Çakır, N. "İŞLEMSEL TAHMİN TUTUM ÖLÇEĞİ'NİN (İTTÖ) TÜRKÇE' YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2021 ): 96-109
RIS TY - JOUR T1 - İŞLEMSEL TAHMİN TUTUM ÖLÇEĞİ'NİN (İTTÖ) TÜRKÇE' YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI AU - Adem Duru , Nuran Çakır Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 96 EP - 109 VL - 14 IS - 2 SN - 1308-738X-2651-4672 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi İŞLEMSEL TAHMİN TUTUM ÖLÇEĞİ'NİN (İTTÖ) TÜRKÇE' YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %A Adem Duru , Nuran Çakır %T İŞLEMSEL TAHMİN TUTUM ÖLÇEĞİ'NİN (İTTÖ) TÜRKÇE' YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %D 2021 %J Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1308-738X-2651-4672 %V 14 %N 2 %R %U
ISNAD Duru, Adem , Çakır, Nuran . "İŞLEMSEL TAHMİN TUTUM ÖLÇEĞİ'NİN (İTTÖ) TÜRKÇE' YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 2 (Aralık 2021): 96-109 .
AMA Duru A. , Çakır N. İŞLEMSEL TAHMİN TUTUM ÖLÇEĞİ'NİN (İTTÖ) TÜRKÇE' YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 14(2): 96-109.
Vancouver Duru A. , Çakır N. İŞLEMSEL TAHMİN TUTUM ÖLÇEĞİ'NİN (İTTÖ) TÜRKÇE' YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 14(2): 96-109.
IEEE A. Duru ve N. Çakır , "İŞLEMSEL TAHMİN TUTUM ÖLÇEĞİ'NİN (İTTÖ) TÜRKÇE' YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 14, sayı. 2, ss. 96-109, Ara. 2021
Adres :Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon :0276 221 21 60 Faks :0276 221 21 61
E-posta :sosyaldergi@usak.edu.tr