Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ

Yıl 2021, Cilt: 1 Sayı: 1, 46 - 56, 29.12.2021

Öz

Bilgi iletişim teknolojilerini, bilginin oluşturulması ve bilgiye ulaşılmasını sağlayan her türlü görsel, işitsel basılı ve yazılı araçlar olarak tanımlamak mümkündür. Bilgi iletişim teknolojileri hızlı gelişmeler göstermesiyle birlikte son zamanlarda ekonomik büyümenin önemli bir belirleyicisi durumuna gelmektedir. Bu durum ülkelerin ekonomik büyümesine de katkı sağlamaktadır. Bilgi iletişim teknolojileri iktisadi alanda sağlamış olduğu bu katkılarla birlikte rekabet gücü elde etmede temel ilke haline gelmektedir. Aynı zamanda bilgi iletişim teknolojilerinin ekonomik büyümede gelişmede ulusların ve uluslar arası platformda kurum ve kuruluşların kişilere ulaşılabilirlik konusunda kolaylık, zamandan ve mekandan tasarruf sağladığı görülmektedir.
Çalışmada amaç olarak bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BIT) ekonomik büyümeyi nasıl etkilediği araştırılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde ekonomik büyüme başka bir deyişle reel GSYH’nın yıllar içinde gerçekleşen değişimine önem verilmektedir. Bu bağlamda G-7 ülkelerinin 2004-2018 yılları arasındaki yıllık verileri kullanılarak panel veri analizi sonucunda bağımlı değişken ekonomik büyümenin (GDP) bağımsız değişkenler bilgi iletişim teknolojileri (BİT), enflasyon ve işsizlikle istatistiksel olarak anlamlı ilişkisi tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Alper, F. Ö. (2018). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ekonomik büyüme ve işsizlik üzerine etkisi: Seçilmiş AB ülkeleri ve Türkiye örneği. Yasama Dergisi, (36), 45-65.
 • Arvin, M. B., Pradhan, R. P. and Norman, N. R. (2015). The Dynamics of Information and Communications technologies infrastructure, economic growth, and financial development: Evidence from Asian countries. Journal of Technology in Society. (42), 135-149.
 • Avdar, R. (2019). Ar-Ge çalışmalarının ihracat ve ekonomik büyüme üzerine etkisi: Türkiye örneği. Econder International Academic Journal, 3 (2), 203-220.
 • Baldemir, E. ve Keskiner, A. (2004). Devalüasyon, para, reel gelir devalüasyon, para, reel gelir değişkenlerinin dış ticaret üzerine etkisinin panel data yöntemiyle Türkiye için incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(4), 44-59.
 • Cheng, C.Y.. Chien, M.S. and Lee, C.C. (2020). Ict diffusion, financial development, and economic growth: An international cross-country analysis. Economic Modelling. 94(C), 662-671.
 • Chowdhury, S. K. ve Wolf, S. (2003). Use of ICT's and the economic performance of SME's in East Africa. Wider Discussion Paper No.2003/06.
 • Colecchia, A. and Schreyer, P. (2002). ICT investment and economic growth in the 1990s: Is the United States a unique case?: A comparative study of nine OECD countries. Review of Economic Dynamics, 5(2), 408-442.
 • Çetin, A. C. (2020). Finansal gelişme, teknoloji verimlilik. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Entistüsü Dergisi, (1), 183-203.
 • Das, A., Chowdhury, M., and Seaborn, S. (2018). ICT diffusion, financial development and economic growth: New evidence from low and lower middle-income countries. Portland International Center For Management of Engineering and Technology, 9, 928-947.
 • Konak, A. (2020). G-7 ülkelerinde ihracatın ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: Panel nedensellik analizi. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11 (21), 232-251.
 • Kibritçioğlu, A. (1998). İktisadi büyümenin belirleyicileri ve yeni büyüme modellerinde beşeri sermayenin yeri. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 53 (1-4), 207-230.
 • Lechman, E. ve Marszk, A. (2019). ICT-Driven economic and financial development. Analyses of European Countries, United Kingdom: Academic Press.
 • Lu, L. (2018). Few‐Layer bismuthene: Sonochemical exfoliation, nonlinear optics and applications for ultrafast photonics with enhanced stability. Laser & Photonics Reviews, 12(1), 170-189.
 • Oulton, N. ve Srinivasan, S. (2005). Productivity growth in UK ındustries, 1970-2000: Structural change and the role of ICT. Bank of England Working Paper No. 681.
 • Özel, H. A. (2012). Ekonomik büyümenin teorik temelleri. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2 (1), 63-72.
 • Özkan, H. (2007). Bilgi Teknolojilerinin Finansal Kurumlarda Verimlilik Üzerindeki Etkileri. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Raheem, İ. D., Tiwari, A. K., and Lorente, D. B. (2019). The role of ICT and financial development on CO2 emissions and economic growth. Economy Magazine, 2(1), 19-58.
 • Sassi, S. and Goaied, M. (2013). Financial development, ICT diffusion and economic growth: Lessons from the MENA region. Telecommunication Policy, 37 (4-5), 252-261.
 • Seyfullahoğulları, A. ve Akbaş, M. E. (2013). Ekonomide bilgi iletişim teknolojilerinin önemi: Ülkeler bazında karşılaştırmalı bir analiz. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(40), 201-212.
 • Shamim, F. (2007). ICT environment, financial sector and economic growth: A Gross-Country analysis. Journal of Economic Research, 34(4), 253-277.
 • Taymaz, E. (2001). Ulusal yenilik sistemi: Türkiye imalat sanayiinde teknolojik değişim ve yenilik süreçleri. Ankara: Tübitak.
 • Turhan, M. ve Taşseven, Ö. (2010). Yönetim fonksiyonlarının uygulandığı alanlarda ortaya çıkan hata değerlerinin oluşturduğu yeni ilişkilerin panel veri modelleri ile irdelenmesi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 1(11), 128-153.
 • Türedi, S. (2013). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ekonomik büyümeye etkisi: Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için panel veri analizi. Gümüshane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 4(7), 299-322.
 • Uğur, N. G. ve Turan, A. H. (2016). Mobil uygulama kabul modeli: Bir ölçek geliştirme çalışması. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 34(4), 97-126.

The Effect of Information Communication Technologies on Economic Growth

Yıl 2021, Cilt: 1 Sayı: 1, 46 - 56, 29.12.2021

Öz

It can be designed as any kind of visual tool for the purpose of conveying and delivering information technologies. Information technology benefits immensely from the combination of useful tools and economic growth.This status wasprovided by an economic school. With these strong contributions in the field of information and communication technologies, it can be a basis for gaining competitive power. At the same time, in the development of technologies in economic growth, in the field of transportation from communication nations and international platforms, and regions consisting of places.
The purpose of the study and how communication technologies (ICT) economic growth is investigated. Another spool of advanced economic growth has been given more importance to GDP over the years. For data analysis (GDP) from schools in the countries in this section, probable economic growth (GDP) for probable economic growth (GDP),communication technology finally selercted.

Kaynakça

 • Alper, F. Ö. (2018). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ekonomik büyüme ve işsizlik üzerine etkisi: Seçilmiş AB ülkeleri ve Türkiye örneği. Yasama Dergisi, (36), 45-65.
 • Arvin, M. B., Pradhan, R. P. and Norman, N. R. (2015). The Dynamics of Information and Communications technologies infrastructure, economic growth, and financial development: Evidence from Asian countries. Journal of Technology in Society. (42), 135-149.
 • Avdar, R. (2019). Ar-Ge çalışmalarının ihracat ve ekonomik büyüme üzerine etkisi: Türkiye örneği. Econder International Academic Journal, 3 (2), 203-220.
 • Baldemir, E. ve Keskiner, A. (2004). Devalüasyon, para, reel gelir devalüasyon, para, reel gelir değişkenlerinin dış ticaret üzerine etkisinin panel data yöntemiyle Türkiye için incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(4), 44-59.
 • Cheng, C.Y.. Chien, M.S. and Lee, C.C. (2020). Ict diffusion, financial development, and economic growth: An international cross-country analysis. Economic Modelling. 94(C), 662-671.
 • Chowdhury, S. K. ve Wolf, S. (2003). Use of ICT's and the economic performance of SME's in East Africa. Wider Discussion Paper No.2003/06.
 • Colecchia, A. and Schreyer, P. (2002). ICT investment and economic growth in the 1990s: Is the United States a unique case?: A comparative study of nine OECD countries. Review of Economic Dynamics, 5(2), 408-442.
 • Çetin, A. C. (2020). Finansal gelişme, teknoloji verimlilik. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Entistüsü Dergisi, (1), 183-203.
 • Das, A., Chowdhury, M., and Seaborn, S. (2018). ICT diffusion, financial development and economic growth: New evidence from low and lower middle-income countries. Portland International Center For Management of Engineering and Technology, 9, 928-947.
 • Konak, A. (2020). G-7 ülkelerinde ihracatın ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: Panel nedensellik analizi. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11 (21), 232-251.
 • Kibritçioğlu, A. (1998). İktisadi büyümenin belirleyicileri ve yeni büyüme modellerinde beşeri sermayenin yeri. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 53 (1-4), 207-230.
 • Lechman, E. ve Marszk, A. (2019). ICT-Driven economic and financial development. Analyses of European Countries, United Kingdom: Academic Press.
 • Lu, L. (2018). Few‐Layer bismuthene: Sonochemical exfoliation, nonlinear optics and applications for ultrafast photonics with enhanced stability. Laser & Photonics Reviews, 12(1), 170-189.
 • Oulton, N. ve Srinivasan, S. (2005). Productivity growth in UK ındustries, 1970-2000: Structural change and the role of ICT. Bank of England Working Paper No. 681.
 • Özel, H. A. (2012). Ekonomik büyümenin teorik temelleri. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2 (1), 63-72.
 • Özkan, H. (2007). Bilgi Teknolojilerinin Finansal Kurumlarda Verimlilik Üzerindeki Etkileri. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Raheem, İ. D., Tiwari, A. K., and Lorente, D. B. (2019). The role of ICT and financial development on CO2 emissions and economic growth. Economy Magazine, 2(1), 19-58.
 • Sassi, S. and Goaied, M. (2013). Financial development, ICT diffusion and economic growth: Lessons from the MENA region. Telecommunication Policy, 37 (4-5), 252-261.
 • Seyfullahoğulları, A. ve Akbaş, M. E. (2013). Ekonomide bilgi iletişim teknolojilerinin önemi: Ülkeler bazında karşılaştırmalı bir analiz. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(40), 201-212.
 • Shamim, F. (2007). ICT environment, financial sector and economic growth: A Gross-Country analysis. Journal of Economic Research, 34(4), 253-277.
 • Taymaz, E. (2001). Ulusal yenilik sistemi: Türkiye imalat sanayiinde teknolojik değişim ve yenilik süreçleri. Ankara: Tübitak.
 • Turhan, M. ve Taşseven, Ö. (2010). Yönetim fonksiyonlarının uygulandığı alanlarda ortaya çıkan hata değerlerinin oluşturduğu yeni ilişkilerin panel veri modelleri ile irdelenmesi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 1(11), 128-153.
 • Türedi, S. (2013). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ekonomik büyümeye etkisi: Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için panel veri analizi. Gümüshane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 4(7), 299-322.
 • Uğur, N. G. ve Turan, A. H. (2016). Mobil uygulama kabul modeli: Bir ölçek geliştirme çalışması. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 34(4), 97-126.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ekonomi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Nursel ÇEBİŞLİ Bu kişi benim
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, FİNANS VE BANKACILIK BÖLÜMÜ, FİNANS VE BANKACILIK PR.
0000-0002-4635-1282
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Çebişli, N. (2021). BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ . Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi , 1 (1) , 46-56 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usakuyg/issue/68773/1073403