Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

DIŞ BORÇLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ

Yıl 2022, Cilt: 2 Sayı: 2, 1 - 11, 30.12.2022

Öz

Dış borç özellikle kaynak gereksinimi bulunan gelişmekte olan ülkelerde artış göstermektedir. Zira dış borç gereksinimini etkileyen birçok unsur olmakla birlikte gelişmekte olan ülkelerde yurtiçi tasarrufların yetersizliği, ülke içinde sermaye birikimi ve yatırımların yapılması önünde en büyük engellerden birini oluşturmaktadır. Bu kapsamda ekonomik büyüme ve kalkınmanın gerçekleştirilmesinde yabancı ülkelerden sağlanan dış borçların sürdürülebilirliği de önem arz etmektedir. Nitekim dış borçların sürdürülebilirliği, mali politikaların oluşturulması dolayısıyla da ülkelerin makro dengelerinin sağlanmasında kilit bir unsurdur.
Bu çalışmada Türkiye ekonomisinde 1974-2020 yıllarını kapsayan periyotta dış borçların sürdürülebilir olup olmadığı geleneksel birim kök testlerinden ADF (Augmented Dickey Fuller) ve tek yapısal kırılmaya izin veren Zivot-Andrews birim kök testiyle analiz edilmiştir. Bu kapsamda hem ADF testinde hem de Zivot-Andrews yapısal kırılmalı birim kök testinde dış borç servislerinin ihracat gelirleri ve gayrisafi milli hasıla içindeki payı serilerinin birim kök sürecine sahip olduğu dolayısıyla incelenen dönemde dış borçların sürdürülemez olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Adıyaman, A. T. (2006). Dış borçlarımız ve ekonomik etkileri. Sayıştay Dergisi, 62, 21-45.
 • Azgün, S. (2005). Dış borç sürdürülebilirliği ve Türkiye uygulaması. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Buiter, W. H. and Patel, U. R. (1992). Debt, deficits and inflation: An application to the public finances of India. Journal of Public Economics, 47(2), 171-205.
 • Çağlayan, E. ve Saçaklı, İ. (2010). Satın alma gücü paritesinin geçerliliğinin sıfır frekansta spektrum tahmincisine dayanan birim kök testleri ile incelenmesi. Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 20(1), 121-137.
 • Çöğürcü, İ. ve Çoban, O. (2011). Dış borç ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye örneği (1980-2009). Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2011(2), 133-149.
 • Çukurçayır, S. (2014). Türkiye ekonomisinde dış borçların sürdürülebilirliği: Eşbütünleşme analizi. Sosyoekonomi Dergisi, 2, 9-32.
 • Dağ, M. ve Kızılkaya, F. (2018). Türkiye’de dış borçların sürdürülebilirliği: Fourier yaklaşımı ile bir uygulama. A. Akıncı (Ed.). Türkiye’ de güncel mali sorunlar içinde (ss. 127-154). Adıyaman: İksad Yayınevi.
 • Dickey, D. A. and Fuller, W. A. (1979). Distributions of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74, 427-431.
 • Dickey, D. A. and Fuller, W. A. (1981). Likelihood ration statistics for autoregressive time series with a unit root. Econometrica, 49, 1057-1072.
 • Gökçe, M. (2015). Yapısal kırılmalı birim kök testleri ve işsizlik histerisi üzerine uygulaması. (Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Göktaş, Ö. ve Hepsağ, A. (2015). The analysis of external debt sustainability by periodic unit root test with structural break: The case of Turkey. Research in Applied Economics, 7(4), 1-15.
 • Hamilton, J. D. and Flavin, M. A. (1986). On the limitations of government borrowing: A hamework for empirical testing. American Economic Review, 76(4), 808-819.
 • Kıran, B. (2012). The sustainability of Turkish external debt: Evidence from fractionally integrated approach under structural breaks. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 25(1), 18-29.
 • Konat, G. (2021). Türki cumhuriyetlerinde dış borç sürdürülebilirlik analizi: Doğrusal olmayan panel birim kök testi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(3), 1725-1734.
 • Krugman, P. R. (1988). Financing vs. forgiving a debt overhang. Journal of Development Economics, 29(3), 253-268.
 • Lau, E., Baharumshah, A. Z. and Soon, S. V. (2013). The behavior of external debt in Asian countries: Evidence based on panel unit root tests. Journal of Business Economics and Management, 14(1), 377-394.
 • Lessard, R. D. (1986). International financing for developing countries, World Bank Staff Working Paper, No. 793.
 • Lin, M. Y. (2014). The sustainability of external debt in OECD countries: Evidence from quantile autoregression. Research in World Economy, 5(2), 31-42.
 • Nasir, A. and Noman, A. M. (2012). Sustainability of external debt: Further evidence from non-linear framework. International Review of Applied Economics, 26, 673-685.
 • Önel, G. (2004). Türkiye’de dış borçların sürdürülebilirliği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Sawada, Y. (1994). Are the heavily ındebted countries solvent? Tests of intertemporal borrowing constraints. Journal of Development Economics, 45(2), 325-337.
 • Sellavtzi, A. (2017). Türkiye'de dış borç sürdürülebilirliğinin yapısal kırılmalı birim kök testi ile analizi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Syczewska, E. (2010). Empirical power of the Kwiatkowski-Phillipsschmidt-Shin test. Department of Applied Econometrics Working Papers, No. 45.
 • Takım, A. (2012). Dış finansal liberalleşme sonrası Türkiye’nin dış borç dinamiğindeki değişmeler: Bir literatür araştırması. Sosyoekonomi, 2, 23-44.
 • Trehan, B. and Walsh, C. (1988). Common trends, the government’s budget constraint and revenue smoothing. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 425-444.
 • Trehan, B. and Walsh, C .E. (1991). Testing intertemporal budget constraints: Theory and applications to US federal budget and current account deficits. Journal of Money, Credit, and Banking, 23(2), 206-223.
 • Uslu, H. (2018). Dış borç ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye uygulaması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Uslu, H. (2019). Türkiye’de dış borçların sürdürülebilirliği: Yapısal kırılmalı bir analiz. Sakarya İktisat Dergisi, 8(4), 351-374.
 • Utkulu, U. (1999). Is the Turkish external debt sustainable? Evidence from unit root testing. Yapı-Kredi Economic Review, 10(2), 55-65.
 • World Bank (2022). World Development Indicators [Dataset]. Retrieved from https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
 • Yalçınkaya, Ö. (2019). Türkiye ekonomisinde dış borçların sürdürülebilirliğinin analizi: Doğrusal ve doğrusal olmayan birim kök testlerinden kanıtlar (1970-2018). Maliye Dergisi, 176, 27-51.
 • Yavuz, N. Ç. (2006). Türkiye’de turizm gelirlerinin ekonomik büyümeye etkisinin testi: Yapısal kırılma ve nedensellik analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7(2), 162-171.
 • Yenisu, E. (2020). Türkiye’de dış borçlar sürdürülebilir mi? ARIMA modeli. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1), 195-213.
 • Yılancı, V. ve Özcan, B. (2008). External debt Sustainability of Turkey: A nonlinear approach. International Research Journal of Finance and Economics, 20(10), 91-99.
 • Zivot, E. and Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil price shock and the unit root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270.

Sustainability of External Debt: An Empirical Analysis on Turkey

Yıl 2022, Cilt: 2 Sayı: 2, 1 - 11, 30.12.2022

Öz

External debt is increasing especially in developing countries that need resources. Although there are many factors affecting the external debt requirement, the inadequacy of domestic savings in developing countries constitutes one of the biggest obstacles to capital accumulation and investments in the country. In this context, the sustainability of foreign debts obtained from foreign countries is also important in the realization of economic growth and development. As a matter of fact, the sustainability of external debts is a key factor in establishing fiscal policies and thus ensuring the macro balance of countries.
In this study, the sustainability of external debt in the Turkish economy in the period of 1974-2020 was analyzed with the traditional unit root tests ADF (Augmented Dickey Fuller) and the Zivot-Andrews unit root test, which allows a single structural break. In this context, in both the ADF test and the Zivot-Andrews structural break unit root test, it has been determined that foreign debt services' export revenues and their share in gross national product have a unit root process, so external debt is unsustainable in the examined period.

Kaynakça

 • Adıyaman, A. T. (2006). Dış borçlarımız ve ekonomik etkileri. Sayıştay Dergisi, 62, 21-45.
 • Azgün, S. (2005). Dış borç sürdürülebilirliği ve Türkiye uygulaması. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Buiter, W. H. and Patel, U. R. (1992). Debt, deficits and inflation: An application to the public finances of India. Journal of Public Economics, 47(2), 171-205.
 • Çağlayan, E. ve Saçaklı, İ. (2010). Satın alma gücü paritesinin geçerliliğinin sıfır frekansta spektrum tahmincisine dayanan birim kök testleri ile incelenmesi. Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 20(1), 121-137.
 • Çöğürcü, İ. ve Çoban, O. (2011). Dış borç ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye örneği (1980-2009). Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2011(2), 133-149.
 • Çukurçayır, S. (2014). Türkiye ekonomisinde dış borçların sürdürülebilirliği: Eşbütünleşme analizi. Sosyoekonomi Dergisi, 2, 9-32.
 • Dağ, M. ve Kızılkaya, F. (2018). Türkiye’de dış borçların sürdürülebilirliği: Fourier yaklaşımı ile bir uygulama. A. Akıncı (Ed.). Türkiye’ de güncel mali sorunlar içinde (ss. 127-154). Adıyaman: İksad Yayınevi.
 • Dickey, D. A. and Fuller, W. A. (1979). Distributions of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74, 427-431.
 • Dickey, D. A. and Fuller, W. A. (1981). Likelihood ration statistics for autoregressive time series with a unit root. Econometrica, 49, 1057-1072.
 • Gökçe, M. (2015). Yapısal kırılmalı birim kök testleri ve işsizlik histerisi üzerine uygulaması. (Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Göktaş, Ö. ve Hepsağ, A. (2015). The analysis of external debt sustainability by periodic unit root test with structural break: The case of Turkey. Research in Applied Economics, 7(4), 1-15.
 • Hamilton, J. D. and Flavin, M. A. (1986). On the limitations of government borrowing: A hamework for empirical testing. American Economic Review, 76(4), 808-819.
 • Kıran, B. (2012). The sustainability of Turkish external debt: Evidence from fractionally integrated approach under structural breaks. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 25(1), 18-29.
 • Konat, G. (2021). Türki cumhuriyetlerinde dış borç sürdürülebilirlik analizi: Doğrusal olmayan panel birim kök testi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(3), 1725-1734.
 • Krugman, P. R. (1988). Financing vs. forgiving a debt overhang. Journal of Development Economics, 29(3), 253-268.
 • Lau, E., Baharumshah, A. Z. and Soon, S. V. (2013). The behavior of external debt in Asian countries: Evidence based on panel unit root tests. Journal of Business Economics and Management, 14(1), 377-394.
 • Lessard, R. D. (1986). International financing for developing countries, World Bank Staff Working Paper, No. 793.
 • Lin, M. Y. (2014). The sustainability of external debt in OECD countries: Evidence from quantile autoregression. Research in World Economy, 5(2), 31-42.
 • Nasir, A. and Noman, A. M. (2012). Sustainability of external debt: Further evidence from non-linear framework. International Review of Applied Economics, 26, 673-685.
 • Önel, G. (2004). Türkiye’de dış borçların sürdürülebilirliği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Sawada, Y. (1994). Are the heavily ındebted countries solvent? Tests of intertemporal borrowing constraints. Journal of Development Economics, 45(2), 325-337.
 • Sellavtzi, A. (2017). Türkiye'de dış borç sürdürülebilirliğinin yapısal kırılmalı birim kök testi ile analizi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Syczewska, E. (2010). Empirical power of the Kwiatkowski-Phillipsschmidt-Shin test. Department of Applied Econometrics Working Papers, No. 45.
 • Takım, A. (2012). Dış finansal liberalleşme sonrası Türkiye’nin dış borç dinamiğindeki değişmeler: Bir literatür araştırması. Sosyoekonomi, 2, 23-44.
 • Trehan, B. and Walsh, C. (1988). Common trends, the government’s budget constraint and revenue smoothing. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 425-444.
 • Trehan, B. and Walsh, C .E. (1991). Testing intertemporal budget constraints: Theory and applications to US federal budget and current account deficits. Journal of Money, Credit, and Banking, 23(2), 206-223.
 • Uslu, H. (2018). Dış borç ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye uygulaması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Uslu, H. (2019). Türkiye’de dış borçların sürdürülebilirliği: Yapısal kırılmalı bir analiz. Sakarya İktisat Dergisi, 8(4), 351-374.
 • Utkulu, U. (1999). Is the Turkish external debt sustainable? Evidence from unit root testing. Yapı-Kredi Economic Review, 10(2), 55-65.
 • World Bank (2022). World Development Indicators [Dataset]. Retrieved from https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
 • Yalçınkaya, Ö. (2019). Türkiye ekonomisinde dış borçların sürdürülebilirliğinin analizi: Doğrusal ve doğrusal olmayan birim kök testlerinden kanıtlar (1970-2018). Maliye Dergisi, 176, 27-51.
 • Yavuz, N. Ç. (2006). Türkiye’de turizm gelirlerinin ekonomik büyümeye etkisinin testi: Yapısal kırılma ve nedensellik analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7(2), 162-171.
 • Yenisu, E. (2020). Türkiye’de dış borçlar sürdürülebilir mi? ARIMA modeli. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1), 195-213.
 • Yılancı, V. ve Özcan, B. (2008). External debt Sustainability of Turkey: A nonlinear approach. International Research Journal of Finance and Economics, 20(10), 91-99.
 • Zivot, E. and Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil price shock and the unit root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ekonomi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Tuğçe DALLI
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Dallı, T. (2022). DIŞ BORÇLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ . Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 1-11 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usakuyg/issue/74014/1162018