Cilt: 2 Sayı: 2, 30.12.2022

Yıl: 2022

Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Uluslararası İlişkiler, İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Endüstri İlişkileri ve benzeri alanlarda hazırlanmış özgün araştırma ve derleme makaleleri, kitap eleştirileri ile diğer türdeki yayınları, bilimsel yayıncılık ilkelerine ve etik kurallara uygun olarak değerlendirerek okuyuculara ve araştırmacılara ulaştırmayı hedeflemektedir.

Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, sosyal bilimlerin İktisadi ve İdari Bilimler ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinin çalışmaları kapsamındaki ana bilim dalları alanlarında özgün araştırmalara yer vererek ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapan ve kâr amacı gütmeyen disiplinler arası, bilimsel ve hakemli akademik bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, elektronik olarak 6 aylık dönemlerde yılda 2 kez yayımlanmaktadır. Eserler en az iki hakem tarafından kör hakemlik uygulamasıyla değerlendirilmektedir. Gönderilen çalışmaların daha önce yayımlanmamış olması, aynı anda birden fazla dergiye yayımlanmak üzere iletilmemiş olması, sözlü veya poster sunum olarak başka yerde yayın için değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir. Dergide yayımlanacak eserlerin her türlü sorumluluğu yazar veya yazarlara aittir.
https://ubfdergi.usak.edu.tr/storage/sayfa/December2021//7xmjrDd8V0WdZNKafCkARW6MUM7bNCRt1Whc5Fnm.pdf

Sisteme yüklenecek olan makalenin aşağıdaki kurallara göre düzenlenmesi gerekmektedir

Çalışmanın tamamı A4 formatında hazırlanmalıdır.
Sağ, sol, üst ve alttan 2,5 cm (0,98 inç) kenar boşluğu bırakılmalıdır.
Başlıklar 12 punto, metin içi 11 punto, özet/abstract ve kaynakça 10 punto, dipnot 9 punto harf boyutu ile Times New Roman yazım stili kullanılmalıdır.
Tablo, şekil, grafik ve denklemler kendi içerisinde ardışık olarak numaralandırılmalı ve Times New Roman 10 punto yazım stili kullanılmalıdır.
Metin içi 1,5 satır aralığı, özet/abstract 1 satır aralığında olacak şekilde hazırlanmalıdır.
Makale metni iki yana yaslı olarak hizalanmalıdır.
Her paragraf ilk satır 1 cm içeride, metnin devamında ise sağdan ve soldan 0 cm olmalıdır.
Başlıklardan önce ve sonra 6 nk paragraf aralığı, paragraf arası önce ve sonra 0 nk paragraf aralığı ölçüsü kullanılmalıdır.
Tablo, şekil, grafik ve denklemlerden önce ve sonra 0 nk paragraf aralığı ölçüsü kullanılmalıdır.
Makale uzunluğu ekler ve kaynakça dâhil 30 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.
Ana başlık sola yaslı, tamamı büyük harfle, bold (kalın) ve koyu olacak şekilde yazılmalıdır.
Birinci düzey başlık sola yaslı, sağdan 1 cm içerde, tamamı büyük harfle, bold (kalın) ve koyu olmalıdır.
İkinci düzey başlık sola yaslı, sağdan 1 cm içerde, sözcüklerin sadece ilk harfleri büyük, bold (kalın) ve koyu olmalıdır.
Üçüncü düzey başlık sola yaslı, sağdan 1 cm içerde, sözcüklerin sadece ilk harfleri büyük, italik ve koyu olmalıdır.
Dördüncü düzey başlık sola yaslı, sağdan 1 cm içerde, sözcüklerin sadece ilk harfleri büyük ve italik olmalıdır.
Metin içerisinde kullanılmak istenen kimi hususlarla ilgili açıklamalar sayfa altı dipnotu şeklinde belirtilebilir. Bu türden dipnotların sayısal olarak birbirini izlemesi gerekmektedir. Ancak kaynak gösterimi sayfa altı dipnotu ya da son not şeklinde verilemez. Kaynaklara yapılan atıflar metnin içinde parantez arasında verilmelidir. Kaynaklara atıf yapmak için dipnot kullanılmamalıdır.
Kaynakça metninin yazımı, yayın türü (kitap, makale, bildiri vb.) ayrımı yapılmadan, alfabetik sıralı olmalıdır. Gövde metni, iki yana yaslı, asılı (1 cm), önce 0 nk sonra 6 nk ve tek satır aralığında olmalıdır.
Yukarıdaki yer alan yazım kurallarına göre oluşturulmuş Makale Şablonu. doc ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıdaki yer alan yazım kurallarına göre oluşturulmuş Makale Şablonu.pdf ulaşmak için tıklayınız.

Makalenizi sisteme yüklerken dergimizin web adresinde yer alan yazar formlarını sisteme eksiksiz bir şekilde yüklemeyi unutmayınız.

Telif Hakkı Devir Formu için Tıklayınız.

Yazar Bilgi ve İletişim Formu için Tıklayınız.

Etik Kurul İznine Gerek Olmadığına Dair Beyan Formu için Tıklayınız.

Katkı Oranı Beyanı ve Çıkar Çatışması Formu için Tıklayınız.

Dergiye makale gönderimi için dergi yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmış dosyaların “Makale Gönder” sekmesinden yüklenmesi gerekmektedir.

Özgün araştırma niteliğindeki yazıları yayınlamayı hedefleyen UBF Dergisi’nde, yayınlanmak üzere gönderilen makale içeriklerinin derginin amaç ve kapsamı ile uyumlu olması gerekmektedir. Daha önce hiç bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir dergide değerlendirme ve/veya yayın sürecinde olmayan makaleler ile ulusal ve uluslararası konferanslarda sunulan özet ya da tam metin bildiriler ya da yüksek lisans/doktora tezlerinden türetilen makaleler gönderim aşamasında belirtilmek suretiyle değerlendirilmek üzere kabul edilmektedir. Editör, ön değerlendirmesi olumlu sonuçlanan çalışmayı, yurtiçinden ve/veya yurtdışından en az iki hakemin kör değerlendirmesine sunar. Hakemler gerek gördüğü takdirde çalışmada değişiklik isteme hakkına sahiptir. Hakemler tarafından istenen değişiklikler yazar/yazarlar tarafından tamamlandıktan sonra tekrar hakem değerlendirilmesine gönderilir. Hakemler çalışmada istenilen değişikliklerin kontrolünü sağlayarak çalışma hakkında nihai kararını verir. Son olarak, hakem onayından geçen çalışmanın yayınlanması için editoryal süreç başlar.

Derginin konusu kapsamına girmeyen, bilimsel bir çalışma formatına içerik ve şekil şartları bakımından uymayan ya da ve iThenticate intihal tarama programı raporuna göre benzerlik oranı %20’nin üzerinde olan makaleler, hakemlik süreci başlatılmadan geri çevrilir veya yazarlardan bazı değişiklikler talep edilebilir. Yayına kabul edilmeyen makale, resim ve fotoğraflar yazarlara geri gönderilmez.

Son olarak, yayınlanmak üzere kabul alan çalışmada daha sonra yazarlardan hiçbirinin ismi, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez ve yeni bir isim yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez. Söz konusu bu hususu dikkate alarak gönderim yapması yazar/yazarların sorumluluğundadır.

UBF Dergisi’nin yayın sürecinden geçmiş olan bilimsel çalışmalar, yayıncı statüsünde olan Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından yayınlanmaktadır. Yayıncı fikri mülkiyeti ve telif haklarını korumak ve editoryal bağımsızlığı sağlamak için yayıncı, editör ve diğer taraflar arasındaki gizlilik ilişkisi bir sözleşme ile tanımlanmaktadır. Yayıncı dergi için editoryal bağımsızlık, gizlilik, rıza, insan ve hayvan araştırmaları için özel gereklilikler dâhil olmak üzere araştırma etiği, şeffaflık ve dürüstlük, çıkar çatışmaları, araştırma finansmanı, raporlama standartları, hakem değerlendirmesi, dergi editörünün görev ve sorumlulukları gibi unsurları belirlemektedir. Ayrıca yayıncı, editörler ile birlikte dergi politikalarını belirlemek için işbirliği içerisinde çalışmaktadır. 

UBF Dergisi yayın sürecinin hiçbir aşamasında herhangi bir ücret talep etmemektedir. Ayrıca dergide makalesi yayınlanan yazarlara telif ücreti ödenmemektedir.