Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ENTROPİ TEMELLİ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE DÖRT BÜYÜK FUTBOL KULÜBÜNÜN FİNANSAL PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2022, Cilt: 2 Sayı: 2, 12 - 29, 30.12.2022

Öz

Geçmiş faaliyetlerin bir sonucu olarak elde edilen finansal veriler sayesinde finansal performans analizleri yapılabilmekte, finansal performans analizleri ışığında ise finansman ve yatırım gibi stratejik kararlar alınabilmektedir. Ayrıca finansal başarı ya da başarısızlık finansal performans analizleri sayesinde değerlendirilebilmektedir. Günümüz endüstriyel futbol organizasyonları içerisinde yer alan futbol kulüpleri, futbolun kitlesel etki gücünün ve buna bağlı olarak artan gelirlerin farkında varmış ve şirketleşmişlerdir. Ülkemizde ise Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor şirketleşen futbol kulüpleridir. Bu çalışma şirketleşen ve süper ligde yer alan dört büyük futbol kulübünü finansal performanslarına göre değerlendirerek sıralamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor futbol kulüplerinin 2010-2020 yıllarına ait finansal göstergeleri incelenmiştir. Entropi yöntemiyle finansal göstergelerin önem düzeyleri belirlenmiş ardından gri ilişkisel analiz yöntemiyle futbol kulüpleri finansal göstergelere göre sıralanmıştır. 2010-2020 yıllarını kapsayan bu çalışmada özkaynak oranı, asit test oranı, net çalışma sermayesi ve aktif karlılık oranı kriterlerinin en önemli kriterler olduğu borç oranı kriterinin ise önem düzeyi en düşük kriter olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca finansal performansı en yüksek kulüp Fenerbahçe, finansal performansı en düşük kulüp ise Beşiktaş olarak bulunmuştur.

Kaynakça

 • Alpay, M. G. ve Sakınç, İ. (2017). Türk bankacılık sektörünün yeniden yapılandırma öncesi ve sonrası gri ilişkisel analiz ile finansal performans analizi. Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Dergisi, 10(2), 49-61.
 • Aslan, T. (2018). Futbol kulüplerinin finansal performansının oran yöntemiyle analizi: Bist'de işlem gören futbol kulüpleri üzerine bir uygulama. Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi, 11(3), 349-362.
 • Ayaydın, H., Durmuş, S. ve Pala, F. (2017). Gri ilişkisel analiz yöntemiyle Türk lojistik firmalarında performans ölçümü. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 8(21), 76-94.
 • Ayçin, E. ve Güçlü, P. (2020). Bist ticaret endeksinde yer alan işletmelerin finansal performanslarının Entropi ve MAIRCA yöntemleri ile değerlendirilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 85, 287-312.
 • Chang, T. C. and Lin, S. J. (1999). Grey relation analysis of carbon dioxide emissions from industrial production and energy uses in Taiwan. Journal of Environmental Management, 56(4), 247-257.
 • Çatı, K., Eş, A. ve Özevin, O. (2017). Futbol takımlarının finansal ve sportif etkinliklerinin Entropi ve Topsis yöntemiyle analiz edilmesi: Avrupa’nın 5 büyük ligi ve süper lig üzerine bir uygulama. Uluslararası Yönetim İktisat Ve İşletme Dergisi, 13(1), 199-222.
 • Çırak, M. F. (2020). Dijital çağda dönüşen futbol ve futbol aktörleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Çiftci, H. N. ve Yıldırım, B. F. (2020). Bist enerji sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin finansal performanslarının incelenmesi: Gri sayılara dayalı zaman kesiti örneği. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 22(3), 384-404.
 • Demir, M. ve Talimciler, A. (2015). Şiddet, şike ve medya kıskacında futbol ve taraftarlık. Konya: Literatürk Academia.
 • Deng, J. L. (1982). Control problems of grey systems. Systems & Control Letters, 1(5), 288-294.
 • Ecemiş, O., Akçan, F. and Abakay, U. (2021). Analysis of the performance of football teams via the entropy-gray relational analysis method: Turkish super league model. Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 19(3), 51-59.
 • Elmas, B. ve Özkan, T. (2021). Ulaştırma ve depolama sektörü işletmelerinin finansal performanslarının Swara-Ocra modeli ile değerlendirilmesi. İşletme Akademisi Dergisi, 2(3), 240-253.
 • Göllü, E. (2012). Impact of the financial performances of incorporations of football clubs in the domestic league on their sportive performances: A study covering four major football clubs in Turkey. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 3(1), 20-29.
 • Güngör, A. (2014). Futbol endüstrisinde sportif başarı ile finansal performans arasındaki ilişkinin analizi ve Türkiye uygulaması. Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 16-36.
 • Güngör, N. ve Sarı, E. S. (2021). Bist 100’de yer alan futbol kulüplerinin sportif başarıları ve finansal performansları arasındaki ilişkinin analizi. Yönetim Bilimleri Dergisi, 19 (Özel Sayı), 165-186.
 • Hoş, S. (2021). Gri tahmin modeli ile maliyet tahmini: Bist turizm endeksi üzerine bir uygulama. İktisadi ve idari bilimler alanında uluslararası araştırmalar III içinde (ss. 34-57). Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Işık, Ö. (2019). Entropi ve Topsis yöntemleriyle finansal performans ile pay senedi getirileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kent Akademisi, 12(1), 200-213.
 • Kılıçarslan, A. ve Sucu, M. Ç. (2022). Marka değerinin Hirose yöntemiyle tespiti ve finansal performans analizi: Borsa İstanbul’da işlem gören aracı kurumlar üzerine bir uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 1937-1952.
 • Li, X., Wang, K., Liu, L., Xin, J., Yang, H. and Gao, C. (2011). Application of the Entropy Weight and Topsis method in safety evaluation of coal mines. Procedia Engineering, 26, 2085-2091.
 • Lin, S. J., Lu, I. J. and Lewis, C. (2007). Grey relation performance correlations among economics, energy use, and carbon dioxide emission in Taiwan. Energy Policy, 35(3), 1948-1955.
 • Lin, Y., Chen, M. Y. and Liu, S. (2004). Theory of grey systemler: Capturing uncertainties of grey information, Kybernetes, 33(2), 196-218.
 • Liu, D. J. and Li, L. (2015). Application study of comprehensive forecasting model based on Entropy Weighting method on trend of PM2. 5 concentration in Guangzhou, China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 12(6), 7085-7099.
 • Liu, L., Zhou, J., An, X., Zhang, Y. and Yang, L. (2010). Using fuzzy theory and information Entropy for water quality assessment in Three Gorges Region, China. Expert Systems with Applications, 37(3), 2517-2521.
 • Liu, S. and Lin, Y. (2006). Grey information: Theory and practical applications. London: Springer.
 • Orçun, Ç. ve Eren, B. S. (2017). Topsis yöntemi ile finansal performans değerlendirmesi: XUTEK üzerinde bir uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 75, 139-154.
 • Perçin, S. ve Sönmez, Ö. (2018). Bütünleşik Entropi Ağırlık ve Topsis yöntemleri kullanılarak Türk sigorta şirketlerinin performansının ölçülmesi. Uluslararası İktisadi Ve İdari İncelemeler Dergisi, 18 EYİ Özel Sayısı, 565-582.
 • Saatçioğlu, C. ve Çakmak, U. D. (2019). Avrupa ve Türkiye’de futbol ekonomisi: Karşılaştırmalı bir inceleme. Sakarya İktisat Dergisi, 8(4), 331-350.
 • Sallehuddin, R., Shamsuddin, S. M. H. and Hashim, S. Z. M. (2008, November). Application of grey relational analysis for multivariate time series [Tam Metin Bildiri]. 2008 Eighth International Conference On Intelligent Systems Design And Applications in (pp. 432-437). IEEE.
 • Saygılı, E. E. ve Şahin, Y. (2018). Finansal performans ile hisse senedi yatırımcı kararları arasındaki ilişki: Bist çimento sektöründe topsis uygulaması. Izmir Democracy University Social Sciences Journal, 1(1), 16-45.
 • Soygüden, A. (2016). Profesyonel futbol kulüplerinin gelir kaynaklarının incelenmesi. Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Dergisi, 9(4), 21-35.
 • Sultanoğlu, B. (2008). Hisseleri halka arz edilen Türk futbol kulüplerinin mali tablolarının Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Şahin, A. ve Sarı, E. B. (2019). Entropi Tabanlı Topsis ve VIKOR yöntemleriyle Bist-imalat işletmelerinin finansal ve borsa performanslarının karşılaştırılması. Journal of Accounting and Taxation Studies, 12(2), 255-270.
 • Talimciler, A. (2008). Futbol değil iş: Endüstriyel futbol. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 26(2), 89-114.
 • Temizel, F. ve Bayçelebi, B. E. (2016). Finansal oranların Topsis sıralaması ile yıllık getiriler arasındaki ilişki: Tekstil imalatı sektörü üzerine bir uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 159-170.
 • Ulun, C. ve Yetim, A. A. (2016). Türkiye’deki futbol kulüplerinin sportif başarı düzeyi ve mali yapı açısından rasyo (oran) analizi ile incelenmesi: Galatasaray ve Fenerbahçe örneği. Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 70-81.
 • Uluyol, O. (2014). Süper lig futbol kulüplerinin finansal performans analizi. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 9(34), 5716-5731.
 • Wu, H. H. (2002). A Comparative study of using grey relational analysis in multiple attribute decision-making problems. Quality Engineering, 15(2), 209-217.
 • Wu, J., Sun, J., Liang, L. and Zha, Y. (2011). Determination of weights for ultimate cross efficiency using shannon Entropy. Expert Systems With Applications, 38(5), 5162-5165.
 • Zeren, F. ve Gümüş, F. B. (2013). Türk ve yabancı futbol takımlarının borsa performansları üzerine bir uygulama. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 3(2), 34-54.
 • Zhai, L. Y., Khoo, L. P. and Zhong, Z. W. (2009). Design Concept evaluation in product development using rough sets and grey relation analysis. Expert Systems With Applications, 36(3), 7072-7079.
 • Zou, Z. H., Yi, Y. and Sun, J. N. (2006). Entropy method for determination of weight of evaluating indicators in fuzzy synthetic evaluation for water quality assessment. Journal Of Environmental Sciences, 18(5), 1020-1023.

Evaluation of The Financial Performances of Four Big Football Clubs By Entropy-Based Gray Relational Analysis Method

Yıl 2022, Cilt: 2 Sayı: 2, 12 - 29, 30.12.2022

Öz

Thanks to the financial data obtained from past activities, financial performance analyses can be made, and strategic decisions such as financing and investment can be made in the light of financial performance analyses. In addition, financial success or failure can be evaluated through financial performance analysis. Football clubs, which are included in today's industrial football organizations, have become aware of the mass impact power of football and the increasing incomes accordingly and have become a corporation. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, and Trabzonspor are corporate football clubs in our country. This study aims to rank the four big football clubs in the super league by evaluating them according to their financial performance. For this purpose, the financial indicators of Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, and Trabzonspor football clubs for the years 2010-2020 were examined. With the entropy method, the importance levels of the financial indicators were determined, then the football clubs were ranked according to the financial indicators with the gray relational analysis method. In this study covering the years 2010-2020, it was concluded that the equity ratio, acid test ratio, net working capital and return on assets ratio criteria are the most important, while the debt ratio criterion is the least important. In addition, the club with the highest financial performance was Fenerbahçe and the club with the lowest financial performance was Beşiktaş.

Kaynakça

 • Alpay, M. G. ve Sakınç, İ. (2017). Türk bankacılık sektörünün yeniden yapılandırma öncesi ve sonrası gri ilişkisel analiz ile finansal performans analizi. Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Dergisi, 10(2), 49-61.
 • Aslan, T. (2018). Futbol kulüplerinin finansal performansının oran yöntemiyle analizi: Bist'de işlem gören futbol kulüpleri üzerine bir uygulama. Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi, 11(3), 349-362.
 • Ayaydın, H., Durmuş, S. ve Pala, F. (2017). Gri ilişkisel analiz yöntemiyle Türk lojistik firmalarında performans ölçümü. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 8(21), 76-94.
 • Ayçin, E. ve Güçlü, P. (2020). Bist ticaret endeksinde yer alan işletmelerin finansal performanslarının Entropi ve MAIRCA yöntemleri ile değerlendirilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 85, 287-312.
 • Chang, T. C. and Lin, S. J. (1999). Grey relation analysis of carbon dioxide emissions from industrial production and energy uses in Taiwan. Journal of Environmental Management, 56(4), 247-257.
 • Çatı, K., Eş, A. ve Özevin, O. (2017). Futbol takımlarının finansal ve sportif etkinliklerinin Entropi ve Topsis yöntemiyle analiz edilmesi: Avrupa’nın 5 büyük ligi ve süper lig üzerine bir uygulama. Uluslararası Yönetim İktisat Ve İşletme Dergisi, 13(1), 199-222.
 • Çırak, M. F. (2020). Dijital çağda dönüşen futbol ve futbol aktörleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Çiftci, H. N. ve Yıldırım, B. F. (2020). Bist enerji sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin finansal performanslarının incelenmesi: Gri sayılara dayalı zaman kesiti örneği. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 22(3), 384-404.
 • Demir, M. ve Talimciler, A. (2015). Şiddet, şike ve medya kıskacında futbol ve taraftarlık. Konya: Literatürk Academia.
 • Deng, J. L. (1982). Control problems of grey systems. Systems & Control Letters, 1(5), 288-294.
 • Ecemiş, O., Akçan, F. and Abakay, U. (2021). Analysis of the performance of football teams via the entropy-gray relational analysis method: Turkish super league model. Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 19(3), 51-59.
 • Elmas, B. ve Özkan, T. (2021). Ulaştırma ve depolama sektörü işletmelerinin finansal performanslarının Swara-Ocra modeli ile değerlendirilmesi. İşletme Akademisi Dergisi, 2(3), 240-253.
 • Göllü, E. (2012). Impact of the financial performances of incorporations of football clubs in the domestic league on their sportive performances: A study covering four major football clubs in Turkey. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 3(1), 20-29.
 • Güngör, A. (2014). Futbol endüstrisinde sportif başarı ile finansal performans arasındaki ilişkinin analizi ve Türkiye uygulaması. Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 16-36.
 • Güngör, N. ve Sarı, E. S. (2021). Bist 100’de yer alan futbol kulüplerinin sportif başarıları ve finansal performansları arasındaki ilişkinin analizi. Yönetim Bilimleri Dergisi, 19 (Özel Sayı), 165-186.
 • Hoş, S. (2021). Gri tahmin modeli ile maliyet tahmini: Bist turizm endeksi üzerine bir uygulama. İktisadi ve idari bilimler alanında uluslararası araştırmalar III içinde (ss. 34-57). Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Işık, Ö. (2019). Entropi ve Topsis yöntemleriyle finansal performans ile pay senedi getirileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kent Akademisi, 12(1), 200-213.
 • Kılıçarslan, A. ve Sucu, M. Ç. (2022). Marka değerinin Hirose yöntemiyle tespiti ve finansal performans analizi: Borsa İstanbul’da işlem gören aracı kurumlar üzerine bir uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 1937-1952.
 • Li, X., Wang, K., Liu, L., Xin, J., Yang, H. and Gao, C. (2011). Application of the Entropy Weight and Topsis method in safety evaluation of coal mines. Procedia Engineering, 26, 2085-2091.
 • Lin, S. J., Lu, I. J. and Lewis, C. (2007). Grey relation performance correlations among economics, energy use, and carbon dioxide emission in Taiwan. Energy Policy, 35(3), 1948-1955.
 • Lin, Y., Chen, M. Y. and Liu, S. (2004). Theory of grey systemler: Capturing uncertainties of grey information, Kybernetes, 33(2), 196-218.
 • Liu, D. J. and Li, L. (2015). Application study of comprehensive forecasting model based on Entropy Weighting method on trend of PM2. 5 concentration in Guangzhou, China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 12(6), 7085-7099.
 • Liu, L., Zhou, J., An, X., Zhang, Y. and Yang, L. (2010). Using fuzzy theory and information Entropy for water quality assessment in Three Gorges Region, China. Expert Systems with Applications, 37(3), 2517-2521.
 • Liu, S. and Lin, Y. (2006). Grey information: Theory and practical applications. London: Springer.
 • Orçun, Ç. ve Eren, B. S. (2017). Topsis yöntemi ile finansal performans değerlendirmesi: XUTEK üzerinde bir uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 75, 139-154.
 • Perçin, S. ve Sönmez, Ö. (2018). Bütünleşik Entropi Ağırlık ve Topsis yöntemleri kullanılarak Türk sigorta şirketlerinin performansının ölçülmesi. Uluslararası İktisadi Ve İdari İncelemeler Dergisi, 18 EYİ Özel Sayısı, 565-582.
 • Saatçioğlu, C. ve Çakmak, U. D. (2019). Avrupa ve Türkiye’de futbol ekonomisi: Karşılaştırmalı bir inceleme. Sakarya İktisat Dergisi, 8(4), 331-350.
 • Sallehuddin, R., Shamsuddin, S. M. H. and Hashim, S. Z. M. (2008, November). Application of grey relational analysis for multivariate time series [Tam Metin Bildiri]. 2008 Eighth International Conference On Intelligent Systems Design And Applications in (pp. 432-437). IEEE.
 • Saygılı, E. E. ve Şahin, Y. (2018). Finansal performans ile hisse senedi yatırımcı kararları arasındaki ilişki: Bist çimento sektöründe topsis uygulaması. Izmir Democracy University Social Sciences Journal, 1(1), 16-45.
 • Soygüden, A. (2016). Profesyonel futbol kulüplerinin gelir kaynaklarının incelenmesi. Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Dergisi, 9(4), 21-35.
 • Sultanoğlu, B. (2008). Hisseleri halka arz edilen Türk futbol kulüplerinin mali tablolarının Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Şahin, A. ve Sarı, E. B. (2019). Entropi Tabanlı Topsis ve VIKOR yöntemleriyle Bist-imalat işletmelerinin finansal ve borsa performanslarının karşılaştırılması. Journal of Accounting and Taxation Studies, 12(2), 255-270.
 • Talimciler, A. (2008). Futbol değil iş: Endüstriyel futbol. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 26(2), 89-114.
 • Temizel, F. ve Bayçelebi, B. E. (2016). Finansal oranların Topsis sıralaması ile yıllık getiriler arasındaki ilişki: Tekstil imalatı sektörü üzerine bir uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 159-170.
 • Ulun, C. ve Yetim, A. A. (2016). Türkiye’deki futbol kulüplerinin sportif başarı düzeyi ve mali yapı açısından rasyo (oran) analizi ile incelenmesi: Galatasaray ve Fenerbahçe örneği. Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 70-81.
 • Uluyol, O. (2014). Süper lig futbol kulüplerinin finansal performans analizi. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 9(34), 5716-5731.
 • Wu, H. H. (2002). A Comparative study of using grey relational analysis in multiple attribute decision-making problems. Quality Engineering, 15(2), 209-217.
 • Wu, J., Sun, J., Liang, L. and Zha, Y. (2011). Determination of weights for ultimate cross efficiency using shannon Entropy. Expert Systems With Applications, 38(5), 5162-5165.
 • Zeren, F. ve Gümüş, F. B. (2013). Türk ve yabancı futbol takımlarının borsa performansları üzerine bir uygulama. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 3(2), 34-54.
 • Zhai, L. Y., Khoo, L. P. and Zhong, Z. W. (2009). Design Concept evaluation in product development using rough sets and grey relation analysis. Expert Systems With Applications, 36(3), 7072-7079.
 • Zou, Z. H., Yi, Y. and Sun, J. N. (2006). Entropy method for determination of weight of evaluating indicators in fuzzy synthetic evaluation for water quality assessment. Journal Of Environmental Sciences, 18(5), 1020-1023.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Safa HOŞ
HİTİT ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
0000-0002-9555-1782
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Hoş, S. (2022). ENTROPİ TEMELLİ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE DÖRT BÜYÜK FUTBOL KULÜBÜNÜN FİNANSAL PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ . Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 12-29 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usakuyg/issue/74014/1196726