Yıl 2017, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 1 - 13 2017-09-22

DIRECTOR ASSESSMENT UPON THE PERFORMANCE OF THE PERSONNELS EMPLOYED IN THE HOSPITALS BY OUTSOURCING METHOD: SANLIURFA EXAMPLE
HASTANELERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI YÖNTEMİYLE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN PERFORMANSLARI HAKKINDA YÖNETİCİLERİN GÖRÜŞLERİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ

Hüseyin ERİŞ [1]


In this study, the opinions of 302 directors which work in 16 hospitals in Sanliurfa and its districts upon the performance of the personnels employed by outsourcing method have been evaluated. In the study, surveys have been applied to 302 hospital directors and it has been detected that 81% of them all have participated to the survey. In the analysis first it is monitored by doing a factor analysis whether the items that are used support one another. At the end of the study, the sub-dimention average of the scale has been detected as follows: communication skills (3.45), Planning and organizing skills (3.53), Knowledge and Efficiency of the Profession (3,48), Corporate Knowledge (3,73), Motivation (3,19), Occupational Discipline and Ethics (3,60), Relations with Patients/ Patient’s relatives and Other Staff (3,73) and Business Quality and Reaching to the Targets (3,54). Moreover 71% of the participant directors have stated that they are content of the personnel employed by outsourcing method and 62% of them are content of the staff working in their own hospitals.

Bu araştırmada, Şanlıurfa il genelinde bulunan toplam 16 kamu hastanesinde görev yapan 302 yöneticinin Dış Kaynak Kullanımı (DKK) yöntemiyle istihdam edilen personelin performansları hakkındaki görüşleri değerlendirilmiştir. Araştırmada, 302 hastane yöneticisine anket dağıtılmış, % 81’inin (245 yönetici) ankete katıldıkları tespit edilmiştir. Analizlerde; önce faktör analizi kullanılarak, ölçekte alt boyutlarda yer alan ifadelerin birbirini destekleyip desteklemediğine bakılmıştır. Araştırma sonunda ölçeğin alt boyutlarının ortalaması; iletişim becerileri (3,45), Planlama ve Organize Etme Becerileri (3,53), Mesleki İş Bilgisi Ve Yeterliliği (3,48), Kurumsal Bilgi (3,34), Motivasyon (3,19), İş Disiplini ve etiği (3,60), Hasta/Yakınları ve Diğer Çalışanlarla İlişkiler (3,73) ve İş Kalitesi ve Hedeflere Ulaşma (3,54) olarak tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmaya katılan hastane yöneticilerinin % 71’i DKK yöntemiyle istihdam edilen personelin performansından ve %62’si ise kendi hastanelerinde çalışmalarından dolayı memnun olduklarını belirtmiştir.

 • Akyürek Ç.E. ; Toygar Ş.A.; Eriş H. ; Top M. “Buzdağının Görünmeyen Kısmı: İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Yönetsel Yansımaları”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 2011; 4(2):125-149.
 • Akyürek. Ç. E., (2013) Türk Sağlık Sisteminde Dış Kaynaklardan Yararlanma Uygulamalarının Yasal Altyapısı, Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, 2013
 • Al – Khachroum, M. M. and Kennawi, W. (2010). “Readiness of Organizations for Outsourcing the Human Resources Activities (Applied at Industrial Organizations in the City of Aleppo)”. Journal of Academic Researches and Studies,2(3), November, 16 – 34.
 • Aris, S. R. H. S., Arshad, N. H. and Mohamed, A. (2008). “Conceptual Framework on Risk Management in IT Outsourcing Projects”. Faculty of Information Technology and Quantitative Science (FTMSK), 4(5), 816 – 831.
 • Boşcor, D. and Băltescu, C. (2014). “Romania’s Competitive Advantages on the Global Outsourcing Market”. Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Series V: Economic Sciences, 7 (56 – 1), 149 – 154.
 • Christina, A. (2013). “Human Resource Outsourcing: A Boon or Bane”. National Monthly Refereed Journal of Research in Commerce & Management, 2(4); 142 – 148.
 • Cox, M., Roberts, M. and Walton, J. (2011). “IT Outsourcing in the Public Sector: Experiences Form Local Government”. Electronic Journal Information Systems Evaluation, 14(2); 193 – 203.
 • Crow, G. B. and Muthuswamy, V. (2013). “International Outsourcing in the Information Technology Industry: Trends and Implications”. Communications of the International Information Management Association, 3(1); 25 – 34.
 • Demir, İ., ., (2015). “Hastane Yöneticilerinin Stratejik Yönetim Araçları Bilgi Ve Kullanım Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma” Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara
 • Dhar, S. and Balakrishnan, B. (2006). “Risks, Benefits, and Challenges in Global IT Outsourcing: Perspectives and Practices”. Journal of Global Information Management,14(3), 39 – 69.
 • Eriş, H., Öztürk, Y., ve Arslan, B., (2017) Organızatıonal Commıtment Levels Of Subcontracted Workers Workıng At Publıc Hospıtals: Case Of Şanlıurfa, 6th International Conference on New Challenges in Management and Business, Dubai on 11 February 2017
 • Felea, M. (2011). “Outsourcing Logistics Activities”. Supply Chain Management Journal,2(1), 48 – 56.
 • Guimarães, C. M. and de Carvalho, J. C. (2011). “Outsourcing in the Healthcare Sector – A State – of – the – Art Review”. Supply Chain Forum an International Journal, 12(1), 140 – 148.
 • Gümüşay – Şahin, A. ve Berberoğlu, N. (2011). “Lojistik Outsourcing Karar Süreci ve 3PL Firma Seçim Kriterleri”. AJIT – e: Online Academic Journal of Information Technology,Güz Dönemi, 2(5), 33 – 50.
 • Hila, C. M. and Dumitraşcu, O. (2014). “Outsourcing within a Supply Chain Management Framework”. Proceedings of the 8th International Management Conference – Management Challenges for Sustainable Development: November 6th – 7th 2014,Romania: Lucian Blaga University, 328 – 336.
 • İnternet: “Hizmet Satın Alımı İle İlgili Danıştay Kararı”. (2015). Türk Tabipleri Birliği Resmi İnternet Sitesi, http://www.tdb.org.tr/tdb/admin/mevzuat/userfiles/danistay_karari_hizmet_alimi.pdf, adresinden 15 Ocak 2015’te alınmıştır
 • İnternet: “Kamu İhale Kurumu – Mevzuat”. (2015). Kamu İhale Kurumu Resmi İnternet Sitesi, http://www.ihale.gov.tr/, adresinden 15 Şubat 2015’te alınmıştır.
 • İzgü. C. M., Türkmen., Ö.H., “Akdeniz Üniversitesi’nde taşeron sağlık işçilerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği durum tespiti” Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2012;10(3)
 • Jacobson, T. (2004). IT Outsourcing in US Hospitals: Potential Benefits and Risks.Oregon: Applied Information Management and the Graduate School of the University of Oregon in Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree of Master of Science, 21.
 • Karahan A., (2009) “Dış Kaynak Kullanımının Verimlilik Üzerine Etkisi (Hastane Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma” Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 12 Sayı 21 Haziran 2009 ss.185-199.
 • Karahan, A. (2009). “Dış Kaynak Kullanımının Verimlilik Üzerine Etkisi (Hastane Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma)”. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(21), Haziran Dönemi, 185 – 199.
 • Kremic, T., Icmeli – Tukel, O. and Rom, W. O. (2006). “Outsourcing Decision Support: A Survey of Benefits, Risks, and Decision Factors”. Supply Chain Management: An International Journal, 11(6), 467 – 482.
 • Lorence, D. P. and Spink, A. (2004). “Healthcare Information Systems Outsourcing”. Science Direct, April, 24(2), 131 – 145.
 • MacCormack, A., Forbath, T., Brooks, P. and Kalaher, P. (2007). “From Outsourcing to Global Collaboration: New Ways to Build Competitiveness”. Harvard Business School Achieving Innovation through Global Collaboration: A New Source of Competitive Advantage, HBS Working Paper: 7(79), 1 – 20.
 • Oza, A. and Hill, K. L. (2007). “Outsourcing to India: Advantage or Disadvantage?”. Proceedings of the Academy of Information and Management Sciences, 11(1);15 – 20.
 • Öztürk, A. ve Sezgili, K. (2002). “Dış Kaynaklardan Yararlanmanın Yeni Bir Rekabet Stratejisi Olarak Kullanılması ve Uygulama Süreci”. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(2), 127 – 142.
 • Pirannejad, A., Salami, H. and Mollaee, A. (2010). “Outsourcing Priorities of Government Functions: Analytic Network Process Approach”. African Journal of Business Management, August, 4(9); 1723 – 1735.
 • Rigoli, F. and Dussault, G. (2003). “The Interface between Health Sector Reform and Human Resources in Health”. Human Resources for Health. November, 1(9); 1 – 12.
 • Segouin, C., Hodges, B. and Brechat, P. H. (2005). “Globalization in Health Care: Is İnternational Standardization of Quality a Step Toward Outsourcing?”, International Journal for Quality in Health Care,17(4); 277 – 279.
 • Sezer, A., (2009), “Hastane İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımının (Outsourcing) Hizmet Kalitesine Etkisi ve Bir Uygulama” Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Hastane Ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi, İzmir
 • Tayauova, G. (2012). “Advantages and Disadvantages of Outsourcing: Analysis of Outsourcing Practices of Kazakhstan Banks”. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 41, 188 – 195.
 • Tengilimoğlu, D., Işık, O., Akbolat, M., (2012). “Sağlık İşletmeleri Yönetimi”. Nobel Yayınları, Ankara, ISBN: 978-605-133-184-3.
 • Troacă, V. A. and Bodislav, D. A. (2012). “Outsourcing: The Concept”. Theoretical and Applied Economics, 19(6 – 571); 51 – 58.
 • Ulukan. N.C., Yılmaz. D. Ö. (2016) “Kamu Sağlık Sektöründe Çalışan Taşeron Kadın İşçiler: Samsun ve Ordu İli Örneği”, Çalışma ve Toplum, 2016/1
 • Vuorenkoski, L. and Mikkola, H. (2007). “Outsourcing in Primary Health Care”. Health Policy Monitor (HPM), 9, 1 – 6.
 • Yalçın. İ., Akın. M. Şeker. M., (2011) “Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği” KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 13 (20): 83-92, 2011.
 • Yiğit. V., (2004) “Dış Kaynaklardan Yararlanma ve Hastane İşletmelerinde Uygulaması”. Yüksek Lisans Tezi Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane İşletmeciliği Bilim Dalı
 • Yıldırım, S. (1994). Sağlık Hizmetlerinde Harcama ve Maliyet Analizi. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, 67, 69.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hüseyin ERİŞ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 22 Eylül 2017

Bibtex @araştırma makalesi { usaysad339440, journal = {Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-6161}, address = {}, publisher = {Zekai ÖZTÜRK}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {1 - 13}, doi = {}, title = {HASTANELERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI YÖNTEMİYLE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN PERFORMANSLARI HAKKINDA YÖNETİCİLERİN GÖRÜŞLERİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Eri̇ş, Hüseyin} }
APA Eri̇ş, H . (2017). HASTANELERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI YÖNTEMİYLE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN PERFORMANSLARI HAKKINDA YÖNETİCİLERİN GÖRÜŞLERİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ . Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi , 3 (2) , 1-13 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaysad/issue/31200/339440
MLA Eri̇ş, H . "HASTANELERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI YÖNTEMİYLE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN PERFORMANSLARI HAKKINDA YÖNETİCİLERİN GÖRÜŞLERİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ" . Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi 3 (2017 ): 1-13 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaysad/issue/31200/339440>
Chicago Eri̇ş, H . "HASTANELERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI YÖNTEMİYLE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN PERFORMANSLARI HAKKINDA YÖNETİCİLERİN GÖRÜŞLERİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ". Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi 3 (2017 ): 1-13
RIS TY - JOUR T1 - HASTANELERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI YÖNTEMİYLE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN PERFORMANSLARI HAKKINDA YÖNETİCİLERİN GÖRÜŞLERİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ AU - Hüseyin Eri̇ş Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 13 VL - 3 IS - 2 SN - -2149-6161 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi HASTANELERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI YÖNTEMİYLE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN PERFORMANSLARI HAKKINDA YÖNETİCİLERİN GÖRÜŞLERİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ %A Hüseyin Eri̇ş %T HASTANELERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI YÖNTEMİYLE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN PERFORMANSLARI HAKKINDA YÖNETİCİLERİN GÖRÜŞLERİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ %D 2017 %J Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi %P -2149-6161 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Eri̇ş, Hüseyin . "HASTANELERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI YÖNTEMİYLE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN PERFORMANSLARI HAKKINDA YÖNETİCİLERİN GÖRÜŞLERİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ". Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi 3 / 2 (Eylül 2017): 1-13 .
AMA Eri̇ş H . HASTANELERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI YÖNTEMİYLE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN PERFORMANSLARI HAKKINDA YÖNETİCİLERİN GÖRÜŞLERİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi. 2017; 3(2): 1-13.
Vancouver Eri̇ş H . HASTANELERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI YÖNTEMİYLE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN PERFORMANSLARI HAKKINDA YÖNETİCİLERİN GÖRÜŞLERİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi. 2017; 3(2): 1-13.
IEEE H. Eri̇ş , "HASTANELERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI YÖNTEMİYLE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN PERFORMANSLARI HAKKINDA YÖNETİCİLERİN GÖRÜŞLERİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ", Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 1-13, Eyl. 2017