Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 231 - 246 2020-05-04

Tanzimat Dönemi Boyunca Türk Siyasal Hayatında Değişim ve Süreklilik

Halil KANADIKIRIK [1]


Bu çalışma Türk siyasal kültürü açısından hayatî önemi haiz bir dönemi, Tanzimat Devri’ni odağa almaktadır. Ancak Türk modernleşmesinin eğilimlerine ilişkin kapsamlı bir analize ulaşabilmek amacıyla tarihsel çerçeve, 19. yüzyılın başlarından II. Abdülhamid’in Meclis-i Mebusan’ı süresiz tatil ettiği yıla kadar genişletilmiştir. Bu zaman kesiti boyunca siyasal seçkinler ile kurumların dönüşümünün niteliği irdelenmiştir. Tüm radikal dönüşümlere rağmen, İmparatorluk geçmişinden tevarüs edilen klasik meşru otoriteye ilişkin süreklilikler tespit edilmiştir. Bu bağlamda siyasal modernleşmenin klasik siyasal kültürün ana hatlarını korumaya yönelik bir yol tercih ettiği gösterilmiştir. Böylelikle çok-dilli ve çok-dinli toplumsal yapıya hükmeden imparatorluğun siyasal seçkinlerinin her türlü krize, bütünlüğü korumak için klasik-geleneksel reflekslerle yanıt verdiği ileri sürülmüştür. Neticede ise Tanzimat Devri’nde otoritenin bürokratik örgüt içinde yayılmasına karşın, ciddi bir kriz anında tekrar ve bu defa çelişkili yapısıyla yeni bir patrimonyal rejimin kurulabildiği gösterilmek istenmiştir.
Gelenek, Meşruiyet, Modernleşme, Siyasal Kültür, Tanzimat
  • ACAR, H. (2020), Tanzimat Dönemi Siyasi Liderlerinden Biri Olarak Keçecizade Mehmet Fuad Paşa. Analytical Politics, 1(1): 18-34. AKŞİN, S. (1994), 1839’da Osmanlı Ülkesinde İdeolojik Ortam ve Osmanlı Devletinin Uluslararası Durumu. Mustafa Reşid Paşa ve Dönemi Semineri: Bildiriler (Ankara 13-14 Mart 1985), Ankara: TTK Yayınları: 5-12. AKYILDIZ, A. (1998). Sened-i İttifak’ın İlk Tam Metni. İslâm Araştırmaları Dergisi, 2: 209-222. AKYILDIZ, A. (2015), Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme, İstanbul: İletişim. BERKES, N. (2017), Türkiye’de Çağdaşlaşma. Ahmet Kuyaş (Yay. Haz.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. BOURDIEU, P. (1990), The Logic of Practice. Richard Nice (Trs.). Stanford: Stanford University Press. BOURDIEU, P. (1995), Outline of a Theory of Practice. Richard Nice (Trs.). Cambridge: Cambridge University Press. BUZPINAR, Ş. T. (2006). Mustafa Fâzıl Paşa. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) içinde (C. 31, ss. 300-301). İstanbul: TDV İSAM. ÇAĞMAN, E. (2010), III. Selim’e Sunulan Islahat Lâyihaları, İstanbul: Kitabevi. ÇAVDAR, T. (2004), Türkiye’nin Demokrasi Tarihi: 1839 – 1950, Ankara: İmge. DAVISON, R. H. (1997a), Osmanlı İmparatorluğu’nda Reform: Cilt 1. Osman Akınhay (Çev.). İstanbul: Papirüs. DAVISON, R. H. (1997b), Osmanlı İmparatorluğu’nda Reform: Cilt 2. Osman Akınhay (Çev.). İstanbul: Papirüs. DURMAZ, S. (1997). General İgnatyev’in Midhat Paşa Hakkında Yazdığı Bir Mektup. Toplumsal Tarih, 37: 58-59. ECKSTEIN, H. (1988). A Culturalist Theory of Political Change. The American Political Science Review, 82(3): 789-804. ENGELHARDT, E. P. (2017), Türkiye ve Tanzîmat: Devlet-i Osmaniye’nin Târih-i Islahatı 1826’dan 1882’ye. Ali Reşad (Çev.), Erol Kılınç (Yay. haz.). İstanbul: Ötüken. GENCER, B. (2009). Son Osmanlı İmparatorluğu’nda Anayasal Akültürasyon. 100. Yılında II. Meşrutiyet: Gelenek ve Değişim Ekseninde Türk Modernleşmesi Uluslararası Sempozyumu (22-24 Ekim 2008 Bildiriler). Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, vd. (Ed.) İÇİNDE (ss.67-94). İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları. HABERMAS, J. (2015), Kamusallığın Yapısal Dönüşümü. Tanıl Bora ve Mithat Sancar (Çev.). İstanbul: İletişim. KARAL, E. Z. (2017), Osmanlı Tarihi V. Cilt: Nizam-ı Cedid ve Tanzimat Devirleri (1789 – 1856), Ankara: TTK Yayınları. KEYDER, Ç. (2015), Türkiye’de Devlet ve Sınıflar, İstanbul: İletişim. KÜÇÜK, C. (1994). Osmanlı İmparatorluğu’nda ‘Millet Sistemi’ ve Tanzimat. Mustafa Reşid Paşa ve Dönemi Semineri: Bildiriler (Ankara 13-14 Mart 1985). Ankara: TTK Yayınları: 13-23. LEWIS, B. (2010), 300 Yıldır Sorulan Soru: Hata Neredeydi? Harun Özgür Turgan ve Serpil Bilbaşar (Çev.). İstanbul: Oğlak. LEWIS, B. (2017), Modern Türkiye’nin Doğuşu. Boğaç Babür Turna (Çev.). Ankara: Arkadaş. NAGATA, Y. (1997), Tarihte Âyânlar: Karaosmanoğulları Üzerinde Bir İnceleme, Ankara: TTK Yayınları. ORTAYLI, İ. (2000), Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahallî İdareleri: (1840 – 1880), Ankara: TTK Yayınları. ORTAYLI, İ. (2004), İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul: İletişim. ORTAYLI, İ. (2010), Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, Ankara: Cedit. SEYİTDANLIOĞLU, M. (1999), Tanzimat Devrinde Meclis-i Vâlâ (1838 – 1868), Ankara: TTK Yayınları. SİYAVUŞGİL, S. E. (1940). Tanzimat’ın Fransız Efkârı Umumiyesinde Uyandırdığı Akisler. Tanzimat I: Yüzüncü Yıldönümü Münasebetile. İstanbul: Maarif Matbaası, 747-756. TUNAYA, T. Z. (2016), Türkiye’de Siyasal Gelişmeler (1876 – 1938), C. 1: Kanun-ı Esasî ve Meşrutiyet Dönemi (1876 – 1918). Erol Şadi Erdinç (Yay. haz.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Halil KANADIKIRIK (Sorumlu Yazar)
Kurum: Tarsus Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 16 Ağustos 2019
Yayımlanma Tarihi : 4 Mayıs 2020

Bibtex @araştırma makalesi { usb723535, journal = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2564-7695}, eissn = {2564-6486}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Terzioğlu Kampüsü, Çanakkale}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {5}, pages = {231 - 246}, doi = {10.31454/usb.723535}, title = {Tanzimat Dönemi Boyunca Türk Siyasal Hayatında Değişim ve Süreklilik}, key = {cite}, author = {Kanadıkırık, Halil} }
APA Kanadıkırık, H . (2020). Tanzimat Dönemi Boyunca Türk Siyasal Hayatında Değişim ve Süreklilik . Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (1) , 231-246 . DOI: 10.31454/usb.723535
MLA Kanadıkırık, H . "Tanzimat Dönemi Boyunca Türk Siyasal Hayatında Değişim ve Süreklilik" . Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2020 ): 231-246 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usb/issue/54153/723535>
Chicago Kanadıkırık, H . "Tanzimat Dönemi Boyunca Türk Siyasal Hayatında Değişim ve Süreklilik". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2020 ): 231-246
RIS TY - JOUR T1 - Tanzimat Dönemi Boyunca Türk Siyasal Hayatında Değişim ve Süreklilik AU - Halil Kanadıkırık Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31454/usb.723535 DO - 10.31454/usb.723535 T2 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 231 EP - 246 VL - 5 IS - 1 SN - 2564-7695-2564-6486 M3 - doi: 10.31454/usb.723535 UR - https://doi.org/10.31454/usb.723535 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Tanzimat Dönemi Boyunca Türk Siyasal Hayatında Değişim ve Süreklilik %A Halil Kanadıkırık %T Tanzimat Dönemi Boyunca Türk Siyasal Hayatında Değişim ve Süreklilik %D 2020 %J Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi %P 2564-7695-2564-6486 %V 5 %N 1 %R doi: 10.31454/usb.723535 %U 10.31454/usb.723535
ISNAD Kanadıkırık, Halil . "Tanzimat Dönemi Boyunca Türk Siyasal Hayatında Değişim ve Süreklilik". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 5 / 1 (Mayıs 2020): 231-246 . https://doi.org/10.31454/usb.723535
AMA Kanadıkırık H . Tanzimat Dönemi Boyunca Türk Siyasal Hayatında Değişim ve Süreklilik. USBdergi. 2020; 5(1): 231-246.
Vancouver Kanadıkırık H . Tanzimat Dönemi Boyunca Türk Siyasal Hayatında Değişim ve Süreklilik. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 5(1): 231-246.