Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Takım Sporcularının Mobbing İle İlgili Görüşleri: Nitel Bir Araştırma

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 2, 127 - 148, 31.12.2020
https://doi.org/10.30769/usbd.786441

Öz

Bu araştırmanın amacı, takım sporcularının mobbing ile ilgili görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi, örneklem seçiminde ise, amaçlı örneklem yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, yaşları 18-28 arasında değişen takım sporu yapan 20 erkek takım sporcusundan oluşmaktadır. Veri toplama yöntemi olarak, nitel araştırma tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Veri analizleri betimsel analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir. Katılımcı görüşleri neticesinde elde edilen bulgular, spor ortamında en çok kimler mobinge maruz kalır, en çok kimler mobbing yapar ve sporcular açısından hangi davranışlar mobbing olarak kabul edilir şeklinde değerlendirilmiştir. Aynı zamanda “mobbinge maruz kalmanın nedenleri”, “mobingin sonuçları” ve “mobbing davranışlarının yaşanmaması için alınabilecek önlemler” olmak üzere 3 ana tema altında toplanmıştır. Mobinge maruz kalma temaları; örgütten kaynaklı, sosyal gruptan kaynaklı ve kişiden kaynaklı nedenler olmak üzere 3 ayrı alt temada incelenmiştir. Mobbingin sonuçları ise; maddi sonuçlar ve manevi sonuçlar olarak kategorize edilmiştir.

Kaynakça

 • Alparslan, A. M., & Tunç, H. (2009). Mobbing olgusu ve mobbing davranışlarında duygusal zeka etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 146-159.
 • Brockkötter, F. (2016). Mobbing im sport. https://prezi.com/c_om2nqepolj/mobbing-im-sport/.
 • Çiftçi, G. E., Öneren, M., & Önem, A. (2013). Çalışanlarda psikolojik yıldırma ve endişe düzeyi. "İş, Güç" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 63-81.
 • Çobanoğlu Ş. (2005). Mobbing–İşyerinde duygusal saldırı ve mücadele yöntemleri. İstanbul. Timaş Yayınları,
 • Davenport, N., Schwartz, R., & Ellıott, G. (2003). Mobbing İş yerinde duygusal taciz, Çeviren; Önertoy O. İstanbul: Sistem Yayıncılık ve Mat. San. Tic. A.Ş. .
 • Davenport, N., Schwartzve, R., & G.P.Elliott. (1999). Mobbing: Emotional abuse in the American workplace. Ames: Civil Society Publishing.
 • Filiz, D., Kemeç, G, & Ataşoğlu, İ. (2019). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin mobbing algılama düzeyleri. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi 2019 (UBEK2019).
 • Gül H (2009). İş sağlığında önemli bir psikososyal risk: mobbing-psikolojik yıldırma. TAF Prev Med Bull; 8: 515-520.
 • Hacıcaferoğlu, S. ve Çoban, B. (2011). Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelinin çalışma ortamında maruz kaldığı yıldırma davranışlarının incelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, Cilt, 2, No, 2, 38-50.
 • İlhan, Ü. (2010). İşyerinde psikolojik tacizin (mobbing) tarihsel arka planı ve türk hukuk sisteminde yeri. Ege Akademik Bakış , ss. 1175 - 1186.
 • İslamoğlu, A. H., & Alnıaçık, Ü. (2016). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Kırel, Ç. (2007). Örgütlerde mobbing yönetiminde destekleyici ve risk azaltıcı öneriler. Anadolu Ünivesitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 317-334.
 • Leymann, H. (1996). The content and development of mobbing at work”. European Journal of Work and Organizational Psychology, 165-184.
 • Lazarević, S., Krstić, A., & Sobek, M. (2015). Perceptıon of athletes regardıng mobbıng ın sports clubs. SPORT-Science&Practice, 5-17.
 • Öntürk, Y. (2018). Spor ortamında mobbing. Ankara: Gece Kitaplığı Yayınevi.
 • Özkalp, E., & Kırel, Ç. (2016). Örgütsel davranış. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Salman, M. N., & Yalçındağ, S. (2017). Sporda mobbing uygulamaları ve sporcuların mobbing algılama düzeylerinin tespiti. Kastamonu Eğitim Dergisi , 2479-90.
 • Strauss, A & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research techniques and procedures for developing grounded theory. London: Sage Publications.
 • Tınaz P. (2008). İşyerinde psikolojik yıldırma (mobbing). İstanbul. Beta Yayınları,
 • Tutar, H. (2004). İşyerinde psikolojik şiddet sarmalı: nedenleri ve sonuçları. Yönetim Bilimleri Dergisi.
 • Üstün, E, Pulur, A. (2016). Spor eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının mobbing algı düzeyleri1-2. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3 (2), 1-10. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inubesyo/issue/28566/304796
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara : Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, S. M., Yıldız, B. S., & Kepoğlu, A. (2018). Mobbing davranışlarının amatör futbolcuların tükenmişliğine etkisi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi .
 • Zapf, D. (1999). Organisational, work grouprelated and personal causes ofmobbing/bullying at work. International Journal of Manpower, 70-85.

Team Athletes' Opinions About Mobbing: A Qualitative Research

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 2, 127 - 148, 31.12.2020
https://doi.org/10.30769/usbd.786441

Öz

The aim of this research is to examine the opinions of team athletes about mobbing. In the research, case study method, one of the qualitative research methods, was used. In sample selection, easily accessible case sampling was used, which is one of the purposeful sampling methods. The study group of the study consisted of 20 male athletes aged between 18-28. As the data collection method, semi-structured interview technique, one of the qualitative research techniques, was used. The data analysis were evaluated with the descriptive analysis method and the findings were gathered under three main themes: "reasons for mobbing exposure", "consequences of mobing" and "measures to avoid mobbing behavior". Mobing exposure themes were examined in 3 sub-themes: organization-based, social-group-based and person-based causes. Consequences of mobbing were categorized as physical and moral consequences.

Kaynakça

 • Alparslan, A. M., & Tunç, H. (2009). Mobbing olgusu ve mobbing davranışlarında duygusal zeka etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 146-159.
 • Brockkötter, F. (2016). Mobbing im sport. https://prezi.com/c_om2nqepolj/mobbing-im-sport/.
 • Çiftçi, G. E., Öneren, M., & Önem, A. (2013). Çalışanlarda psikolojik yıldırma ve endişe düzeyi. "İş, Güç" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 63-81.
 • Çobanoğlu Ş. (2005). Mobbing–İşyerinde duygusal saldırı ve mücadele yöntemleri. İstanbul. Timaş Yayınları,
 • Davenport, N., Schwartz, R., & Ellıott, G. (2003). Mobbing İş yerinde duygusal taciz, Çeviren; Önertoy O. İstanbul: Sistem Yayıncılık ve Mat. San. Tic. A.Ş. .
 • Davenport, N., Schwartzve, R., & G.P.Elliott. (1999). Mobbing: Emotional abuse in the American workplace. Ames: Civil Society Publishing.
 • Filiz, D., Kemeç, G, & Ataşoğlu, İ. (2019). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin mobbing algılama düzeyleri. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi 2019 (UBEK2019).
 • Gül H (2009). İş sağlığında önemli bir psikososyal risk: mobbing-psikolojik yıldırma. TAF Prev Med Bull; 8: 515-520.
 • Hacıcaferoğlu, S. ve Çoban, B. (2011). Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelinin çalışma ortamında maruz kaldığı yıldırma davranışlarının incelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, Cilt, 2, No, 2, 38-50.
 • İlhan, Ü. (2010). İşyerinde psikolojik tacizin (mobbing) tarihsel arka planı ve türk hukuk sisteminde yeri. Ege Akademik Bakış , ss. 1175 - 1186.
 • İslamoğlu, A. H., & Alnıaçık, Ü. (2016). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Kırel, Ç. (2007). Örgütlerde mobbing yönetiminde destekleyici ve risk azaltıcı öneriler. Anadolu Ünivesitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 317-334.
 • Leymann, H. (1996). The content and development of mobbing at work”. European Journal of Work and Organizational Psychology, 165-184.
 • Lazarević, S., Krstić, A., & Sobek, M. (2015). Perceptıon of athletes regardıng mobbıng ın sports clubs. SPORT-Science&Practice, 5-17.
 • Öntürk, Y. (2018). Spor ortamında mobbing. Ankara: Gece Kitaplığı Yayınevi.
 • Özkalp, E., & Kırel, Ç. (2016). Örgütsel davranış. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Salman, M. N., & Yalçındağ, S. (2017). Sporda mobbing uygulamaları ve sporcuların mobbing algılama düzeylerinin tespiti. Kastamonu Eğitim Dergisi , 2479-90.
 • Strauss, A & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research techniques and procedures for developing grounded theory. London: Sage Publications.
 • Tınaz P. (2008). İşyerinde psikolojik yıldırma (mobbing). İstanbul. Beta Yayınları,
 • Tutar, H. (2004). İşyerinde psikolojik şiddet sarmalı: nedenleri ve sonuçları. Yönetim Bilimleri Dergisi.
 • Üstün, E, Pulur, A. (2016). Spor eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının mobbing algı düzeyleri1-2. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3 (2), 1-10. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inubesyo/issue/28566/304796
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara : Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, S. M., Yıldız, B. S., & Kepoğlu, A. (2018). Mobbing davranışlarının amatör futbolcuların tükenmişliğine etkisi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi .
 • Zapf, D. (1999). Organisational, work grouprelated and personal causes ofmobbing/bullying at work. International Journal of Manpower, 70-85.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Hekimliği
Bölüm Makale
Yazarlar

Emine KAYA
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0001-9329-6960
Türkiye


Zeynep ONAĞ
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-4034-6773
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 27 Ağustos 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kaya, E. & Onağ, Z. (2020). Takım Sporcularının Mobbing İle İlgili Görüşleri: Nitel Bir Araştırma . Ulusal Spor Bilimleri Dergisi , 4 (2) , 127-148 . DOI: 10.30769/usbd.786441