Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Online Mediation: A Study on Experience of Mediator’s Use of Social Media

Yıl 2021, Cilt , Sayı 8, 64 - 89, 14.10.2021
https://doi.org/10.32739/etkilesim.2021.4.8.138

Öz

Disagreement can be defined as a conflict between at least two different parties. Each party will seek to reach their own aim through the necessary interaction with the other party. Contradiction can develop into conflict when disagreement occurs. If the parties cannot resolve their conflict through discussion, they can receive support from mediators. As the mediators should remain neutral, they can help the parties to communicate to resolve their conflict. This thesis will focus on the mediators specializing on the interpersonal conflict through the content analysis of mediators’ Facebook publications. In addition, the study analyzes perspectives of mediators about the mediation process, the shares in the social media and the role of the female mediator through the results of a semi-structured questionnaire. By interacting with Facebook, it has been determined that they are socialized by immobility. On the other hand, the role of women in the mediation process was seen to soften the interview environment and increase the possibility of reaching the agreement and applicable agreements. Key Words: Disaggreement Resolution, Resolution, Mediation, Facebook, Still Socialization

Kaynakça

 • Akyıldız, N.(2018). Barış Çalışmaları. Erhan Büyükakıncı (Ed.), Kenneth E. Boulding, Ankara: Liberte.
 • Avşar, Z.(2012). Ombudsman İyi Yönetilen Türkiye İçin Kamu Hakemi. İstanbul: Hayat.
 • Aydın, C. H. (2015). İletişim Bilgisi. Çevrimiçi İletişim, s.138 vd. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Baym, N. K. & Boyd, D.(2012). Socially Mediated Publicness: An Introduction, Journal of Broadcasting & Elecrtonic Media. 56(3). s. 320-329.
 • Bayraktutan, G. vd.(2013). Digital İletişim ve Yeni Medya. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Berg, L. B. & Lune, H.(2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Hasan Aydın (Çev. Ed.). Konya: Eğitim. Beriker, N. & Bozkur, S.(2018). Barış Çalışmaları. Erhan Büyükakıncı (Ed.), Daniel Druckman Ankara: Liberte.
 • Bilgin, K. R.(2018). Barış Çalışmaları. Erhan Büyükakıncı (Ed.), Johan Galtung. Ankara: Liberte.
 • Binark, M. & Bayraktutan, S. G.(2007). Tekno Günlüklerdeki Çok(lu) Sessiz Yaşamlar: Yeni Medyanın Sessiz Enstürmanları: Yeni Orta Sınıf Gençlik Yeni Medya Çalışmaları (Der.). Ankara: Dipnot.
 • Castells, M.(2008). Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür. Ağ Toplumunun Yükselişi. Ebru Kılıç (Çev.). İstanbul: Bilgi Üniversitesi.
 • Dick, J. V.(2016). Senin Gibi Kullanıcılar Mı? Kullanıcı Türevli İçerikteki Failliği Kuramlaştırmak, Yeni Medya Kullanıcının Yükselişi. Himmet Hülür, Cem Yaşın (Ed.). Bahar Ayaz (Çev.). Ankara: Ütopya.
 • Erol, M.(2018). Türk Hukukunda Arabuluculuk Teşkilatlanması. Ankara: Adalet.
 • Fisher, Ury & Patton (2012). Evet Boyun Eğmeden Anlaşmaya Varmak. Burakreis Fatma Güven (Çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
 • Fiske, J.(1996). İletişim Çalışmalarına Giriş. Ankara: Bilim ve Sanat.
 • Goffman, E.(2009). Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu. İstanbul: Metis.
 • Ildır, G.(2003). Alternatif Uyuşmazlık Çözümü: Medeni Yargıya Alternatif Yöntemler. Ankara.
 • Jenkins, H.(2006). Convergence Culture-Where Old and New Media Collide. New York Universite.
 • Laughey, D.(2010). Medya Çalışmaları Teoriler ve Yaklaşımlar. Ali Toprak (Çev.). İstanbul: Kalkedon.
 • Lazar, J.(2001). İletişim Bilimi. Cengiz Arık (Çev.). Ankara: Vadi.
 • Kekeç, E. K.(2016). Arabuluculuk Yoluyla Uyuşmazlık Çözümünde Temel Aşamalar ve Taktikler. Ankara: Adalet.
 • Küçük, M.(2015). İletişim Bilgisi. İletişim Kavramı ve İletişim Süreci. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Mosco, V.(2009). The Political Ekonomik of Communication (2. Baskı) sage Publication, Büyük Britanya.
 • Moore, C. W.(2016). Arabuluculuk Süreci.Tarkan Kaçmaz ve Abbas Türnüklü (Çev. Ed.) Ankara: Nobel.
 • McLuhan, M.(2001). Gutenberg Galaksisi. İstanbul: Yapı Kredi.
 • Narin, F. B.(2015). İnternet Gazeteciliğinde Hipermetinsellik Türkiye Örneği. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı, Ankara.
 • Oğuz, T.(2015). İletişim Bilgisi. Grup İletişimi ve Örgüt İçi iletişim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Oskay, Ü.(2014). Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri İstanbul: İnkılap.
 • Özata, F. Z.(2013). Dijital İletişim ve Yeni Medya. Sosyal Medya Platformları.
 • Özbek, S. M.(2013). Alternatif Uyuşmazlık Çözümü. Ankara: Yetkin.
 • Rosenberg, M. B.(2016). Şiddetsiz İletişim. Lalegül Hümaşah Ergun (Çev.) İstanbul: Remzi.
 • Timisi, N.(2003). Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi. Ankara: Dost.
 • Toprak, A., Yıldırım, A., Aygül, E., Binark, M., Börekçi, S. & Çomu, T. (2009). Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: Görülüyorum Öyleyse Varım! İstanbul: Kalkedon.

Online (Çevrim İçi) Arabuluculuk: Arabulucuların Sosyal Medya Kullanma Deneyimi Üzerine Bir Çalışma

Yıl 2021, Cilt , Sayı 8, 64 - 89, 14.10.2021
https://doi.org/10.32739/etkilesim.2021.4.8.138

Öz

Uyuşmazlık, en az iki tarafın olduğu çatışma hali şeklinde tanımlanabilir. Uyuşmazlığın taraflarından her biri hedefinin peşinden koşarken aynı zamanda amacını gerçekleştirmek için diğeri ile etkileşimde bulunmak zorunda olduğunun farkındadır. Bu sebepledir ki her anlaşmazlık, uyuşmazlık boyutuna gelmediği sürece çatışmaya dönüşmeyebilir. Uyuşmazlığa düşen taraflar sorunu aralarında konuşarak, müzakere ederek çözemezlerse, üçüncü bir kişiden, arabulucudan yardım alabilirler. Tarafsız ve bağımsız konumda olan arabulucu, taraflar arasındaki iletişimi sağlayarak, sorunun müzakere edilmesi ve çözüme kavuşturulması için onlara aracılık eder. Bu çalışmada kişilerarası çatışmaların çözümünde rol alan arabulucu ve müzakerecilerin oluşturduğu Facebook topluluk sayfaları üzerinden yapılan paylaşımlar içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Buna paralel olarak, araştırma konusu ile ilgili hazırlanan yarı yapılandırılmış soru formuna katılımcıların verdiği yanıtlar üzerinden, arabulucuların sürece, sosyal medyadaki paylaşımlara ve kadın arabulucunun rolüne ilişkin bakış açıları tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda, arabulucuların Facebook üzerinden etkileşimde bulunarak, hareketsiz sosyalleştikleri tespit edilmiştir. Diğer yandan arabuluculuk sürecinde kadının rol almasının, görüşme ortamını yumuşattığı, çözüme ve uygulanabilir anlaşmalara varma olasılığını da artırdığı görülmüştür. Uyuşmazlık Çözümü, Arabuluculuk, Facebook, Hareketsiz Sosyalleşme

Kaynakça

 • Akyıldız, N.(2018). Barış Çalışmaları. Erhan Büyükakıncı (Ed.), Kenneth E. Boulding, Ankara: Liberte.
 • Avşar, Z.(2012). Ombudsman İyi Yönetilen Türkiye İçin Kamu Hakemi. İstanbul: Hayat.
 • Aydın, C. H. (2015). İletişim Bilgisi. Çevrimiçi İletişim, s.138 vd. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Baym, N. K. & Boyd, D.(2012). Socially Mediated Publicness: An Introduction, Journal of Broadcasting & Elecrtonic Media. 56(3). s. 320-329.
 • Bayraktutan, G. vd.(2013). Digital İletişim ve Yeni Medya. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Berg, L. B. & Lune, H.(2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Hasan Aydın (Çev. Ed.). Konya: Eğitim. Beriker, N. & Bozkur, S.(2018). Barış Çalışmaları. Erhan Büyükakıncı (Ed.), Daniel Druckman Ankara: Liberte.
 • Bilgin, K. R.(2018). Barış Çalışmaları. Erhan Büyükakıncı (Ed.), Johan Galtung. Ankara: Liberte.
 • Binark, M. & Bayraktutan, S. G.(2007). Tekno Günlüklerdeki Çok(lu) Sessiz Yaşamlar: Yeni Medyanın Sessiz Enstürmanları: Yeni Orta Sınıf Gençlik Yeni Medya Çalışmaları (Der.). Ankara: Dipnot.
 • Castells, M.(2008). Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür. Ağ Toplumunun Yükselişi. Ebru Kılıç (Çev.). İstanbul: Bilgi Üniversitesi.
 • Dick, J. V.(2016). Senin Gibi Kullanıcılar Mı? Kullanıcı Türevli İçerikteki Failliği Kuramlaştırmak, Yeni Medya Kullanıcının Yükselişi. Himmet Hülür, Cem Yaşın (Ed.). Bahar Ayaz (Çev.). Ankara: Ütopya.
 • Erol, M.(2018). Türk Hukukunda Arabuluculuk Teşkilatlanması. Ankara: Adalet.
 • Fisher, Ury & Patton (2012). Evet Boyun Eğmeden Anlaşmaya Varmak. Burakreis Fatma Güven (Çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
 • Fiske, J.(1996). İletişim Çalışmalarına Giriş. Ankara: Bilim ve Sanat.
 • Goffman, E.(2009). Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu. İstanbul: Metis.
 • Ildır, G.(2003). Alternatif Uyuşmazlık Çözümü: Medeni Yargıya Alternatif Yöntemler. Ankara.
 • Jenkins, H.(2006). Convergence Culture-Where Old and New Media Collide. New York Universite.
 • Laughey, D.(2010). Medya Çalışmaları Teoriler ve Yaklaşımlar. Ali Toprak (Çev.). İstanbul: Kalkedon.
 • Lazar, J.(2001). İletişim Bilimi. Cengiz Arık (Çev.). Ankara: Vadi.
 • Kekeç, E. K.(2016). Arabuluculuk Yoluyla Uyuşmazlık Çözümünde Temel Aşamalar ve Taktikler. Ankara: Adalet.
 • Küçük, M.(2015). İletişim Bilgisi. İletişim Kavramı ve İletişim Süreci. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Mosco, V.(2009). The Political Ekonomik of Communication (2. Baskı) sage Publication, Büyük Britanya.
 • Moore, C. W.(2016). Arabuluculuk Süreci.Tarkan Kaçmaz ve Abbas Türnüklü (Çev. Ed.) Ankara: Nobel.
 • McLuhan, M.(2001). Gutenberg Galaksisi. İstanbul: Yapı Kredi.
 • Narin, F. B.(2015). İnternet Gazeteciliğinde Hipermetinsellik Türkiye Örneği. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı, Ankara.
 • Oğuz, T.(2015). İletişim Bilgisi. Grup İletişimi ve Örgüt İçi iletişim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Oskay, Ü.(2014). Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri İstanbul: İnkılap.
 • Özata, F. Z.(2013). Dijital İletişim ve Yeni Medya. Sosyal Medya Platformları.
 • Özbek, S. M.(2013). Alternatif Uyuşmazlık Çözümü. Ankara: Yetkin.
 • Rosenberg, M. B.(2016). Şiddetsiz İletişim. Lalegül Hümaşah Ergun (Çev.) İstanbul: Remzi.
 • Timisi, N.(2003). Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi. Ankara: Dost.
 • Toprak, A., Yıldırım, A., Aygül, E., Binark, M., Börekçi, S. & Çomu, T. (2009). Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: Görülüyorum Öyleyse Varım! İstanbul: Kalkedon.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Erol İLHAN (Sorumlu Yazar)
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
0000-0001-9428-4611
Türkiye


Sultan BAYRAM Bu kişi benim
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8338-0851
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 14 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 8

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { usuifade904081, journal = {Etkileşim}, issn = {2636-7955}, eissn = {2636-8242}, address = {etkilesim@uskudar.edu.tr}, publisher = {Üsküdar Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {}, pages = {64 - 89}, doi = {10.32739/etkilesim.2021.4.8.138}, title = {Online (Çevrim İçi) Arabuluculuk: Arabulucuların Sosyal Medya Kullanma Deneyimi Üzerine Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {İlhan, Erol and Bayram, Sultan} }
APA İlhan, E. & Bayram, S. (2021). Online (Çevrim İçi) Arabuluculuk: Arabulucuların Sosyal Medya Kullanma Deneyimi Üzerine Bir Çalışma . Etkileşim , (8) , 64-89 . DOI: 10.32739/etkilesim.2021.4.8.138
MLA İlhan, E. , Bayram, S. "Online (Çevrim İçi) Arabuluculuk: Arabulucuların Sosyal Medya Kullanma Deneyimi Üzerine Bir Çalışma" . Etkileşim (2021 ): 64-89 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usuifade/issue/65396/904081>
Chicago İlhan, E. , Bayram, S. "Online (Çevrim İçi) Arabuluculuk: Arabulucuların Sosyal Medya Kullanma Deneyimi Üzerine Bir Çalışma". Etkileşim (2021 ): 64-89
RIS TY - JOUR T1 - Online (Çevrim İçi) Arabuluculuk: Arabulucuların Sosyal Medya Kullanma Deneyimi Üzerine Bir Çalışma AU - Erol İlhan , Sultan Bayram Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.32739/etkilesim.2021.4.8.138 DO - 10.32739/etkilesim.2021.4.8.138 T2 - Etkileşim JF - Journal JO - JOR SP - 64 EP - 89 VL - IS - 8 SN - 2636-7955-2636-8242 M3 - doi: 10.32739/etkilesim.2021.4.8.138 UR - https://doi.org/10.32739/etkilesim.2021.4.8.138 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Etkileşim Online (Çevrim İçi) Arabuluculuk: Arabulucuların Sosyal Medya Kullanma Deneyimi Üzerine Bir Çalışma %A Erol İlhan , Sultan Bayram %T Online (Çevrim İçi) Arabuluculuk: Arabulucuların Sosyal Medya Kullanma Deneyimi Üzerine Bir Çalışma %D 2021 %J Etkileşim %P 2636-7955-2636-8242 %V %N 8 %R doi: 10.32739/etkilesim.2021.4.8.138 %U 10.32739/etkilesim.2021.4.8.138
ISNAD İlhan, Erol , Bayram, Sultan . "Online (Çevrim İçi) Arabuluculuk: Arabulucuların Sosyal Medya Kullanma Deneyimi Üzerine Bir Çalışma". Etkileşim / 8 (Ekim 2021): 64-89 . https://doi.org/10.32739/etkilesim.2021.4.8.138
AMA İlhan E. , Bayram S. Online (Çevrim İçi) Arabuluculuk: Arabulucuların Sosyal Medya Kullanma Deneyimi Üzerine Bir Çalışma. Etkileşim. 2021; (8): 64-89.
Vancouver İlhan E. , Bayram S. Online (Çevrim İçi) Arabuluculuk: Arabulucuların Sosyal Medya Kullanma Deneyimi Üzerine Bir Çalışma. Etkileşim. 2021; (8): 64-89.
IEEE E. İlhan ve S. Bayram , "Online (Çevrim İçi) Arabuluculuk: Arabulucuların Sosyal Medya Kullanma Deneyimi Üzerine Bir Çalışma", Etkileşim, sayı. 8, ss. 64-89, Eki. 2021, doi:10.32739/etkilesim.2021.4.8.138