Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

“Kırk Hadis/Erbaûn” Edebiyatının Rivayetlerdeki Dayanakları ve İbn Asâkir’in el-Erbaûne’l Büldâniyye İsimli Eseri

Yıl 2017, Cilt 28, Sayı 28, 97 - 122, 01.10.2017

Öz

Hadis tarihi boyunca çeşitli tasnif türleri gelişmiştir. Bu tasnif türlerinden birini, kırk hadis içeren eserler oluşturmuştur. Bu tarz derlenen eserler çoğunlukla ilhamını “Kim ümmetim için kırk hadis muhafaza ederse/korursa…” şeklinde başlayan rivayetlerden almıştır. Hadis ilminde temâyüz etmiş simalardan biri olan İbn Asâkir de (ö.571/1175) birçok eser telif eden hadis âlimlerindendir. Onun, hadis literatüründe önemli bir yer tutan Erbaûniyyât türüne dair el-Erbaûne'l-Büldâniyye isimli eseri hem muhteva hem de metodoloji açısından câlib-i dikkattir. İbn Asâkir bu eserinde kırk farklı beldeyi dolaşmış, kırk sahabe ve kırk hadis hocasından nakledilen kırk hadis derlemiştir. Eser, hadislerin farklı coğrafyalarda nasıl yaygınlık kazandığına örnek teşkil etmesi bakımından da ayrıca ehemmiyet arz etmektedir.


The Bases of the Literature of “Forty Hadiths/Arbaûn” in Narrations and Ibn Asâkir’s Book “al-Arbaûne’l-Buldâniyya”

Abstract: Throughout the history of hadith various classifications have developed. One of them is books including forty hadiths.  Mainly,  this compilation of forty hadiths books were inspired by the hadith beginning “who conserve forty hadiths in my ummah…”. One of the scholars of hadith is İbn Asâkir (d. 571/1175) who wrote many works. His book called “al-Arbaûne’l-Buldaniyya” received an important place in hadith literature. This book is a remarkable work for its content and methodology. İbn Asâkir, circulated forty different cities and he received/collected and narrated forty hadiths from forty companions (Sahabah) of Prophet and forty different hadith scholars. İn terms of presentation, İbn Asâkir’s work is a good example of how hadiths gained prevalance in different places.

Kaynakça

 • el-Aclûnî, İsmail b. Muhammed, Keşfu’l-Hafâ ve Müzîlu'l-İlbâs, thk. Muhammed Abdulaziz el-Halidî, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 2001.
 • Ahatlı, Erdinç, “Cumhuriyet Dönemi Hadis Şerhçiliği Bibliyografyası”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2013, cilt: 11, sayı:21, s. 201-270.
 • Aydın, Nevzat, “Hadislerin İlk Dönem Tasnîf Süreci Üzerine Bir Değerlendirme”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011, sayı:31, s. 199-230.
 • Aydınlı, Abdullah, Hadis Istılahları Sözlüğü, İfav Yay., İstanbul, 2013.
 • Aydınlı, Abdullah, “Büldâniyye”, DİA, VI, 487-488.
 • el-Beyhakî, Ebû Bekir, Şu’abu’l-Îmân, thk. Abdulali Abdülhamid, Mektebetü’r-Rüşd, Riyad, 2003.
 • Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmâîl, Sahîhu’l-Buhârî, Çağrı Yay., İstanbul,1992. (Matbaay-ı Amire, İstanbul, 1315 baskısından tıpkıbasım).
 • Hatîb el-Bağdâdî, Ebû Bekir Ahmed b. Ali b. Sâbit, er-Rıhle Fî Talebi’l-Hadîs, thk. Nûruddin Itr, Silsiletü Revai’i Turasine’l-İslâmi, Dımaşk, 1975.
 • el-Heysemî, Nûruddîn Ali b. Ebubekir, Mecmeu’z-Zevâid ve Menbeu’l-Fevâid, thk. Abdullah Muhammed ed-Derviş, Daru’l-Fikr, Beyrut, 1994.
 • el-Hindî, Alauddîn Ali el-Müttaki b. Hisamuddin, Kenzu’l-Ummâl Fî Süneni’l-Akvâli ve’l-Ef’âl, thk. Bekri Hayyânî- Safve es-Sakâ, Müessesetu’r-Risale, Beyrut, 1985.
 • İbn Asâkir, Ebu'l-Kasım Ali b. el-Hasan, el-Erbaûne’l-Büldâniyye, thk. Muhammed el-Harîrî, el-Mektebu’l-İslâmî, Beyrut, 1993.
 • İbn Asâkir, Ebu'l-Kasım Ali b. el-Hasan, el-Erbaûne’l-Büldâniyye, thk. Mustafa Âşûr, Mektebetu’l-Kur’an, Kahire, tsz.
 • İbn Asâkir, Ebu'l-Kasım Ali b. el-Hasan, el-Erbaûne’l-Büldâniyye, thk. Muhammed Mutî’ el-Hâfiz, Dâru’l-Fikr, Beyrut, 1992.
 • İbn Asâkir, Ebu'l-Kasım Ali b. el-Hasan, Mu’cemu’ş-Şuyûh, thk. Vefa Takiyuddîn, Daru’l-Beşair, Dımaşk, 2000.
 • İbn Asâkir, Ebu'l-Kasım Ali b. el-Hasan, Tebyînu Kezibi’l-Müfterî, thk. Muhammed Zâhid el-Kevserî, Daru’l-Fikr, Dımaşk, 1399.
 • İbn Dakîku’l-Îd, Takiyuddin Muhammed b. Ali, Şerhu’l-Erbaîne Hadîsen en-Nevevîyye Fi’l-Ehâdîsi’s-Sahîhati’n-Nebeviyye, Mektebetu’t-Turasi’l-İslâmî, Mısır, tsz.
 • İbnu’l-Cevzî, Ebu’l-Ferec Abdurrahman b. Ali, el-Mevdûat, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 2003/154.
 • İbnu’l-Cevzî, Ebu’l-Ferec Abdurrahman b. Ali, el-‘İlelü’l-Mütenâhiye fi’l-Ehâdisi’l-Vâhiye, Daru’l-Kütübi’l-İlmiye, Beyrut, 1983.
 • İbn Mâce, Ebû Abdillah Muhammed b. Yezîd, Sünen, Çağrı Yay, İstanbul 1992. (M. Fuad Abdulbaki’nin 1954 tahkikli baskısından tıpkıbasım).
 • İbnu’s-Salâh, Osman b. Abdirrahman, Ulûmu’l-Hadîs, thk. Nûruddin Itr, Daru’l-Fikr, Beyrut, 1998.
 • Kâtip Çelebî, (Hâcî Halîfe), Keşfu’z-Zunûn ‘an Esâmi’l-Kutübi, ve’l-Funûn, Daru İhyai’t-Turasi’l-Arabi, Beyrut, 1941.
 • Koçyiğit, Talat, Hadis Usûlü, TDV Yay., Ankara, 1998.
 • Küçükaşçı, Musatafa S. ve Cengiz Tomar, “İbn Asâkir”, DİA, XIX, 321-324.
 • en-Nîsâbûrî, Ebû Abdillah el-Hâkim, el-Müstedrek Ala’s-Sahîhayn, Daru’l-Marife, Beyrut, tsz.
 • es-Sehâvî, Muhammed b. Abdurrahman, el-Makâsidu’l-Hasene, thk. Muhammed Osman, Daru’l-Kitabi’l-Arabi, Beyrut, 2008.
 • es-Sehâvî, Muhammed b. Abdurrahman, el-Büldâniyyât, thk. Hüsam b. Muhammed el-Kattan, Daru’l-Ata, Riyad, 2001.
 • Tirmizî, Ebu İsa Muhammed b. İsa, Sünen, Çağrı Yay., İstanbul, 1992. (A. Muhammaed Şakir, M. Fuad Abdulbaki ve İbrahim Atve Avd’ın tahkik ettikleri Mısır, 1937 baskısından tıpkıbasım).
 • Uludağ, Süleyman, “Abdâl”, DİA, I, s. 59-61.
 • Ünal, İsmail Hakkı, “İslam Kültüründe Kırk Hadis Geleneği ve Şeyh Hâmid-i Velî’nin Hadîs-i Erbaîn Şerhi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cild: XXXIX, 2009, s. 137-146.
 • Yavuz, Yusuf Şevki, “Erbaîn”, DİA, XI, 271-272.
 • Yıldırım, Enbiya, “Hâmid-i Velî’nin Kırk Hadis Şerhi”, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: VIII, sayı: 2, 2006, s. 137-166.
 • ez-Zehebî, Şemsüddin Muhammed b. Ahmed, Siyeru A’lâmi’n-Nubelâ, thk. Şuayb el-Arnavûd-Ebu Naim el-Arkasûsî, Müessesetu’r-Risale, Beyrut, 1985.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bayram KANARYA> (Sorumlu Yazar)

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 28, Sayı 28

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { usul508319, journal = {Usul İslam Araştırmaları}, issn = {1305-2632}, eissn = {2147-8279}, address = {}, publisher = {İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {28}, number = {28}, pages = {97 - 122}, title = {“Kırk Hadis/Erbaûn” Edebiyatının Rivayetlerdeki Dayanakları ve İbn Asâkir’in el-Erbaûne’l Büldâniyye İsimli Eseri}, key = {cite}, author = {Kanarya, Bayram} }
APA Kanarya, B. (2017). “Kırk Hadis/Erbaûn” Edebiyatının Rivayetlerdeki Dayanakları ve İbn Asâkir’in el-Erbaûne’l Büldâniyye İsimli Eseri . Usul İslam Araştırmaları , 28 (28) , 97-122 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usul/issue/42199/508319
MLA Kanarya, B. "“Kırk Hadis/Erbaûn” Edebiyatının Rivayetlerdeki Dayanakları ve İbn Asâkir’in el-Erbaûne’l Büldâniyye İsimli Eseri" . Usul İslam Araştırmaları 28 (2017 ): 97-122 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usul/issue/42199/508319>
Chicago Kanarya, B. "“Kırk Hadis/Erbaûn” Edebiyatının Rivayetlerdeki Dayanakları ve İbn Asâkir’in el-Erbaûne’l Büldâniyye İsimli Eseri". Usul İslam Araştırmaları 28 (2017 ): 97-122
RIS TY - JOUR T1 - “Kırk Hadis/Erbaûn” Edebiyatının Rivayetlerdeki Dayanakları ve İbn Asâkir’in el-Erbaûne’l Büldâniyye İsimli Eseri AU - BayramKanarya Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Usul İslam Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 122 VL - 28 IS - 28 SN - 1305-2632-2147-8279 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Usul İslam Araştırmaları “Kırk Hadis/Erbaûn” Edebiyatının Rivayetlerdeki Dayanakları ve İbn Asâkir’in el-Erbaûne’l Büldâniyye İsimli Eseri %A Bayram Kanarya %T “Kırk Hadis/Erbaûn” Edebiyatının Rivayetlerdeki Dayanakları ve İbn Asâkir’in el-Erbaûne’l Büldâniyye İsimli Eseri %D 2017 %J Usul İslam Araştırmaları %P 1305-2632-2147-8279 %V 28 %N 28 %R %U
ISNAD Kanarya, Bayram . "“Kırk Hadis/Erbaûn” Edebiyatının Rivayetlerdeki Dayanakları ve İbn Asâkir’in el-Erbaûne’l Büldâniyye İsimli Eseri". Usul İslam Araştırmaları 28 / 28 (Ekim 2017): 97-122 .
AMA Kanarya B. “Kırk Hadis/Erbaûn” Edebiyatının Rivayetlerdeki Dayanakları ve İbn Asâkir’in el-Erbaûne’l Büldâniyye İsimli Eseri. USUL. 2017; 28(28): 97-122.
Vancouver Kanarya B. “Kırk Hadis/Erbaûn” Edebiyatının Rivayetlerdeki Dayanakları ve İbn Asâkir’in el-Erbaûne’l Büldâniyye İsimli Eseri. Usul İslam Araştırmaları. 2017; 28(28): 97-122.
IEEE B. Kanarya , "“Kırk Hadis/Erbaûn” Edebiyatının Rivayetlerdeki Dayanakları ve İbn Asâkir’in el-Erbaûne’l Büldâniyye İsimli Eseri", Usul İslam Araştırmaları, c. 28, sayı. 28, ss. 97-122, Eki. 2017
Altunizade Mah, Kuşbakışı Cad. No:2,   34662 Üsküdar / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 692 88 44 |  E-posta: usul@izu.edu.tr  |  Web: https://www.izu.edu.tr/arastirma/izu-yayinlari/dergiler/usul-i-slam-arastirmaları-dergisi