Yıl 2019, Cilt 24 , Sayı 2, Sayfalar 337 - 354 2019-08-30

Agricultural Use of Sewage Sludge: Variations of Nitrogen Processes in Soil
ARITMA ÇAMURLARININ TARIMSAL AMAÇLI KULLANIMI:TOPRAKTAKİ AZOT PROSESLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER

Esra DEMİR [1] , Fatma Olcay TOPAÇ [2]


Sewage sludge which is produced as a byproduct during the operation of wastewater treatment plants must be properly treated and disposed of in order to  eliminate any negative effects on human health and environment. Use of sludges with suitable characteristics for agricultural purposes is a method of disposal that increases productivity in agricultural production. In this study, it is aimed to determine the potential of agricultural use of digested sludge samples containing approximately 6% solids obtained from the wastewater treatment plant of a dairy industry in terms of nitrogen processes in the soil. In this direction, soil samples were applied with digested sludge at doses of 50 ton/ha, 100 ton/ha and 200 ton/ha and then the mixtures were incubated in the dark at 28 °C for 45 days. Total nitrogen, ammonium nitrogen and nitrate nitrogen concentrations together with urease activity, arginine amonification rate and nitrification potential values which are commonly used in determination of soil quality were determined in soil samples taken at certain periods of incubation period. The obtained data apparently showed that the total nitrogen, ammonium nitrogen and nitrate nitrogen concentrations of the soil samples increased with the increment of application dose of digested sludge. It was also determined that the urease activity, arginine amonification rate and nitrification potential values have a similar tendency of increment. It was reported that the ammonification process is more dominant than the nitrification process in soil samples treated with different doses of digested sludge. The overall results indicated that the digested sludge containing approximately 6% solids obtained from dairy products industry can be considered as an alternative to the nitrogen fertilizers which increases  the agricultural productivity in terms of nitrogen processes, provided that they meet other requirements in the Mechanical Separation, Biofuels and Biomethanization Plants and the Fermented Product Management Communique.

Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi sırasında bir yan ürün olarak açığa çıkan arıtma çamurlarının uygun arıtma proseslerinden geçirilerek insan sağlığı ve çevreye herhangi bir olumsuz etkisi olmaksızın bertaraf edilmeleri gerekmektedir. Uygun özelliğe sahip arıtma çamurlarının tarımsal amaçlı kullanılması tarımsal üretimde verimliliği arttıran bir bertaraf yöntemidir. Bu çalışmada süt endüstrisi atıksu arıtma tesisinden temin edilen ve yaklaşık %6 oranında katı madde içeren çürütülmüş çamur örneğinin topraktaki azot prosesleri açısından tarımsal amaçlı kullanım potansiyelinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 50 ton/ha, 100 ton/ha ve 200 ton/ha dozlarında çürütülmüş çamur uygulanan toprak örnekleri 45 gün boyunca 28°C’de karanlıkta inkübe edilmiştir. Belirli periyotlarla alınan toprak örneklerinde toplam azot, amonyum azotu, nitrat azotu konsantrasyonları ile birlikte toprak kalitesini belirlemede yaygın olarak kullanılan üreaz aktivitesi, arginin amonifikasyon hızı ve nitrifikasyon potansiyeli değerleri takip edilmiştir. Elde edilen veriler çürütülmüş çamur dozunun artması ile birlikte toprak örneklerinin toplam azot, amonyum azotu ve nitrat azotu konsantrasyonlarının arttığını göstermiştir. Ayrıca üreaz aktivitesi, arginin amonifikasyon hızı ve nitrifikasyon potansiyeli değerlerinin benzer bir eğilimde olduğu belirlenmiştir.  Farklı dozlarda çürütülmüş çamur uygulanan toprak örneklerinde amonifikasyon prosesinin nitrifikasyon prosesine göre daha baskın olduğu tespit edilmiştir. Süt ürünleri endüstrisinden temin edilen ve yaklaşık %6 oranında katı madde içeren çürütülmüş çamurun Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri ile Fermente Ürün Yönetimi Tebliği’ndeki diğer şartları yerine getirmek kaydı ile azot prosesleri bakımından tarımsal verimliliği arttırmak için kullanılan azotlu gübrelere alternatif olarak değerlendirilebileceği sonucuna varılmıştır.

 • 1. Abdelal, A.T. (1979) Arginine catabolism by microorganisms, Annual Review of Microbiology, 33, 139-168.
 • 2. Abd Elsalam, H.E., Saleh, D.I., El Sharnouby, M.E., Mahmoud, S.F. ve Yasser, E.H. (2016) Soil enzymes activities as bio-indicators for soil contamination by heavy metals from sewage sludge application, Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 7(5), 3005.
 • 3. Alef, K. ve Kleiner, D. (1986) Arginine ammonification, a simple method to estimate microbial activity potentials in soil, Soil Biology and Biochemistry, 18, 233-235.
 • 4. American Public Health Association (1998) Standard methods for the examination of water and wastewater, Washington, DC, USA: APHA-AWWA-WPCF.
 • 5. Arcak, S., Türkmen, C., Karaca, A. ve Erdoğan, E. (2000) A study on potential agricultural use of sewage sludge of Ankara Waste Water Treatment Plant, International Symposium on Desertification (ISD), Konya, 345-349.
 • 6. Aydın, S. (2004) Atıksu arıtma tesisi çamurlarının değişik amaçlarla kullanımının araştırılması, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • 7. Banerjee, A.K. ve Dick, R.P. (1999) Field management effects on soil enzyme activities, Soil Biology and Biochemistry, 31, 1471-1479.
 • 8. Benton Jones, J. J. (1984) A laboratory guide of exercises in conducting soil tests and plant analyses, Benton Laboratories, Georgia, USA.
 • 9. Bilgin, N., Eyüpoğlu, H. ve Üstün, H. (2002) Biyokatıların arazide kullanımı, Köy Hizmetleri Ankara Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara.
 • 10. Bonde, T.A, Nielsen, T.H. ve Sorenson, J. (2001) Arginine ammonification assay as a rapid index of gross N mineralization in agricultural soils, Biology and Fertility of Soils, 34, 179-184.
 • 11. Bremner, J.M. ve Mulvaney, C.S. (1982) Nitrogen-total, In: Page, A.L., Miller, R.H. (Eds.), Methods of Soil Analysis, Part 2, Agronomy Monograph, ASA and SSSA, Madison, WI, 595-624.
 • 12. Caldwell, B. (2005) Enzyme activities as a component of soil biodiversity: a review, Pedobiologia, 49, 637-644.
 • 13. Cataldo, D.A., Haroon, M., Schrader, L.E. ve Young, V.L. (1975) Rapid colorimetric determination of nitrate in plant tissue by nitration of salicylic acid, Communications in Soil Science and Plant Analysis, 71-80.
 • 14. Dindar, E., Topaç Şağban, F.O. ve Başkaya, H.S. (2010) Stabilize arıtma çamurlarının topraktaki azot ve üreaz aktivitesine etkileri, İTÜ dergisi, 20(1), 29-38.
 • 15. Dindar, E., Topaç Şağban, F.O. ve Başkaya, H.S. (2015) Evaluation of soil enzyme activities as soil quality indicators in sludge-amended soils, Journal of Environmental Biology, 36(4), 19-26.
 • 16. Gezgin, S. (2018) Türkiye topraklarının organik madde durumu, organik madde kaynaklarımız ve kullanımı, Organomineral Gübre Çalıştayı, İstanbul, 12-16.
 • 17. Göçmez, S. (2006) Menemen ovası topraklarında İZSU kentsel arıtma çamuru uygulamalarının mikrobiyal aktivite ve biyomas ile bazı fiziksel ve kimyasal toprak özellikleri üzerine etkisi, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • 18. Hart, S.C., Stark, J.M., Davidson, E.A., Firestone, M.K. (1994) Nitrogen mineralisation, immobilization, and nitrification, In: Page, R.W. Weaver, J.S. Angle, B.S. Bottomley (Eds.), Methods of Soil Analysis, Part 2: Microbiological and Biochemical Properties, ASA and SSSA, Madison, WI, 985-1018.
 • 19. Kakhki, F.V., Haghnia, G. ve Lakzian, A. (2008) Effect of enriched sewage sludge on soil urease activity, Soil & Environment, 27(2), 143-147.
 • 20. Keeney, D.R. ve Nelson, D.W. (1982) Nitrogen inorganic forms, In: Page, A.L. (Ed.), Methods of Soil Analysis, Part 2, Agronomy Monograph, ASA and SSSA, Madison, WI, 643-698.
 • 21. Korbulewsky, N., Dupouyet, S. ve Bonin, G. (2002) Environmental risk of applying sewage sludge compost vineyards; carbon, heavy metal nitrogen and phosphorus accumulation, Journal of Environmental Quality, 31, 1522-1527.
 • 22. Kumarı, S., Sınha, R.P. (2011) Symbiotic and asymbiotic N2 fixation, Advances in Life Sciences, 133-148.
 • 23. McLean, E.O. (1982) Soil pH and lime requirement, In: Page, A.L., Miller, R.H., Keeney, D.R. (Eds.), Methods of Soil Analysis, Part 2: Chemical and Microbiological Properties, American Society of Agronomy, Madison, WI, 199-224.
 • 24. Menelik, G., Reneau, R.B., Martens, Jr.D.C. ve Simpson, T.W. (1991) Yield and elemental composition of wheat grain as influenced by source and rate of nitrogen, Journal Of Plant Nutrition, 14(2), 205-217.
 • 25. Navas, A., Bermudez, F. ve Machin, J. (1998) Influence of sewage sludge application on physical and chemical properties of gypsisols, Geoderma, 87, 123-135.
 • 26. Odegaard, H. ve Rusten, B. (1980) Nitrojen removal in rotating biyological contactors without the use of externel carbon source, First National Symposium, Workshop on Tecnology Champion, Pennsylvania.
 • 27. Pascual, J.A., Hernandez, T., Garcıa, C. ve Ayuso, M. (1998) Enzymatic activities in an arid soil amended with urban organic wastes: Laboratory experiment, Bioresource Technology, 64, 131-138.
 • 28. Rhoades, J.D. (1982) Cation exchange capacity, In: Page A.L., Miller, R.H., Keeney, D.R. (Eds.), Methods of Soil Analysis, Part 2: Chemical and Microbiological Properties, American Society of Agronomy, Madison, WI, 149-158.
 • 29. Samaras, P., Papadimitriou, C.A., Haritou, I., ve Zouboulis, A.I. (2008) Investigation of sewage sludge stabilization potential by the addition of fly ash and lime, Journal of Hazardous Material, 154, 1052-1059.
 • 30. Sastre, I., Vicente, M.A. ve Lobo, M.C. (1996) Influence of the application of sewage sludges on soil microbial activity, Bioresource Technology, 57, 19-23.
 • 31. Skujins, J. (1976) Extracellular enzymes in soil, Critical Reviews in Microbiology, 4, 383-421.
 • 32. Speir, T.W. ve Ross, D.J. (1975) Effects of storage on the activities of protease, urease, phosphatase, and sulphatase in three soils under pasture, New Zealand Journal of Soil Science, 18, 231-237.
 • 33. Stevenson, F.J. (1986) Cycles of soil-carbon, nitrogen, phosphorus, sulfur, micronutrients, Wiley Inter Science Publication, New York.
 • 34. Swaponel, C.M. (2004) Nitrogen dynamics in sewage sludge and commercial fertilizer enriched soils, Faculty of Biological and Agricultural Science University of Pretoria.
 • 35. Tabatabai, M.A. (1994) Soil enzymes, Methods of Soil Analysis, Part 2: Chemical and Microbiological Properties, Agronomy Monograph, ASA and SSSA, Madison, Wisconsin, USA, 903-943.
 • 36. Taşatar, B. (1997) Endüstriyel nitelikli arıtma çamurlarının bazı toprak özellikleri üzerine etkileri, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • 37. Thompson, T. (1996) Agricultural Fertilizers as a Source of Pollution, In:Page Pepper, I.L., Gerba, C.P. ve Brusseau, M.L., Pollution Science, Academic Press, San Dieago, CA, 211-223.
 • 38. Utsching, J.M., Barbarick, K.A., Westfall, D.G., Follett, R.H. ve McBride, T.M. (1986) Evaluating crop response liquid sludge vs. nitrogen-fertilizer, Biocyle, 27(7), 30-33.
 • 39. Vigil, M.F. ve Kissel, D.E. (1991) Equations for estimating the amount of nitrogen mineralized from crop residues, Soil Science Society of America Journal, 55, 757-761.
 • 40. Vissman, W. (1985) Water supply and pollution control, University of Florida, 692-709.
 • 41. Watson, S.W., Valois, F.W. ve Waterbury, J.B. (1981) The family nitrobacteraceae, The Prokaryotes, Starr, M.P. ve diğ., New York city, Springer-Verlag.
 • 42. Winding, A., Hund-Rinke, K. ve Rutgers, M. (2005) The use of microorganisms in ecological soil classification and assessment concept, Ecotoxicology and Environmental Safety, 62, 230-248.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2158-6744
Yazar: Esra DEMİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6364-4087
Yazar: Fatma Olcay TOPAÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 26 Mart 2019
Kabul Tarihi : 31 Mayıs 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { uumfd544925, journal = {Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering}, issn = {2148-4147}, eissn = {2148-4155}, address = {}, publisher = {Bursa Uludağ Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {24}, pages = {337 - 354}, doi = {10.17482/uumfd.544925}, title = {ARITMA ÇAMURLARININ TARIMSAL AMAÇLI KULLANIMI:TOPRAKTAKİ AZOT PROSESLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER}, key = {cite}, author = {DEMİR, Esra and TOPAÇ, Fatma Olcay} }
APA DEMİR, E , TOPAÇ, F . (2019). ARITMA ÇAMURLARININ TARIMSAL AMAÇLI KULLANIMI:TOPRAKTAKİ AZOT PROSESLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering , 24 (2) , 337-354 . DOI: 10.17482/uumfd.544925
MLA DEMİR, E , TOPAÇ, F . "ARITMA ÇAMURLARININ TARIMSAL AMAÇLI KULLANIMI:TOPRAKTAKİ AZOT PROSESLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 24 (2019 ): 337-354 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uumfd/issue/45830/544925>
Chicago DEMİR, E , TOPAÇ, F . "ARITMA ÇAMURLARININ TARIMSAL AMAÇLI KULLANIMI:TOPRAKTAKİ AZOT PROSESLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 24 (2019 ): 337-354
RIS TY - JOUR T1 - ARITMA ÇAMURLARININ TARIMSAL AMAÇLI KULLANIMI:TOPRAKTAKİ AZOT PROSESLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER AU - Esra DEMİR , Fatma Olcay TOPAÇ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17482/uumfd.544925 DO - 10.17482/uumfd.544925 T2 - Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 337 EP - 354 VL - 24 IS - 2 SN - 2148-4147-2148-4155 M3 - doi: 10.17482/uumfd.544925 UR - https://doi.org/10.17482/uumfd.544925 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering ARITMA ÇAMURLARININ TARIMSAL AMAÇLI KULLANIMI:TOPRAKTAKİ AZOT PROSESLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER %A Esra DEMİR , Fatma Olcay TOPAÇ %T ARITMA ÇAMURLARININ TARIMSAL AMAÇLI KULLANIMI:TOPRAKTAKİ AZOT PROSESLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER %D 2019 %J Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering %P 2148-4147-2148-4155 %V 24 %N 2 %R doi: 10.17482/uumfd.544925 %U 10.17482/uumfd.544925
ISNAD DEMİR, Esra , TOPAÇ, Fatma Olcay . "ARITMA ÇAMURLARININ TARIMSAL AMAÇLI KULLANIMI:TOPRAKTAKİ AZOT PROSESLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 24 / 2 (Ağustos 2019): 337-354 . https://doi.org/10.17482/uumfd.544925
AMA DEMİR E , TOPAÇ F . ARITMA ÇAMURLARININ TARIMSAL AMAÇLI KULLANIMI:TOPRAKTAKİ AZOT PROSESLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER. JFE. 2019; 24(2): 337-354.
Vancouver DEMİR E , TOPAÇ F . ARITMA ÇAMURLARININ TARIMSAL AMAÇLI KULLANIMI:TOPRAKTAKİ AZOT PROSESLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering. 2019; 24(2): 354-337.