Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Bireysel Kariyer Planlama Eğilimlerinin Değerlendirilmesi

Yıl 2021, Cilt 47, Sayı 3, 439 - 444, 01.12.2021
https://doi.org/10.32708/uutfd.1022231

Öz

Bu araştırma hemşirelik son sınıf (4. Sınıf) öğrencilerinin bireysel kariyer planlama eğilimlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrenciler üzerinde yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak “Öğrenci Tanıtım Formu” ve “Kariyer Geleceği Ölçeği (KARGEL)” kullanılmıştır. Çalışmaya katılmayı kabul eden 83 öğrencinin yaş ortalaması 22,14 ±1,48 ve %63,9’u kadındır. Hemşirelik mesleğini tercih etme nedenlerinden en fazla tercih edilen %38,6 ile iş bulma imkânı kolaylığıdır. Öğrencilerin cinsiyetine ve “Bölümü isteyerek seçme durumu”, “Mesleği sevme durumu”, “Kariyer fırsatlarını bilme durumu”, “Hemşirelik mesleğini tercih etme nedeni” ve “Kariyer planı hedefleri” sorularına verdikleri yanıtlara göre KARGEL alt boyut ölçek puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerinin Kariyer Geleceği Ölçeği toplam puan ortalamaları yüksek düzeydedir (85,36±12,62). Öğrencilerin mevcut kariyer iyimserliği, kariyer uyumunun ve bilgi alt boyutlarının öğrencilerde yüksek olması nedeni ile bu sonucu öğrencilerde fırsata dönüştürülebilmesi için kariyer danışmanlığı sürecinin eğitim kurumlarınca daha iyi yönetilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.

Kaynakça

 • 1. Yavuz S. İşletmelerde kariyer yönetimi ve uygulamadan bir örnek, Marmara Üniv. SBE, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi 2006; 4-7.
 • 2. Taşlıyan M. , Arı N. , Duzman, B. İnsan kaynakları yönetiminde kariyer planlama ve kariyer yönetimi: İİBF Öğrencileri Üzerinde Bir Alan Araştırması". Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 2011; 3:231-241.
 • 3. Kim S.-M., Kim Y.-H., Kim H.-Y. Hospital career management systems and their effects on the psychological state and career attitudes of nurses. Serv Bus 2016; 10: 87–112.
 • 4. Hoekstra H.A. A Career roles model of career development. Journal of Vocational Behavior 2011; 78:159-173.
 • 5. Karadaş A., Duran S., Kaynak S. Hemşirelik öğrencilerinin kariyer planlamaya yönelik görüşlerinin belirlenmesi. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2017; 8: 1-8.
 • 6. Luzzo D.A. & Whirter E.H. Sex and ethnic differences in the perception of educational and career-related barriers and levels of coping efficacy. Journal of Counseling & Development 2001; 79 : 61-67.
 • 7. Kozak A.M. & Dalkıranoğlu T. Mezun öğrencilerin kariyer algılamaları: Anadolu Üniversitesi Örneği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2013; 13: 41-52.
 • 8. Jones B.D., Parettı M.C., Heın S.F., Knott T.W. An Analysis of moti¬vation constructs with first-year engineering stu¬dents: Relationships among expectancies, values, achievement, and career plans. Journal of Engineering Education 2010; 319-306.
 • 9.Laker D.R. & Laker R. The Five-year resume: a career planning exercise. Journal of Management Education 2007; 31:128-142.
 • 10. Beduwe C. & Giret J.F. Mismatch of vocati¬onal graduates: What Penalty on French Labour Market? Journal of Vocational Behavior 2011; 78: 68–79.
 • 11. Cheng, C., Yang, L., Chen, Y.., Zou, H., Su, Y., Fan, X. Attributions, future time perspective and career maturity in nursing undergraduates: correlational study design. BMC Medical Education 2016; 16: 26.
 • 12. Arslan E., Özsoy S., Erkin Ö. Hemşirelik öğrencilerinin kariyer planlamaya yönelik görüşlerinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2013; 29: 1-9.
 • 13. Kalafat T. Kariyer geleceği ölçeği (KARGEL): Türk örneklemi için psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2012; 38:169- 179.
 • 14. Rottinghaus P. J., & Borgen F.H. The career futures ınventory: a measure of career-related adaptability and optimism. Journal Of Career Assessment 2005; 13: 3–24.
 • 15. Göz F., Gürbüz K. Hemşirelikte kariyerinizi keşfedin. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005;8: 82-87.
 • 16. Topbaş E., Görgen Ö., Şahin E., Çakmak N. Profesyonel hemşirelikte ilk adım kariyer planlaması. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi 2017; 9: 99-116.
 • 17. Çağlar S., Gözen D., Kerimoğlu G.Y., Kılıklı N., Ağar M. Hemşirelik fakültesi birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin mezuniyet sonrası kariyer planlarının incelenmesi. F.N. Hem. Dergisi 2017; 25: 41-48.
 • 18. Abrahamsen B. Career development and masculinities among male nurses. NORA: Nordic Journal of Women’s Studies 2004; 12: 31–39.
 • 19. Muldoon O.T. & Reilly J. Career choice in nursing students: gendered constructs as psychological barriers. Journal of Advanced Nursing 2003; 43: 93–100.
 • 20. Macintosh J. Reworking professional nursing identity. Western Journal of Nursing Research 2003; 25(6): 725–741.
 • 21. Martin D. & Kipling A. Factors shaping aboriginal nursing students’ experiences. Nurse Education in Practice 2006; 6(6): 380–388.
 • 22. Yousef S. , Athamneh M., Masuadi E., Ahmad H., Loney T., Moselhy H.F., Al –Maskari F., Elbarazi I. Association Between depression and factors affecting career choice among jordanian nursing students. Frontiers in Public Health 2017; 5, 311.
 • 23. Kersten J., Bakewell K., Meyer D. Motivating Factors in a Student's Choice of Nursing as a Career . J Nurs Educ 1991; 30:30–31.
 • 24. Price S.L., Paynter M., Mcgillis L.H., Reichert, C. Intergenerational ımpact of management relations on nurse career satisfaction and patient care. The Journal of Nursıng Admınıstratıon 2018; 48: 636-641.
 • 25. Hinds R. & Harley J. Exploring the experiences of beginning registered nurses entering the acute care setting. Contemporary Nurse, 2001; 10(1): 110–116.
 • 26. Wu M.-C., Wu Y.-P., Wan Y.-P., Zeng Y., Tang X.-R., Wang L.-R. Effects of attribution retraining on the perceived career barriers of undergraduate nursing students. Int J Nurs Sci 2015; 2: 99–104.

Evaluation of Individual Career Planning Trends of Final-Year Nursing Students

Yıl 2021, Cilt 47, Sayı 3, 439 - 444, 01.12.2021
https://doi.org/10.32708/uutfd.1022231

Öz

This study aimed to evaluate the individual career planning trends of final-year nursing students. The study was conducted with final-year nursing students (4th grade) in the Faculty of Health Sciences, Bursa Uludağ University, Turkey in the 2018-2019 academic year. "Student Introduction Form" and "Career Future Invenotry (CFI)" were used as data collection tools. The mean age of 83 students who agreed to participate in the study was 22.14 ± 1.48 and 63.9% of them were women. The most preferred reason for choosing the nursing profession is the ease of finding a job with 38.6%. There wasn't a statistically significant difference in terms of KARGEL sub-dimension scale scores according to the gender of the students and their answers to the questions "Choosing the department willingly", "Loving the profession", "Knowing career opportunities", "Reason for choosing the nursing profession" and "Career plan goals" was found. According to the results of the research, the total mean score of the Career Future Inventory of the students is high (85.36±12.62). Since students' current career optimism, career adaptability and knowledge sub-dimensions are high in students, it is thought that it is important to better manage the career counseling process by educational institutions in order to turn this result into an opportunity for students.

Kaynakça

 • 1. Yavuz S. İşletmelerde kariyer yönetimi ve uygulamadan bir örnek, Marmara Üniv. SBE, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi 2006; 4-7.
 • 2. Taşlıyan M. , Arı N. , Duzman, B. İnsan kaynakları yönetiminde kariyer planlama ve kariyer yönetimi: İİBF Öğrencileri Üzerinde Bir Alan Araştırması". Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 2011; 3:231-241.
 • 3. Kim S.-M., Kim Y.-H., Kim H.-Y. Hospital career management systems and their effects on the psychological state and career attitudes of nurses. Serv Bus 2016; 10: 87–112.
 • 4. Hoekstra H.A. A Career roles model of career development. Journal of Vocational Behavior 2011; 78:159-173.
 • 5. Karadaş A., Duran S., Kaynak S. Hemşirelik öğrencilerinin kariyer planlamaya yönelik görüşlerinin belirlenmesi. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2017; 8: 1-8.
 • 6. Luzzo D.A. & Whirter E.H. Sex and ethnic differences in the perception of educational and career-related barriers and levels of coping efficacy. Journal of Counseling & Development 2001; 79 : 61-67.
 • 7. Kozak A.M. & Dalkıranoğlu T. Mezun öğrencilerin kariyer algılamaları: Anadolu Üniversitesi Örneği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2013; 13: 41-52.
 • 8. Jones B.D., Parettı M.C., Heın S.F., Knott T.W. An Analysis of moti¬vation constructs with first-year engineering stu¬dents: Relationships among expectancies, values, achievement, and career plans. Journal of Engineering Education 2010; 319-306.
 • 9.Laker D.R. & Laker R. The Five-year resume: a career planning exercise. Journal of Management Education 2007; 31:128-142.
 • 10. Beduwe C. & Giret J.F. Mismatch of vocati¬onal graduates: What Penalty on French Labour Market? Journal of Vocational Behavior 2011; 78: 68–79.
 • 11. Cheng, C., Yang, L., Chen, Y.., Zou, H., Su, Y., Fan, X. Attributions, future time perspective and career maturity in nursing undergraduates: correlational study design. BMC Medical Education 2016; 16: 26.
 • 12. Arslan E., Özsoy S., Erkin Ö. Hemşirelik öğrencilerinin kariyer planlamaya yönelik görüşlerinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2013; 29: 1-9.
 • 13. Kalafat T. Kariyer geleceği ölçeği (KARGEL): Türk örneklemi için psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2012; 38:169- 179.
 • 14. Rottinghaus P. J., & Borgen F.H. The career futures ınventory: a measure of career-related adaptability and optimism. Journal Of Career Assessment 2005; 13: 3–24.
 • 15. Göz F., Gürbüz K. Hemşirelikte kariyerinizi keşfedin. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005;8: 82-87.
 • 16. Topbaş E., Görgen Ö., Şahin E., Çakmak N. Profesyonel hemşirelikte ilk adım kariyer planlaması. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi 2017; 9: 99-116.
 • 17. Çağlar S., Gözen D., Kerimoğlu G.Y., Kılıklı N., Ağar M. Hemşirelik fakültesi birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin mezuniyet sonrası kariyer planlarının incelenmesi. F.N. Hem. Dergisi 2017; 25: 41-48.
 • 18. Abrahamsen B. Career development and masculinities among male nurses. NORA: Nordic Journal of Women’s Studies 2004; 12: 31–39.
 • 19. Muldoon O.T. & Reilly J. Career choice in nursing students: gendered constructs as psychological barriers. Journal of Advanced Nursing 2003; 43: 93–100.
 • 20. Macintosh J. Reworking professional nursing identity. Western Journal of Nursing Research 2003; 25(6): 725–741.
 • 21. Martin D. & Kipling A. Factors shaping aboriginal nursing students’ experiences. Nurse Education in Practice 2006; 6(6): 380–388.
 • 22. Yousef S. , Athamneh M., Masuadi E., Ahmad H., Loney T., Moselhy H.F., Al –Maskari F., Elbarazi I. Association Between depression and factors affecting career choice among jordanian nursing students. Frontiers in Public Health 2017; 5, 311.
 • 23. Kersten J., Bakewell K., Meyer D. Motivating Factors in a Student's Choice of Nursing as a Career . J Nurs Educ 1991; 30:30–31.
 • 24. Price S.L., Paynter M., Mcgillis L.H., Reichert, C. Intergenerational ımpact of management relations on nurse career satisfaction and patient care. The Journal of Nursıng Admınıstratıon 2018; 48: 636-641.
 • 25. Hinds R. & Harley J. Exploring the experiences of beginning registered nurses entering the acute care setting. Contemporary Nurse, 2001; 10(1): 110–116.
 • 26. Wu M.-C., Wu Y.-P., Wan Y.-P., Zeng Y., Tang X.-R., Wang L.-R. Effects of attribution retraining on the perceived career barriers of undergraduate nursing students. Int J Nurs Sci 2015; 2: 99–104.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hemşirelik
Bölüm Özgün Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Hava GÖKDERE ÇİNAR (Sorumlu Yazar)
Bursa Uludağ Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Bursa.
0000-0002-5792-5958
Türkiye


Dilek YILMAZ
Bursa Uludağ Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Bursa.
0000-0001-7269-8493
Türkiye


Burcu ARKAN
Bursa Uludağ Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Bursa.
0000-0002-7285-6196
Türkiye


Melik ARSLAN
Bursa Uludağ Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 4. Sınıf Öğrencisi, Bursa.
0000-0002-2273-3825
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 47, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { uutfd1022231, journal = {Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-414X}, eissn = {2645-9027}, address = {Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Görükle Kampüsü 16059, Nilüfer, BURSA}, publisher = {Bursa Uludağ Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {47}, pages = {439 - 444}, doi = {10.32708/uutfd.1022231}, title = {Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Bireysel Kariyer Planlama Eğilimlerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Gökdere Çinar, Hava and Yılmaz, Dilek and Arkan, Burcu and Arslan, Melik} }
APA Gökdere Çinar, H. , Yılmaz, D. , Arkan, B. & Arslan, M. (2021). Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Bireysel Kariyer Planlama Eğilimlerinin Değerlendirilmesi . Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 47 (3) , 439-444 . DOI: 10.32708/uutfd.1022231
MLA Gökdere Çinar, H. , Yılmaz, D. , Arkan, B. , Arslan, M. "Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Bireysel Kariyer Planlama Eğilimlerinin Değerlendirilmesi" . Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 47 (2021 ): 439-444 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uutfd/issue/67374/1022231>
Chicago Gökdere Çinar, H. , Yılmaz, D. , Arkan, B. , Arslan, M. "Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Bireysel Kariyer Planlama Eğilimlerinin Değerlendirilmesi". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 47 (2021 ): 439-444
RIS TY - JOUR T1 - Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Bireysel Kariyer Planlama Eğilimlerinin Değerlendirilmesi AU - Hava Gökdere Çinar , Dilek Yılmaz , Burcu Arkan , Melik Arslan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.32708/uutfd.1022231 DO - 10.32708/uutfd.1022231 T2 - Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 439 EP - 444 VL - 47 IS - 3 SN - 1300-414X-2645-9027 M3 - doi: 10.32708/uutfd.1022231 UR - https://doi.org/10.32708/uutfd.1022231 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Bireysel Kariyer Planlama Eğilimlerinin Değerlendirilmesi %A Hava Gökdere Çinar , Dilek Yılmaz , Burcu Arkan , Melik Arslan %T Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Bireysel Kariyer Planlama Eğilimlerinin Değerlendirilmesi %D 2021 %J Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1300-414X-2645-9027 %V 47 %N 3 %R doi: 10.32708/uutfd.1022231 %U 10.32708/uutfd.1022231
ISNAD Gökdere Çinar, Hava , Yılmaz, Dilek , Arkan, Burcu , Arslan, Melik . "Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Bireysel Kariyer Planlama Eğilimlerinin Değerlendirilmesi". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 47 / 3 (Aralık 2021): 439-444 . https://doi.org/10.32708/uutfd.1022231
AMA Gökdere Çinar H. , Yılmaz D. , Arkan B. , Arslan M. Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Bireysel Kariyer Planlama Eğilimlerinin Değerlendirilmesi. Uludağ Tıp Derg. 2021; 47(3): 439-444.
Vancouver Gökdere Çinar H. , Yılmaz D. , Arkan B. , Arslan M. Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Bireysel Kariyer Planlama Eğilimlerinin Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2021; 47(3): 439-444.
IEEE H. Gökdere Çinar , D. Yılmaz , B. Arkan ve M. Arslan , "Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Bireysel Kariyer Planlama Eğilimlerinin Değerlendirilmesi", Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, c. 47, sayı. 3, ss. 439-444, Ara. 2021, doi:10.32708/uutfd.1022231