Cilt: 48 Sayı: 2, 15.09.2022

Yıl: 2022

Özgün Araştırma Makaleleri

Olgu Bildirimi Makaleler

Temel, dahili ve cerrahi tıp bilimleri ile tıbbi hemşirelik alanlarında yapılan araştırmaların sonuçlarını içeren özgün makalelerin, olgu bildirimlerinin ve derlemelerin değerlendirilmesi ve olabildiğince kısa sürede yayınlanarak okuyucu kitlesine ulaşmasının sağlanması.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, U.Ü.T.F.’nin bilimsel yayın organıdır. 4 ayda bir yayınlanır (Nisan, Ağustos, Aralık). Yayın ayından bir ay öncesine kadar kabul edilmiş olan makaleler ilgili sayıya eklenir. Üç sayısı bir cilt oluşturur.

Dergide başka yerde basılmamış temel ve klinik tıp bilimleri ve hemşirelik alanlarında özgün araştırma, derleme, olgu bildirimi, teknik not, editöre mektup, U.Ü.T.F. kapsamında düzenlenen kongrelerin bildiri özetleri yayınlanır.

Makaleler, Editör ve Editörler Kurulu üyelerinden biri tarafından değerlendirildikten sonra ve Danışma Kurulu üyeleri veya bu kurulda olmayıp makaleyi değerlendirebilecek olan bilimsel danışmanlara gönderilir. İlk aşamada iki danışmana gönderilen makale bir yayınlanır bir yayınlanamaz kararı durumunda üçüncü danışmana gönderilir. Danışman önerileri sonrasında makale editörler kurulunca tekrar değerlendirilerek son karar verilir. Değerlendirme sonrası basıma uygun görülen makaleler yayınlanır.

Derginin yayın dili Türkçe'dir.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ YAZIM KURALLARI

 


GENEL BİLGİLER:

q Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, U.Ü.T.F.’nin bilimsel yayın organıdır. 4 ayda bir yayınlanır (Nisan, Ağustos, Aralık). Üç sayısı bir cilt oluşturur. Dergide başka yerde basılmamış temel ve klinik tıp bilimleri alanlarında özgün araştırma, derleme, olgu bildirimi, teknik not, editöre mektup, U.Ü.T.F. kapsamında düzenlenen kongrelerin bildiri özetleri yayınlanır. Makaleler, Editörler Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir ve basıma uygun görülenler yayınlanır. Derginin yayın dili Türkçe'dir.

 

q Makale ile birlikte tüm yazarların imzaladığı, makalenin başka bir dergide yayınlanmadığını veya değerlendirilmekte olmadığını da bildiren Telif Hakkı Formu makale takip sisteminden indirilerek doldurulmalı ve taranarak pdf formatında sisteme yüklenmelidir. Dergide yayınlanacak yazıların her türlü sorumluluğu yazarlara aittir.

 

q Yazılar, güncel Türkçe ile hazırlanmalı, ancak anatomik terimlerin latinceleri kullanılmalıdır. Gündelik tıp diline yerleşmiş terimler ise okundukları gibi Türkçe yazım kurallarına göre yazılmalıdır. Yazar tarafından yabancı dildeki şekli ile yazılması istenen terimler tırnak içinde belirtilmelidir. Yazıda geçen birimler “Systeme Internationale” uygun olarak verilmelidir. Derginin bir sayısında, ilk isim olarak bir yazarın üçten fazla eseri basılamaz. Dönemler içerisinde üçten fazla eser gönderilmişse, ilk üçü dışında kalanlar daha sonraki sayılara aktarılır. Dergide yayınlanmak üzere yayın komisyonuna gönderilen eserler yukarıdaki esasları kapsamadığı taktirde, sorumlu yazara düzeltmek üzere geri gönderilir.

 

q Deneysel ve klinik araştırmalar için çalışmanın yapıldığı kurumun ilgili Etik Kurulu’ndan alınan onay yazısı bulunmalıdır ve bu onay makale içerisinde belirtilmelidir. Yayın kurulu ya da danışma kurulu üyelerinin gerekli gördüğü durumlarda, etik kurul onayının bir kopyası yazardan talep edilecektir.

 

q Dergiye gönderilen yazılar, ilk olarak dergi standartları açısından incelenir. Derginin istediği forma uymayan yazılar, daha ileri bir incelemeye gerek görülmeksizin yazarına iade edilir. Bu nedenle, gereksiz yere zaman ve emek kaybına yol açılmaması için, yazı sahipleri dergi kurallarını dikkatli incelemek zorundadır.

 

Dergi kurallarına uygunluğuna karar verilen yazılar Bölüm Editörü tarafından Danışma Kurulu’nda yer alan konu ile ilgili en az iki hakeme gönderilir ve bu üyelerden yayına uygun olup olmadığı konusunda görüşleri alınır. Bu incelemeden sonra yayınlanmasına karar verilen yazılar, Yayın Kurulu tarafından tekrar değerlendirilir ve basılacağı yer ve sayı kararlaştırılır.

 

Danışma ve Yayın Kurulları, düzeltme, kontrol ve dizgi aşamasında yazılarda düzeltme yapma, biçiminde değişiklikler isteme ve yazarları bilgilendirerek kısaltma yapma yetkisine sahiptir. Yazarlardan istenen değişiklik ve düzeltmeler için verilen süre en fazla 1 aydır ve düzeltmeler yapılana kadar söz konusu yazılar yayın programına alınmaz.

 

MAKALE GÖNDERİMİ:

q Yazılar; online olarak http://dergipark.gov.tr/uutfd adresi üzerinden gönderilmelidir. Daha önce sisteme giriş yapmadıysanız, yeni üye girişinde üyelik oluşturduktan sonra sisteme giriş yapmalısınız. Makale dosyalarıyla beraber sistemde gönderilmesi zorunlu olarak belirtilen diğer formların da gönderilmesi gerekmektedir.

 

q Derginin yayın dili Türkçe’dir. Türkçe yazılarda Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü (http://tdk.org.tr) esas alınmalıdır.

 

 

q Gönderilen makaleler Times New Roman fontu ile 12 punto ve 1,5 aralıklı olarak yazılmalıdır. Sisteme word dosyası olarak yüklenmelidir.

qSayfanın her iki tarafından 2,5 cm boşluk bırakılmalı, sayfalara başlık sayfasından başlayarak sırayla numara verilmelidir. Sayfa numarası her sayfanın sağ alt köşesine yazılmalıdır.

KAPAK SAYFASI

Kapak sayfası, sisteme makale yükleme sırasında indirilerek doldurulacaktır.

 

Kapak sayfasını içeren dosya Makale ana metnini içeren dosyadan ayrı olarak gönderilmelidir.

ANA METİN

q Ana metin içeriğinde yazarlara ve/veya çalıştıkları kurumlara ait herhangi bir bilgi yer almamalıdır.

q Ana metinde sırasıyla Türkçe ve İngilizce özet, Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler, giriş, gereç-yöntem, istatistiksel analiz, bulgular ve sonuçlar, tartışma, kaynaklar, tablolar, şekiller yer almalıdır.

 

q Özet: Özet bölümlere ayrılmadan (yapılandırılmamış) tek metin olarak yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özet 250 kelimeyi geçmemeli, İngilizce başlık ve özet, Türkçe başlık ve özetle eşdeğer olmalıdır. Özet, çalışma ve araştırmanın amacını ve kullanılan yöntemleri kısaca belirtmeli, ana bulgular varılan sonucu destekleyecek ölçüde ayrıntılarla verilmelidir. İlk cümlesi araştırmanın amacını, son cümlesi çalışmanın sonucunu kapsayacak biçimde olmalıdır. Çalışma veya gözlemlerin yeni ve önemli olan yönleri vurgulanmalıdır.

q Anahtar kelimeler: Türkçe ve İngilizce özetin altında Index Medicus Medical Subject Headings (MESH)’e uygun olarak en fazla beş adet olmalıdır. Yeni girmiş terimlere uygun Index Medicus tıbbi konu başlıklarına ait terimler yoksa var olan terimler kullanılabilir.

q Giriş: Makalenin amacı, çalışma veya gözlemin gerekçesi özetlenmeli, çalışmanın verileri veya varılan sonuçları açıklanmamalıdır.

q Gereç ve Yöntem: Makalede yer alan deneysel ve klinik çalışmaların ilgili etik kurul tarafından onaylandığı belirtilmelidir. Yerleşmiş yöntemler için kaynak gösterilmeli, yeni yöntemler için kısa açıklama verilmelidir.

q Biyoistatistiksel Analiz: Yöntem bölümünün son paragrafında, kullanılan istatistiki analizlerin neler olduğu belirtilmelidir. p değerleri açık olarak verilmelidir.

q Bulgular: Her tablo, başlık ve dipnotları ile birlikte ayrı bir sayfaya yazılmalıdır. Metin içinde geçtikleri sıraya göre numaralanmalıdır. Standart olmayan kısaltmalar dipnotlarla açıklanmalıdır. Şekiller (çizim, grafik ve fotoğraflar) metin içinde geçtikleri sıraya göre numaralanmalı, şekil altyazıları dipnotları metinden ayrı bir sayfaya “Şekiller listesi” başlığı altında sırasıyla yazılmalıdır.

q Fotoğraflar ve Grafikler:  Fotoğraflar en az 600x600 pixel çözünürlükte kaydedilmeli, dergi boyutlarında tek veya iki sütuna sığacak şekilde ölçeklendirilmelidir.

Grafik çizimler uygun rezolüsyonda hazırlanmalıdır.

Fotoğraflar ve grafikler ana metin dosyasında değil, ayrı bir dosya olarak sisteme yüklenmelidir.

Fotoğraflar ve Grafikler metin içerisinde “Şekil” olarak isimlendirilerek beraberce sıralandırılmalıdır.

Renkli fotoğraflar derginin online yayınında renkli olarak kullanılacak, ancak kağıt baskıda siyah-beyaza dönüştürülecektir. Bu nedenle fotoğraf işaretlemelerinde renkli işaretleyiciler kullanılmaması önerilir.

q Tartışma ve Sonuç

Çalışma ile elde edilen bulgular literatür ile karşılaştırılarak tartışılmalı, çalışmanın literatüre sunduğu katkı sonuç olarak özetlenmelidir.

qTeşekkür (İsteğe bağlı)

Çalışmaya yazarlar dışında kısmi katkısı bulunan kişilerin isimleri bu alana yazılabilir. Ayrıca çalışmanın desteklendiği proje ve kaynağının bilgisi bu alana girilebilir.

q Kaynaklar: Yararlanılan kaynaklar yazıdaki geçiş sırasına göre numaralandırılmalı, metinde parantez içinde verilmeli, kaynaklar yazının alındığı dilde aşağıdaki kurallara göre düzenlenmelidir. Kullanılacak kısaltmalar Index Medicus’a ve Science Citation Index’e uygun olmalıdır. “Et al veya “ark” yerine tüm yazarların adları belirtilmelidir. Altı veya daha çok yazar varsa ilk üçünü yazıp “et al” veya “ark” denebilir.

Örnekler:

Makale:

White NP, Kim D, Fos K. Posterior fossa aneurysms. J Neurosurg 1990;72:345-9.

Kitap bölümü:

Jane JA, Persing JA. Neurosurgical treatment of craniosynostosis. In: Cohen MM, Kim D (eds). Craniosynostosis: Diagnosis and management. 2nd edition. NewYork: Raven Press; 1986. 249-95.

Kitap:

Norman IJ, Redfern SJ, (eds).Mental health care for elderly people. 3rd edition. New York: Churchill Livingstone; 1996.

Tez:

Kanpolat Y. Trigeminal Gangliona Deneysel Perkütan Giriş ve Radyofrekans Termik Lezyonun Histopatolojik Değerlendirilmesi (Doçentlik Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi; 1978.

Diğer çeşitli kaynak yazılımları konusundaki geniş bilgi “International Commitee of Medical Journal Editors” web sitesinden edinilebilir: www.icmje.org.

Yayınlanmamış gözlemler ve kişisel görüşmeler kaynak olarak kullanılamaz. Kabul edilmiş, yayınlanmamış yazılara kaynaklarda “baskıda” sözcüğü belirtilerek yer verilebilir.

İnternet üzerinden elde edilen kaynaklarda tam erişim adresi ve erişim tarihi yer almalıdır.

 

q Tablolar: Tablolar ana metin dosyasından ayrı word dosyası olarak hazırlanmalı ve sisteme ayrıca yüklenmelidir. Her tablo içeriğini açıklayacak şekilde uygun başlık içermelidir. Ana metinde geçtikleri sıraya göre ard arda numaralandırılmalıdır. Tablo içinde kısaltma kullanıldıysa tablo altında dipnot olarak kısaltmalar açıklanmalıdır.

q Şekiller: Tüm şekiller metin gönderilirken online olarak ayrı dosyalar olarak gönderilmelidir. Şekilleri gönderirken JPEG veya TIFF, formatları kullanılmalıdır. Her şekil ana metinde geçtikleri sıraya göre ard arda numaralandırılmalı, içeriğini açıklayacak şekilde uygun başlık içermeli ve başlık şekilin altına gelecek şekilde yazılmalıdır. Şekil içinde kısaltma kullanıldıysa şekil altında dipnot olarak kısaltmalar açıklanmalıdır.

q Şekil başlıkları: Tüm şekillerin başlıkları ve açıklamaları kaynaklardan sonra ayrı bir sayfada verilmelidir.

 

Olgu Bildirimi: Başlık (Türkçe ve İngilizce), özet (Türkçe ve İngilizce), anahtar sözcükler (Türkçe ve İngilizce), giriş, vaka sunumu, tartışma, kaynaklar bölümlerini içermelidir. Literatüre katkısı olan, yayın olma değeri taşıyan vakalar gönderilmelidir.

 

Derleme-Editöre mektup: Başlık (Türkçe ve İngilizce), özet (Türkçe ve İngilizce), anahtar sözcükler (Türkçe ve İngilizce) ve ana metin bölümlerini içermelidir.

 

 

Makale Gönderimi Kontrol Listesi:

Makalelerin gönderimi tamamlanmadan önce yazım kurallarına uygunluk kontrol edilmeli, aşağıdaki kontrol listesi yardımı ile eksikler tamamlanmalıdır.

1. Dergi yazım kuralları, telif hakları, yazar sorumluluklarının görüldüğü, okunduğu, anlaşıldığından emin olunmalıdır.

2. Makalenin başka bir dergide yayınlanmadığı veya gönderilmediği, başka bir yerde değerlendirmede olmadığından emin olunmalıdır.

3. Çalışmanın araştırma etik kurallarına uygun olduğundan emin olunmalıdır.

4. Tüm yazar isimlerinin yazıldığından emin olunmalıdır.

5. Başlık sayfası sistem üzerinden indirilip, doldurulduktan sonra tekrar sisteme yüklenmelidir.

6. Ana Metin:

Şu bölümlerden oluşmalıdır:

                - Makale Başlığı (Türkçe ve İngilizce)

                -Özet (Türkçe ve İngilizce)

                -Anahtar kelimeler (Türkçe ve İngilizce)

                -Giriş

                -Gereç ve Yöntem

                -Bulgular

                -Tartışma ve Sonuç

                -Teşekkür

                -Kaynaklar

                - Şekiller listesi

ETİK İLKELER

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, insanların yeraldığı klinik araştırmalarda, deney hayvanlarının kullanıldığı deneysel çalışmalarda ve anket çalışmalarında Etik Kurul Kararı'nın belgelendirilmesini şart koşmaktadır. Bu belgelerin içeriğinde Kurul Üyelerinin imzalarının olduğu sayfa da yer almalıdır (sadece üst yazı yetersizdir). Makale metninde Etik Kurul bilgilendirmesi (Kurul ismi, karar tarihi, karar no), "Gereç ve Yöntem" bölümünde yapılmalıdır.

Olgu Bildirimi makalelerde etik kurul kararı aranmaz, ancak makalede yer alan olgulardan onam alınmış ve bunun makale içerisinde belirtilmiş olması gereklidir.

Derlemeler için etik kurul kararı aranmaz, ancak sorumlu yazarın bu durumu belirten imzalı bir yazıyı sisteme yüklemesi beklenmektedir.

Makale yazarları evrensel yayın etiği kurallarına uymalıdırlar.

YAYIN POLİTİKASI

Dergimiz açık erişimli, herhangi bir süreçte ücret ödenmesini talep etmeyen bilimsel amaçlarla yayın yapan bir dergidir. Dergimize değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler öncelikle biçim değerlendirmesine tabii tutulur ve bu aşamada benzerlik taraması gerçekleştirilir. Sonrasında editör ve/veya ilgili alan editörü tarafından dergimizde yayınlanma öncelik değerlendirmesi yapılır. Dergimize gelen çok sayıda makale olması nedeniyle yapılan bu değerlendirmede, önceliğe sahip olmadığı belirlenen makaleler değerlendirmeye alınmaz. Değerlendirmeye alınan makalelere Editörler Kurulunda yer alan bir Alan Editörü atanır. Alan editörü en az 2 bilimsel danışmandan görüş alır ve kararını editöre bildirir. Bilimsel danışman görüşlerinin eşitliği durumunda makale alan editörünce ek bir hakeme daha gönderilebilir, ya da alan editörü kendi değerlendirmesi ile görüşünü bildirebilir. Son karar Editör tarafından verilerek yazara bildirilir.

Dergimizde değerlendirme süresi ortalama 45 gündür. Ancak değişik nedenlerle bu süre 15 gün ile 120 gün arasında değişebilmektedir.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi'ne gönderilen ve yayınlanan makaleler için makale gönderim aşamasında, süreç işletim döneminde ya da makale kabul sonrası herhangi bir ücret talebi yapılmamaktadır.

ISSN: 1300-414X, e-ISSN: 2645-9027

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License" ile lisanslanmaktadır.


Creative Commons License
Journal of Uludag University Medical Faculty is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

2023