Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

A Review of Immanuel Wallerstein’s Views on Cultural Identity

Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: 2, 89 - 102, 27.12.2023

Öz

In this study, the concept of cultural identity is examined in the context of globalization in general
and skeptical globalization in particular. The relevant analysis was carried out following the views
of Immanuel Wallerstein, a skeptical thinker who questions globalization. The source of the
skeptical perception towards globalization lies in the belief that it will lead to conflicts among
different cultures, civilizations, and regions. In fact, this perspective emphasizes the divisive nature
of globalization. This is because, according to various thinkers, the idea of globalization that
encompasses the entire world fosters unity on one hand and sparks conflicts on the other. In this
regard, it is suggested that globalization will lead to fragmentation rather than integration.
Therefore, this study examines the issue of cultural identity in line with the perspectives of
skeptical globalizers, including Immanuel Wallerstein. The final stage involves analyzing the
relevant views

Kaynakça

 • Akça, G. (2005). Modernden postmoderne kültür ve kimlik. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), 15, 1-24.
 • Akdemir, A. M. (2004). Küreselleşme ve kültürel kimlik sorunu. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 43-50.
 • Avcıoğlu, G. Ş. (2014). Immanuel Wallersteın’ın dünya sistemi, jeopolitik ve jeokültür kuramı. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 31, 97-110.
 • Bauman, Z. (2010). Küreselleşme (Toplumsal Sonuçları), (A. Yılmaz, Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bilgin, A. ve Oksal, A. (2018). Kültürel kimlik ve eğitim. Academy Journal of Educational Sciences, 2(1), 82-90.
 • Bozkurt, V. (2020). Küreselleşme kavram, gelişim ve yaklaşımlar. ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 2(1), No: 87, 1-11.
 • Çelik, M. Y. (2012). Boyutları ve farklı algılarıyla küreselleşme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 32(2), 57-74.
 • Dumanlı Kürkçü, D. (2013). Küreselleşme kavramı ve küreselleşmeye yönelik yaklaşımlar. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication (TOJDAC), 3(2), 1-11.
 • Erdem, A. R. (2012). Küreselleşme: Türk yükseköğretimine etkisi. Yükseköğretim Dergisi, 2(2), 109-117.
 • Esgin, A. (2001). Ulus-Devlet ve küreselleşmeye ilişkin bazı tartışmalar. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25(2), 185-192.
 • Giddens, A. ve Sutton, P. W. (2019). Sosyoloji, 8. Edisyon, İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 • Held, D. ve McGrew, A. (2008). Küresel dönüşümler büyük küreselleşme tartışması, Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D. ve Perraton, J. (1999). Global transformations, politics, Economics and Culture, Stanford: Stanford University Press.
 • Kartal, Ç. (2016). Küreselleşme sürecinin devlet yapısı üzerine etkileri. Ankara Barosu Dergisi, 2, 287-327.
 • Kaya, Y. (2014). Küreselleşme ve kültür. V. Bozkurt (Ed.), Küreselleşme Kuramları (s. 70-95) içinde. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını.
 • Kaya, M. (2009). Küreselleşme yaklaşımları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 1-16.
 • Mahiroğulları, A. (2005). Küreselleşmenin kültürel değerler üzerine etkisi. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 50, 1275-1288.
 • Mora, N. (2008). Medya ve kültürel kimlik. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(1), 1-14.
 • Nar, M. Ş. (2019). Kültürel kimlik sorunsalı: Görecelik mi evrenselcilik mi? Yoksa uzlaşı mı?”, Antropoloji, 37, 72-80.
 • Özben, M. (2014). Küreselleşme, kimlik ve ulus devlet. V. Bozkurt (Ed.), Küreselleşme Kuramları (s. 49-69) içinde. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını.
 • Ritzer, G. ve Stepnisky, J. (2019). Çağdaş sosyoloji kuramları ve klasik kökleri, (I. E. Howison, Çev.), Ankara: De Ki Yayınevi.
 • Ritzer, G. ve Stepnisky, J. (2018). Modern sosyoloji kuramları, (H. Hülür, Çev.), Ankara: De Ki Yayınevi.
 • Schabracq, M. J. (2007). Changing organizational culture: The change agent's guidebook, England: John Wiley & Sons, Ltd.
 • Schein, E. H. (2004). Organizational culture and leadership, San Francisco: Jossey-Baas A Wiley Imprint.
 • Şener, B. (2014). Küreselleşme sürecinde ulus-devlet ve egemenlik olguları. Tarih Okulu Dergisi (TOD), 7(18), 51-77.
 • Thompson, J. B. (2013). İdeoloji ve modern kültür kitle iletişimi çağında eleştirel toplum kuramı, (İ. Çetin, Çev.), Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Tortop, N., İsbir, E. G., Aykaç, B., Yayman, H. ve Özer, M. A. (2017). Yönetim bilimi, 11. Basım, Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Yaka, A. (2011). Sosyal değişme-türk modernleşmesi, İstanbul: Gündoğan Yayınları.
 • Yetim, N. (2002). Küresel üretim yapılanmasına kültürel yanıtlar: ulusal-yerel?. Doğu-Batı Düşünce Dergisi, 18, 129-140.
 • Zijderveld, A. C. (2013). Kültür sosyolojisi-kültür sosyolojisine ve metodolojiisne giriş, (K. Canatan, Çev.), İstanbul: Açılımkitap.
 • Wallerstein, I. M. (2014). Dünya-Sistemleri analizi bir giriş, (E. Abadoğlu ve N. Ersoy, Çev.), İstanbul: bgst Yayınları.
 • Wallerstein, I. M. (2012). Liberalizmden sonra, (E. Öz, Çev.), İstanbul: Metis Yayınları. Wallerstein, I. M. (2011a). Hangi modernliğin sonu. (A. Palabıyık, Çev.), Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Araştırmaları e-dergi, 1-19.
 • Wallerstein, I. M. (2011b). Dünya sistemleri analizi bir giriş, (E. Abadoğlu, Çev.), İstanbul: bgst Yayınları.
 • Wallerstein, I. M. (2007). Avrupa evrenselciliği iktidarın retoriği, (S. Önal, Çev.), İstanbul: Aram Yayınları.
 • Wallerstein, I. M. (2004a). Amerikan gücünün gerileyişi: Kaotik bir dünyada ABD, (T. Birkan, Çev.), İstanbul: Metis Yayınları.
 • Wallerstein, I. M. (2004b). Modern dünya sistemi: Kapitalist tarım ve 16. yüzyıl’da dünya-ekonomisinin kökenleri, (1.Cilt) (L. Boyacı, Çev.), İstanbul: Bakış Yayınevi (Kitaplığı).
 • Wallerstein, I. M. (1999). Utopistik ya da yirmibirinci yuzyılın tarihsel secimleri, (T. Doğan, Çev.), İstanbul: Metis Yayınları.
 • Wallerstein, I. M. (1998). Jeopolitik ve jeokültür, (M. Özel, Çev.), İstanbul: İz Yayınları.
 • Wallerstein, I. M. (1997a). Sosyal bilimleri düşünmemek, (T. Doğan, Çev.), İstanbul: Avesta Yayınevi.
 • Wallerstein, I. M. (1983a). The three instances of hegemony in the history of the capitalist world-economy. International Journal of Comparative Sociology, 24, (1-2), 100-134.
 • Wallerstein, I. M. (1983b). Historical capitalism, London: Verso Press.
 • Wallerstein, I. M. (1997b). Bugün gözümüzün önünde bir sistem çökmekte. (A. Daldal, Çev.), Birikim Dergisi, 104. Erişim adresi: https://birikimdergisi.com/dergiler/birikim/1/sayi-104-aralik-1997/2300/bugun-gozumuzun-onunde-birsistem-cokmekte/5773, Erişim tarihi: 27.04.2023.
 • Waters, M. (2008). Modern sosyoloji kuramları. Z. Cirhinlioğlu (Ed.), İstanbul: Gündoğan Yayınları.

Immanuel Wallerstein’ın Kültürel Kimlik Hakkındaki Görüşleri Üzerine Bir İnceleme

Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: 2, 89 - 102, 27.12.2023

Öz

Bu çalışmada kültürel kimlik kavramı genelde küreselleşme ve özelde kuşkucu küreselleşme
bağlamında incelenmiştir. İlgili inceleme küreselleşmeye kuşku ile yaklaşan ve kuşkucu kimlikli
bir düşünür olan Immanuel Wallerstein’ın görüşleri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.
Küreselleşmeye yönelik kuşkucu algının kaynağında küreselleşmenin farklı kültür, uygarlık ve
bölgelerde çatışmayı da beraberinde getireceği görüşü yer almaktadır. Gerçekte bu görüş
küreselleşmenin ayrıcı veya ayrımlayıcı niteliğine vurgu yapmaktadır. Çünkü farklı düşünürlerin
görüşlerine göre küreselleşmenin tüm dünyayı sarmalayan kurgusu bir tarafta bütünlüğü meydana
getirirken, diğer tarafta çatışmaların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu doğrultuda hareket
edilerek küreselleşmenin bütünleşmekten daha çok ayrılışı beraberinde getireceği ifade
edilmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada kültürel kimlik konusu genel çerçevede kuşkucu
küreselleşmecilerin ve özelde ise Immanuel Wallerstein’ın görüşleri doğrultusunda incelenmiş ve
nihai aşamada ilgili görüşler analiz edilmeye çalışılmıştır.

Kaynakça

 • Akça, G. (2005). Modernden postmoderne kültür ve kimlik. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), 15, 1-24.
 • Akdemir, A. M. (2004). Küreselleşme ve kültürel kimlik sorunu. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 43-50.
 • Avcıoğlu, G. Ş. (2014). Immanuel Wallersteın’ın dünya sistemi, jeopolitik ve jeokültür kuramı. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 31, 97-110.
 • Bauman, Z. (2010). Küreselleşme (Toplumsal Sonuçları), (A. Yılmaz, Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bilgin, A. ve Oksal, A. (2018). Kültürel kimlik ve eğitim. Academy Journal of Educational Sciences, 2(1), 82-90.
 • Bozkurt, V. (2020). Küreselleşme kavram, gelişim ve yaklaşımlar. ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 2(1), No: 87, 1-11.
 • Çelik, M. Y. (2012). Boyutları ve farklı algılarıyla küreselleşme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 32(2), 57-74.
 • Dumanlı Kürkçü, D. (2013). Küreselleşme kavramı ve küreselleşmeye yönelik yaklaşımlar. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication (TOJDAC), 3(2), 1-11.
 • Erdem, A. R. (2012). Küreselleşme: Türk yükseköğretimine etkisi. Yükseköğretim Dergisi, 2(2), 109-117.
 • Esgin, A. (2001). Ulus-Devlet ve küreselleşmeye ilişkin bazı tartışmalar. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25(2), 185-192.
 • Giddens, A. ve Sutton, P. W. (2019). Sosyoloji, 8. Edisyon, İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 • Held, D. ve McGrew, A. (2008). Küresel dönüşümler büyük küreselleşme tartışması, Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D. ve Perraton, J. (1999). Global transformations, politics, Economics and Culture, Stanford: Stanford University Press.
 • Kartal, Ç. (2016). Küreselleşme sürecinin devlet yapısı üzerine etkileri. Ankara Barosu Dergisi, 2, 287-327.
 • Kaya, Y. (2014). Küreselleşme ve kültür. V. Bozkurt (Ed.), Küreselleşme Kuramları (s. 70-95) içinde. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını.
 • Kaya, M. (2009). Küreselleşme yaklaşımları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 1-16.
 • Mahiroğulları, A. (2005). Küreselleşmenin kültürel değerler üzerine etkisi. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 50, 1275-1288.
 • Mora, N. (2008). Medya ve kültürel kimlik. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(1), 1-14.
 • Nar, M. Ş. (2019). Kültürel kimlik sorunsalı: Görecelik mi evrenselcilik mi? Yoksa uzlaşı mı?”, Antropoloji, 37, 72-80.
 • Özben, M. (2014). Küreselleşme, kimlik ve ulus devlet. V. Bozkurt (Ed.), Küreselleşme Kuramları (s. 49-69) içinde. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını.
 • Ritzer, G. ve Stepnisky, J. (2019). Çağdaş sosyoloji kuramları ve klasik kökleri, (I. E. Howison, Çev.), Ankara: De Ki Yayınevi.
 • Ritzer, G. ve Stepnisky, J. (2018). Modern sosyoloji kuramları, (H. Hülür, Çev.), Ankara: De Ki Yayınevi.
 • Schabracq, M. J. (2007). Changing organizational culture: The change agent's guidebook, England: John Wiley & Sons, Ltd.
 • Schein, E. H. (2004). Organizational culture and leadership, San Francisco: Jossey-Baas A Wiley Imprint.
 • Şener, B. (2014). Küreselleşme sürecinde ulus-devlet ve egemenlik olguları. Tarih Okulu Dergisi (TOD), 7(18), 51-77.
 • Thompson, J. B. (2013). İdeoloji ve modern kültür kitle iletişimi çağında eleştirel toplum kuramı, (İ. Çetin, Çev.), Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Tortop, N., İsbir, E. G., Aykaç, B., Yayman, H. ve Özer, M. A. (2017). Yönetim bilimi, 11. Basım, Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Yaka, A. (2011). Sosyal değişme-türk modernleşmesi, İstanbul: Gündoğan Yayınları.
 • Yetim, N. (2002). Küresel üretim yapılanmasına kültürel yanıtlar: ulusal-yerel?. Doğu-Batı Düşünce Dergisi, 18, 129-140.
 • Zijderveld, A. C. (2013). Kültür sosyolojisi-kültür sosyolojisine ve metodolojiisne giriş, (K. Canatan, Çev.), İstanbul: Açılımkitap.
 • Wallerstein, I. M. (2014). Dünya-Sistemleri analizi bir giriş, (E. Abadoğlu ve N. Ersoy, Çev.), İstanbul: bgst Yayınları.
 • Wallerstein, I. M. (2012). Liberalizmden sonra, (E. Öz, Çev.), İstanbul: Metis Yayınları. Wallerstein, I. M. (2011a). Hangi modernliğin sonu. (A. Palabıyık, Çev.), Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Araştırmaları e-dergi, 1-19.
 • Wallerstein, I. M. (2011b). Dünya sistemleri analizi bir giriş, (E. Abadoğlu, Çev.), İstanbul: bgst Yayınları.
 • Wallerstein, I. M. (2007). Avrupa evrenselciliği iktidarın retoriği, (S. Önal, Çev.), İstanbul: Aram Yayınları.
 • Wallerstein, I. M. (2004a). Amerikan gücünün gerileyişi: Kaotik bir dünyada ABD, (T. Birkan, Çev.), İstanbul: Metis Yayınları.
 • Wallerstein, I. M. (2004b). Modern dünya sistemi: Kapitalist tarım ve 16. yüzyıl’da dünya-ekonomisinin kökenleri, (1.Cilt) (L. Boyacı, Çev.), İstanbul: Bakış Yayınevi (Kitaplığı).
 • Wallerstein, I. M. (1999). Utopistik ya da yirmibirinci yuzyılın tarihsel secimleri, (T. Doğan, Çev.), İstanbul: Metis Yayınları.
 • Wallerstein, I. M. (1998). Jeopolitik ve jeokültür, (M. Özel, Çev.), İstanbul: İz Yayınları.
 • Wallerstein, I. M. (1997a). Sosyal bilimleri düşünmemek, (T. Doğan, Çev.), İstanbul: Avesta Yayınevi.
 • Wallerstein, I. M. (1983a). The three instances of hegemony in the history of the capitalist world-economy. International Journal of Comparative Sociology, 24, (1-2), 100-134.
 • Wallerstein, I. M. (1983b). Historical capitalism, London: Verso Press.
 • Wallerstein, I. M. (1997b). Bugün gözümüzün önünde bir sistem çökmekte. (A. Daldal, Çev.), Birikim Dergisi, 104. Erişim adresi: https://birikimdergisi.com/dergiler/birikim/1/sayi-104-aralik-1997/2300/bugun-gozumuzun-onunde-birsistem-cokmekte/5773, Erişim tarihi: 27.04.2023.
 • Waters, M. (2008). Modern sosyoloji kuramları. Z. Cirhinlioğlu (Ed.), İstanbul: Gündoğan Yayınları.
Toplam 43 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyolojide Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Konur Alp Demir 0000-0003-1199-930X

Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Demir, K. A. (2023). Immanuel Wallerstein’ın Kültürel Kimlik Hakkındaki Görüşleri Üzerine Bir İnceleme. Veche, 2(2), 89-102.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29410