Güncel Sayı

Cilt: 2 Sayı: 2, 27.12.2023

Yıl: 2023

AMAÇ

 • Veche, Haziran ve Aralık aylarında yılda iki sayı olarak Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından yayımlanmaktadır. Dergi, sosyoloji alanında ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

KAPSAM

 • Veche; sosyoloji alanında Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış niceliksel ve niteliksel özgün araştırma makalelerini, teorik/derleme makaleleri ve kitap incelemelerini yayın kapsamına dahil eder.

 • Yüklenilen çalışma, Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır. Kısaltmalar ve kelimeler, TDK yazım kılavuzuna göre yazılmalıdır. Sade, anlaşılır ve bilimsel bir dilin kullanılmasına özen gösterilmelidir.
 • Çalışma, "MS Office Word" dosyası olarak yüklenmelidir. Makale dosyası; en az 5000, en çok 8000 kelimeden oluşmalıdır.
 • Makale metni; A4 sayfa boyutlarında, kenar boşlukları 2.5 cm, yazı tipi 12 punto büyüklüğünde Times New Roman ve 1.5 satır aralığı ve iki yana yaslı olacak şekilde düzenlenmelidir.
 • Makalenin ilk sayfasında yazara ya da yazarlara ilişkin kurum, e-posta, ORCID ID bilgilerine, varsa makaleye ilişkin bilgilere (lisansüstü tezden üretilme, kongrede tebliğ edilme vb.) ve Türkçe/İngilizce özete yer verilmelidir. Yazara/yazarlara ilişkin kişisel bilgilere ilk sayfa haricinde kesinlikle yer verilmemelidir.
 • Türkçe bir başlık ve 3-6 anahtar kelime içeren 100-300 kelimelik bir Türkçe özet ile İngilizce bir başlık ve 3-6 anahtar kelime içeren 100-300 kelimelik bir İngilizce özet yazılmalıdır.
 • TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri doğrultusunda; anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar için "Etik Kurul Onayı" belgesi istenmektedir. Çalışma yüklenirken ilgili kısıma kurul adı, tarih ve sayı numarasının da yer aldığı belge eklenmelidir. Eğer çalışma etik kurul onayı gerektirmeyen bir kapsama sahip ise "Etik kurul onayı gerekmemektedir." ibaresinin yazılı olduğu bir belge yüklenmelidir.
 • Yüklenilen dosyada Word programının “yazım denetimi” dışında -özellikle otomatik numaralandırma gibi- hiçbir otomatik metin düzenleme özelliği kullanılmamalıdır.
 • Yüklenilen dosyanın sonuna yazar katkıları (çok yazarlı makalelerde), çıkar çatışması beyanı ve finansal destek bilgisi eklenmelidir.
 • Metin içi atıflarda ve kaynakçada APA 6. sürümü kullanılmalıdır. APA 6. sürümünün yazım kurallarına ulaşmak için tıklayınız. Metin içi göndermeler (Soyadı, yıl, s. xx) şeklinde yazılmalıdır.
 • Telif Hakkı Devir Formuna ulaşmak için tıklayınız.

 • Veche, yayın etiğine en yüksek standartlarda uymayı ve yayın etiğini sıkı bir şekilde uygulamayı taahhüt eder.
 • Derginin editöryel ve yayın süreçleri, Committee on Publication Ethics (COPE) kılavuzuna uygun olarak biçimlendirilmiştir.
 • Veche, yayın politikası doğrultusunda, gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti almaz.
 • Veche; intihal, çarpıtma, dilimleme, yeniden yayın, haksız yazarlık vb. durumları yayın etiğine aykırı durumlar olarak kabul etmektedir. Söz konusu hususların tespiti durumunda gönderilen makaleler reddedilir, yayınlanmış makaleler ise yayından kaldırılır ve ilgili kurumlara resmi bilgilendirmeler yapılır.
 • Yüklenen bütün makaleler, ilk olarak Turnitin yazılımı kullanılarak taranmaktadır. Benzerlik oranı %15'ten yüksek çıkan çalışmalar iade edilir.
 • Yazar(lar) makalelerde ele aldıkları konulara her türlü toplumsal ayrımcılık ve önyargıdan uzak bir biçimde yaklaşmakla yükümlüdürler. Yüklenilen çalışmalarda bilim etiğine aykırı olarak hareket edilmemelidir.  
 • Editör(ler) makaleleri, yazarlara veya konuya dair her türlü toplumsal ayrımcılık ve önyargılardan uzak olarak ele alırlar. Yayına gönderilen makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakem değerlendirmesinden geçmelerini sağlamakla yükümlüdürler.
 • Hakemler makaleleri her türlü toplumsal ayrımcılık ve önyargılardan uzak olarak ele alırlar. Değerlendirmelerinin sonucunda nesnel bir yargıya varmalı ve bunu gerekçeleriyle açıklamalıdırlar. Raporlarının yazar(lar) için geliştirici olacak değerlendirmeler ve eleştiriler içermesine özen göstermelidirler.
 • Dergiye gönderilen tüm makaleler çift-kör hakem değerlendirme sürecinden geçmektedir. Tarafsız değerlendirme sürecini sağlamak için her makale alanlarında uzman en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Bütün makalelerin karar verme süreçlerinde nihai karar yetkisi Baş Editördedir.

 

.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29410