Yazım Kuralları

Yazım Kuralları


Yazılar, https://dergipark.org.tr/tr/pub/viraverita/writing-rules adresinden ilan edilen kurallara uygun şekilde yazılmalıdır. Yazılar 3000-10000 kelime arasında olmalı, 100-250 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özetlere, özetlerin altında 5 anahtar kelimeye ve metnin sonunda kaynakçaya sahip olmalıdır. Dergiye gönderilecek çalışmalar referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzeni bakımından American Psychological Association (APA) 7.0 stiline uygun olarak hazırlanmalıdır. Lütfen şablonu takip ediniz.

1. Yazılar MS Word formatında, Calibri yazı karakterinde, 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır. Harf büyüklüğü metin gövdesinde (blok alıntılar dâhil) 12 punto, yazının diğer bölümlerinde (sonnot, özet, kaynakça, tablo gibi) 10 punto olmalıdır. Sonnot numarası noktalama işaretlerinden sonra gelmelidir. Başlıkların altındaki paragraflar sola yaslı diğer paragraflar ise bir tab içeriden başlamalıdır. Paragraf aralıkları satır aralıklarından farklı olmamalıdır.

2. Yazılarda en fazla dört düzeyde başlık kullanılmalıdır. Bu başlıklar düzeyine göre sırasıyla şu şekilde yazılmalıdır:

Ana Başlık (Özetlerin Üzerindeki): Xxxxxxxxx Xxxxxxx (Sözcüklerin ilk harfleri büyük- kalın-24 punto-Ortalanmış)

Ana Başlık (Makale Başlangıcındaki): Xxxxxxxxx Xxxxxxx (Sözcüklerin ilk harfleri büyük- kalın-16 punto-Ortalanmış)

Birinci Düzey Alt başlık (Metnin içindeki temel başlıklar-Giriş, Sonuç ve Kaynakça da dâhil): XXXXXXX XXXXX (Sözcükler büyük-kalın-12 punto- Sola yaslı)

İkinci Düzey Alt başlık: Xxxxxx Xxxxxx (Sözcüklerin ilk harfleri büyük-kalın- 12 punto-Sola yaslı)

Üçüncü Düzey Alt başlık: Xxxxxx xxxxxx (Sadece ilk kelime büyük harfle başlar-12 punto-kalın- italik-Sola yaslı)

Dördüncü Düzey Alt başlık: i. Xxxxxx xxxx (i,ii,iii, vb. ile başlar -12 punto-Sola yaslı)

Metin içi tüm başlıklar 12 punto harflerle, sola bitişik ve üstteki kuralları takip ederek yazılmalıdır. Tüm başlıkları takip eden metnin ilk paragrafı da sola bitişik olmalıdır. Ana başlıktan önce iki, başlık ile paragraf arasında bir satır boşluk bulunmalıdır. Diğer düzey alt başlıklarda ise başlıktan önce bir ve başlık ile paragraf arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.

3. Alıntılar da metin gövdesinde olduğu gibi 12 punto büyüklüğünde ve Calibri karakterinde yazılmalıdır. Alıntı 40 kelimeden azsa metin içinde çift tırnağa alınmalı, 40 kelimeyi aşıyorsa blok halinde, sağdan ve soldan 1.5 cm içeriden, tek satır aralığı ile yazılmalı ve tırnak işareti kullanılmamalıdır.

4. Yazılarda açıklama notu dipnot olarak değil sonnot olarak verilmelidir. Sonnotlar olabildiğince kısa ve az sayıda tutulmalıdır.

5. Yüzyıllar ve rakamlar yazıyla (“yirminci yüzyıl”, “üç” gibi) yazılmalıdır.

6. Tablolar ve Şekillerin metin içinde kullanımı aşağıdaki şekilde olmalıdır (detaylı gösterim için şablonu takip ediniz)

Tablolar: Tabloların veriliş şekli ile ilgili olarak yine APA Publications Manual 7. baskı esas alınmalıdır. Tablo numarası ve Tablo başlığı tablonun üstünde kelimelerin baş harfleri büyük olarak 10 punto, sola yaslı bir şekil yer almalıdır. Tablonun başlığı italik yazılmalıdır. Tablolar satır ve sütunlardan oluşmalıdır, bu temel öğeleri taşıdıktan sonra tasarımda farklılıklar olabilir. İlgili tabloya metin içinde mutlaka açık bir şekilde atıf yapılmalıdır. Tabloya ait notlar varsa yine sola yaslı bir şekilde tablonun altında 10 punto olacak şekilde yer almalıdır. Tablolarda ondalık sayılar verilirken, ‘.’ dan sonra iki basamak yazılmalıdır (örn., 3.25, 12.68 gibi).


Şekiller: Şekillerin veriliş şekli ile ilgili olarak yine APA Publications Manual 7. baskı esas alınmalıdır. Şekil numarası ve Şekil başlığı şeklin üstünde kelimelerin baş harfleri büyük olarak 10 punto, sola yaslı bir şekil yer almalıdır. Şeklin başlığı italik yazılmalıdır. İlgili şekle metin içinde mutlaka açık bir şekilde atıf yapılmalıdır. Şekle ait notlar varsa yine altında, sola yaslı, 10 punto ve şeklin sınırları içinde kalacak bir biçimde yer almalıdır.


Referans Kuralları


Dergimize gönderilecek yazıların APA (7. Baskı) referans sisteminde hazırlanmış olması gerekmektedir.

APA (7. Baskı) sistemine göre metin içi referans örnekleri:

• İlgili çalışmanın tümüne bir atıf söz konusuysa:

Tek yazar:
Kuçuradi (2007)…
Kuçuradi’ye (2007) göre…
(Kuçuradi, 2007)

İki yazar:
Charlesworth ve Chinkin (2000)…
Charlesworth ve Chinkin’e (2000) göre…
(Charlesworth ve Chinkin, 2000)

• Tırnak içinde doğrudan bir alıntı varsa:

Tek yazar:
(Kuçuradi, 2007, s. 14)

İki yazar:
(Charlesworth ve Chinkin, 2000, s. 213)

• Yazar sayısı 3 ise (ilk yazarın Adı Soyadı ve ark., yıl)
(Colin Leach ve ark., 2010)
Yazar sayısı 3’ten fazla ise (İlk yazarın Soyadı ve ark., yıl)
(Leach ve ark., 2010)

• Derleme kitapta da üstteki kurallar geçerlidir.

• Elzem olduğu durumda ikincil kaynaklara atıfta bulunurken: (Mümkün olduğunca ikincil kaynaklara atıftan kaçınılmalı)
Foucault’ya (1991) göre .... (akt. Bernauer, 2005).

• Cümle sonunda birden fazla esere atıfta bulunuluyor ise kaynaklar parantez içinde alfabetik sıra ile verilmelidir.
(Dalbert, 1997; Kleft ve Dobson, 1990; Smith ve ark., 1980; John Winson ve ark., 1986, s.56).

• Bir yazara ait aynı tarihli birden fazla eser:
(Mouffe, 2008a)
(Mouffe, 2008b)

• Çeviri kitaplar, özgün eser basım tarihleriyle verilmeli:
Barthes, (1970/1996)…
(Barthes, 1970/1996)…

• Tezlerin metin içinde gösterimi de tek yazarlı eserlerle aynı kuralları izlemektedir.

• Raporlar, broşürler, kurum yayınları şu şekilde gösterilir:
Anlatısal kullanımda ilk alıntı: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ, 2013)
Daha sonraki kullanımlarda: DSÖ (2013)
Doğrudan alıntılarda ilk kullanım: Xxx raporuna bakıldığında (Dünya Sağlık Örgütü [DSÖ], 2013)
Daha sonraki kullanımlarda (DSÖ, 2013)

• Yazar ya da editör yoksa ya da bilinmiyorsa eserin başlığı yazarın isminin yerine kullanılır: (Leylâ ile Mecnun, 2014, s. 67)
Veya yazarı anonim olarak belirtilen kaynaklarda yazar adı yerine anonim yazılmalı: (Anonim, 2014)

• Eserin tarihi bilinmiyorsa, yıl yerine “b.t.” (bilinmeyen tarih) ifadesi kullanılır:
Erdem, Y. (b.t.)

• Bir internet sitesinin metin içinde referans gösterilmesi:
Yazarı belli ise (bir grup adı da olabilir): (Soyadı, yıl) ya da (Organizasyonun adı, yıl) Yazarı belli olmayan bir kaynağa verilecek referanslar sonnotlarda gösterilmelidir.
Belgenin başlığı. (yılı). İnternet sitesinin adı. URL adresinden GG.AA.YYYY tarihinde alınmıştır.

Kaynakça Yazımı

• Kullanılan kaynaklar makale sonunda “Kaynakça” listesi olarak APA (7. Baskı) formatında verilmiş olmalıdır.

• Kaynakçada yer alan eserler yazarların soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmalı ve asılı hale getirilmelidir. Bir yazarın birden fazla eserinden yararlanılmışsa yazarın adı her eser için yeniden yazılmalı ve sıralama eserlerin tarihlerine göre eskiden yeniye doğru yapılmalıdır. Aynı yıl içinde yazarın birden fazla basılan eserine atıf yapılmışsa (2000a), (2000b), (2000c) … şeklinde kaynaklar yine kronolojik sıralamaya dâhil edilmelidir.

APA (7. Baskı) sistemine göre örnek kaynakça:

Bora, A. (2021). Kadınların sınıfı (10. Baskı). İletişim Yayınları.

Barthes, R. (1996). S/Z (S. Öztürk Kasar Çev.). YKY. (Özgün eser basım 1970).

Hammersley M. ve Atkinson, P. (2007). Ethnography: Principles in practice (3. Baskı). Routledge.

Deleuze, G. ve Guattari, F. (2001). Kafka: Minör bir edebiyat için (1. Baskı). (Ö. Uçkan ve I. Ergüden, Çev.). YKY. (Özgün eser basım 1975).

Wulff, H. (2013). Ethnografiction and reality in contemporary Irish Literature. M. Cohen (Ed.), Novel Approaches to Anthropology (1. Baskı., s. 205-226) içinde. Lexington Books.

Türkeş, A. Ö. (2008). “Sol”un romanı. M. Gültekingil (Ed.), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce (1. Baskı., s. 1052- 1073) içinde. İletişim Yayınları.

Ergül, H. (Ed.). (2013). Sahanın sesleri: İletişim araştırmalarında etnografik yöntem (1. Baskı). Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Aydın, D., Ceyhan, Ç. ve Aydın, M. B. (2013). İfade özgürlüğü açısından ağ tarafsızlığı kavramı ve Türkiye’deki hukuki düzenlemeler ve pratik uygulamaları. Mülkiye Dergisi, 37(3), 37-61.

Rodriguez, J. (2018). The US Minimalist Movement: Radical Political Practice?. Review of Radical Political Economics, 50(2), 286-296. https://doi.org/10.1177/0486613416665832

Baker, U. (2002). From opinions to images: Towards a sociology of affects [Yayımlanmamış doktora tezi]. Orta Doğu Teknik Üniversitesi.

Sevinç, M. (2022, 24 Aralık). Niyazi Berkes’in düşüncesinde kuruluş yılları ve Cumhuriyet. Diken. https://www.diken.com.tr/niyazi-berkesin-dusuncesinde-kurulus-yillari-ve-cumhuriyet/

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. (2017). 2016 Türkiye Göç Raporu (Yayın no. 40). https://www.goc.gov.tr/kurumlar/goc.gov.tr/YillikGocRaporlari/2016_yiik_goc_raporu_haziran.pdf

Kurosawa, A. (1954). Rashomon [Film].

Saygılıgil, F. (2022, 25 Kasım). Susmamak/Cadılıktan Vazgeçmemek. ViraVerita: Disiplinlerarası Karşılaşmalar. https://viraverita.org/yazilar/susmamakcadiliktan-vazgecmemek adresinden 8 Ocak 2023 tarihinde alınmıştır.

Odman, A. (2021, 20 Kasım). Benjamin’in İzinde Türkiye’de Mekânsal Enkazbilim Çalışmaları: Kalkınma ve Kıyımı Belgelemek [Sözlü Sunum]. Enkaz ve Parıltı: Benjamin’de Sanat, Politika, Tarih, Ankara, Türkiye.