Yazım Kuralları

Yazılar, https://dergipark.org.tr/tr/pub/viraverita/writing-rules adresinden ilan edilen yazım kurallarına uygun şekilde yazılmalıdır. Yazılar 3000-8000 kelime arasında olmalı, 100-250 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özetlere, özetlerin altında 5 anahtar kelimeye ve metnin sonunda kaynakçaya sahip olmalıdır. Dergiye gönderilecek çalışmalar referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzeni bakımından American Psychological Association (APA) 6.0 stiline uygun olarak hazırlanmalıdır. 

1. Yazılar MS Word formatında, Calibri yazı karakterinde, 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır. Harf büyüklüğü metin gövdesinde 12 punto, yazının diğer bölümlerinde (sonnot, özet, kaynakça, tablo gibi) 10 punto olmalıdır. Sonnot numarası ve tırnak işareti noktalama işaretlerinden sonra gelmelidir. Paragraflar içeriden başlamalı; başlıklar, kelimelerin ilk harfleri hariç küçük harfle yazılmalı ve numaralandırılmamalıdır. Paragraf aralıkları satır aralıklarından farklı olmamalıdır.

2. Yazılarda en fazla dört düzeyde başlık kullanılmalıdır. Bu başlıklar düzeyine göre sırasıyla şu şekilde yazılmalıdır:
Birinci Düzey Altbaşlık: Xxxxxxxx Xxxxx (İlk Harfi Büyük ve Koyu)
İkinci Düzey Altbaşlık: Xxxxxx Xxxxxx (İlk harfi büyük ve italik)
Üçüncü Düzey Altbaşlık: i) Xxxxxx (i,ii,iii, vb. ile başlar) 
Dördüncü Düzey Altbaşlık: -Xxxxxx (Tire işaretiyle başlar)
Altbaşlıklar 12 punto harflerle ve sola bitişik yazılmalıdır. Başlıkları takip eden metnin ilk paragrafı da sola bitişik olmalıdır. Başlıktan önce iki, başlık ile paragraf arasında bir satır boşluk bulunmalıdır. Diğer düzey altbaşlıkları takip eden metinlerin ilk satırı da aynı hizadan girintiyle başlamalıdır. Bu düzeylerde altbaşlıktan önce bir ve başlık ile paragraf arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.

3. Alıntılar da metin gövdesinde olduğu gibi 12 punto büyüklüğünde ve Calibri karakterinde yazılmalıdır. Alıntı 40 kelimeden azsa çift tırnağa alınmalı, 40 kelimeyi aşıyorsa blok halinde iki tab içeriden yazılmalı ve tırnak işareti kullanılmamalıdır. Blok halindeki alıntılar tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

4. Yazılarda açıklama notu dipnot olarak değil sonnot olarak verilmelidir. Sonnotlar olabildiğince kısa ve az sayıda tutulmalıdır.

5. Yüzyıllar ve rakamlar yazıyla (“yirminci yüzyıl”, “üç” gibi), sayılar rakamlarla yazılmalıdır. 

Referans Kuralları
Dergimize gönderilecek yazıların APA (6. Baskı) referans sisteminde hazırlanmış olması gerekmektedir.

APA (6. Baskı) sistemine göre metin içi referans örnekleri


• İlgili çalışmanın tümüne bir atıf söz konusuysa:
Tek yazar: 
Kuçuradi (2007)…
Kuçuradi’ye (2007) göre…
(Kuçuradi, 2007)

İki yazar:
Charlesworth ve Chinkin (2000)…
Charlesworth ve Chinkin’e (2000) göre…
(Charlesworth ve Chinkin, 2000)

• Tırnak içinde doğrudan bir alıntı varsa: 
Tek yazar: 
(Kuçuradi, 2007, s. 14)
İki yazar:
(Charlesworth ve Chinkin, 2000, s. 213)

• Yazar sayısı 3 ile 5 arasında ise ilk defa geçtiği yerde tüm yazarların soyadları olacak şekilde sıralanmalıdır. Aynı çalışmanın yeniden kaynak gösterilmesi durumunda ilk yazarın soyadı ve sonuna “ve diğerleri”, parantez içi kullanımda “vd.” şeklinde yazılır.
(Leach, vd., 2010)

• Derleme kitap: 
(der. Edwards, 2012)
• İkincil kaynaklara atıfta bulunurken:
Foucault’ya (1991) göre .... (akt. Bernauer, 2005).

• Cümle sonunda birden fazla esere atıfta bulunuluyor ise kaynaklar parantez içinde alfabetik sıra ile verilmelidir.
... (Dalbert, 1997; Kleft ve Dobson, 1990; Smith ve ark., 1980; Winson, George ve Zeng, 1986).

• Bir yazara ait aynı tarihli birden fazla eser: 
(Mouffe, 2008a)
(Mouffe, 2008b)

• Raporlar, broşürler, kurum yayınları şu şekilde gösterilir:
2013 tarihli rapora bakıldığında (SPK, 2013)

• Yazar ya da editör yoksa ya da bilinmiyorsa eserin başlığı ya da başlığın ilk üç kelimesi yazarın isminin yerine kullanılır. Bir dergiden ya da kitaptan yazarı bilinmeyen alıntılar için derginin ya da kitabın adı italik yazılır.
(“Roma uygarlığında din”, 2001, s. 121)
(Gezi Parkı Olayları, 2013)

• Eserin tarihi bilinmiyorsa:
(Erdem, t.y., s.67)

• Bir internet sitesinde yazarı belli olmayan bir kaynağa verilecek referanslar sonnotlarda gösterilmelidir.
Belgenin başlığı (yoksa tarihi), internet adresi, Erişim Tarihi: GG.AA.YYYY

• Kişisel görüşmelere ilişkin referanslar:
(Kişisel görüşme, 13.07.2013)

• Tablolar: Yeni bir sayfadan başlamalıdır ve her bir tablo ayrı bir sayfada verilmelidir. Tabloların veriliş şekli ile ilgili olarak yine APA Publications Manual 6. baskı esas alınmalıdır. Tablo numarası ve Tablo başlığı tablonun üstünde kelimelerin baş harfleri büyük olarak yer almalıdır. Tablolarda ondalık sayılar verilirken, ‘.’ dan sonra iki basamak yazılmalıdır (örn., 3.25, 12.68 gibi)

Kaynakça Yazımı
Kullanılan kaynaklar makale sonunda “kaynakça” listesi olarak APA (6. Baskı) formatında verilmiş olmalıdır.. 
Kaynakçada yer alan eserler yazarların soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazarın birden fazla eserinden yararlanılmışsa yazarın adı her eser için yeniden yazılmalı ve sıralama eserlerin tarihlerine göre eskiden yeniye doğru yapılmalıdır.

APA (6. Baskı) sistemine göre örnek kaynakça
Aydın, D., Ceyhan, Ç. ve Aydın, M. B., (2013). İfade özgürlüğü açısından ağ tarafsızlığı kavramı ve Türkiye’deki hukuki düzenlemeler ve pratik uygulamaları. Mülkiye Dergisi, 37(3), 37-61.
Bora, A. (2012). Kadınların sınıfı. Ankara: İletişim.
Deleuze, G. ve Guattari, F. (2001). Kafka: Minör bir edebiyat için. (Ö. Uçkan ve I. Ergüden, Çev.). İstanbul: YKY.
Ergül, H. (Ed.). (2013). Sahanın sesleri: İletişim araştırmalarında etnografik yöntem. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Sevinç, M. (1 Aralık 2013). Vehamet. Radikal 2. 3.
Van Vugt, M., Hogan, R., & Kaiser, R. B. (2008). Leadership, followership, and evolution: Some lessons from the past. American Psychologist, 63(3), 182-196. doi:10.1037/0003-066X.63.3.182.
Yavuz, Ş. ve Şendeniz, Ö. (2013). Hes direnişinde kadınların deneyimleri: Fındıklı örneği, Fe Dergi, 5(1), 43-58. ISSN: 1309-128X.
Zaentz, S. (Yapımcı), Forman, M. (Yönetmen). (1984). Amadeus [Film]. USA: Warner.