Yıl 2017, Cilt 8 , Sayı 17, Sayfalar 1 - 12 2017-03-13

THE EVALUATION OF USAGE OF INFORMATION TECHNOLOGY TOOLS IN BUSINESSES ACCORDING TO DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS
DEMOGRAFİK NİTELİKLER İTİBARİYLE İŞLETMELERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ ARAÇLARININ KULLANIM DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Lütfiye ÖZDEMİR [1] , Berkant DULKADİR [2]


This study investigates the usage of IT tools in businesses by demographic characteristics. IT tools were been limited to Internet, Extranet, Intranet, programs and Websites in the research. In this context, a questionnaire was applied in textile sector in TR1 region. 368 participants participated in the survey. Businesses have differed in their use of IT tools by their company sizes and activity durations. There were significant differences in the usage of extranet and program according to company sizes. According to the durations of activity, the businesses had showed significant differences in terms of İntranet and Website usage.

Bu çalışma, işletmelerde BT araçlarının kullanım durumunu demografik niteliklere göre araştırmaktadır. Araştırmada BT araçları İnternet, Ekstranet, İntranet, programlar ve Web siteleri ile sınırlandırılmıştır. Bu bağlamda TR1 Bölgesi’nde tekstil sektöründe anket uygulanmıştır. 368 katılımcı ankete katılmışlardır. İşletmeler, büyüklüklerine ve faaliyet sürelerine göre BT araçlarını kullanmada farklılık göstermişlerdir. İşletme büyüklüklerine göre Ekstranet ve program kullanımında farklılık saptanmıştır. Faaliyet sürelerine göre ise işletmeler, İntranet ve Web sitesi kullanımı itibariyle anlamlı farklılıklar göstermiştir.

 • Bocchino, A. W. (1972). ‘Management Information Systems: Toalsand Tecnhniques, Toranto: PrenticeHall.
 • Vıckry, A., Brooks, H. (1987), “Expert Systems and Their Applications in LISP”, Online Review, 11(3), 149-
 • Can, A. (2013). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi, Ankara: Pegem Akdemi.
 • Çopur, F. B. (2015). “Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulamalarında Başarı Faktörleri”, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Hugos, M. (2003). Essentials of Supply Chain Management, New Jersey: John Wiley&Sons.
 • Koç, T. (2015). “İşletmelerde Bilişim Teknolojisi Gelişmişliğinin Ölçülmesi: Sakarya Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Lucey, T. (2005). Management Information Systems, https://girishitprofessional.files.wordpress.com/2011/03/mis.pdf, (Erişim Tarihi: 31 Temmuz 2016).
 • Malanchuk, O. ve Zarret, R. N. (2005). “Who’s Computing? Gender and Race Differences in Young Adult’s Decisions to Pursue an Information Technology Career”, New Directions for Child and Adolescent Development, (110), 65-84.
 • Narayan, N. B. (1998). Management Information System, New Delhi: APH Publishing Corporation.
 • Özdemir, A. İ. ve Doğan, Ö. N. (2010). “Tedarik Zinciri Entegrasyonu ve Bilgi Teknolojileri”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28(1), 19-41.
 • Özdemir, L.ve Dulkadir, B. (2016). Fonksiyonel Bilgi Sistemleri Üzerine Bir Araştırma, Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Özdemir, L. (2009). Yönetimde Bilişim Teknolojisi Etkinlik Sistemi Üzerine Bir Araştırma, Ankara: Detay
 • Özdemir, L. (2010). “Bilişim Teknolojisi Tutumları Farklı Üniversite Personelinin Bilişim Teknolojisi Becerilerinin Değerlendirilmesi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(1) 113-128.
 • Sohal, A. S., Ng, L. ve Moss, S. (2001). “Comparing IT Success in Manufacturing and Service Industries”, International Journal of Operations & Production Management, 21(1/2), 30-45.
 • Şahin, M. (2007). Yönetim Bilgi Sistemi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Şahin, Ş. (2014). “Bilişim Sistemleri Uygulamalarının İşletme Performansına Etkileri”, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(6) 43-56.
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%B6netim_Bili%C5%9Fim_Sistemleri (Erişim Tarihi: 31 Temmuz 2016).
 • Willmott, H. ve Murray, F. (1997). “Putting Information Technology in Its Place: Towards Flexible Integration in the Network Age”, B. P. Bloomfield vd., (Ed.), Information Technology and Organizations, içinde, New York: Oxford University,’den aktaran Vural, B. A. Bilgi İletişim Teknolojilerinin Yansımaları, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Yıldız, İ. ve İşcan, Ö. F. (2013). “Bilgi Teknolojileri Kullanımı ve Yönetsel Karar Verme Tarzları İlişkisi: TOBB Genç Girişimciler Kurulu (Doğu Anadolu Bölgesi) Üzerinde Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(3), 21-39.
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Lütfiye ÖZDEMİR
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Berkant DULKADİR
Kurum: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 13 Mart 2017

APA ÖZDEMİR, L , DULKADİR, B . (2017). DEMOGRAFİK NİTELİKLER İTİBARİYLE İŞLETMELERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ ARAÇLARININ KULLANIM DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 8 (17) , 1-12 . DOI: 10.21076/vizyoner.296309