Yıl 2017, Cilt 7 , Sayı 13, Sayfalar 111 - 128 2017-08-10

Tek Ebeveynli Ailelerin Sorunları: Nitel Bir Araştırma
The Problems of Single-Parent Families: A Qualitative Research

Sevim Atila Demir [1] , Şaziye Genç Çelebi [2]


Toplumsal değişim sürecinde günlük yaşamda ve ailede meydana gelen değişimler sonucunda tek
ebeveynli ailelerin oranında artış yaşanmıştır. Tek ebeveynli aile ebeveynlerden birinin, çoğu zaman annenin, çocuğun bakımı ve sorumluluğunu tek başına üstlendiği aile biçimidir. Boşanma, eşlerden birinin vefatı veya tercih sonucunda oluşabilen tek ebeveynli ailelerin diğer aile biçimlerinden farklı sorunları bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı; tek ebeveynli ailelerin sorunlarını tespit etmek ve bu ailelere yönelik hizmetleri geliştirebilmek için veri sunabilmektir. Araştırma Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezine devam eden tek ebeveyne sahip çocukların ebeveynleri ile yapılmıştır. Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış, derinlemesine mülakat yapılmış ve elde edilen veriler ekonomik sorunlar, sosyal sorunlar, çocuk ile ilgili sorunlar, ev işleri ile ilgili sorunlar ve psikolojik sorunlar olarak beş ayrı kategoride sınıflandırılmıştır.
  

Durıng the process of social change, there has been an increase at the rate of single-parent families as a result of changes in families and daily lives. Single- parent family is a kind of which one of the parents, especially mother, takes the care and responsibility of the child alone. The family which can occure from the causes such as divorcement, the death of one of the spouses or preference has different problems than the other types of families. The aim of this research is to identify the problems of single-parent families and to present data for developing the services to these families. The research was carried out with the parents of the single- parent children continuing their part- time studies at White Hearts Training and Development Center dependent to Kocaeli Metropolitan Municipality. A depth interview was carried out with a semi-structured interview in this research and the obtained data was classified in five different categories as economic problems, social problems, child related problems, problems related with housework and psychological problems.  

 • Acar- Savran, G. – Demiryontan Tura, N. (2012), Kadının Görünmeyen Emeği, Yordam Kitap, İstanbul.
 • Aktay, Y. (1991), “Modern Dünyada Ailenin Dönüşümü ve Muhtemel Geleceği Üzerine Mülahazalar ve Geleneğe Dayalı Problemler”, Aile Sosyolojisi Yazıları, Editör: Aydın, M. Açılım Kitap, İstanbul.
 • Arslantürk, Z. (1995), Araştırma Metot ve Teknikleri, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul.
 • Atakan, A.S. (1991), “Boşanma Sürecinde Yaşanan Evreler”, Aile Yazıları 4, Evlilik Kurumu ve İlişkileri, Derleyen: Dikeçligil B. Çiğdem, A. T.C. Başbakanlık Aile ve Araştırma Kurumu, Semih Matbaacılık, Ankara.
 • Atakan, S. & Korkut, Y. (1994), “Boşanmış Ailelerden Gelen Gençlerin Benlik Kavramı Ve Depresyon Seviyelerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi ve Tam Aile Gençleri İle Karşılaştırılması”, Pedogoji Dergisi, Sayı 3. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul.
 • Atila Demir, S.(2011), Aile ve Sosyal Sermaye İlişkisi, New World Sciences Academy, Humanities Sciences, 4C0128, V.6, N.4, 897-915.
 • Atila Demir, S.(2016), “Aile İçi Problemler: İletişimsizlik, Şiddet ve Boşanma”, Aile Sosyolojisi, Editörler: Nazmi Avcı- Erdal Aksoy, Lisans Yayıncılık, İstanbul.
 • Baş, T. & Akturan, U. (2008), Nitel Araştırma Yöntemleri Nvivo 7,0 ile Nitel Veri Analizi, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • Canatan K. (2011), “Aile Hakkında Kuramsal Perspektifler”, Aile Sosyolojisi, Editörler: Canatan, K.Yıldırım. E. Açılım Kitap, İstanbul.
 • Canatan K. (2011b), “Türk Ailesinin Tarihsel Gelişimi” Aile Sosyolojisi, Editörler: Canatan, K. Yıldırım. E. Açılım Kitap, İstanbul.
 • Çaki, F. (2016), “Farklılaşan Dünyada Aile Politikaları ve Ailenin Geleceği”, Aile Sosyolojisi, Editörler: Nazmi Avcı-Erdal Aksoy, Lisans Yayıncılık, İstanbul.
 • Danış, M. Z. (2006), “Davranış Bilimlerinde Ekolojik Yaklaşım”, Aile ve Toplum, Yıl: 8, Cilt: 3, Sayı: 9, Ocak-Şubat-Mart 2006, (Erişim Tarihi: 03.07.2017), s: 45-48.
 • Dedeoğlu, S. (2000), “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından Türkiye’de Aile ve Kadın Emeği”, Toplum ve Bilim Dergisi, 86 Güz 2000, ss: 139-171.
 • Dinçoflaz, J.N. (2009), Kentteki Kadının Yoksulluğu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü’nün Kadın Yoksulluğuyla Mücadele Politikaları, T.C. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, SYDGM Yayınları, Ankara.
 • Giddens, A. (1997), Sosyoloji Eleştirel Bir Yaklaşım, Esengün. R.M., Derleyen: Öğretir İ. Birey Yayıncılık, İstanbul.
 • Giddens A. (2000), Sosyoloji, Çeviren: Özel H., Ayraç Yayınevi, Ankara. Kalaycı, A. R. (2011), Tek Ebeveynli Aileler, T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
 • Kızılçelik, S. & Erjem, Y. (1994), Açıklamalı Sosyoloji Terimler Sözlüğü, Atilla Kitabevi, Ankara.
 • Miller, B.C. (1996), Aile Araştırma Yöntemleri, Çev: Köksal D. T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
 • OECD (2011), Doing Better for Families, http://www.oecd.org/els/family/47701118.pdf, Erişim: 24.02.2017.
 • Odabaşı, F. (2009), Yoksullukla Mücadelede İstihdamın Rolü. T.C Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği, SYDGM Yayınları, Ankara.
 • Öngider, Nilgün (2013), “Boşanmanın Çocuk Üzerine Etkileri”, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Current Approaches in Psychiatry 2013;5(2):140-161.
 • Ören, K. (2011), Sosyal Politika, Pelikan Yayınevi, Ankara.
 • Özkalp, E. (1993), Sosyolojiye Giriş, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayınları, Eskişehir.
 • Sarı, Ö. (2016), “Toplumsal Değişmenin Aileye Yansıması”, Aile Sosyolojisi, Editörler: Nazmi Avcı-Erdal Aksoy, Lisans Yayıncılık, İstanbul.
 • Subaşı, N. (2014), “ Toplumsal Değişme, Aile ve Yeni Risk Alanları”, Aile Sosyolojisi Yazıları. Editör: Aydın. M., Açılım Kitap, İstanbul
 • T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2014), Türkiye Boşanma Nedenleri Araştırması TBNA 2014, Proje Koordinatörü: Mustafa Turgut, Ankara.
 • TÜİK, Evlenme ve Boşanma İstatistikleri 2015, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21515, 27.02.2017.
 • TÜİK, İstatistiklerle Aile 2015, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21523. Erişim Tarihi: 06.02.2017
 • Walczak, Y. & Burns, S. (2004), Boşanma ve Çocuk Üzerine Etkileri, Çev: Ersevim İ. Özgür Yayınları, İstanbul.
 • Woolcock, M. and Narayan, D., (1999), Social Capital: Implications for Development Theory, Research and Policy, Final version submitted to the World Bank Research Observer, Vol. 15(2)
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sevim Atila Demir
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Şaziye Genç Çelebi
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 10 Ağustos 2017

Bibtex @araştırma makalesi { yalovasosbil333891, journal = {Yalova Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-1333}, eissn = {2146-1406}, address = {}, publisher = {Yalova Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {111 - 128}, doi = {10.17828/yalovasosbil.333891}, title = {Tek Ebeveynli Ailelerin Sorunları: Nitel Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Demir, Sevim and Çelebi, Şaziye} }
APA Demir, S , Çelebi, Ş . (2017). Tek Ebeveynli Ailelerin Sorunları: Nitel Bir Araştırma. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (13) , 111-128 . DOI: 10.17828/yalovasosbil.333891
MLA Demir, S , Çelebi, Ş . "Tek Ebeveynli Ailelerin Sorunları: Nitel Bir Araştırma". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2017 ): 111-128 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yalovasosbil/issue/30868/333891>
Chicago Demir, S , Çelebi, Ş . "Tek Ebeveynli Ailelerin Sorunları: Nitel Bir Araştırma". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2017 ): 111-128
RIS TY - JOUR T1 - Tek Ebeveynli Ailelerin Sorunları: Nitel Bir Araştırma AU - Sevim Atila Demir , Şaziye Genç Çelebi Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17828/yalovasosbil.333891 DO - 10.17828/yalovasosbil.333891 T2 - Yalova Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 111 EP - 128 VL - 7 IS - 13 SN - 2146-1333-2146-1406 M3 - doi: 10.17828/yalovasosbil.333891 UR - https://doi.org/10.17828/yalovasosbil.333891 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Yalova Sosyal Bilimler Dergisi Tek Ebeveynli Ailelerin Sorunları: Nitel Bir Araştırma %A Sevim Atila Demir , Şaziye Genç Çelebi %T Tek Ebeveynli Ailelerin Sorunları: Nitel Bir Araştırma %D 2017 %J Yalova Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-1333-2146-1406 %V 7 %N 13 %R doi: 10.17828/yalovasosbil.333891 %U 10.17828/yalovasosbil.333891
ISNAD Demir, Sevim , Çelebi, Şaziye . "Tek Ebeveynli Ailelerin Sorunları: Nitel Bir Araştırma". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 13 (Ağustos 2017): 111-128 . https://doi.org/10.17828/yalovasosbil.333891
AMA Demir S , Çelebi Ş . Tek Ebeveynli Ailelerin Sorunları: Nitel Bir Araştırma. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 7(13): 111-128.
Vancouver Demir S , Çelebi Ş . Tek Ebeveynli Ailelerin Sorunları: Nitel Bir Araştırma. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 7(13): 128-111.