Yıl 2017, Cilt 7 , Sayı 13, Sayfalar 129 - 145 2017-08-10

Kurumsal Kaynak Planlamasının İşletme Performansı Üzerine Etkisi: Bir Alan Araştırması
Enterprise Resource Planning Business Value of Performance Effects: Area Survey

Selma Karabaş [1] , Duygu Uysal [2] , Osman Karkacıer [3]


Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) işletmelerin tedarikçilerinden müşterileriyle olan ilişkilerine
kadar, tüm iş süreçlerini bütünleştiren bir paket programdır. Bu çalışmada, ERP kullanımı ile işletme performansı arasındaki ilişki araştırılmıştır. Öte yandan; ERP kullanmayı düşünen KOBİ’lerin sistemden beklentileri ve ERP kullanan işletmelerin ise sektörel bazda memnuniyet düzeyleri de incelenmiştir. Yüksek maliyet ve zorlu bir uyum süreci gerektiren bir program olan ERP’nin işletme
performansı üzerine olumlu etkisinin olup olmadığının istatistiki açıdan test edilmesi önemli
görülmüştür. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın hipotezleri; ERP sistemini kullanan işletmelerin
kullanım öncesi ve sonrasında; karlılık, verimlilik, rekabet ve esneklik (talep değişmelerine karşı
hızlı cevap verme) değerleri dikkate alınarak Wilcoxon İlişkili İki Örneklem testi ile sınanmıştır.
Elde edilen bulgulara göre; ERP’nin işletme performans değerlerini olumlu yönde etkilediği
sonucuna ulaşılmıştır.
  

ERP (Enterprise Resource Planning) is a software programme that integrates all business processes to customers relationship from the enterprise supplier. In this study is search to relationship between the using of Enterprise Resource Planning and business performance. In adition to, having been analyzed expectation which is plan using firms to ERP and also examined the satisfaction level of using firms to ERP on a sectoral basis. It is important to test statistically to determine whether there is a positive effect on firm performance because of ERP program that requires high cost and a challenging integration process. For this purpose, the hypothesis of the research have been tested with Wilcoxon Related Two-Sample Test to test whether there is a significant difference between the level of profitability, productivity, flexibility and competition that was take account of values before using and after using of the firms with installation of ERP system. According to the results of research, Enterprise Resource Planning has affected as positive business performance values.  

 • Açıkalın, İ.U. (2008). İnşaat Sektöründe Kullanılan Kurumsal Kaynak Planlama Sistemlerinin Bütünleşik Bilgi Yönetimindeki Rolünün İncelenmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (Doctoral Dissertation), İstanbul.
 • Ağayev, S. (2007). Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Sisteminin Seçimi, Kurulumu ve ERP Kullanıcı Firmaların Sistemden Beklentilerinin Analizi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.
 • Akgül, A. ve Çevik, O. (2005). İstatistiksel Analiz Teknikleri: SPPSS’te İşletme Yönetimi Uygulamaları, Emek Ofset, Ankara.
 • Atasever, A. (2011). Orta Ölçekli Bir Firmada Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Uyarlama Çalışması ve Bir Üretim Çizelgeleme Uygulaması (Doctoral Dissertation), Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul.
 • Aydoğan, E. (2008). “Kurumsal Kaynak Planlamasi”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi (TSA), Sayı: 12, s. 107-118.
 • Bayraktar, E., ve Efe, M. (2006). “Kurumsal Kaynak Planlaması ve Yazılım Süreci”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 123(15): s.695.
 • Bulut, S. (2013). Beyaz Eşya Yan Sanayi Sektöründe ERP ve Yalın Üretim Olgunluğu Analizi ve Otomotiv Yan Sanayi ile Kıyaslama, İstanbul Teknik Üniversitesi, (Doctoral Dissertation), Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Çağlıyan, V. (2012). “Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı Kullanımının İşletme Performansı Üzerine Etkisi: Örnek Olay Çalışması”. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, (5):159-178.
 • Çakır, B.Ö. ve Bedük, A. (2013). “Çalışanların Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Değerlendirmeleri ve Kurumsallaşma Algıları”/Employees' Evaluations of Enterprise Resource Planning (ERP) and Perceptions of Institutionalization. Selcuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (30), 81.
 • Demir, M. (2005). “ERP Seçiminde Yama Yaklaşımı”, Crmpro Dergisi, Sayı:13.
 • Demir, V. ve Bahadır, O. (2006). “Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Sistemlerinin Maliyetlere ve İşletme Performansına Etkileri”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 8(3) s:57-70.
 • Demirel, M.Y. ve Karaağaç, İ. (2014). Bilgisayar Destekli Üretim Süreçlerine Genel Bir Bakış. Engineer & The Machinery Magazine, (652).
 • Dulkadir, B. (2012). “Tekstil İşletmelerinde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Kullanımındaki Memnuniyet Düzeyi ve Malatya İlinde Bir Araştırma”. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 3(2): 17-36.
 • Eraslan, B. (2005). İnşaat Firmalarında Satınalma Yönetimi ve Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Tabanlı Bir Satın Alma Yönetim Modeli Önerisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Eymen, U.E. (2007). SPSS Kullanma Kılavuzu. İstatistik Merkezi Yayın No:1, E-Kitap; www.istatistikmerkezi.com
 • Güleş, H.K. ve Çağlıyan, V. (2002). “İleri İmalat Teknolojileri Kullanımının İşletme Performansına Etkileri: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama”. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi.
 • İlter, K. (2007). “Bilgi Sistemleri Perspektifinde Kurumsal Kaynak Planlaması; Etkiler ve Değerler”. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (11): 1-20.
 • Kağnıcıoğlu, H., Aydın, S., Hasgül, S. ve Anagün. A.S. (2012). Üretim Yönetimi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2584, ISBN: 978-975-06-1254-1, Eskişehir.
 • Keçek, G. ve Yıldırım, E. (2009). “Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) ve İşletme Açısından Önemi”, Dumlupınar Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(29): s240-258.
 • Nakip, M. (2003). Pazarlamada Araştırma Teknikleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Ömürberk, V. (2003). Kurumsal Kaynak Planlamasında Muhasebe Bilgi Sisteminin Rolü: Gıda Sektöründe Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Doktora Tezi), Isparta.
 • Özer, G. ve Akça, Y. (2007). “Yenilikçi Özelliklerin Kurumsal Kaynak Planlaması ve Algılanan Organizasyonel Performans Üzerine Etkisi”. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, (3):53-70.
 • Öztürk, K. (2003). Kurumsal Kaynak Planlaması. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul.
 • Postacı, T., Belgin, Ö. ve Erkan, E.T. (2012). “KOBİ’lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları,” T.C. Sanayi, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü, 723:16.
 • Semiz, S., Okay, Ş. ve Sekmen, Y. (2004). “İşletmelerde İleri İmalat Teknolojilerinin Kullanım Nedenleri ve Otomotiv Sektöründe Bir Alan Araştırması”. Teknoloji Dergisi, Cilt 7, Sayı 4, 549-556.
 • Sevinç, N. (2008). Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı ve Önemi. Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Edirne.
 • Şahin, U. (2007). Tekstil Sektöründe ERP Sistemi Seçiminde Uzman Sistem Yaklaşımı. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul.
 • Ural, Ö. (2004). Orta ve Büyük Ölçekli Hazır Giyim İşletmelerinde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Yazılımlarının Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.
 • Ustasüleyman, T. ve Perçin, S. (2010). “Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamalarında Kritik Kontrol (Başarı) Faktörlerinin Etkisine Yönelik Yapısal Bir Model Önerisi”, Marmara Üniversitesi İİ BF Dergisi, 28(1), 293-312.
 • Yegül, F.M. ve Toklu, B. (2010). “Türkiye’de ERP Uygulamaları”. Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Dergisi, (15): 2-15.
 • Yıldız, M.S. ve Akaydin, A. (2012). “Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemine Geçiş Yapan Endüstriyel Bir İşletmede Yazılımın Kurulum Süreci ve Yaşanılan Değişimler” Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (Muvu)/Journal Of Accounting & Taxation Studies (Jats), 5(1).
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Selma Karabaş
Kurum: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Duygu Uysal
Kurum: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Osman Karkacıer
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 10 Ağustos 2017

Bibtex @araştırma makalesi { yalovasosbil333894, journal = {Yalova Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-1333}, eissn = {2146-1406}, address = {}, publisher = {Yalova Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {129 - 145}, doi = {10.17828/yalovasosbil.333894}, title = {Kurumsal Kaynak Planlamasının İşletme Performansı Üzerine Etkisi: Bir Alan Araştırması}, key = {cite}, author = {Karabaş, Selma and Uysal, Duygu and Karkacıer, Osman} }
APA Karabaş, S , Uysal, D , Karkacıer, O . (2017). Kurumsal Kaynak Planlamasının İşletme Performansı Üzerine Etkisi: Bir Alan Araştırması. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (13) , 129-145 . DOI: 10.17828/yalovasosbil.333894
MLA Karabaş, S , Uysal, D , Karkacıer, O . "Kurumsal Kaynak Planlamasının İşletme Performansı Üzerine Etkisi: Bir Alan Araştırması". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2017 ): 129-145 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yalovasosbil/issue/30868/333894>
Chicago Karabaş, S , Uysal, D , Karkacıer, O . "Kurumsal Kaynak Planlamasının İşletme Performansı Üzerine Etkisi: Bir Alan Araştırması". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2017 ): 129-145
RIS TY - JOUR T1 - Kurumsal Kaynak Planlamasının İşletme Performansı Üzerine Etkisi: Bir Alan Araştırması AU - Selma Karabaş , Duygu Uysal , Osman Karkacıer Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17828/yalovasosbil.333894 DO - 10.17828/yalovasosbil.333894 T2 - Yalova Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 129 EP - 145 VL - 7 IS - 13 SN - 2146-1333-2146-1406 M3 - doi: 10.17828/yalovasosbil.333894 UR - https://doi.org/10.17828/yalovasosbil.333894 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Yalova Sosyal Bilimler Dergisi Kurumsal Kaynak Planlamasının İşletme Performansı Üzerine Etkisi: Bir Alan Araştırması %A Selma Karabaş , Duygu Uysal , Osman Karkacıer %T Kurumsal Kaynak Planlamasının İşletme Performansı Üzerine Etkisi: Bir Alan Araştırması %D 2017 %J Yalova Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-1333-2146-1406 %V 7 %N 13 %R doi: 10.17828/yalovasosbil.333894 %U 10.17828/yalovasosbil.333894
ISNAD Karabaş, Selma , Uysal, Duygu , Karkacıer, Osman . "Kurumsal Kaynak Planlamasının İşletme Performansı Üzerine Etkisi: Bir Alan Araştırması". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 13 (Ağustos 2017): 129-145 . https://doi.org/10.17828/yalovasosbil.333894
AMA Karabaş S , Uysal D , Karkacıer O . Kurumsal Kaynak Planlamasının İşletme Performansı Üzerine Etkisi: Bir Alan Araştırması. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 7(13): 129-145.
Vancouver Karabaş S , Uysal D , Karkacıer O . Kurumsal Kaynak Planlamasının İşletme Performansı Üzerine Etkisi: Bir Alan Araştırması. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 7(13): 145-129.