Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Tasarım Fakülteleri için Bir Tanıtım Önerisi: Deneyimsel Öğrenme

Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 13, 221 - 234, 10.08.2017
https://doi.org/10.17828/yalovasosbil.333961

Öz

Türkiye’de ilk ve orta öğretimin tek tip birey yetiştirmek üzere yapılandırılmış müfredatı, öğrencileri

ilgi alanlarına yönlendirmekten ziyade üniversite sınavına odaklanmaya mecbur bırakmaktadır.

Sınava odaklanan öğrencilerin meslek seçimleri genellikle sınavda aldıkları puanlara ve bu puan ile

girebilecekleri bölümler arasından tesadüfler ile yapılan seçimlere dayanmaktadır.

Her ne kadar pek çok meslek eğitimi, yapısı gereği öğrencilerin ilk ve orta öğretimde edindiği

bilgileri temel alarak öğrencilerin alışık olduğu öğrenme yöntemleriyle yeni bilgi ve becerileri inşa

etse de bu genellemenin dışında kalan alanlar da mevcuttur. Örneğin tasarım eğitimi genellikle tek

boyutlu zihin yapısı yerine, var olanın katmanlarını anlamaya çalışan, toplumsal yaşam, fiziksel çevre

ve insan ilişkisini inceleyen bir zihin yapısına sıçramayı hedefler. Tasarım eğitimi veren kurumların

büyük bir kısmı liseden gelen bireylerin bu türden çoklu düşünme – öğrenme becerilerini

kazanmalarını birinci yıldaki temel sanat ve tasarım ders paleti ile sağlamayı amaçlar. Daha evvel hiç

karşılaşmamış olsalar bile öğrencilerin bir kısmı bu türden çoklu düşünme – öğrenme yöntemlerine

kolaylıkla adapte olur. Bir kısmı ise kendi başarılı olduğu öğrenme yönteminin ötesine geçmekte

zorlanır, tasarım eğitimine adapte olmakta güçlük çeker ve hatta kimi zaman vazgeçerek başka

alanlara geçiş yapmak zorunda hisseder.

Bu noktada, lise ve üniversitelerin danışmanlık, kariyer ve tanıtım birimlerine önemli görevler

düşmektedir. Öğrencilerin hem mesleği daha iyi tanımaları hem de en eğitim hayatı boyunca ihtiyaç

duyacakları bakış açılarını, problem çözmede kullanacakları farklı yaklaşımları önceden

deneyimlemeleri, üniversite tercihlerinde daha yerinde kararlar alabilmelerine ve kendilerini bu

sürece daha iyi hazırlayabilmelerine yardımcı olacaktır. Dolayısıyla tanıtım etkinliğinin niteliği

tasarım eğitimlerine geçişte kritik hale gelmektedir. Tanıtım etkinliğinin farklı tip öğrenme türlerini

kapsaması halinde öğrencilerin eğitim hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları farklı yaklaşımları

bütüncül bir şekilde deneyimlemelerini sağlayabilecektir.

Makale kapsamında Kadir Has Üniversitesi tarafından Tasarım Fakültelerini hedefleyen öğrencilere

yönelik düzenlenen üniversite içinde ve dışında yapılan etkinlikler araştırılmış, bu etkinlikler

Deneyimsel Öğrenme Kuramı doğrultusunda öğrenci özelliklerinin gerektirdiği farklı bilişsel

aşamalara göre değerlendirilmiştir.

Kaynakça

 • Akkoç, F. (2012). Lise Öğrencilerinin Mesleki Kararsızlıkları ile Kariyer İnançları Arasındaki İlişki. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (32), 49-70.
 • Bacanlı, F. (2012). Kariyer Karar Verme Güçlükleri Ve Meslek Seçimine İlişkin Akılcı Olmayan İnançların İlişkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(37), 86-95.
 • Bayraktaroğlu, S.; Üst, S.ve Narter, Ç. (2016). Lise Öğrencilerine Tasarım Eğitimi Üzerine Farkındalık Kazandırmak İçin Bir Öneri: Tasarım Kampı. Tasarım Kuram Dergisi, 11(22), 55-68.
 • Bozgeyikli, H. (2004). Meslek Kararı Verme Yetkinlik Ölçeğinin Geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (11), 221-234.
 • Demirbaş, O. O., ve Demirkan, H. (2007). Learning Styles of Design Students and The Relationship of Academic Performance and Gender in Design Education. Learning and Instruction, 17(3), 345-359.
 • Dewey, J. (2007). Deneyim ve Eğitim, çev. Sinan Akıllı, Ankara: ODTU Yayıncılık.
 • Gardner, H. (2004), Zihin Çerçeveleri Çoklu Zeka Kuramı, İstanbul: Alfa yayınları.
 • Kavuran, T., ve Polat, B. (2016). The Necessity and Significance of Basic Design Lesson in Fine Arts High Schools, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(31), 452-457.
 • Kelly, C. (1997). David Kolb, The Theory of Experiential Learning and ESL. The Internet TESL Journal, Erişim tarihi: 17 Nisan 2017, http://www.aitech.ac.jp/~iteslj/Articles/Kelly- Experiential/
 • Kepez, O. ve Hawks, B.B. (2016). Reputation in Higher Education: Spatial Significance of University Campuses. 4th International Reputation Conference, Türkiye 16-17 Mart 2016.
 • Kepez, O.(2005). Effect of Diversity of Background among Architecture Students on Perception of High ve Popular Style Houses in Design for Diversity. Proceedings of the 36th Annual Conference of the Environmental Design Research Association, Kanada, 27 Nisan – 1 Mayıs 2005
 • Kolb, D. A. (1984). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Kuzgun, Y. (1988). Kendini Değerlendirme Envanteri El Kitabı, Ankara: ÖSYM Yayını.
 • Öztemel, K. (2012). Kariyer Kararsızlığı ile Mesleki Karar Verme Öz Yetkinlik ve Kontrol Odağı Arasındaki İlişkiler. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 459-477.
 • Piaget, J. (1952). The Origins of Intelligence in the Children, New York: International Universities Press.
 • Sağocak, M. (2011). Tasarımcı Eğitimi Üzerine Kavramsal bir Model, 1.Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu: Dün Bugün Gelecek, Ankara, 27-29 Nisan 2011.
 • Sarıkaya, T. ve Khorsid, L. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi: Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 393-423.
 • Smith, D., ve Kolb, D. (1996). User Guide for the Learning Style Inventory: A Manual for Teachers and Trainers. Boston: Mc Berand Company.
 • Şahin, E., ve Keser, F. F. (2016). Farklılaştırılmış Eğitim Ortamlarının Öğrencilerin Meslek Algılarına Etkisi: Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi Örneği. Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 37-48.
 • Talu, N. (1999), Çoklu Zeka Kuramı ve Eğitime Yansımaları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (15), 164 - 172.
 • Yoon, S.H. (2000). Using Learning Style and Goal Accomplishment Style to Predict Academic Achievement in Middle School Geography Students in Korea, Yayınlanmamış Doktora Tezi, University of Pittsburgh, Pittsburgh.

A Promotion Proposal for Design Schools: Experiential Learning

Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 13, 221 - 234, 10.08.2017
https://doi.org/10.17828/yalovasosbil.333961

Öz

The primary and middle school curriculum in Turkey, structured in a manner to raise standard

individuals, force students to focus on university exams rather than guiding them toward their

interests. The students that focus on the entrance exams generally decide on a profession based on

random choices made among the branches in which they can enroll with the scores they achieve in

these exams.

Despite the fact occupational education for many professions, due to its nature, is usually built on the

knowledge the students acquire in primary and middle education, and uses learning methods that the

students are familiar with to equip them with new knowledge and skills, there are fields that are

excluded from such generalization. For instance, design education typically aims at shifting to a

mentality that attempts to understand the layers of the existing, and explores social life, physical

environment and interpersonal relationships instead of a one-dimensional mindset. Most of the

institutions that provide design education offer a range of basic art and design classes in the first year

to endow the new high school graduates with the fundamentals and such multidimensional thinking

and learning skills. Even if they have never been subjected to this approach, some of the students can

easily adapt to such ways of multidimensional thinking and learning. But others may have difficulty

moving beyond the learning method in which they are successful, find it challenging to adapt to

design education; and at times they may even feel forced to transfer to other fields and quit.

This is where study and career counseling and publicity departments of high schools and universities

should play an important role. In promoting their school, they would help the students to become

more acquainted with a profession and give them a perspective they would need throughout their

education, offer a chance to experience beforehand different approaches they could adopt for problem

solving, to make more informed decisions for their university choices, and better prepare for the

process. Therefore the quality of the activities to promote a school becomes critical in encouraging

students to choose design education. Including different types of learning in the publicity efforts

would ensure that the students experience different approaches they would need throughout their

education in a holistic way.

Within the scope of this essay, various activities in and out of the university targeting students who

are aiming for Design Faculties have been analyzed by the Kadir Has University, and these activities

have been assessed in line with the Experiential Learning Theory in terms of the different cognitive

stages that students with varying qualifications go through.


Kaynakça

 • Akkoç, F. (2012). Lise Öğrencilerinin Mesleki Kararsızlıkları ile Kariyer İnançları Arasındaki İlişki. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (32), 49-70.
 • Bacanlı, F. (2012). Kariyer Karar Verme Güçlükleri Ve Meslek Seçimine İlişkin Akılcı Olmayan İnançların İlişkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(37), 86-95.
 • Bayraktaroğlu, S.; Üst, S.ve Narter, Ç. (2016). Lise Öğrencilerine Tasarım Eğitimi Üzerine Farkındalık Kazandırmak İçin Bir Öneri: Tasarım Kampı. Tasarım Kuram Dergisi, 11(22), 55-68.
 • Bozgeyikli, H. (2004). Meslek Kararı Verme Yetkinlik Ölçeğinin Geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (11), 221-234.
 • Demirbaş, O. O., ve Demirkan, H. (2007). Learning Styles of Design Students and The Relationship of Academic Performance and Gender in Design Education. Learning and Instruction, 17(3), 345-359.
 • Dewey, J. (2007). Deneyim ve Eğitim, çev. Sinan Akıllı, Ankara: ODTU Yayıncılık.
 • Gardner, H. (2004), Zihin Çerçeveleri Çoklu Zeka Kuramı, İstanbul: Alfa yayınları.
 • Kavuran, T., ve Polat, B. (2016). The Necessity and Significance of Basic Design Lesson in Fine Arts High Schools, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(31), 452-457.
 • Kelly, C. (1997). David Kolb, The Theory of Experiential Learning and ESL. The Internet TESL Journal, Erişim tarihi: 17 Nisan 2017, http://www.aitech.ac.jp/~iteslj/Articles/Kelly- Experiential/
 • Kepez, O. ve Hawks, B.B. (2016). Reputation in Higher Education: Spatial Significance of University Campuses. 4th International Reputation Conference, Türkiye 16-17 Mart 2016.
 • Kepez, O.(2005). Effect of Diversity of Background among Architecture Students on Perception of High ve Popular Style Houses in Design for Diversity. Proceedings of the 36th Annual Conference of the Environmental Design Research Association, Kanada, 27 Nisan – 1 Mayıs 2005
 • Kolb, D. A. (1984). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Kuzgun, Y. (1988). Kendini Değerlendirme Envanteri El Kitabı, Ankara: ÖSYM Yayını.
 • Öztemel, K. (2012). Kariyer Kararsızlığı ile Mesleki Karar Verme Öz Yetkinlik ve Kontrol Odağı Arasındaki İlişkiler. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 459-477.
 • Piaget, J. (1952). The Origins of Intelligence in the Children, New York: International Universities Press.
 • Sağocak, M. (2011). Tasarımcı Eğitimi Üzerine Kavramsal bir Model, 1.Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu: Dün Bugün Gelecek, Ankara, 27-29 Nisan 2011.
 • Sarıkaya, T. ve Khorsid, L. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi: Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 393-423.
 • Smith, D., ve Kolb, D. (1996). User Guide for the Learning Style Inventory: A Manual for Teachers and Trainers. Boston: Mc Berand Company.
 • Şahin, E., ve Keser, F. F. (2016). Farklılaştırılmış Eğitim Ortamlarının Öğrencilerin Meslek Algılarına Etkisi: Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi Örneği. Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 37-48.
 • Talu, N. (1999), Çoklu Zeka Kuramı ve Eğitime Yansımaları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (15), 164 - 172.
 • Yoon, S.H. (2000). Using Learning Style and Goal Accomplishment Style to Predict Academic Achievement in Middle School Geography Students in Korea, Yayınlanmamış Doktora Tezi, University of Pittsburgh, Pittsburgh.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Selin ÜST>
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ


Serkan BAYRAKTAROĞLU Bu kişi benim
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ


Çınar NARTER Bu kişi benim
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

Yayımlanma Tarihi 10 Ağustos 2017
Başvuru Tarihi 1 Ocak 2017
Kabul Tarihi 14 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 13

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { yalovasosbil333961, journal = {Yalova Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-1333}, eissn = {2146-1406}, address = {}, publisher = {Yalova Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, number = {13}, pages = {221 - 234}, doi = {10.17828/yalovasosbil.333961}, title = {Tasarım Fakülteleri için Bir Tanıtım Önerisi: Deneyimsel Öğrenme}, key = {cite}, author = {Üst, Selin and Bayraktaroğlu, Serkan and Narter, Çınar} }
APA Üst, S. , Bayraktaroğlu, S. & Narter, Ç. (2017). Tasarım Fakülteleri için Bir Tanıtım Önerisi: Deneyimsel Öğrenme . Yalova Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (13) , 221-234 . DOI: 10.17828/yalovasosbil.333961
MLA Üst, S. , Bayraktaroğlu, S. , Narter, Ç. "Tasarım Fakülteleri için Bir Tanıtım Önerisi: Deneyimsel Öğrenme" . Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2017 ): 221-234 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yalovasosbil/issue/30868/333961>
Chicago Üst, S. , Bayraktaroğlu, S. , Narter, Ç. "Tasarım Fakülteleri için Bir Tanıtım Önerisi: Deneyimsel Öğrenme". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2017 ): 221-234
RIS TY - JOUR T1 - Tasarım Fakülteleri için Bir Tanıtım Önerisi: Deneyimsel Öğrenme AU - SelinÜst, SerkanBayraktaroğlu, ÇınarNarter Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17828/yalovasosbil.333961 DO - 10.17828/yalovasosbil.333961 T2 - Yalova Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 221 EP - 234 VL - 7 IS - 13 SN - 2146-1333-2146-1406 M3 - doi: 10.17828/yalovasosbil.333961 UR - https://doi.org/10.17828/yalovasosbil.333961 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Yalova Sosyal Bilimler Dergisi Tasarım Fakülteleri için Bir Tanıtım Önerisi: Deneyimsel Öğrenme %A Selin Üst , Serkan Bayraktaroğlu , Çınar Narter %T Tasarım Fakülteleri için Bir Tanıtım Önerisi: Deneyimsel Öğrenme %D 2017 %J Yalova Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-1333-2146-1406 %V 7 %N 13 %R doi: 10.17828/yalovasosbil.333961 %U 10.17828/yalovasosbil.333961
ISNAD Üst, Selin , Bayraktaroğlu, Serkan , Narter, Çınar . "Tasarım Fakülteleri için Bir Tanıtım Önerisi: Deneyimsel Öğrenme". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 13 (Ağustos 2017): 221-234 . https://doi.org/10.17828/yalovasosbil.333961
AMA Üst S. , Bayraktaroğlu S. , Narter Ç. Tasarım Fakülteleri için Bir Tanıtım Önerisi: Deneyimsel Öğrenme. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 7(13): 221-234.
Vancouver Üst S. , Bayraktaroğlu S. , Narter Ç. Tasarım Fakülteleri için Bir Tanıtım Önerisi: Deneyimsel Öğrenme. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 7(13): 221-234.
IEEE S. Üst , S. Bayraktaroğlu ve Ç. Narter , "Tasarım Fakülteleri için Bir Tanıtım Önerisi: Deneyimsel Öğrenme", Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, c. 7, sayı. 13, ss. 221-234, Ağu. 2017, doi:10.17828/yalovasosbil.333961


logo.png    2016-11-01-icerik.jpg       idealonline%20logo%20(2).png    logo.png   logo.png