Yıl 2017, Cilt 7 , Sayı 14, Sayfalar 105 - 131 2017-11-10

Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılımın Sisteme Katkıları Açısından Değerlendirilmesi
Individual Retirement System in Turkey and Its Evaluation in Terms of the Contribution of Authomatic Cntribution to the System

Çetin Ayhan SEYFULLAHOĞULLARI [1] , Hasan Basri ÖZPEK [2] , Burçin DEMİRHAN [3]


01.01.2013 tarihi itibari ile Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısı vergi
teĢvik modelinin uygulanmasına baĢlanmıĢtır. 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf
ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda değiĢiklik yapan 6740 sayılı kanun ile 25.08.2016
tarih ve 29812 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe
girmiĢ olan bireysel emeklilik sisteminde otomatik katılım, iĢyeri bazlı özel emeklilik
planlarına yönelik bir uygulama olup, çalıĢanların iĢverenleri aracılığıyla otomatik
olarak bir emeklilik planına dâhil edilmesi ve ilgili kiĢilere istediklerinde plandan
çıkma imkânı verilmesi esasına dayanmaktadır. ÇalıĢmada, otomatik katılımın BES‟e
katkıları incelenmiĢtir. Ġnceleme sonucunda yakın bir geçmiĢi olan bireysel emeklilik
sisteminde otomatik katılım ile sistemde fon büyüklüğünde ve katılımcı sayısında
ciddi oranda artıĢ olduğu görülmüĢtür.
  

As of 01st January 2013, state contribution tax advantage system was started to be
applied in Individual System (BES). Authomatic contribution that entered into force
in Individual Retirement System (BES) on 01st January 2017 upon the publication of
Act No. 6740 in the Official Gazzette dated 25th August 2016 no. 29812 and
amended Act No. 4632 titled „Individual Retirement Saving and Investment System
Act‟ is an application towards workplace based private retirement plans and depends
on the point that employees should be included to a retirement system by their
employers authomatically and those who are not willing to be included should be
given the right to leave the system. The contribution of the authomatic contribution to
the system (BES) has been researched in this paper. A serious increase in the amount
of the contributors and in the size of funds has been observed together with
authomatic contribution in the Individual Retirement System which has a close past in
our study.
  

 • Akın, F. ; O. ġENER, “Özel Emeklilik Fonları ve Türkiye‟de Bireylerin Bireysel Emeklilik Sistemine GiriĢ Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir AraĢtırma”, Marmara Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F.Dergisi, 2010, cilt XXVIII, Sayı I, s.297.
 • Can, Y., “Bireysel Emekliliğin Türkiye‟deki Durumu ve GeliĢimi”, Ġstanbul Üniversitesi s.106.http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cusosbil/article/view/5000001643/5000002334
 • Hanağas, E. “Bireysel Emeklilik Sisteminde Haciz Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Özel Sayı, Ġstanbul, 2014, s.2631- 2698.http://hukuk.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2015/09/EMELHANA%C4%9EASI.pdf
 • Harvey W.R., “Dictionary of Insurance Terms”, 4th Ed., Professor/Chair of Insurance, Department of Economics and Finance, Louisiana State University, Shreveport, Louisiana,BARRON‟S.
 • Ġnneci, A., “Bireysel Emeklilik Sisteminde Yapılan Yeni Düzenlemeler ve Değerlendirilmesi” Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:22, Sayı:1, 2013, Sayfa:105-120,
 • Topalhan, T., “Türkiye‟de Altıncı Yılında Bireysel Emeklilik Sistemi ve Uygulama Sonuçları”, Gazi Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F, Kamu-ĠĢ; C:11, S:2/2010. http://www.kamu- is.org.tr/pdf/1127.pdf
 • Seyfullahoğulları A.;B. Demirhan „Bireysel Emeklilik Sistemine Katkıları Açısından Vergi Avantajı Ġle Devlet Katkısının KarĢılaĢtırılması‟, Marmara Sosyal AraĢtırmalar Dergisi ,The Journal of Marmara Social Research ,Sayı 9, Haziran 2016
 • Uyar, H.Ġ., “Türkiye‟de Bireysel Emeklilik Sistemi Ġle Ekonomik GeliĢmiĢlik Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi” (YayınlamamıĢ Yüksek Lisans Tez, T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2011), s.42.
 • “Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik-Madde:20‟, Yayınlanan Resmi Gazete: 28462YayınlananTarih: 9.11.2012, http://www.tsb.org.tr/default.aspx?pageID=654&yid=93 4697 Bazı vergi kanunlarında değiĢiklik yapılmasına dair kanun, kanun tarihi:28 Haziran 2001 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2001/07/20010710.htm#1
 • „Bireysel Emeklilik Sistemi‟, http://www.bireyselemeklilik.gov.tr/tarihce.htm
 • “Bireysel Emekliliğin Tanımı”, http://www.bireyselemeklilik.com.tr/bireysel- emekliligin-tanimi/
 • “Bireysel Emeklilik Sistemi ĠĢleyiĢi”, http://bireyselemekliliksistemi.org/bireysel-emeklilik-sistemiisleyisi.html
 • “Bireysel Emeklilik ve Emeklilik Yatırım Fonları: Bireysel Emeklilik Sistemini Tanıtıcı Bilgiler”, http://www.spk.gov.tr/indexpage.aspx?pageid=286
 • “Bireysel Emeklilik ve Emeklilik Yatırım Fonları: Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular”, http://www.spk.gov.tr/indexpage.aspx?pageid=287
 • “Emeklilik Gözetim Merkezi”, “Katkı Payı ödemeleri”, http://www.egm.org.tr/?pid=485
 • “Emeklilik Gözetim Merkezi”, “Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Hakkında”, http://www.egm.org.tr/?sid=69 (10.03.2016).
 • “Emeklilik Gözetim Merkezi”, “Kesintiler”, http://www.egm.org.tr/?pid=484
 • “ Emeklilik Gözetim Merkezi”, http://web2.egm.org.tr/webegm2/chart/besgosterge/wg_sirketview_tablolu.asp?raportar1=09.06.2017&raportar2=09.06.2017&sirketlist=100&raportip=10&yayin=W
 • “Emeklilik Gözetim Merkez”i, http://www.egm.org.tr/weblink/OKSgostergeler.asp
 • “Emeklilik Gözetim Merkezi”, http://web2.egm.org.tr/webegm2/chart/besgosterge/wg_sirketview_oto_tablolu.asp?raport ar1=09.06.2017&raportar2=09.06.2017&sirketlist=95,24,25,29,23,36,34,32,42,22,45,58,33,69,82,94,100&raportip=25&
 • “Bireysel Emeklilik Sistemi(BES) nedir”, https://www.avivasa.com.tr/bireysel-emeklilik-sistemi
 • “Bireysel Emeklilik Temel Göstergeleri”, “Katılımcı Sayısı” http://www.egm.org.tr/weblink/BESgostergeler.htm
 • “Emeklilik Gözetim Merkezi”, http://www.egm.org.tr/weblink/BESgostergeler.asp
 • “Emeklilik Gözetim Merkezi”, http://web2.egm.org.tr/webegm2/chart/besgosterge/wg_sirketview_oto_tablolu.asp?raport ar1=16.06.2017&raportar2=16.06.2017&sirketlist=95,24,25,29,23,36,34,32,42,22,45,58,33,69,82,94,100&raportip=25&yayin=T (01.07.2017)
 • “Bireysel Emeklilik Sistemi Yeni Dönemi”, http://iskanunu.com/sizin-sorduklariniz/bireyselemeklilik-sisteminde-yeni-donem/
 • “T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü ĠĢverenlere Yönelik Otomatik Katılım Sistemi Tanıtım Kılavuzu”, http://www.hazine.gov.tr/File/?path=ROOT%2F1%2FDocuments%2FSayfalar%2F%C4 %B0%C5%9Fverenlere+y%C3%B6nelik+Otomatik+Kat%C4%B1l%C4%B1m+Sistemi+ Tan%C4%B1t%C4%B1m+K%C4%B1lavuzu_yeni.pdf
 • “Emeklilik Gözetim Merkezi”, “Devlet Katkısı”, http://www.egm.org.tr/?pid=771
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Çetin Ayhan SEYFULLAHOĞULLARI
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Hasan Basri ÖZPEK
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Burçin DEMİRHAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 10 Kasım 2017

Bibtex @araştırma makalesi { yalovasosbil359847, journal = {Yalova Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-1333}, eissn = {2146-1406}, address = {}, publisher = {Yalova Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {105 - 131}, doi = {10.17828/yalovasosbil.359847}, title = {Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılımın Sisteme Katkıları Açısından Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {SEYFULLAHOĞULLARI, Çetin Ayhan and ÖZPEK, Hasan Basri and DEMİRHAN, Burçin} }
APA SEYFULLAHOĞULLARI, Ç , ÖZPEK, H , DEMİRHAN, B . (2017). Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılımın Sisteme Katkıları Açısından Değerlendirilmesi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (14) , 105-131 . DOI: 10.17828/yalovasosbil.359847
MLA SEYFULLAHOĞULLARI, Ç , ÖZPEK, H , DEMİRHAN, B . "Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılımın Sisteme Katkıları Açısından Değerlendirilmesi". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2017 ): 105-131 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yalovasosbil/issue/32780/359847>
Chicago SEYFULLAHOĞULLARI, Ç , ÖZPEK, H , DEMİRHAN, B . "Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılımın Sisteme Katkıları Açısından Değerlendirilmesi". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2017 ): 105-131
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılımın Sisteme Katkıları Açısından Değerlendirilmesi AU - Çetin Ayhan SEYFULLAHOĞULLARI , Hasan Basri ÖZPEK , Burçin DEMİRHAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17828/yalovasosbil.359847 DO - 10.17828/yalovasosbil.359847 T2 - Yalova Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 105 EP - 131 VL - 7 IS - 14 SN - 2146-1333-2146-1406 M3 - doi: 10.17828/yalovasosbil.359847 UR - https://doi.org/10.17828/yalovasosbil.359847 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Yalova Sosyal Bilimler Dergisi Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılımın Sisteme Katkıları Açısından Değerlendirilmesi %A Çetin Ayhan SEYFULLAHOĞULLARI , Hasan Basri ÖZPEK , Burçin DEMİRHAN %T Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılımın Sisteme Katkıları Açısından Değerlendirilmesi %D 2017 %J Yalova Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-1333-2146-1406 %V 7 %N 14 %R doi: 10.17828/yalovasosbil.359847 %U 10.17828/yalovasosbil.359847
ISNAD SEYFULLAHOĞULLARI, Çetin Ayhan , ÖZPEK, Hasan Basri , DEMİRHAN, Burçin . "Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılımın Sisteme Katkıları Açısından Değerlendirilmesi". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 14 (Kasım 2017): 105-131 . https://doi.org/10.17828/yalovasosbil.359847
AMA SEYFULLAHOĞULLARI Ç , ÖZPEK H , DEMİRHAN B . Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılımın Sisteme Katkıları Açısından Değerlendirilmesi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 7(14): 105-131.
Vancouver SEYFULLAHOĞULLARI Ç , ÖZPEK H , DEMİRHAN B . Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılımın Sisteme Katkıları Açısından Değerlendirilmesi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 7(14): 131-105.