Yıl 2017, Cilt 7 , Sayı 15, Sayfalar 46 - 56 2017-12-29

The Factors Affecting Transıtıon Of SME's To Electronic Commerce: Yalova Sample
KOBİ'lerin Elektronik Ticarete Geçişini Etkileyen Faktörler: Yalova İli Örneği

İkram DAŞTAN [1] , Çağrı ŞİMŞEK [2]


Electronic commerce (E-commerce) is a very important feature for SMEs which are accepted as the key stones of the world economies. E-commerce, which means selling and/or buying of services and/or goods to be done electronically through internet, increases competitive capacity of SMEs and decreases their costs. Moreover, e-commerce extends SMEs’ markets and together with increasing their speed of making business it provides a rapid growth to their sizes.With this assignment the effects of factors, which affects the transition to electronic commerce, on e-commerce using tendency of SMEs operating in Yalova were examined. Within the scope of this assignment, a detailed literature analysis was performed about the factors blocking the transition to e-commerce. Taking the findings from the literature analysis into consideration a search model was developed. According to this model several surveys from similar assignments were put together leading to composing a new survey as an outcome. The new survey was applied to a group as an initial trial and it was revised according to its conclusions. Then, the finalized survey was applied to SMEs operating in Yalova with face to face meetings. In this assignment 142 applied surveys were found to be appropriate for examining further. Factor groups were identified by using exploratory factor analysis to identify the factors that inhibit the transition to e-commerce in the analysis of the obtained data. Subsequently, by using the regression method, the effects of these groups on e-commerce were determined. As an outcome from the analysis it was concluded that public support and organizational infrastructure were the main factors on the transition of SMEs to e-commerce. In addition, lacking of technical and legal infrastructures, and safety concerns were not effective on the transition to e-commerce.

Tüm dünya ekonomilerinde temel yapı taşı kabul edilen KOBİ'ler için elektronik ticaret çok önemli bir olgudur. Mal ya da hizmetin satılması veya satın alınması sürecinin elektronik ortamda internetten yapılmasıyla gerçekleşen e-ticaret; KOBİ'lerin rekabet güçlerini artırmakta, maliyetlerini azaltmaktadır. Ayrıca e-ticaret KOBİ’lerin pazarlarını genişletmekte, iş yapma hızlarını artırmakta ve hızlı şekilde büyümesini sağlamaktadır. Çalışmayla elektronik ticarete geçişi engelleyen faktörlerin, Yalova’da faaliyet gösteren KOBİ’lerin elektronik ticaret kullanma eğilimleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışma kapsamında e-ticarete geçişi engelleyen faktörler hakkında literatür taraması yapılmıştır. Literatür taraması sonucu benzer çalışmalardan anketler derlenerek amaca yönelik yeni bir anket oluşturulmuştur. İlgili anket çalışması pilot olarak bir gruba uygulanmış ve çıkan analiz sonuçlarına göre anket revize edilmiştir. Son halini alan araştırma anketi Yalova’daki KOBİ’lere yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanmıştır. Çalışmada toplam 142 anket analize uygun bulunmuştur. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde e-ticarete geçişi engelleyen faktörleri belirlemek için önce açımlayıcı faktör analizi kullanılarak faktör grupları tespit edilmiştir. Daha sonrasında ise regresyon yöntemiyle bu grupların e-ticarete geçişteki etkileri tespit edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda kamu desteğinin ve organizasyonel yapı etkinliğinin KOBİ'lerde elektronik ticarete geçiş için etkili oldukları görülmüştür. Bununla beraber teknik altyapı yetersizlikleri, hukuki yetersizlikler ve güvenlik algısı faktörlerinin ise KOBİ'lerde e-ticarete geçişte etkili olmadıkları görülmüştür.

 • Altıntaş, M. H., Altıntaş, F. Ç., & Tokol, T.; (2006), “E-Ticaret Engellerinin E-Ticaret Kullanma Eğilimine Etkisi: Türkiye'deki İhracatçı KOBİ'ler Üzerinde Ampirik Bir Araştırma.”, “Ankara Üniversitesi SBF Dergisi”, 61(4), 37-58.
 • Berthon, P.,Ewing, M., & Hah, L. L.; (2005), "Captivatingcompany: Dimensions of attractiveness in employer branding", "International journal of advertising", 24(2), 151-172.
 • Bulut, Z. A., Öngören, B., & Engin, K.; (2006),"KOBİ'lerde Elektronik Ticaretin Kullanımı: İstanbul Örneği".
 • Coppel, Jonathan; (2000), “E-commerce: ImpactsandPolicyChallanges”, “OECD EconomicsDepartmentWorkingPapers”, s.252.
 • Coşkun, Neslihan; (2004), “Elektronik ticaretin gelişiminde temel dinamikler ve gelişimi önündeki engeller.”, “Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi”, 13(2).
 • Dastan, I.Gürler C.; (2016),Factorsaffectingtheadoption of mobile paymentsystems: an empiricalanalysis. EmergingMarketsJournal, 6(1), 17.
 • Durmuş, Beril ve diğerleri (2011). Sosyal Bilimlerde SPSS’ le Veri Analizi, 4. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul. Ene, S.; (2002), “Elektronik ticarette tüketicinin korunması ve bir uygulama”, “Pusula Yayıncılık ve İletişim”.
 • Erbaşlar, G.,& Dokur, Ş.; (2008), “Elektronik Ticaret.”, “Ankara: Nobel Yayın Dağıtım”. Güleş, H. K., Bülbül, H., & Çelebi, A.; (2003), “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinde Elektronik Ticaret Uygulamaları”, “Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi”, 9, 463-482.
 • Kalaycı, C.; (2008), “Elektronik Ticaret ve KOBİ’lere Etkileri.”, “Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi”, (1).
 • Kırçova, İ.; (2005),"İnternette pazarlama","Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ", İstanbul, Türkiye.
 • KOSGEB 2017 (www.kosgeb.gov.tr, Erişim Tarihi: 11.08.2016). Marka 2017. Yalova Yatırım Destek Ve Tanıtım Stratejisi (2017) Doğu Marmara kalkınma ajansı yatırım destek ofisi yayınları.
 • Min, Hokey / Galle, William P.; (1999), "Electronic Commerce Usage in Business-To-Business Purchasing,", “International Journal of Operations &Praduction Management”, 19/9 :909.921.
 • Stockdale, R.,&Standing, C.; (2004), “Benefitsandbarriers of electronicmarketplaceparticipation: an SME perspective.”, “Journal of Enterprise Information Management”, 17(4), s.307.
 • Sucuoğlu, S.; (2008), "Elektronik Ticaretin KOBİ’lerde Kullanımı Aydın Merkez Örneği", Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı, Yükseklisans Tezi: Aydın.
 • Şahin, Ayşe ve Demir, Hulusi; (2005), “Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Pazarlama Sorunları ve E-Ticaretten Beklentileri”, “Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi”, Cilt:20, Sayı:1, ss-1-13.
 • Şimşek, S.; (2012), "Türkiye’de Elektronik Ticaret ve E-Ticaretin KOBİ'ler Üzerindeki Etkisi", İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans Programı, Yükseklisans Tezi: İstanbul.
 • Tamar, R.S.; (2013), "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde E-Ticaret, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Ankara İlinde Bir Uygulama", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Bilim Dalı, Yükseklisans Tezi: Ankara.
 • TÜSİAD;(2017),Dı̇jı̇talleşenDünyadaEkonomı̇nı̇nİtı̇cı̇ Gücü: E-Tı̇caret TÜSİAD yayınları Yıldırım, E.; (2011), "Türkiye’de Perakende Ticaret Yapan Firmalarda E-Ticaretin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma", Gazi Üniversitesi Bilişim Sistemleri, Yükseklisans Tezi: Ankara.
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: İkram DAŞTAN
Kurum: YALOVA ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Çağrı ŞİMŞEK

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { yalovasosbil372755, journal = {Yalova Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-1333}, eissn = {2146-1406}, address = {}, publisher = {Yalova Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {46 - 56}, doi = {10.17828/yalovasosbil.372755}, title = {KOBİ'lerin Elektronik Ticarete Geçişini Etkileyen Faktörler: Yalova İli Örneği}, key = {cite}, author = {DAŞTAN, İkram and ŞİMŞEK, Çağrı} }
APA DAŞTAN, İ , ŞİMŞEK, Ç . (2017). KOBİ'lerin Elektronik Ticarete Geçişini Etkileyen Faktörler: Yalova İli Örneği. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (15) , 46-56 . DOI: 10.17828/yalovasosbil.372755
MLA DAŞTAN, İ , ŞİMŞEK, Ç . "KOBİ'lerin Elektronik Ticarete Geçişini Etkileyen Faktörler: Yalova İli Örneği". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2017 ): 46-56 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yalovasosbil/issue/33590/372755>
Chicago DAŞTAN, İ , ŞİMŞEK, Ç . "KOBİ'lerin Elektronik Ticarete Geçişini Etkileyen Faktörler: Yalova İli Örneği". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2017 ): 46-56
RIS TY - JOUR T1 - KOBİ'lerin Elektronik Ticarete Geçişini Etkileyen Faktörler: Yalova İli Örneği AU - İkram DAŞTAN , Çağrı ŞİMŞEK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17828/yalovasosbil.372755 DO - 10.17828/yalovasosbil.372755 T2 - Yalova Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 46 EP - 56 VL - 7 IS - 15 SN - 2146-1333-2146-1406 M3 - doi: 10.17828/yalovasosbil.372755 UR - https://doi.org/10.17828/yalovasosbil.372755 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Yalova Sosyal Bilimler Dergisi KOBİ'lerin Elektronik Ticarete Geçişini Etkileyen Faktörler: Yalova İli Örneği %A İkram DAŞTAN , Çağrı ŞİMŞEK %T KOBİ'lerin Elektronik Ticarete Geçişini Etkileyen Faktörler: Yalova İli Örneği %D 2017 %J Yalova Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-1333-2146-1406 %V 7 %N 15 %R doi: 10.17828/yalovasosbil.372755 %U 10.17828/yalovasosbil.372755
ISNAD DAŞTAN, İkram , ŞİMŞEK, Çağrı . "KOBİ'lerin Elektronik Ticarete Geçişini Etkileyen Faktörler: Yalova İli Örneği". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 15 (Aralık 2017): 46-56 . https://doi.org/10.17828/yalovasosbil.372755
AMA DAŞTAN İ , ŞİMŞEK Ç . KOBİ'lerin Elektronik Ticarete Geçişini Etkileyen Faktörler: Yalova İli Örneği. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 7(15): 46-56.
Vancouver DAŞTAN İ , ŞİMŞEK Ç . KOBİ'lerin Elektronik Ticarete Geçişini Etkileyen Faktörler: Yalova İli Örneği. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 7(15): 56-46.