Yıl 2018, Cilt 8 , Sayı 16, Sayfalar 84 - 101 2018-04-22

Yerel Yönetimler Ve Sosyal Sorumluluk Güngören Belediyesi Kan Kardeşliği Kulübü (Kanka) Örneği

Kadir Zengin [1]


Sosyal sorumluluk, faaliyette bulundukları toplumun bir parçası olan kurumların etik değerlere uygun biçimde davranma yükümlülüğüdür. Yerel düzeyde hizmet üreten ve sunan belediyelerin topluma karşı yükümlülüklerinin büyük bir kısmı kurumsal anlamda sosyal sorumluluk kapsamındadır. Kan, kaynağı insan olan ve elde edilmesi için başka alternatifi olmayan bir tedavi vasıtasıdır. Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre, gelişmekte olan ülkelerde, güvenli kanın sağlanmasında en önemli problem, gönüllü kan bağışı yetersizliği sebebiyle güvenli olmayan ve en ucuz yöntemlerin tercih edilmesidir. Kan bağışı konusunda gelişmiş ülkeler ile kıyaslandığında Türkiye oldukça geri sıralarda yer almaktadır. Bu ülkelerde gönüllü kan bağışlarının nüfusa oranı %5’e ulaşabilirken Türkiye’de bu oran halen % 1.5-2 civarındadır. Acil kan ihtiyacını karşılamak amacıyla faaliyet gösteren Güngören Belediyesi Kan Kardeşliği Kulübü (KANKA), kana ihtiyacı olanlarla kan vermek isteyenleri buluşturan bir organizasyondur. Güngören Belediyesi Kan Kardeşliği Kulübü (KANKA); Türkiye’de acil kan ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak ve kan verme bilincinin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Yerel Yönetimler, Belediyeler, Güngören Belediyesi, Sosyal Sorumluluk, Kan Bağışı, Kan Kardeşliği Kulübü
 • Akdağ, Mustafa, (2007), “Halkla İlişkilerde Sosyal Sorumluluk,” s. 207–231, içinde “Tüm Yönleriyle Halkla İlişkiler ve Tanıtım” (Ed: M. Işık). Eğitim Kitabevi, Konya.
 • Akman, Elvettin, Akman Çiğdem (2012), “Yerel Yönetimlerde Sosyal Sorumluluk Anlayışı: Eleştirel Bir Değerlendirme,” içinde, “Farklı Bakış Açılarıyla Sosyal Sorumluluk” (ed. Kenan ÖREN, H. Bahadır ESER, Elvettin AKMAN), Pelikan Yayınevi, Ankara-2012.
 • Akman, Elvettin (2012), “Yerel Yönetimlerde Sosyal Sorumluluk Yönetimi: Çankaya Belediyesi Örneği,” Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya 2009.
 • Bartın il Sağlık Müdürlüğü (2016), “Bir Kişiden Alınan Kan, 3 Kişiye Umut Oluyor,” (http://www.bartin.ism.saglik.gov.tr/icerik/Kan.pdf Erişim 20. 02. 2016).
 • Bayrak, Sabahat (2001), “İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk,” Beta Yayıncılık, İstanbul-2001.
 • Beki, Abdülhakim (2009), “Türkiye'de Sosyal Belediyecilik Ümraniye Belediyesi Örneği,” Ümraniye Belediyesi Yayınları, İstanbul. Bostancı Daștan, Nihal , Daștan, Murat, Kıranșal, Nilüfer (2013), “Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Kan Bağışına Yönelik Enformasyon ve Tutumları,” Kafkas J Med Sci 2013; 3(1):27–32 (http://www.journalagent.com/kafkas/pdfs/KJMS_3_1_27_32.pdf Erişim 20. 02. 2016).
 • Görmez, Kemal,(2000) “Demokratikleşme Açısından Merkezi Yönetim - Yerel Yönetim İlişkileri”, G.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:2, Sayı:4 Bahar , s.81-88. http://www.iibfdergisi.gazi.edu.tr/index.php/iibfdergisi/article/viewFile/483/473 Erişim Tarihi 18. 01. 2018).
 • Gül, Mehmet “Yerel Yönetimlerde Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Seçmen Davranışlarına Etkileri: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Örneği” Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri, 2011.
 • Güllüpunar, Hasan (2010), “Halkla İlişkilerde Sosyal Sorumluluk İlkesi: Kamu Kuruluşları Yaklaşımı Bakımından Konya Büyükşehir Belediyesi Uygulama Örnekleri,” Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, Sayı 1 Ocak 2010, (http://dergipark.ulakbim.gov.tr/gumussosbil/article/viewFile/5000004259/5000004772).
 • http://www.gungoren.bel.tr
 • http://www.kankam.org.tr
 • https://www.kizilay.org.tr.
 • Işık, Metin, Erdem Ayhan (2007), “Meşruiyet, Demokrasi, Sosyal Sorumluluk ve Halkla İlişkiler,” s. 107-118. “Tüm Yönleriyle Halkla İlişkiler ve Tanıtım” içinde, (Ed: M. Işık). Eğitim Kitabevi, Konya.
 • İnaç, Hüsamettin, Ünal, Feyzullah (2015), “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Türkiye’de Belediyeler,” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2015): http://dergipark.gov.tr/dpusbe/issue/4759/65372 (Erişim Tarihi 18. 01. 2018). KANKA Tanıtım Broşürü.
 • Kaya, Ercan, Sezek, Doğan, Fatih Salih (2007), “Üniversite Öğrencilerinin Kan Bağışına Karşı Tutumları ve Kan Bağışında Alan Bilgilerinin Etkisinin İncelenmesi,” Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Journal of Arts and Sciences, Sayı: 7, Mayıs 2007, (http://jas.cankaya.edu.tr/gecmisYayinlar/yayinlar/jas7/09-ERCANKAYA.pdf Erişim 20. 02.2016).
 • Kesgin Bedrettin (2012), “Kentsel Yoksulluğa Yönelik Yerinden ve Yerel Müdahale: Sosyal Belediyecilik,” SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Ağustos 2012, Sayı:26, ss.169-180.
 • Kesgin, Bedrettin (2015), “Etkinlikle Demokratiklik Arasında Belediyeler,” International Journal of Economic and Administrative Studies, Year:7 Number 14, Winter 2015 ISSN 1307-9832, s. 157-175.
 • Kesgin, Bedrettin (2016a), “Sosyal Hizmetin Yerelleşmesi ve Sosyal Hizmette Yerel Yönetimlerin Artan Rolü,” MCBÜ Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:14, Sayı:4, Aralık 2016, s. 319-340.
 • Kesgin, Bedrettin (2016b), “Sosyal Belediyecilik Uygulamalarında Sivil Toplum Ortaklığı,” Strategic Public Management Journal (SPMJ), Issue No: 4, November 2016, ISSN 2149-9543, pp. 83-94.
 • Öner, Şerif (1997), “Türkiye’de Merkezi Yönetim ile Belediyeler Arasındaki İlişkilerin Yasal - Siyasal ve Ekonomik Analizi”, Türk İdare Dergisi, Yıl: 69, Sayı: 414, Mart, s.211-225.
 • Özbilen, Arif Barış (2012), “Kan Bağışı Sözleşmesinin Hukukî Niteliği,” “10. Yıl’a Armağan” İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:11 Sayı: 22 Güz 2012/2 s.337-364.
 • Özüpek, M. Nejat (2013), “Kurum İmajı ve Sosyal Sorumluluk,” Eğitim Yayınevi, 2. Baskı, Konya, Mart-2013.
 • Sarıca, Y. Pınar Soykut, Yüksel, Elçin (2012), “Yerel Yönetimlerde Sosyal Sorumluluk Projesi Uygulaması Olarak Sosyal Hayata Katılım: Engelsiz Yaşam,” Çalışma İlişkileri Dergisi, Ocak 2012, Cilt 3, Sayı 1.
 • Sandıkçı, Hayri (2014), “Kan Hayattır,” Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı,Cilt 2, Sayı 13 (2014).
 • Sezgin, Murat (2007), “Türkiye’deki Belediyelerde Halkla İlişkiler Faaliyetleri ve Bir Model Önerisi,” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı. Doktora Tezi, Konya-2007.
 • Tak, Bilçin (2009), “İşletmelerin Sosyal Mesuliyetleri ve Paydaş Grupları İle İlişkilerinin Yönetimi, Beta Yayınları 1.Baskı, İstanbul-2009.
 • TODAİE (1992), “Kamu Yönetimi Araştırması Yerel Yönetimler Araştırma Grubu Raporu,” Ankara, 1992. http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/bdcdfbeba965a75_ek.pdf Erişim Tarihi 18. 01. 2018).
 • Turgut, Nafiz (2010), “Yönetsel Süreçte Kurumsal Sosyal Sorumluluk,” Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara, 2010.
 • Uzun, Binnur (2010), “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Olarak “Gönül Köprüsü” Projesinin Değerlendirilmesi,” Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara-2010.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Kadir Zengin (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 22 Nisan 2018

Bibtex @araştırma makalesi { yalovasosbil440481, journal = {Yalova Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-1333}, eissn = {2146-1406}, address = {}, publisher = {Yalova Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {84 - 101}, doi = {}, title = {Yerel Yönetimler Ve Sosyal Sorumluluk Güngören Belediyesi Kan Kardeşliği Kulübü (Kanka) Örneği}, key = {cite}, author = {Zengin, Kadir} }
APA Zengin, K . (2018). Yerel Yönetimler Ve Sosyal Sorumluluk Güngören Belediyesi Kan Kardeşliği Kulübü (Kanka) Örneği. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (16) , 84-101 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yalovasosbil/issue/37841/440481
MLA Zengin, K . "Yerel Yönetimler Ve Sosyal Sorumluluk Güngören Belediyesi Kan Kardeşliği Kulübü (Kanka) Örneği". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2018 ): 84-101 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yalovasosbil/issue/37841/440481>
Chicago Zengin, K . "Yerel Yönetimler Ve Sosyal Sorumluluk Güngören Belediyesi Kan Kardeşliği Kulübü (Kanka) Örneği". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2018 ): 84-101
RIS TY - JOUR T1 - Yerel Yönetimler Ve Sosyal Sorumluluk Güngören Belediyesi Kan Kardeşliği Kulübü (Kanka) Örneği AU - Kadir Zengin Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Yalova Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 84 EP - 101 VL - 8 IS - 16 SN - 2146-1333-2146-1406 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yalova Sosyal Bilimler Dergisi Yerel Yönetimler Ve Sosyal Sorumluluk Güngören Belediyesi Kan Kardeşliği Kulübü (Kanka) Örneği %A Kadir Zengin %T Yerel Yönetimler Ve Sosyal Sorumluluk Güngören Belediyesi Kan Kardeşliği Kulübü (Kanka) Örneği %D 2018 %J Yalova Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-1333-2146-1406 %V 8 %N 16 %R %U
ISNAD Zengin, Kadir . "Yerel Yönetimler Ve Sosyal Sorumluluk Güngören Belediyesi Kan Kardeşliği Kulübü (Kanka) Örneği". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 8 / 16 (Nisan 2018): 84-101 .
AMA Zengin K . Yerel Yönetimler Ve Sosyal Sorumluluk Güngören Belediyesi Kan Kardeşliği Kulübü (Kanka) Örneği. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 8(16): 84-101.
Vancouver Zengin K . Yerel Yönetimler Ve Sosyal Sorumluluk Güngören Belediyesi Kan Kardeşliği Kulübü (Kanka) Örneği. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 8(16): 101-84.