PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

YILDIRIM BAYEZİD HAN’IN DEVLET YÖNETİMİNE IŞIK TUTAN İKİ OSMANLICA MAKALE VE TAHLİLLERİ

Yıl 2016, Sayı 1, 1 - 24, 19.02.2016

Öz

Bu çalışma ile Yıldırım Bayezid Han dönemi ile ilgili olarak Tanzimat döneminde yazılan iki Osmanlıca makale latinize edilmiş ve bu makalelerden yola çıkarak kuruluş dönemi Osmanlı Devlet teşkilatı hakkında bilgilere ulaşılmaya çalışılmıştır. İnceleme sonucunda varılan sonuçlar şu şekildedir. Osmanlı araştırmalarında kitabelere gerekli önem verilmelidir. Sikke basımı egemenliğin sembolü olduğu kadar, vergi toplamak, maaş ödemek için de gerekli bir uygulamadır. İncelenen sikkeler, Orta Çağ’ın son dönemlerindeki beyliklerde görülen sikkelerin karakteristik özelliklerini taşımaktadır. Yıldırım Bayezid Han döneminde basılmış olan 4 adet sikkenin üzerindeki tarihin 792 şeklinde sabit olması, bu tarihin cülûs tarihi olduğunu göstermektedir. Bu uygulamada Yıldırım Bayezid Han ile başlayan bir gelenek olmuştur. Tecdid-i sikke uygulaması Yıldırım Bayezid Han dönemi ile başlamaktadır. Sikkelerde yazının ve duanın tercih edilmesi, İslami ilkelere mümkün olduğunca uyulmak istenmesine dayanmaktadır. Cülus merasimi Bayezid Han döneminde dahi uygulanmaktadır. Reayanın şikâyetlerinin Padişaha ulaştığını o dönemde de görmek mümkündür. Kadıların o dönemde ekonomik sıkıntı içerisinde yer aldıkları görülmektedir. Padişah ilmiye sınıfındakileri dahi yargılayabilmiş ve cezalandırabilmiştir.

Kaynakça

 • Alper, Değer & Anbar, Adem (2010), ‘Osmanlı İmparatorluğu’nun İç Borçlanmada Kullandığı Yöntem ve Araçlar’, Maliye ve Finans Yazıları Dergisi, Sayı: 87, Sayfa Aralığı: 27-49.
 • Avcı, Mustafa (2015),Türk Hukuk Tarihi Dersleri, 4. Baskı, Konya, Mi- moza Yayınları.
 • Cin, Halil & Akyılmaz, Gül (2011), Türk Hukuk Tarihi, 4. Baskı, Konya, Sayram Yayınları.
 • Cin, Halil& Akgündüz, Ahmed (2011),Türk Hukuk Tarihi, İstanbul, OSAV Yayınları.
 • Demir, Abdullah(2010), Osmanlı Mahkemesi, İstanbul Yitik Hazine Yayınları.
 • Dursun, Necla (2012), ‘Konya Etnografya Müzesinde Bulunan Osmanlı Klasik Dönemi Sikkelerinden Örnekler’, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Der- gisi, Sayı: 22, Cilt: 5, Sayfa Aralığı: 391-403.
 • Devellioğlu Ferit (2007), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Anka- ra, Aydın Kitabevi Yayınları.
 • Erdem, Ekrem (2006), ‘Osmanlı Para Sistemi ve Tağşiş Politikası: Dö- nemsel Bir Analiz’, Bankacılar Dergisi, Sayı: 56, Sayfa Aralığı: 10-27.
 • İnalcık, Halil & Anhegger, R.(1956), Kanun-name-i Sulatni ber Meceb-i Örf-i Osmani, Ankara, TTK Yayınları.
 • İnalcık, Halil (1951), ‘Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluş ve İnkişafı Devrinde Türkiye’nin İktisadi Vaziyeti Üzerine Bir Tetkik Münasebetiyle’, Bel- leten, Sayı: 60, Cilt: XV, Sayfa Aralığı: 629-684.
 • Hammer, J. Von (2011), Osmanlı İmparatorluğu, I. Cilt, 5. Baskı, İstan- bul, İlgi Kültür Sanat Yayıncılık.
 • Keskioğlu, Osman (1961), ‘İslâmda Tasvîr ve Minyatürler’, Ankara Üni- versitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:1, Cilt: 9, Sayfa Aralığı: 11- 23.
 • Ortaylı, İlber (1976), ‘Osmanlı Kadı’sının Taşra Yönetimindeki Rolü Üzerine’, TODAİE Amme İdaresi Dergisi, Sayı: 9/1, Sayfa Aralığı: 95-107.
 • Özcan, Ruhi (2005), ‘Osmanlı Devleti’nde XVII. Yüzyılda Yapılan Sik- ke Tashihleri’, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı:17,Sayfa Aralığı: 237-266.
 • Özcan, Tahsin (2003), ‘Osmanlı Para Tarihi Üzerine Asırlık Çalışmalar’ Türkiye Araştırma Literatür Dergisi, Sayı: 1, Cilt: 1, Sayfa Aralığı: 443-448.
 • Pamuk, Şevket (2007), Osmanlı İmparatorluğu’nda Paranın Tarihi,4. Baskı, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Parlar, Gündegül (2012), ‘Orta Çağ’da Anadolu’da Hüküm Süren Bey- liklerin Sikkelerinin Karakteristik Özellikleri ‘ Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 38. ICANAS, Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Cilt: 5,Sayfa Aralığı: 2481-2490.
 • Sami Şemsettin (2006), Kâmûs-ı Türkî, İstanbul, Çağrı Yayınları.
 • Şakir, M. (1933), ‘Sinop Kitabelerinden Basılı Olmıyan Birkaç Metin’ Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi, Sayı:1, Sayfa Aralığı: 157-159. www.envanter.gov.tr/files/belge/TAD1_0012.pdf> s.e.t: 05.01.2016.
 • Tekin, Oğuz (2006), ‘Sikkeler, Devletler, Hükümdarlar: Eskiçağda Ana- dolu’da Paranın Siyasal, Kültürel ve Ekonomik Rolü’ Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, http://www.obarsiv.com/e_voyvoda_0607.html s.e.t.: 04.01.2016.
 • Tekin, Oğuz (2009), ‘Sikke’, TDVİA, Cilt: 37, Sayfa Aralığı:179-184.
 • Tuzkaya, Emir(2010), ‘Kırklareli Müzesi’ndeki Osmanlı Dönemi Sikke- leri’, (Yüksek Lisans Tezi), Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (1988), Osmanlı İlmiye Teşkilatı, 3. Baskı, Ankara, TTK Yayınları.
 • Üçok, Çoşkun & Mumcu, Ahmet & Bozkurt, Gülnihal (2015), Türk Hukuk Tarihi’, 17. Baskı, Ankara, Turhan Yayınevi.
 • Yılmaz, Fikret (1989), ‘1624 Sikke Tashihinin Amasya’daki Etki- leri’, Ege Üniversitesi Tarih İncelemeleri Dergisi, Cilt: IV, Sayfa Aralı- ğı:137-150.

Yıl 2016, Sayı 1, 1 - 24, 19.02.2016

Öz

Kaynakça

 • Alper, Değer & Anbar, Adem (2010), ‘Osmanlı İmparatorluğu’nun İç Borçlanmada Kullandığı Yöntem ve Araçlar’, Maliye ve Finans Yazıları Dergisi, Sayı: 87, Sayfa Aralığı: 27-49.
 • Avcı, Mustafa (2015),Türk Hukuk Tarihi Dersleri, 4. Baskı, Konya, Mi- moza Yayınları.
 • Cin, Halil & Akyılmaz, Gül (2011), Türk Hukuk Tarihi, 4. Baskı, Konya, Sayram Yayınları.
 • Cin, Halil& Akgündüz, Ahmed (2011),Türk Hukuk Tarihi, İstanbul, OSAV Yayınları.
 • Demir, Abdullah(2010), Osmanlı Mahkemesi, İstanbul Yitik Hazine Yayınları.
 • Dursun, Necla (2012), ‘Konya Etnografya Müzesinde Bulunan Osmanlı Klasik Dönemi Sikkelerinden Örnekler’, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Der- gisi, Sayı: 22, Cilt: 5, Sayfa Aralığı: 391-403.
 • Devellioğlu Ferit (2007), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Anka- ra, Aydın Kitabevi Yayınları.
 • Erdem, Ekrem (2006), ‘Osmanlı Para Sistemi ve Tağşiş Politikası: Dö- nemsel Bir Analiz’, Bankacılar Dergisi, Sayı: 56, Sayfa Aralığı: 10-27.
 • İnalcık, Halil & Anhegger, R.(1956), Kanun-name-i Sulatni ber Meceb-i Örf-i Osmani, Ankara, TTK Yayınları.
 • İnalcık, Halil (1951), ‘Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluş ve İnkişafı Devrinde Türkiye’nin İktisadi Vaziyeti Üzerine Bir Tetkik Münasebetiyle’, Bel- leten, Sayı: 60, Cilt: XV, Sayfa Aralığı: 629-684.
 • Hammer, J. Von (2011), Osmanlı İmparatorluğu, I. Cilt, 5. Baskı, İstan- bul, İlgi Kültür Sanat Yayıncılık.
 • Keskioğlu, Osman (1961), ‘İslâmda Tasvîr ve Minyatürler’, Ankara Üni- versitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:1, Cilt: 9, Sayfa Aralığı: 11- 23.
 • Ortaylı, İlber (1976), ‘Osmanlı Kadı’sının Taşra Yönetimindeki Rolü Üzerine’, TODAİE Amme İdaresi Dergisi, Sayı: 9/1, Sayfa Aralığı: 95-107.
 • Özcan, Ruhi (2005), ‘Osmanlı Devleti’nde XVII. Yüzyılda Yapılan Sik- ke Tashihleri’, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı:17,Sayfa Aralığı: 237-266.
 • Özcan, Tahsin (2003), ‘Osmanlı Para Tarihi Üzerine Asırlık Çalışmalar’ Türkiye Araştırma Literatür Dergisi, Sayı: 1, Cilt: 1, Sayfa Aralığı: 443-448.
 • Pamuk, Şevket (2007), Osmanlı İmparatorluğu’nda Paranın Tarihi,4. Baskı, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Parlar, Gündegül (2012), ‘Orta Çağ’da Anadolu’da Hüküm Süren Bey- liklerin Sikkelerinin Karakteristik Özellikleri ‘ Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 38. ICANAS, Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Cilt: 5,Sayfa Aralığı: 2481-2490.
 • Sami Şemsettin (2006), Kâmûs-ı Türkî, İstanbul, Çağrı Yayınları.
 • Şakir, M. (1933), ‘Sinop Kitabelerinden Basılı Olmıyan Birkaç Metin’ Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi, Sayı:1, Sayfa Aralığı: 157-159. www.envanter.gov.tr/files/belge/TAD1_0012.pdf> s.e.t: 05.01.2016.
 • Tekin, Oğuz (2006), ‘Sikkeler, Devletler, Hükümdarlar: Eskiçağda Ana- dolu’da Paranın Siyasal, Kültürel ve Ekonomik Rolü’ Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, http://www.obarsiv.com/e_voyvoda_0607.html s.e.t.: 04.01.2016.
 • Tekin, Oğuz (2009), ‘Sikke’, TDVİA, Cilt: 37, Sayfa Aralığı:179-184.
 • Tuzkaya, Emir(2010), ‘Kırklareli Müzesi’ndeki Osmanlı Dönemi Sikke- leri’, (Yüksek Lisans Tezi), Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (1988), Osmanlı İlmiye Teşkilatı, 3. Baskı, Ankara, TTK Yayınları.
 • Üçok, Çoşkun & Mumcu, Ahmet & Bozkurt, Gülnihal (2015), Türk Hukuk Tarihi’, 17. Baskı, Ankara, Turhan Yayınevi.
 • Yılmaz, Fikret (1989), ‘1624 Sikke Tashihinin Amasya’daki Etki- leri’, Ege Üniversitesi Tarih İncelemeleri Dergisi, Cilt: IV, Sayfa Aralı- ğı:137-150.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm KAMU HUKUKU MAKALELERİ
Yazarlar

Ahmet KILINÇ>

Yayımlanma Tarihi 19 Şubat 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { ybuhukuk164189, journal = {Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi}, issn = {2149-5831}, eissn = {2791-8971}, address = {}, publisher = {Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi}, year = {2016}, number = {1}, pages = {1 - 24}, title = {YILDIRIM BAYEZİD HAN’IN DEVLET YÖNETİMİNE IŞIK TUTAN İKİ OSMANLICA MAKALE VE TAHLİLLERİ}, key = {cite}, author = {Kılınç, Ahmet} }
APA Kılınç, A. (2016). YILDIRIM BAYEZİD HAN’IN DEVLET YÖNETİMİNE IŞIK TUTAN İKİ OSMANLICA MAKALE VE TAHLİLLERİ . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi , (1) , 1-24 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ybuhukuk/issue/13559/164189
MLA Kılınç, A. "YILDIRIM BAYEZİD HAN’IN DEVLET YÖNETİMİNE IŞIK TUTAN İKİ OSMANLICA MAKALE VE TAHLİLLERİ" . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2016 ): 1-24 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ybuhukuk/issue/13559/164189>
Chicago Kılınç, A. "YILDIRIM BAYEZİD HAN’IN DEVLET YÖNETİMİNE IŞIK TUTAN İKİ OSMANLICA MAKALE VE TAHLİLLERİ". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2016 ): 1-24
RIS TY - JOUR T1 - YILDIRIM BAYEZİD HAN’IN DEVLET YÖNETİMİNE IŞIK TUTAN İKİ OSMANLICA MAKALE VE TAHLİLLERİ AU - AhmetKılınç Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 24 VL - IS - 1 SN - 2149-5831-2791-8971 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi YILDIRIM BAYEZİD HAN’IN DEVLET YÖNETİMİNE IŞIK TUTAN İKİ OSMANLICA MAKALE VE TAHLİLLERİ %A Ahmet Kılınç %T YILDIRIM BAYEZİD HAN’IN DEVLET YÖNETİMİNE IŞIK TUTAN İKİ OSMANLICA MAKALE VE TAHLİLLERİ %D 2016 %J Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi %P 2149-5831-2791-8971 %V %N 1 %R %U
ISNAD Kılınç, Ahmet . "YILDIRIM BAYEZİD HAN’IN DEVLET YÖNETİMİNE IŞIK TUTAN İKİ OSMANLICA MAKALE VE TAHLİLLERİ". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi / 1 (Şubat 2016): 1-24 .
AMA Kılınç A. YILDIRIM BAYEZİD HAN’IN DEVLET YÖNETİMİNE IŞIK TUTAN İKİ OSMANLICA MAKALE VE TAHLİLLERİ. YBHD. 2016; (1): 1-24.
Vancouver Kılınç A. YILDIRIM BAYEZİD HAN’IN DEVLET YÖNETİMİNE IŞIK TUTAN İKİ OSMANLICA MAKALE VE TAHLİLLERİ. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2016; (1): 1-24.
IEEE A. Kılınç , "YILDIRIM BAYEZİD HAN’IN DEVLET YÖNETİMİNE IŞIK TUTAN İKİ OSMANLICA MAKALE VE TAHLİLLERİ", Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, sayı. 1, ss. 1-24, Şub. 2016

VDOGPq.jpg