Yıl 2016, Cilt 8 , Sayı 17, Sayfalar 22 - 41 2016-12-01

The Anger Phenomenon and Anger Management in Organizations
Örgütlerde Öfke Olgusu ve Öfke Yönetimi

Feyzullah EROĞLU [1] , Şeyda İRDEM [2]


Anger is a healthy emotion like other emotions that people who have the feeling them from human birth. To the extent that can be control these feeling, it gives individuals the ability to have the required attitude and behavior to overcome the obstacles encountered and get rid of unpleasant situations. But, levels and expression forms of this feeling that exists in every individual vary from person to person. This feeling reach a level of emotion that can not be controlled with the impact of the factors that triggered the anger, it gives rise to very serious emerging violence and death in individuals. In this case, it gives rise to the need that can be manage the anger as individual- organizational- social and increases the importance of anger management. In this study, anger levels in the organizations, expression styles of anger and the levels of anger control are investigated by utilizing a questionnaire respondents that consisting from administrative and academic staff and students in the Pamukkale University Bekilli Vocational High School. The main research limitations of this survey are the issue is important sensitively and the issue of subjective perception. After research, it has been found although individuals in the organization have a trait anger level, they can keep their anger under control and are provided that the overall success in anger management in organizations
Öfke, insanın sahip olduğu diğer duygular gibi doğuştan itibaren insanda var olan sağlıklı bir duygudur. Bu duygu kontrol edilebildiği ölçüde, karşılaşılan engeli aşmak ve hoş olmayan durumdan kurtulmak için bireye gerekli tutum ve davranışta bulunma olanağı verir. Fakat her bireyde var olan bu duygunun düzeyleri ve ifade biçimleri kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Öfke duygusunu tetikleyen faktörlerin de etkisiyle bu duygunun kontrol altına alınamayacak düzeye ulaşması bireylerde çok ciddi boyutlarda ortaya çıkan şiddet ve ölüm olaylarına sebebiyet vermektedir. Bu durum bireysel, örgütsel ve toplumsal anlamda öfkenin yönetilebilmesi ihtiyacını doğurmakta ve gün geçtikçe öfke yönetiminin önemini arttırmaktadır. Bu çalışmada, örgütlerdeki öfke düzeyleri, öfke ifade biçimleri ve öfke kontrol düzeyleri, Pamukkale Üniversitesi Bekilli Meslek Yüksekokulu’ ndaki idari ve akademik personeller ile öğrencilerden oluşan örneklem üzerinden yapılan anketlerle araştırılmaktadır. Çalışma konusunun önemli ölçüde hassasiyetlik taşıması ve subjektif algılamalara açık olması en büyük kısıtlardır. Yapılan araştırma neticesinde, örgütlerde bireylerin sürekli öfke düzeyine sahip olmakla birlikte öfkelerini kontrol altında tutabildikleri ve genel olarak örgütlerde öfke yönetimi konusunda başarı sağlandığı sonucuna ulaşılmıştır
 • ADANA, F. & ARSLANTAŞ, H. (2011). Ergenlikte Öfke ve Öfkenin Yönetiminde Okul Hemşiresinin Rolü. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 12 (1), 57- 62. İndirilme Tarihi: 18/03/2015, http://adudspace.adu.edu.tr:8080/jspui /bitstream/11607/2046/1/57-62.pdf
 • ALLCORN, S. (1994). Anger İn The Workplace: Understanding The Causes Of Aggression And Violence. GreenwoodPres, USA.
 • American Psychological Association. İndirilme Tarihi: 18/03/2015, http://www.apa.org/topics/anger/
 • BOOTH, J. & MANN, S. (2004). The Experience Of Workplace Anger. Leadership & Organization Development Journal, Vol. 26 No. 4, 2005 pp. 250-262 q, Emerald Group Publishing Limited 0143-7739 DOI 10.1108/01437730510600634.
 • CANBULDU, S. (2006). Çok Boyutlu Öfke Envanteri’nin Uyarlama Çalışması. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Doktora Tezi.
 • Davranış Bilimleri Enstitüsü. Öfke ve Baş Etme Yolları. İndirilme Tarihi: 22/05/2015, http://www.dbe.com.tr/Yetiskinveaile/ tr/psikoloji-konulari/ofke-ve-bas-etmeyollari/
 • EROĞLU, F. (2007). Davranış Bilimleri. İstanbul: Beta Yayın.
 • EROĞLU, F. (2015). Davranış Bilimleri. İstanbul: Beta Yayın.
 • FELDMAN, R. S. (1996). Understanding Psychology. McGraw Hill Publ.
 • GEDDES, D. & CALLISTER, R. R. (2007). Crossing The Line(S): A Dual Threshold Model Of Anger In Organizations. Academy of Management Review, Vol. 32, No. 3, 721-746.
 • GENÇ, H. (2007). Grupla Öfke Denetimi Eğitiminin Lise 9. Sınıf Öğrencilerinin Sürekli Öfke Düzeylerine Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Yüksek Lisans Tezi.
 • KARADAL, F. (2009). Öfke Yönetimi ve Niğde Üniversitesi’nde Bir Araştırma, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • KÖKDEMİR, H. (2004). Öfke ve Öfke Kontrolü. Pivolka, 3(12), 7-10.
 • MARX, M. H. (1976). Introduction to Psycology, Problems, Procedures And Principles. New York: Macmillan Publishing Co.
 • Milliyet Gazetesi (2015). ‚Denizli’ de Tehlikeli Gerginlik‛, İndirilme Tarihi: 15/05/2015, http://www.milliyet.com.tr/denizli-detehlikeli-gerginlik-gundem-2059362/
 • MORGAN, C. T. (1989). Psikolojiye Giriş. (Çev. S. Kararkaş). Ankara: Meteksan Ltd. Şti.
 • ÖNER, N. (1994). Türkiye’de Kullanılan Psikolojik Testler: Bir Başvuru Kaynağı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Matbaası.
 • ÖZ, F. S. (2008). Öfke Yönetimi Eğitiminin Ergenlerde Öfke ile Başa Çıkma ve İletişim Becerilerine Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Doktora Tezi.
 • ÖZER, A. (1990). Duygusal Gerilimle Başedebilme. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • ÖZER, A. K. (1994). Öfke, Kaygı, Depresyon Eğilimlerinin Bilişsel Alt Yapısı ile İlgili Bir Çalışma. Türk Psikoloji Dergisi, Cilt 9, No.31, 12-25.
 • ÖZMEN, A. (2004). Seçim Kuramına ve Gerçeklik Terapisine Dayalı Öfkeyle Başa Çıkma Eğitim Programının ve Etkileşim Grubu Uygulamasının Üniversite Öğrencilerinin Öfkeyle Başa Çıkma Becerileri Üzerindeki Etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitimde Psikolojik Hizmetler / Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı, Doktora Tezi.
 • ÖZMEN, S. K. (2004). Aile İçinde Öfke ve Saldırganlığın Yansımaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 27-39. İndirilme Tarihi: 20/04/2015,http://www.manevisosyalhi zmet.com/wpcontent/uploads/2010/05/ aile_ofke_saldirganlik.pdf
 • RAMSEY, R. D. (2004). Managing Workplace Anger: Your Employes’, Your Customers’ and Your Own. İndirilme Tarihi: 18/03/2015, www.allbusiness.com/humanresources/.../746486-1.html
 • REITZINGER, S. M.(1991). Violent Emotions: Shame and Rage. Marital Qurrels Sage Publications.
 • ROBINS, S. & NOVACO, R. W. (1999). System Conseptualization and Treatment of Anger. Journal of Clinical Psychology, 55(3). 325-337.
 • SELYE, H. (1978). The Stress of Life. New York: McGraw- Hill Book Co.
 • SOLMS, M. & TURNBULL, O. (2015). Beyin ve İç Dünya, Öznel Deneyimin Sinirbilimine Giriş. (Çev. H. Atalay). İstanbul: Metis Yay.
 • SOYKAN, Ç. (2003). Öfke ve Öfke Yönetimi. Kriz Dergisi, 11(2), 19-27. İndirilme Tarihi: 18/03/2015,http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/21/114/8 00.pdf
 • STEARNS, F. R. (1972). Anger : Psychology, Pathology. Charles Thomas Publ.
 • TAVRIS, C. (1982). Anger The Misunderstood Emotion. New York: Simon and Schuster Publ.
 • Türk Dil Kurumu. İndirilme Tarihi: 18/03/2015, http://www.tdk.gov.tr/index.php?opti on=com_gts&arama=gts&guid=TDK.G TS.555ef4dd67b163.47061280
 • WOLSKİ, http://EzineArticles.com/?expert=A._W olski
 • YAVUZ, K. (2004). Duygusal Zeka Gelişimi. Ankara: Özel Ceceli Okulları Yayınları Eğitim Dizisi 4.
 • YILMAZ, A. (2007. Kurumlarda Öfke İfade Biçiminin Örgütsel İletişim Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi ve Eskişehir Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde Bir Uygulama Örneği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • ZÜLAL, A. (2001). Şiddet çağımıza özgü bir sorun mu? Tubitak Bilim ve Teknik Dergisi, 399: 34-9.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Feyzullah EROĞLU
Kurum: Pamukkale Üniversitesi, İİBF, İşletme Ana Bilim Dalı

Yazar: Şeyda İRDEM
Kurum: Pamukkale Üniversitesi, Bekilli Meslek Yüksek Okulu, Denizli

Tarihler

Başvuru Tarihi : 17 Haziran 2021
Kabul Tarihi : 17 Haziran 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2016

Bibtex @ { yenifikirjournal923151, journal = {Yeni Fikir Dergisi}, issn = {1308-9412}, eissn = {2757-7120}, address = {Hasanefendi- Ramazanpaşa Mahallesi 23 Sokak No 12 Kat 2 Efeler}, publisher = {Yeni Fikir Stratejik Araştırmalar Derneği}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {22 - 41}, doi = {}, title = {Örgütlerde Öfke Olgusu ve Öfke Yönetimi}, key = {cite}, author = {Eroğlu, Feyzullah and İrdem, Şeyda} }
APA Eroğlu, F , İrdem, Ş . (2016). Örgütlerde Öfke Olgusu ve Öfke Yönetimi . Yeni Fikir Dergisi , 8 (17) , 22-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yenifikirjournal/issue/61750/923151
MLA Eroğlu, F , İrdem, Ş . "Örgütlerde Öfke Olgusu ve Öfke Yönetimi" . Yeni Fikir Dergisi 8 (2016 ): 22-41 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yenifikirjournal/issue/61750/923151>
Chicago Eroğlu, F , İrdem, Ş . "Örgütlerde Öfke Olgusu ve Öfke Yönetimi". Yeni Fikir Dergisi 8 (2016 ): 22-41
RIS TY - JOUR T1 - Örgütlerde Öfke Olgusu ve Öfke Yönetimi AU - Feyzullah Eroğlu , Şeyda İrdem Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Yeni Fikir Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 22 EP - 41 VL - 8 IS - 17 SN - 1308-9412-2757-7120 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yeni Fikir Dergisi Örgütlerde Öfke Olgusu ve Öfke Yönetimi %A Feyzullah Eroğlu , Şeyda İrdem %T Örgütlerde Öfke Olgusu ve Öfke Yönetimi %D 2016 %J Yeni Fikir Dergisi %P 1308-9412-2757-7120 %V 8 %N 17 %R %U
ISNAD Eroğlu, Feyzullah , İrdem, Şeyda . "Örgütlerde Öfke Olgusu ve Öfke Yönetimi". Yeni Fikir Dergisi 8 / 17 (Aralık 2016): 22-41 .
AMA Eroğlu F , İrdem Ş . Örgütlerde Öfke Olgusu ve Öfke Yönetimi. Yeni Fikir Dergisi (YFD). 2016; 8(17): 22-41.
Vancouver Eroğlu F , İrdem Ş . Örgütlerde Öfke Olgusu ve Öfke Yönetimi. Yeni Fikir Dergisi. 2016; 8(17): 22-41.
IEEE F. Eroğlu ve Ş. İrdem , "Örgütlerde Öfke Olgusu ve Öfke Yönetimi", Yeni Fikir Dergisi, c. 8, sayı. 17, ss. 22-41, Ara. 2016