Yıl 2019, Cilt 26 , Sayı 2, Sayfalar 557 - 574 2019-08-28

Dijital Ekonominin Katma Değer Vergisi Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of Value Added Tax İn Terms Of Digital Economy

Onur EROĞLU [1] , Hüseyin AKSU [2]


İnternet üzerinden kazanç elde etme yolları yıllar içinde çeşitlenmiş, bununla beraber klasik anlamda bilinen bir kısım kazanç elde etme yöntemleri dijital ortama taşınmıştır. Hatta internet ortamının sunduğu geniş imkânlar yeni kazanç yöntemlerini ortaya çıkarmıştır. Dijital ortamda ortaya çıkan yeni kazanç yolları ise daha çok “hizmet ifası” olarak kendini göstermektedir. Çünkü internet sunduğu çok düşük sabit maliyet avantajı ile hizmet bazlı pek çok girişimin hayata geçmesini sağlamıştır.

Elektronik ortamda vücut bulan söz konusu kazanç yöntemleri bir bütün halinde dijital ekonomi kavramını ortaya çıkarmıştır. Ancak giderek devleşen dijital ekonomi, klasik anlamdaki ekonomik işlemler için hazırlanmış mali mevzuatta tam olarak karşılık bulamamıştır. Verginin tarh ve beyan edilmesi gereken yer, mükellefiyet, vergi sorumlusu gibi başlıca hususları ile Katma Değer Vergisi Kanunu, dijital ekonomide sorunlar yaşanan alanlardan biri olarak karşımıza çıkmıştır.

Bu çalışmada, ilk olarak dijital ekonomi kavramına değinildikten sonra ikinci bölümde dijital mal ve hizmetlerin vergisel yönüne yer verilmiştir. Son bölümde ise Katma Değer Vergisi açısından dijital ekonomi ele alınarak, vergi mevzuatında gerçekleştirilen değişiklikler değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dijital Ekonomi, Vergilendirme, Katma Değer Vergisi

            JEL Sınıflandırması: K34, H25, H26 

The ways of earning on the internet have diversified over the years, and some methods of earning profits known in the classical sense have been carried out in digital environment. In fact, the wide range of possibilities offered by the internet environment reveals new ways of earning. New ways of generating income in the digital environment are more like "service performance". Because of the very low fixed cost advantage offered by the internet, many service-based entrepreneurs have made it happen.

The methods of profit taking in electronic environment reveal the concept of digital economy as a whole. However, the digital economy, which has become increasingly mature, has not found a full response to the fiscal legislation prepared for economic transactions in the classical sense. The main points such as the place where the tax is to be declared and declared, liability, tax accountability and the Value Added Tax Law are confronted as one of the areas experiencing problems in the digital economy.

In this study, firstly the concept of digital economy is mentioned, and in the second part, the tax aspects of digital goods and services are given. In the last section, the digital economy is evaluated in terms of Value Added Tax and the changes made in tax legislation are evaluated.

Keywords: Digital Economy, Taxation, Value Added Tax

JEL Classification: K34, H25, H26

Dijital Ekonomi, Vergilendirme
 • Aktaş, H. (2010). İnternet Reklam Türlerinde Uygulayıcılardan Kaynaklanan Sorunlar ve Bir Sınıflandırma Önerisi. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi 6(3), 147-166.
 • Alptürk, E. (2005). Elektronik Ticaretin Hukuku Ve Vergilendirilmesi. İstanbul: Gelirler Kontrolörleri Derneği.
 • Alptürk, E. (2009). Elektronik Ticarette KDV Sorunları. https://www.xing.com/communities/posts/elektronik-ticarette-kdv-sorunlari-1005029461, (Erişim Tarihi: 07.05.2018).
 • Baltaş, R. (2018, Mayıs 6). Amazon Alışverişlerine %18 KDV Geliyor. https://www.technopat.net/2018/05/06/amazon-alisverislerine-kdv-geliyor/, (Erişim Tarihi: 07.05.2018).
 • Bayraç, H. N. (2003). Yeni Ekonomi’nin Toplumsal, Ekonomik Ve Teknolojik Boyutları. Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 22.
 • Belleflamme, P., Toulemonde, E. (2016). Tax Incidence on Competing Two-Sided Platforms: Lucky Break or Double Jeopardy. SSRN Scholarly Paper No. ID 2777364, Social Science Research, Rochester NY, https://papers.ssrn.com/abstract=2777364.
 • Budak, T. (2018). Dijital Ekonominin Vergilendirilmesi, İstanbul: On İki Levha.
 • Charrié, J., Janin, L. (2015) Taxation of the digital economy. La Note D’analyse, (26), 8.
 • Coşkun, N. (2005). Elektronik Ticarette Vergilendirme Sorunları ve Uluslar Arası Düzeyde Çözüm Arayışlarının Türkiye Açısından Değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 153–170.
 • Gerger, G. Ç., Gerçek, A. (2016). Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi Açısından Katma Değer Vergisinin Uygulama Sorunlarının Değerlendirilmesi. International Journal of Public Finance, 1(1), 61-74.
 • Elele, O. (2016). 3D Yazıcılar ile Üretimin İçerdiği Vergi Riskleri. http://www.onurelele.net/?p=404, (Erişim Tarihi: 08.04.2018).
 • Elele, O. (2018). İnternette Freelance Çalışanlar ve Çalıştıranların Vergilemesi. https://www.ey.com/tr/tr/services/tax/dijital-vergi-freelance-calisanlarin-vergilemesi, (Erişim Tarihi: 03.06.2018).
 • Eralp, Ö. E. (2018, Şubat 8). Freelance Çalışanların Vergilendirmesi Ile İlgili Merak Edilenler. http://www.bookmark.com.tr/freelance-calisanlarin-vergilendirmesi-ile-ilgili-merak-edilenler/, (Erişim Tarihi: 03.06.2018).
 • Ertaş, B. L. (2017a). Dijital Ekonomide Yurt Dışından Alınan Hizmetler Bakımından Kdv Mevzuatındaki Sorunlar. Vergi Raporu Mevzuat Dergisi, (219), 10.
 • Ertaş, B. L. (2017b, Aralık 6). Yurtdışından Alınan Elektronik Hizmetler İçin Yeni KDV Uygulaması. http://bilallevent.com/yurtdisindan-alinan-elektronik-hizmetler-icin-yeni-kdv-uygulamasi.html, (Erişim Tarihi: 07.05.2018).
 • Ertaş, B. L. (2017c, Aralık 27). Yabancı Elektronik Hizmetlerde KDV Beyan ve Ödeme Tebliğ Taslağı. http://bilallevent.com/yabanci-elektronik-hizmetlerde-kdv-beyan-ve-odeme-teblig-taslagi.html, (Erişim Tarihi: 07.05.2018).
 • France Stratégie (2015). Taxation and the Digital Economy: A Survey of Theoretical Models. Toulouse School of Economics, 57.
 • Kızıl, C. (2016). Web Sitesi Ve İnternet Maliyetlerinin Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Muhasebeleştirilmesi. Kesit Akademi Dergisi, Baskı Yılı:2(6), 106-121.
 • Kurt, A., Ubay, B. (2014, Mayıs). .Vergilendirme Bülteni. Gelir İdaresi Başkanlığı Vergilendirme, (Özel Sayı), 34.
 • Li, J. (2014). Protecting the Tax Base in the Digital Economy. United Nations Paper, (9), 49.
 • Nazali, E. (2018, Nisan 17). Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetlerde Yeni KDV Rejimi. http://www.mondaq.com/turkey/x/692556/sales+taxes+VAT+GST/Elektronik+Ortamda+Sunulan+Hizmetlerde+Yeni+KDV+Rejimi, (Erişim Tarihi: 10.05.2018).
 • OECD (2015). Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final Report. Paris: OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264241046-en, (Erişim Tarihi: 09.04.2018).
 • OECD (2017). International VAT/GST guidelines. Paris: OECD Publishing. https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/international-vat-gst-guidelines_9789264271401-en#page1, (Erişim Tarihi: 07.05.2018).
 • Olbert, M., Spengel, C. (2017). International Taxation in the Digital Economy: Challenge Accepted?. http://www.austaxpolicy.com/international-taxation-digital-economy-challenge-accepted/ (Erişim Tarihi: 06.04.2018).
 • Organ, İ., Çavdar, F. (2012). Problems in the international field of taxation of electronic commerce. Journal of Internet Applications and Management, 3(1), 63–84.
 • Özcan, P. M. (Ekim 2016). Dijital Ekonominin Vergilendirilmesinde Karşılaşılan Sorunlar: Beps 1 No’lu Eylem Planı Kapsamında Bir Değerlendirme. Electronic Journal of Vocational Colleges. http://www.ejovoc.org/makaleler/october_2016/pdf/07.pdf, (Erişim Tarihi: 13.03.2018).
 • Özen, Ü., Sarı, A. (2008). İnternet Reklamcılığı: İnternet Kullanıcılarının İnternet Reklamcılığı Konusundaki Tutum ve Davranışları. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 1(3), 12.
 • Topuz, G. (2017, Haziran 19). Dijital Ekonomide Vergileme Tercihleri ve Türkiye: Ne Tür Bir “İnternet Vergilemesi”?. http://gorkemtopuz.com/dijital-ekonomide-vergileme-tercihleri-ve-turkiye-ne-tur-bir-internet-vergilemesi/, (Erişim Tarihi: 07.05.2018).
 • World Bank (2016). World Development Report 2016: Digital Dividends. http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016, (Erişim Tarihi: 14.04.2018).
 • Yılmaz, G. H. (2018). Dijital İktisadi Faaliyetlerde İşyeri Paradoksu ve Vergisel Boyutu. http://www.verginet.net/dtt/18/DijitalIktisadiFaaliyetlerdeIsyeriParadoksuveVergiselBoyutu.aspx, (Erişim Tarihi: 11.04.2018).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0387-9431
Yazar: Onur EROĞLU
Kurum: ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1063-925X
Yazar: Hüseyin AKSU
Kurum: ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Ağustos 2019

APA Eroğlu, O , Aksu, H . (2019). Dijital Ekonominin Katma Değer Vergisi Açısından Değerlendirilmesi . Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 26 (2) , 557-574 . DOI: 10.18657/yonveek.452301