Yıl 2019, Cilt 26 , Sayı 3, Sayfalar 903 - 917 2019-12-25

Çalışma Yaşamı Kalitesi Ölçeği Geçerlilik Güvenirlik Çalışması: Sağlık Çalışanlarında Bir Uygulama
Validation and Reliability of Working Life Quality Questionnaire: An Applicatıon on Health Employees

Mustafa MACİT [1] , Arif Selim EREN [2] , Mesut KARAMAN [3] , İbrahim Enes DEMİR [4]


Bu araştırma çalışma yaşam kalitesi ölçeğinin geçerlilik ve güvenirliğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma Gaziantep ilinde bir kamu hastanesinde çalışmakta olan 209 sağlık personeli dâhilinde yürütülmüştür. Katılımcıların %58’i kadın % 42’si erkektir. Medeni durumlarında %47’si bekâr %42’si evlidir. Sağlık çalışanlarının %37’si 21-30 yaş aralığında iken, %45’i lisans mezunudur. Statü olarak %46’sı hemşiredir. Verilerin analizinde SPSS 21 paket programı ve AMOS programlarından yararlanılmıştır. Geçerlik, güvenirlik çalışması yapılan ölçek Cacioppe (1980, 1984) tarafından çalışma yaşam kalitesini ölçmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu çalışmada ölçeğin Cronbach Alpha değerinin 0,92 olduğu saptanmıştır. Ölçek maddeleri doğrulayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur.  Yapılan analizler soncunda; gelişim boyutu ile ilgili güvenirlik değerinin 0,70’in ve açıklanan ortalama varyans değerinin de 0,50’nin altında olduğu ve bu boyut ile ilgili ayrışım ve benzeşim geçerliğinin olmadığı görülmektedir. Diğer boyutlarla ilgili elde edilen veriler dikkate alındığında ölçeğin ayrışım ve benzeşim geçerliği olduğu görülmektedir. Sonuç olarak gelişim boyutu ile ilgili önermelerin gözden geçirilmesi gerektiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Çalışanları, Çalışma Yaşam Kalitesi, Geçerlilik ve Güvenirlik

            JEL Sınıflandırması: M12, M19, M54

This study was conducted to determine the validity and reliability of the study quality of life scale. The research data was obtained from 209 health personnel working in a public hospital in the province of Gaziantep. 58% of the participants were female and 42% were male. 47% of participants is single and 42% of them are married. 37% of health care workers are between 21-30 years of age and 45% of them have an ungraduate degree. As of working status, 46% are nurses. SPSS 21 package program and AMOS programs were used to analyze the data. The validity and reliability scale was designed by Cacioppe (1980, 1984) to measure the quality of life. In this study, the cronbach alpha of the scale was found to be 0.92. Scale items were subjected to confirmatory factor analysis. As a result of the analysis; It is seen that the reliability value related to the development dimension is 0.70 and the mean variance value is below 0.50 and there is no discrimination and convergent validity about this dimension. It is seen that the data obtained related to other dimensions have discriminant and convergent validity of the scale.As a result, it is seen that the propositions about development dimension should be reviewed.

Key Words: Health Workers, Work Quality of Life, Validity and Reliability

            JEL Classification: M12, M19, M54

Sağlık Çalışanları, Çalışma Yaşam Kalitesi, Geçerlilik ve Güvenirlik
 • Bragard, I., Dupuis, G., Razavi, D., Reynaert, C., & Etienne, A.M. (2012). Quality of work life in doctors working with cancer patients. Occupational Medicine, 62(1), 34-40.
 • Brooks, B.A., & Anderson, M.A. (2005). Defining quality of nursing work life. Nursing Economics, 23(6), 319-326.
 • Cacioppe, R., & Mock, P. (1984). A comparison of the quality of work experience in government and private organizations. Human Relations, 37(11), 923-940.
 • Çatak, T., ve Bahçecik, N. (2015). Hemşirelerin iş yaşamı kalitesi ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2), 85-95.
 • Cole, D.C., Robson, L. S.,Lemieux-Charles, L., McGuire, W, Sicotte, C., & Champagne, F. (2005). Quality of working life indicators in canadian health care organizations: A tool for healthy, health care Workplaces? Occupational Medicine, 55, 54–59.
 • Colichi, R., Bocchi, S.M., Lima, S.A.M., & Popim, R.C. (2016). Interactions between quality of life at work and family: Integrative review. International Archives of Medicine, Sl, 9. Disponível.
 • Cummings, T.G., & Worley, C.G. (1997).Organization development and change. United States of America. International Thompson Publishing.
 • Easton, S., & Van Laar, D. (2013). QoWL (Quality Of Working Life): What, how, and why? Psychology Research, 3(10), 596-605.
 • Efraty, D., & Sirgy, M. (1990). The effects of quality of working life (QWL) On employee behavioural responses. Social Indicators Research, 22(1), 31–47.
 • Gaillard, A. W., Boucsein, W., & Stern, J. (1996). Psychophysiology of Workload. Biological Psychology, 42(3), 245-247.
 • Glaser, R. (1976). Components of a psychology of instruction: Toward a Science of Design. Review of Educational Research, 46(1), 1-24.
 • Hackman, J.R., & Oldham, G.R. (1975) Development of the Job Diagnostic Survey. Journal of Applied Psychology, 60, 159-170.
 • Hsu, M., & Kernohan, C. (2006). Dimensions of hospital nurses’ quality of work life. Nursing And Healthcare Management and Policy, 54(1), 120-131.
 • Kerce E.W., & Booth-Kewley S. (1993). Quality of work life surveys in organisations: Methods and benefits. London: SAGE Focus Editions.
 • Macit, M. (2015). İşkoliklik, iş-aile çatışması ve tükenmişlik ilişkileri üzerine bir araştırma. Doktora Tezi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Tokat.
 • Mirvis, P. H., & Lawler, E. E. (1984). Accounting for the quality of work life. Journal of Occupational Behaviour, 5, 197-212.
 • Mishra, S. (2015). Quality of work life (QWL): Concept and literature review. Journal of Research Innovation and Management Science, 1(1), 53-57.
 • Nadler, D., & Lawler, E. (1983). Quality of work life: Perspectives and directions. Organizational Dynamics, 11, 22 –36.
 • Rajesh S., & Manoj, P.K. (2013). Job satisfaction and quality of work life: Impact on industrial relations in textile units in kannur district, Kerala. Indian Journal of Applied Research, 3(11), 305-308.
 • Rose, R., Beh, C., Uli, L. S., & Idris, K. (2006). An Analysis of Quality of Work Life (QWL) and Career- Related Variables. American Journal of Applied Sciences, (12)3, 2151–2159.
 • Saygılı, M., Avcı, K. ve Sönmez, S. (2016). sağlık çalışanlarının çalışma yaşam kalitesine ilişkin bir değerlendirme: Bir kamu hastanesi örneği. The Journal of Academic Social Science Studies. 52, 437-451.
 • Tabachnick, L.S., & Fidell, B.G. (2013). Using Multivariate Statistics (6. Ed.) Pearson, Boston.Taylor, J. C., Cooper, C. L., & Mumford, E. (1979). The quality of working life in Western and Eastern Europe. ABP.
 • Walton, R. E. (1973). Quality of working life: What is it? Sloan Management Review. 15(1), 11-21.
 • Wood, S. J.A., Wagner, E.G.A,. Armstrong, J. F.B., & Goodman, J.E. (1975). The ‘Industrial Relations System’ concept as a basis for theory in industrial relations. British Journal of Industrial Relations, 13(3), 291–308.
 • Yousuf, A.R. (1996). Fishery resource of Kashmir. In: A.H. Khan and A. K. Pandit (eds.) Ecology, Environment and Energy. University of Kashmir. 75-120.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5672-5161
Yazar: Mustafa MACİT
Kurum: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Sağlık Yönetimi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7274-1113
Yazar: Arif Selim EREN
Kurum: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Orcid: 0000-0001-6154-8940
Yazar: Mesut KARAMAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi SBE Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı

Orcid: 0000-0002-5039-3629
Yazar: İbrahim Enes DEMİR
Kurum: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi SBE Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Aralık 2019

APA MACİT, M , EREN, A , KARAMAN, M , DEMİR, İ . (2019). Çalışma Yaşamı Kalitesi Ölçeği Geçerlilik Güvenirlik Çalışması: Sağlık Çalışanlarında Bir Uygulama. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 26 (3) , 903-917 . DOI: 10.18657/yonveek.532830