Yıl 2019, Cilt 26 , Sayı 3, Sayfalar 783 - 799 2019-12-25

İşsizlik ile Enflasyon Arasındaki İlişki: Türkiye’deki Düzey-2 Bölgeleri İçin Ampirik Bir Analiz
The Relation Between Unemployment and Inflation: An Empirical Analysis for NUTS-2 Regions in Turkey

Efdal POLAT [1]


İşsizlik ve enflasyon oranları makroekonomik göstergeler arasında önemli bir yere sahiptir. Çünkü her iki göstergedeki olumlu veya olumsuz bir değişme ülke ekonomisini dolaylı ya da doğrudan bir şekilde etkilemektedir. Bu bağlamda, çalışmanın amacı Türkiye’de bulunan Düzey-2 bölgeleri için işsizlik ve enflasyon arasındaki ilişkiyi analiz etmektir.  2008-2017 yılları arası verileri kapsayan çalışmada işsizlik ve enflasyon arasındaki ilişkiyi tespit edebilmek için panel veri analizi kullanılmıştır. Bu kapsamda çalışmada kullanılacak yöntemin tahmini için F testi, Breusch-Pagan LM ve Honda testleri uygulanmıştır. Uygulanan bu testler sonucunda sabit etkiler yönteminin çalışmanın analizi için daha uygun olduğu sonucu elde edilmiştir. Daha sonra ise değişen varyans ve otokorelasyon sorununun olup olmadığı analiz edilmiştir. Sabit etkiler modeli esas alınarak yapılan en küçük kareler tahmin sonucuna göre işsizlik ve enflasyon arasında negatif bir ilişki tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Enflasyon, İşsizlik, Panel Veri Analizi, Türkiye, Düzey-2 Bölgeleri

JEL Sınıflandırması: E31, E24, C23

Unemployment and inflation rates have an important place among macroeconomic indicators. Because both two positive or negative change of indicators affect the country’s economy directly or indirectly. In this context the aim of study is to analyze the relation between unemployment and inflation for NUTS-2 regions in Turkey. In this study, panel data analyze is employed to establish the relation between unemployment and inflation by using the data between 2008-2017. In this respect, F test, Breusch-Pagan LM and Honda tests are applied to estimate the method of the study. As a result of these tests, it was found that the fixed-effects method was more suitable for the analysis of the study. Then, it is analyzed whether the heteroscedasticity and autocorrelation problem exist. According to the results of the least squares estimation based on fixed-effects model, a negative relationship was found between unemployment and inflation.

Key Words: Inflation, Unemployment, Panel Data Analyze, Turkey, NUTS-2 Regions 

            JEL Classification: E31, E24, C23

işsizlik, enflasyon, panel veri analizi, Türkiye, Düzey-2 Bölgeleri
 • Akkuş, G.E. (2012). Phillips Eğrisi: Enflasyon-İşsizlik Değiş-Tokuşu Teorik Bir İnceleme. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 62 (2): 99-151.
 • Alisa, M. (2015). The Relationship between Inflation and Unemployment: A Theoretical Discussion about the Phillips Curve, Journal of Business and Economics, 3(2): 89-97.
 • Arabacı, O., Eryiğit, K. Y. (2012). A Thresold Regression Estimation of Phillips Curve: Turkey Case, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 7:29-47.
 • Aşırım, O. (1995), Output Inflation Tradeoff: Evidence From Turkey, The Central Bnak of The Republic of Turkey Discussion Paper No: 9506 p.135-142.
 • Baltagi, B.H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data, Third Edition, West Sussex: John Wiley Sons Ltd.
 • Baltagi, B.H. (2013). Econometric Analysis of Panel Data, Fifth Edition, Chichester: John Wiley Sons Ltd.
 • Baltagi, B. H., Li, Q. (1991), A Joint Test for Serial Correlation and Random İndividual Effects, Statics & Probability Letters, 11: 277-280
 • Bayrak, M., Kanca, O.C. (2013). Türkiye’de Philips Eğrisi Üzerine Bir Uygulama, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(3): 97-115.
 • Bhargava, A., Franzini, L., Narendranathan, W. (1982). Serial Correlation and the Fixed Effects Model, The Review of Economic Studies, 49(4): 533-549.
 • Blanchard, O., Gali, J. (2007), “Real Wage Rigidities and the New Keynesian Model”, Journal of Money, Credit and Banking, 39 (1): 35-64.
 • Born, B., Breitung, J. (2016), Testing for Serial Correlation in Fixed-Effects Panel Data Models, Econometric Reviews, 35(7): 1290-1316.
 • Breusch, T.S., Pagan, A.R. (1980). The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model Specification in Econometrics, The Review of Economic Studies, 47(1): 239-253.
 • Büyükakın, T. (2008). Phillips Eğrisi: Yarım Yüzyıldır Bitmeyen Tartışma, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 39: 133-159.
 • Çevik, F.S. (2005). Beklentilerin Rolü ve Phillips Eğrisi, Mevzuat Dergisi, 8(95), https://www.mevzuatdergisi.com/2005/11a/01.htm# (Erişim Tarihi: 02.03.2019).
 • Ewing, B. T., Seyfried, W. L. (2003). Modeling The Phillips Curve : A Time- Varying Volatility Approach , Applied Econometrics and International Development, AEEADE, 3-2: 7-24.
 • Fisher, I. (1973). I Discovered the Phillips Curve: A Statistical Relation Between Unemployment and Price Changes, Journal Of Political Economy, 81(2): 496-502.
 • Friedman, M. (1968). The Rol of Monetary Policy, The American Economic Review, 58(1): 1-17.
 • Friedman, M. (1977). Nobel Lecture: Inflation and Unemployment, The Journal of Political Economy, 85(3): 451-471.
 • Honda, Y. (1985). Testing The Error Components Model With Non-Normal Disturbances, Review of Economic Studies, 52:681-690.
 • Humprey, T.M. (1985a). The Evolution and Policy Implications of Phillips Curve Analysis, Economic Review, Federal Reserve Bank of Richmond, p. 3-22, https://www.richmondfed.org/-/media/richmondfedorg/publications/research/economic_review/1985/pdf/er710502.pdf, (Erişim Tarihi: 25.02. 2019).
 • Humprey, T.M. (1985b). The Early History of The Phillips Curve, Economic Review, Federal Reserve Bank of Richmond, p. 17-24, https://www.richmondfed.org/-/media/richmondfedorg/publications/research/economic_review/1985/pdf/er710201.pdf, (Erişim Tarihi: 25.02. 2019).
 • Karacan, R. (2018). Phillips Eğrisi Yaklaşımı ile Türkiye’de Enflasyon ve İşsizlik Arasındaki Nedensellik İlişkisi, Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, 4(10): 242-249.
 • Karahan, P., Uslu, N. Ç. (2018). A Dynamic Analysis on the Validity of the Phillips Curve for Turkey, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 55(636): 89-99.
 • Kitov, I., (2007). Inflation, Unemployment, Labor Force Change in European Countries, Munich Personal RePEc Archive, pp. 1-68. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/14557/ (Erişim Tarihi: 04.03.2019).
 • Korkmaz, S. (2010). Yeni Keynesyen Phillips Eğrisinin Türkiye’ye Uygulanması, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 6(11): 141-162.
 • Kuştepeli, Y. (2005). A Comprehensive Short-run Analysis of a (possible) Turkish Phillips Curve, Applied Economics, 37: 581-591.
 • Lipsey, R.G. (1960). The Relation between Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1862-1957: A Further Analysis. Economica, 27(105): 1-31.
 • Musso, A., Stracca, L., Dijk, D. V. (2009). Instability and Nonlineraity in the Euro-area Phillips Curve, International Journal of Central Banking, 5(2): 181-212.
 • Önder, A.Ö. (2006). The Stability of the Turkish Phillips Curve and Alternative Regime Shifting Models, Ege Universty Working Papers in Economics, Working Paper No: 06/02, p.1-23.
 • Phelps, E.S. (1967). Phillips Curves, Expectations of Inflation and Optimal Unemployment over Time, Economica, 34(105): 254-281. Phillips, A.W. (1958). The Relation Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861-1957. Economica, 25(100): 283-299.
 • Resmi Gazete (22 Eylül 2002). Sayı: 24884, 2002/4720 Bölgesel İstatistiklerin Toplanması, Geliştirilmesi, Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Analizlerinin Yapılması, Bölgesel Politikaların Çerçevesinin Belirlenmesi ve Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemine Uygun Karşılaştırılabilir İstatistiki Veri Tabanı Oluşturulması Amacıyla Ülke Çapında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasının Tanımlanmasına İlişkin Hakkında Karar.
 • Samuelson, P.A., Solow, R.M. (1960). Analytical Aspects of Anti-Inflation Policy, The American Economic Review, 50(2): 177-194.
 • Tabar, Ç., Çetin, I.K. (2016). Türkiye Ekonomisi Özelinde Phillips Eğrisi Analizi, Journal of Life Economics, 3(4): 79-100.
 • Topaloğlu, E. E. (2018). Bankalarda Finansal Kırılganlığı Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi ile Belirlenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 13(1):15-38.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Bölgesel İstatistikler, https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik.
 • Uysal, D., Erdoğan, S. (2003). Enflasyon ile İşsizlik Oranı Arasındaki İlişki ve Türkiye Örneği (1980-2002), SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3(6): 35-47.
 • Vermeulen, J.C. (2017). Inflation and unemployment in South Africa: Is the Phillips curve still dead?, Southern African Business Review, 21: 20-54.
Birincil Dil tr
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0178-0128
Yazar: Efdal POLAT (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Aralık 2019

APA POLAT, E . (2019). İşsizlik ile Enflasyon Arasındaki İlişki: Türkiye’deki Düzey-2 Bölgeleri İçin Ampirik Bir Analiz. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 26 (3) , 783-799 . DOI: 10.18657/yonveek.544446