Yıl 2020, Cilt 27 , Sayı 3, Sayfalar 405 - 424 2020-12-25

The Effects of Audit Committee on Internal Audit Department: A Study on the Perceptions of Chief Audit Executives in the Context of Turkey
Denetim Komitesinin İç Denetim Birimi Çalışmalarına Etkisi: Türkiye’de İç Denetim Birimi Yöneticilerinin Algısı Araştırması

Batuhan MOLLAOĞULLARI [1] , Semra ÖNCÜ [2]


Internal audit function significantly contributes to a higher transparency and accountability vision within a corporate governance framework, which is only possible through solid collaboration of the internal audit committee. A staunch connection between internal audit function and internal audit committee has direct influence on organizational effectiveness and efficiency. Accordingly, the efficiency and effectiveness of the aforesaid relationship between internal audit unit and audit committee plays a particularly critical role in organizational decision making processes. In addition, chief audit executive has a key role in developing more prolific relations between internal audit unit, corporate management and audit committee. To guarantee further efficiency of the business processes, chief audit executive should coordinate cross-functional relationships in a such a way to avoid any misunderstandings. This study problematizes the interaction between audit committee and internal audit unit through chief audit executives’ perceptions. The findings of the empirical study show that chief audit executive of companies with an internal audit committee where direct reporting is not the norm have less than perceptions of independence. Key Words: Audit Committee, Internal Audit, Chief Audit Executive (CAE) JEL Classification: M40, M41
İşletmede kurumsal yönetim çerçevesinde şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışının gelişmesine katkı sağlayan iç denetim fonksiyonu, bu katkıyı ancak denetim komitesi ile kuracağı güçlü ilişkiler aracılığıyla sağlayabilecektir. Denetim komitesi ve iç denetim birimi arasında kurulacak güçlü ilişkiler, işletme etkinliğini doğrudan etkileyecektir. Dolayısıyla iç denetim ve denetim komitesi arasındaki ilişkinin etkinliği ve sağlığı özellikle işletme ile ilgili karar süreçleri bakımından kritik önem arz etmektedir. Ayrıca denetim komitesi, yönetim ve iç denetim birimi arasındaki ilişkilerin daha verimli olabilmesi iç denetim birim yöneticisinin oynadığı kritik rol ile doğrudan ilişkilidir. İç denetim birim yöneticisinin bu fonksiyonlar arasındaki ilişkiyi yanlış anlaşılmalara mahal vermeyecek şekilde tam anlamıyla koordine etmesi durumunda doğal olarak iş süreçlerindeki etkinlik de artacaktır. Araştırmada iç denetim birimi ile denetim komitesi ve yönetim kurulu arasında kilit rol oynayan iç denetim birimi yöneticilerinin algıları üzerinden denetim komitesinin, iç denetim birimi çalışmaları ile etkileşimi incelenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre denetim komitesine sahip olup, bu birime raporlama yapmayan şirketlerde iç denetim birim yöneticilerinin bağımsızlık algılarına ilişkin algılarının daha düşük gerçekleştiği tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Denetim Komitesi, İç Denetim, İç Denetim Birim Yöneticisi Jel Sınıflandırması: M40, M41
 • Adel, B., Maissa, T. (2013). Interaction between audit committee and internal audit: Evidence from Tunisia. IUP Journal of Corporate Governance, 12(2), 59-80
 • Albrecht, W. S., Howe, K. R., Schueler, D. R. (Eds.). (1988). Evaluating the effectiveness of internal audit departments. Institute of Internal Auditors Research Foundation. Aktaran: Institute of Internal Auditors Research Foundation (2014).
 • Alzeban, A. (2015). Influence of Audit Committee Industry Expertise on Internal Audit. International Journal of Business and Management, 10(4), 26
 • Bariff, M. (2003). Internal Audit Independence and Corporate Governance.
 • Boyle, D. M., DeZoort, F. T., Hermanson, D. R. (2015). The effects of internal audit report type and reporting relationship on internal auditors' risk judgments. Accounting Horizons, 29(3), 695-718.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Christopher, J. Sarens, G., Leung, P. (2009). A Critical Analysis of the Independence Oof The Internal Audit Function: Evidence from Australia. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 22(2), 200-220
 • Deloitte (2017). Chief Audit Executives Ready for the Spotlight? https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/risk/us-deloitte-chief-audit-executives-trends.pdf(25.02.2018)
 • Deloittee (2014). Audit Committee Brief, Internal audit: Moving beyond Sarbanes-Oxley compliance, Audit Committee Brief. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/audit/us-aers-acbrief-september-october-2014.pdf (15.03.2017)
 • Eldridge, C. B, Park, P. (2004). The Nascent Chıef Audıt Executıve: Preparing for a Brave New World of Business, Korn/Ferry Internatıonal.https://na.theiia.org/about-us/Public%20Documents/The%20Chief%20Audit%20Executive-Understanding%20the%20Role%20and%20Professional%20Obligations%20of%20a%20CAE.pdf
 • IIA (2014). Global Public Sector Insight: Independent Audıt Committees In Public Sector Organızatıons.
 • IIA (2015). İç Denetim Standartları Neden Önemlidir, Tone at the Top, Sayı: 73.
 • Institute of Internal Auditors (2004). The role of internal auditing in enterprise riskmanagement.https://na.theiia.org/standardsguidance/Public%20Documents/PP%20The%20Role%20of%20Internal%20Auditing%20in%20Enterprise%20Risk%20Management.pdf (01.10.2017)
 • İslamoğlu, A.H. Alnıaçık, U. (2013), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 3. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul.Leung, P. Cooper, B. J., Robertson, P. (2003). The Role of Internal Audit in Corporate Governance & Management. School of Accounting and Law, RMIT University, Melbourne.
 • Myers, P. M. Ziegenfuss, D. E. (2006). Audit Committee Pre-Enron Efforts to İncrease The Effectiveness of Corporate Governance. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 6(1), 49-63.
 • PWC, (2012). İç Denetimi Konumlandırmak Doğru Zeminde Misiniz? İç Denetim Meslek Durum Anketi https://www.pwc.com.tr/tr/risk-surec-teknoloji-hizmetleri/assets/ic-denetim-ve-kontrol-hizmetleri/kuresel-ic-denetim-anketi2012.pdf
 • Van Staden, M., & Steyn, B. (2009). The profile of the chief audit executive as a driver of internal audit quality. African Journal of Business Management, 3(13), 918-925.
 • Verschoor, C. C. (2008). Audit committee essentials. John Wiley & Sons.Yılancı, M. (2015). İç Denetim ve İç Kontrol Değerleme Rehberi, Detay Yayıncılık, Ankara
 • Zain, M. M. Subramaniam, N.,Stewart, J. (2006). Internal auditors’ assessment of Their Contribution To Financial Statement Audits: The Relation with Audit Committee and Internal Audit Function Characteristics. International Journal of Auditing, 10(1), 1-18.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Batuhan MOLLAOĞULLARI (Sorumlu Yazar)
Kurum: Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ülke: Turkey


Yazar: Semra ÖNCÜ
Kurum: manisa celal bayar üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Aralık 2020

APA Mollaoğulları, B , Öncü, S . (2020). Denetim Komitesinin İç Denetim Birimi Çalışmalarına Etkisi: Türkiye’de İç Denetim Birimi Yöneticilerinin Algısı Araştırması . Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 27 (3) , 405-424 . DOI: 10.18657/yonveek.600904