Yıl 2020, Cilt 27 , Sayı 3, Sayfalar 445 - 477 2020-12-25

Bütünleşik KFG Yaklaşımı ile Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Tasarımı: Otomotiv Yan Sanayinde Bir Uygulama
Designing A Sustainable Supply Chain Through Integrated QFD Approach: An Application in the Automotıve Supply Industry

Çiğdem SOFYALIOĞLU [1] , Eray KAÇMAZ [2]


 Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi tedarik zinciri paydaşları arasında işbirliğini sağlayarak hammadde, bilgi ve sermaye akışları ile stratejik seviyeden operasyonel seviyeye kadar tüm faaliyetlerin ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan dengeli olacak bir biçimde yönetilmesini sağlar. Literatürde sürdürülebilirlik kavramının tedarik zincirinin temel fonksiyonlarına entegre edilmesiyle ortaya çıkan STZY sayesinde firmaların küresel olarak iyi bir pazar pozisyonu elde edebileceği belirtilmektedir. Bu çalışma çoğu kez kavramsal olarak ele alınan  STZY’nin uygulanabilmesi için pratik yaklaşım ortaya koymayı ve böylelikle yöneticilere bir yol haritası geliştirmeyi amaçlamaktadır. Otomotiv yan sanayiinde gerçekleştirilen uygulama esnasında çok kriterli karar verme tekniklerinden Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) ve Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG) kullanılmıştır. AHP ile firmaya özgü  sürdürülebilirlik öncelikleri önem düzeylerine göre sıralanmış, KFG tekniği ile söz konusu öncelikleri gerçekleştiribilmek üzere odaklanılması gereken  tedarik zinciri temel ve  alt uygulamaları belirlenmeye çalışılmıştır. Firmanın sürdürülebilir bir tedarik zincirini gerçekleştirmede öncelikle ürün geri kazanımı, taşımacılıkta birden çok ulaştırma türünün kullanılması, tedarikçilerin birinci ve ikincil tedarikçi olarak sınıflandırılması  konularına odaklanması gerektiği dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi, Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG), Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP)

Jel Sınıflandırması: M11, C18, Q56

Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi, , Kalite Fonksiyon GÖçerimi (KFG), Analitik Hiyerarşi SÜreci (AHP)
  • Altuntaş, C., ve Türker, D. (2012). Sürdürülebilir Tedarik Zincirleri: Sürdürülebilirlik Raporlarının İçerik Analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(3), 39-64.Harms, D., Hansen, E. G. Ve Schaltegger, S. (2012). Strategies in Sustainable Supply Chain Management: An Empirical Investigation of Large German Companies. John Wiley & Sons Ltd and ERP EnvironmentSeuring, S. ve Müller, M. (2008). From a Literature Review To a Conceptual Framework For Sustainable. Journal of Cleaner Production, 16(15), 1699-1710.Panigrahi, S., Bahinipati, B. ve Jain, V. (2019), "Sustainable supply chain management", Management of Environmental Quality, Vol. 30 No. 5, pp. 1001-1049.Khodakarami, M., Shabani, A., Saen, R.F. ve Azadi, M. (2015), “Developing distinctive two-stage data envelopment analysis models: an application in evaluating the sustainability of supply chain management”, Measurement, Vol. 70, June, pp. 62-74Carter, C.R. ve Easton, P.L. (2011) Sustainable Supply Chain Management: Evolution and Future Directions. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 41, 46-62.Wu, Z.; Zhai, S.; Hong, J.; Zhang, Y.; Shi, K. (2018) Building Sustainable Supply Chains for Organizations Based on QFD: A Case Study. International Journal of Environmental Research of Public Health , 15, 2834.WCED (World Commission on Environment and Development) (1987). Our Common Future, Oxford University Press, Oxford.Andersen, M., ve Skjoett-Larsen, T. (2009). Corporate Social Responsibility in Global Supply Chains. Supply Chain Management: An International Journal, 14(2), 75-86.TÜSİAD. (2013). Mart 21, 2017 tarihinde 7 Adımda Sürdürülebilir Tedarik Zinciri: http://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/7254-7-adimda-surdurulebilir-tedarik-zinciri adresinden alındıBrandenburg, M., Govindan, K., Sarkis, J., & Seuring, S. (2014). Quantitative Models For Sustainable Supply Chain Management: Developments and Directions. European Journal of Operational Research, 233(2), 299–312.Seuring, S., ve Müller, M. (2008). From a Literature Review To a Conceptual Framework For Sustainable. Journal of Cleaner Production, 16(15), 1699-1710.Abbasi, M. (2017). Towards Socially Sustainable Supply Chains – Themes and Challenges. European Business Review, Vol. 29, No.3, 261-302Ahi,P.ve Searcy,C. (2013),A comparative literatüre analysis of definitions for green and sustainable supply chain management”, Journal of Cleaner Production, Vol. 52, 329-341.Zhou, Z., Cheng, S. ve Hua, B. (2000). Supply Chain Optimization Of Continuous Process Industries With Sustainability Considerations. Computers & Chemical Engineering, 24(2), 1151-1158.Kuş, H. T. (2012, Haziran). Sustainable Supply Chain Management Application to Turkish Construction Industry. Fatih Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 93s.İmirlioğlu, İ. (2019), Çevresel Sürdürülebilirlik Terimleri. Kalkınmada Anahtar Verimlilik Dergisi, 23 Eylül. https://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/cevresel-surdurulebilirlik-terimleri/113. Erişim Tarihi. 13 Mayıs 2017.Miemczyk, J. ve Luzzini, D. (2019). Achieving triple bottom line sustainability in supply chains. International Journal of Operations & Production Management, Vol. 39 No. 2, 238-259.Elkington, J. (1994). Towards the Sustainable Corporation: Win-Win-Win Business Strategies for Sustainable Development. California Management Review, 36(2), 90–100.Ciccullo, F., Pero, M., Caridi, M., Gosling, J. Ve Purvis, L. (2018). Integrating the environmental and social sustainability pillars into the lean and agile supply chain management paradigms: A literature review and future research directions. Journal of Cleaner Production, Vol. 172, 2336-2350Carvalho, H., Duarte, S. vve Machado, V. C. (2011). Lean, Agile, Resilient And Green: Divergencies And Synergies. International Journal of Lean Six Sigma, 2(2), 151-179.Reichhart, A. ve Holweg, M. (2007). Lean Distribution: Concepts, Contributions, Conflicts. International Journal of Production Research, 45(16), 3699-3722.Vonderembse, M. A., Uppal, M., Huang, S. H., ve Dismukes, J. P. (2006). Designing Supply Chains: Towards Theory Development. International Journal of Production Economics, 100(2), 223-238.Özkan, O., Bayın, G. ve Yeşilaydın, G. (2015). Sağlık Sektöründe Yalın Tedarik Zinciri Yönetimi. Online Academic Journal of Information Technology, 6(18).Hines, P., Holweg, M. ve Rich, N. (2004). Learning To Evolve: A Review Of Contemporary Lean Thinking. International Journal of Operations & Production Management, 24(10), 994-1011.Apilioğulları, L. (2017). Yalın / Çevik Tedarik Zinciri Yönetimi: Sektörel Yayın Dünyası: http://www.sektorel.com/yazarlar/lutfi-apiliogullari/yalin--cevik-tedarik-zinciri-yonetimi . Erişim tarihi Nisan 02, 2017 Agarwala, A., Shankara, R. ve Tiwarib, M. (2006). Modeling The Metrics Of Lean, Agile And Leagile Supply Chain: An ANP-Based Approach. European Journal of Operational Research, 173(1), 211–225.Topoyan, M. (tarih yok). Tedarik Zinciri Yönetimi. http://kisi.deu.edu.tr/mert.topoyan/dosyalar/tzy10.pdf . Erişim Tarihi Nisan 04, 2017.Lei, X.-R. ve Wang, D.X. (2012). Inventory Management System Of Auto Parts Enterprises Based On The Agile Supply Chain. Second International Conference on Instrumentation & Measurement, Computer, Communication and Control, 859-863.Salmona, M. Ö. ve Selam, A. A. (2009). Yeşİl Tedarik Zinciri Yönetimi: Bir Envanter Çalışması. ÜAS, 489-498.Koh, S. L., Demirbag, M., Bayraktar, E., Tatoglu, E. ve Zaim, S. (2007). The Impact Of Supply Chain Management Practices On Performance Of SMEs. Industrial Management & Data Systems, 107(1), 103-124.Chen, I. J. ve Paulraj, A. (2004). Towards A Theory Of Supply Chain Management: The Constructs and Measurements. Journal of Operations Management, 22, 119–150.Min, S. ve Mentzer, J. T. (2004). Developing and Measuring Supply Chain Concepts. Journal of Business Logistics, 25(1), 63-99.Wong, C. Y., Arlbjørn, J. S. ve Johansen, J. (2005). Supply Chain Management Practices in Toy Supply Chains. Supply Chain Management: An International Journal, 10(5), 367 - 378.Zhou, H. ve Benton, W. (2007). Supply Chain Practice And Information Sharing. Journal of Operations Management, 25(6), 1348-1365.Sukati, I., Hamid, A. B., Baharun, R. ve Yusoff, R. M. (2012). The Study of Supply Chain Management Strategy and Practices on Supply Chain Performance. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 40, 225-233.Azevedo, S. G., & Machado, V. C. (2012). Influence of Lean, Resilient and Green Practices on Supply Chain Sustainability. Latest Advances in Systems Science and Computational Intelligence, 230-235.Choi, D., & Hwang, T. (2015). The Impact Of Green Supply Chain Management Practices On Firm Performance: The Role Of Collaborative Capability. Operations Management Research, 8(3-4), 69–83.Koplina, J., Seuring, S. ve Mesterharma, M. (2007). Incorporating Sustainability into Supply Management in The Automotive Industry – The Case of The Volkswagen AG. Journal of Cleaner Production, 15(11-12), 1053-1062.Seuring, S. (2004). Integrated Chain Management And Supply Chain Management Comparative Analysis And Illustrative Cases. Journal of Cleaner Production, 8(10), 1059-1071.Saaty, T.L. (1990) How to Make a Decision: The Analytic Hierarchy Process. European Journal of Operational Research, 48, 9-26. Supçiller, A. A., & Çapraz, O. (2011). AHP-TOPSIS Yöntemine Dayali Tedarikçi Seçimi Uygulamasi. Istanbul Üniversitesi Iktisat Fakültesi Ekonometri ve Istatistik Dergisi(13), 1-22.Yıldız, M. S. ve Baran, Z. (2011). Kalite Fonksiyon Göçerimi ve Homojenize Yoğurt Üretiminde Uygulaması. Ege Akademik Bakış, 11(1), 59-72.Sofyalıoğlu, Ç. Ve Tunail, İ. (2012). Kano Modelinin Kalite Fonksiyon Göçerimi Planlama Matrisinde Kullanımı. Ege Akademik Bakış, 12(1), 125-135.Walker, M. (2002). QFD Tools and Principles Are Traditionally Used For Product. Management Decision, 40(3), 248-256.Crowe, T. J. (1996). Using Quality Function Deployment in Manufacturing Strategic Planning. International Journal of Operations & Production Management, 16(4), 35-48.Jia, G. ve Bai, M. (2011). An approach for manufacturing strategy development based on fuzzy-QFD. Computers & Industrial Engineering, 60(3), 445-454.Killen, C. P., Walker, M., & Hunt, R. A. (2005). Strategic Planning Using QFD. International Journal of Quality & Reliability Management, 22(1), 17-29.Demirdöğen, O., Güzel, D., & Avcı, S. B. (2010). Otomobil Sektöründe Bir Kalite Fonksiyon Göçerimi Uygulamasi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 13(1-2), 259-272.Sofyalıoğlu, Ç. (2006) “Kalite Fonksiyon Göçerimi ve Gıda Sanayinde Uygulanabilirliği: Kano Modeli ile Bütünleşik Bir Yaklaşım” Yayınlanmamış Doktora Tezi, Manisa, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Daldır, I. ve Sofyalıoğlu, Ç. (2019). Üçüncü Parti Lojistik Sektöründe Depolama Faaliyetlerinin Stratejik Yönetimi:AHS ve KFG Yöntemlerinin Klasik ve Bulanık Yaklaşımlar Açısından Karşılaştırılması. İşletme Araştırmaları Dergisi, cilt 11, 917-936.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7714-3278
Yazar: Çiğdem SOFYALIOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: MANISA CELAL BAYAR UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Yazar: Eray KAÇMAZ
Kurum: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Aralık 2020

APA Sofyalıoğlu, Ç , Kaçmaz, E . (2020). Bütünleşik KFG Yaklaşımı ile Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Tasarımı: Otomotiv Yan Sanayinde Bir Uygulama . Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 27 (3) , 445-477 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yonveek/issue/58485/626313