Yıl 2020, Cilt 27 , Sayı 3, Sayfalar 587 - 606 2020-12-25

The Mediation Effect of Social Between Motivation and Job Satisfaction: The Case of Batman University
Sosyal Sermaye, Motivasyon ve İş Tatmini Arasındaki Aracılık Etkisi: Batman Üniversitesi Örneği

Muhammed Mahsun ŞAHİN [1] , Osman YILMAZ [2]


In this study, the mediating effect of social capital between motivation and job satisfaction was investigated with the research conducted on Batman University employees. For this reason, four-part questions were asked to 286 academic and administrative staff. Personal information in the first part of the study scale, Motivation scale with 29 questions in the second part, Minnesota Job Satisfaction scale with 20 questions in the third part, and Social Capital scale consisting of 8 questions in the last part of the scale. The data were analyzed by statistical methods using the SPSS analysis program. As a result of the analysis, it has been determined that social capital has a partial moderator effect between motivation and job satisfaction. Key Words: Social Capital, Job Statisfaction, Motivation. Jel Classification: M0, M1, M10
Bu çalışmada Batman Üniversitesi çalışanları üzerinde yapılan araştırma ile sosyal sermayenin motivasyon ve iş tatmini arasında aracılık etkisi araştırılmıştır. Bu nedenle 286 akademik ve idari personele dört bölümden oluşan sorular sorulmuştur. Çalışma ölçeğinin ilk bölümünde kişisel bilgiler, ikinci bölümünde 29 sorudan oluşan motivasyon ölçeği, üçüncü bölümünde 20 sorudan oluşan Minnesota iş tatmin ölçeği, ölçeğin son bölümünde 8 sorudan oluşan sosyal sermaye ölçeği oluşturmaktadır. Veriler SPSS analiz programı aracılığıyla istatiksel metotlarla analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, sosyal sermayenin motivasyon ve iş tatmini arasında kısmi ara değişken etkisine sahip olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Sosyal Sermaye, İş Tatmini, Motivasyon. JEL Sınıflandırması: M0, M1, M10
 • Akıncı, Z. (2002). Turizm Sektöründe İş Gören Tatminini Etkileyen Faktörler: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı:4. s.1-25.
 • Aksoy, B., Koçancı, M. ve Namal, M. K. (2019). Girişimcilik Motivasyonu: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcıları Örneği, Celal Beyar İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 26(1), s.113.
 • Armstrong, M. (2003). Handbook Of Human Resource Management Practice: Fully Updated To Reflect Current Thinking Practiceand Research. London: KoganPagePublish, s.221.
 • Baysal, A.C., Tekarslan, E. (1996). Davranış Bilimleri. 2. Bası. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.
 • Brislin, R. W., Kabigting, F., Macnab, B., Zukis, B. ve Worthley, R. (2005). Evolving Perceptions Of Japanese Wworkplace Motivation. International Journal of Cross Cultural Management. 5(1), 87-103.
 • Clugston, M., Howell, J. P. ve Dorfman, P. W. (2000). Does Cultural Socialization Predict Multiple Bases and Foci of Commitment?. Journal of Management. Vol: 26 (1). s.5-30.
 • Cronbach, L J. (1990). Essentials of Psychological Testing. Fifth Ed., New York: Harper Collins.
 • Çelen, Ö., Teke, A. ve Cihangiroğlu, N. (2013). Örgütsel Bağlılığın İş Tatmini Üzerine Etkisi: Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:18, Sayı:3 s.399-410.
 • Çelik, P. (2010). İş Görenlerin Motivasyon Düzeyleri İle İş Tatmini Ve İşe Devam İlişkisi Üzerine Turizm Sektöründe Bir Uygulama. Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi; Antalya.
 • Doğan, S. ve Aslan, M. (2018) Psikolojik Sermaye, İçsel Motivasyon ve İş Tatmini İlişkisi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı: 11(3), s.112-125.Düren, A.Z. (2002). 2000’li Yıllarda Yönetim. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Eryılmaz, İ. ve Altın Gülova, A. (2019) Örgüt Kültürü ve Bağlamsal Performans Arasındaki İlişkide Temel Motivasyon Kaynaklarının Biçimleyici Rolü. Celal Beyar İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 26(2), s.499.
 • Gül, H., Ercan, O. ve Gökçe, H. (2008). İş Tatmini, Stres, Örgütsel Bağlılık, İşten Ayrılma Niyeti ve Performans Arasındaki İlişkiler: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama. Akademik Bakış Uluslar Arası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 15, Ekim. s.1-11.
 • Güney, S. (2001). Yönetim ve Organizasyon. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Harpham, T., Grant, E., ve Thomas, E. (2002). Measuring Social Capital Within Health Surveys: Key Issues. Health Policy Plan. 17, s.106–11.
 • Huang, T. C. ve Hsiao, W. J. (2007). The Casual Relationship Between Job Satisfaction And Organizational Commitment. Social Behavior and Personality, Vol: 35 Issue:9. s.1265-1276.
 • Hodgetts, R. M. (1999). Yönetim: Teori, Süreç ve Uygulama. Çeviren: Canan Çetin ve Esin Can Mutlu. 2. Baskı. İstanbul: Der Yayınları.
 • Ingersoll, B. (2012). Brief report: Effect of a Focused Imitation Intervention On Social Functioning İn Children With Autism. Journal and of Autism Developmental Disorders, 42(8), s.1768–1773.
 • Jahangır, F. ve Shokrpour, N. (2009), Three Components Of Organizational Commitment And Job Satisfaction Of Hospital Nurses In Iran. The Health Care Manager, Volume 28, Number 4, pp. s.375-380.
 • Kanbay, A. (2010). Hemşirelerin İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılığı, Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek lisans tezi: İstanbul.
 • Karahan, A. (2009). Dış Kaynak Kullanımının Verimlilik Üzerine Etkisi: Hastane Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12/2, s.185-199.
 • Karcıoğlu, F. ve Timuroğlu, K. & Çınar, O. (2009). Örgütsel İletişim ve İş Tatmini İlişkisi: Bir Uygulama. Yönetim Dergisi, Sayı: 63 (20). s.59-76.
 • Keser, A. (2006) Çalışma Yaşamında Motivasyon. İstanbul: Alfa Aktüel Yayınları.
 • Krıshna, A. ve Shrader, E. (2002). The Social Capital Assessment Tool: Design And Implementation, Christiaan Grootaert And Thierry Van Bastelaer (Eds.), Understanding And Measuring Social Capital: A Multidisciplinary Tool for Practitioners (pp. 17-39), The World Bank, Washington, D.C.
 • Koçel, T. (2018). İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Lee, O. ve Tan, J. A. (2010). Goal Orientation And Organizational Commitment: Individual Difference Predictors Of Job Perfformance. International Journal of Organizational Analysis, Vol:18, No.1, s.129-150.
 • Mahaney, C. R, ve Lederer, A. L. (2006). The Effect of Intrinsic And Extrinsic Rewards For Developers On İnformation Systems Project Success. Proj. Manage. J., 37: 42-54.
 • Düzgün, M. S. ve Marşap, A. (2018). Performans Değerlendirme ve Ücret Uygulamalarına İlişkin Algının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bir Uygulama. Celal Beyar İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 25(3), 802.
 • Mottaz, J. C. (1985). The Relative İmportance Of İntrinsic And Extrinsic Rewards As Determinants Of Wok Satisfaction. The Sociological Quarterly. 26(3), 365-385.Nakip, M. (2003). Pazarlama Araştırmaları Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Namasıvayam, K. ve Zhao, X. (2007). An Investigation Of The Moderating Effects Of Organizational Commitment On The Relationships Between Work–Family Conflict And Job Satisfaction Among Hospitality Employees İn India. Tourism Management, Vol.:28, s.1213- 1223.
 • Narayan, D. Ve Woolcock, M. (2000). Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy. The World Bank Research Observer, 225-249.Ören, K. (2007). Sosyal Sermayede “Güven” Unsuru ve İşgücü Performansına Etkisi. Kamu-İş Dergisi, Cilt 9, Sayı 1. s.71-90.
 • Poyraz, M. ve Kama, B. (2008). Algılanan İş Güvencesinin, İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:13, Sayı:2, Sayfa:143-164.
 • Prakash, S. ve Selle, P. (2004). Investigating Social Capital: Comparative Perspectives on Sivil Society, Participation and Governance: New Delhi & Thousand Oaks, London. Sage Punlications.
 • Punch, K. (2005). Introduction to Social Research - Ouantitive and Oualitive Approach. Second Ed., Sage Publications Inc., California.
 • Sabuncuoğlu, Z. ve Tüz, M. (2005). Örgütsel Psikoloji. Bursa: Alfa Aktüel Basım Yayın.
 • Tocqueville, A. D. (1994). Amerika’da Demokrasi. Çeviren: İhsan Sezal ve Fatoş Dilber. Ankara: Yetkin Yayınları.
 • Uran, S. (2014). İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Bir Alan Araştırması, Pamukkale Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi: Denizli.
 • Yang, F. ve Chang, C. (2008). Emotional Labour, Job Satisfaction And Organizational Commitment Among Clinical Nurses: A Ouestionnaire Survey. International Journal of Nursing Studies, 45, s.879–887.
 • Yazıcıoğlu, İ. (2010). Örgütlerde İş Tatmini ve İş Gören Performansı İlişkisi: Türkiye ve Kazakistan Karşılaştırması. Bilig Dergisi, Sayı: 55. s.243-264.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4472-9058
Yazar: Muhammed Mahsun ŞAHİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7512-5076
Yazar: Osman YILMAZ
Kurum: BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Aralık 2020

APA Şahin, M , Yılmaz, O . (2020). Sosyal Sermaye, Motivasyon ve İş Tatmini Arasındaki Aracılık Etkisi: Batman Üniversitesi Örneği . Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 27 (3) , 587-606 . DOI: 10.18657/yonveek.632766