Yıl 2020, Cilt 27 , Sayı 3, Sayfalar 665 - 679 2020-12-25

ABD’de Ekonomik Büyüme ve Doğrudan Yabancı Yatırım: Granger Nedensellik Analizi
Economic Growth and Foreign Direct Investment in the United States: A Granger Causality Analysis

Serdar ÖZTÜRK [1] , Seher SULUK [2]


Küreselleşmenin hız kazanması, teknolojik gelişiminin yaygınlaşması ve insanlığın gelişimi süreci içerisinde ortaya ekonomik, sosyal, politik, kültürel ve teknolojik değişimler çıkmıştır. Küreselleşme sürecinde yaşanan en önemli gelişmelerden biri ise uluslararası ticaretin serbestleştirilmesidir. Ayrıca küreselleşmeyle birlikte doğrudan yabancı yatırımlarda bir artış meydana geldiği söylenebilir. Buna paralel olarak, doğrudan yabancı yatırım ile ekonomik büyüme ilişkisi literatürde önemli bir araştırma konusu olmuştur. Bundan dolayı, bu çalışmada, en büyük doğrudan yabancı yatırım alıcısından biri olan ABD için doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik büyüme arasındaki sebep-sonuç ilişkisi ampirik olarak incelenmiştir. Bu amaca ulaşmak için 1970-2018 dönemine ait veriler kullanılarak öncelikle Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) birim kök testi yapılmış, daha sonra Granger nedensellik testi uygulanmıştır. Uygulanan ekonometrik analizin sonucunda, doğrudan yabancı yatırımların ekonomik büyümeye neden olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Doğrudan Yabancı Yatırım, Granger Nedensellik Analiz
JEL Sınıflandırması: F21, F43, C32
Economic, social, political, cultural and technological changes have emerged in the process of with the accelerating of globalization, expanding technological development and developing humanity. One of the most significant developments in the globalization process is the liberalization of international trade. In addition, it can be said there has been an increase in foreign direct investments due to the globalization. In parallel, the relationship between foreign direct investment and economic growth has been a significant research topic in the literature. Therefore, in this study, the causal relationship between foreign direct investment and economic growth is empirically investigated for the United States, which is one of the largest recipient of FDI. In order to reach this aim, firstly, Augmented Dickey-Fuller (ADF) unit root test has been performed by using data belonging to 1970-2018 period and then, Granger causality test was applied. In consequence of the performed econometric analysis, foreign direct investment was found to give rise to economic growth.
Key Words: Economic Growth, Foreign Direct Investment, Granger Causality Analysis
JEL Classification: F21, F43, C32
 • Afşar, M. (2007). The Causality Relationship between Economic Growth and Foreign Direct Investment in Turkey . Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp. 1-9.
 • Alkhasawneh, M. F. (2013). The Granger Causality Relationship between Foreign Direct Investment (FDI) and Economic Development in the State of Qatar. Applied Mathematics & Information Sciences, 7(5), pp. 1767-1771.
 • Antwi, S., Mills, E. F., Mills, G. A., & Zhao, X. (2013). Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth: Empirical Evidence from Ghana. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Science, 3(1), pp. 18-25.
 • Ayaydın, H. (2010). Doğrudan Yabancı Yatırımlar İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye Örneği. Sayı: 26, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.
 • Balamurali, N., & Bogahawatte, C. (2004). Foreign Direct Investment and Economic Growth in Sri Lanka. Sri Lankan Journal of Agricultural Economics, 6(1), pp. 37-50.
 • Carlsen, M., & Jensen, A. M. (2008). Globalisering og Danske Direkte Investeringer. 49-64.
 • Dritsak, M., Dritsaki, C., & Adamopoulos, A. (2004). A Causal Relationship between Trade, Foreign Direct Investment and Economic Growth in Greece. American Journal of Applied Sciences, 1(3), pp. 230-235.
 • Encinas-Ferrer, C., & Villegas-Zermeño, E. (2015). Foreign Direct Investment and Gross Domestic Product Growth. International Conference on Applied Economics. Procedia Economics and Finance, 24, pp. 198-207.
 • Erdoğan, S. (2017). Doğrudan Yabancı Yatırımların Makroekonomik Belirleyicileri Üzerine Bir Çalışma: Latin Amerika – Türkiye Karşılaştırması. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 39(1), ss. 77-100.
 • Eriksen, T. H. (2014). Globalization. London: Bloomsbury Academic.
 • Granger, C. W. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), pp. 424-438.
 • Gürsoy, F., & Kalyoncu, H. (2012). Foreign Direct Investment and Growth Relationship in Georgia. International Journal of Economics and Financial Issues, 2(3), pp. 267-271.
 • Gürsoy, F., Sekreter, A., & Kalyoncu, H. (2013). FDI and Economic Growth Relationship Based on Cross-Country Comparison. International Journal of Economics and Financial Issues, 3(2), pp. 519-524.
 • Jackson, J. K. (2017). Foreign Direct Investment in the United States: An Economic Analysis. Congressional Research Service.
 • Kıvılcım, F. (2013). Küreselleşme Kavramı ve Küreselleşme Sürecinin Gelişmekte Olan Ülke Türkiye Açısından Değerlendirilmesi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(1), ss. 219-230.
 • Kunst, R. (2011). Summary based on Chapter 12 of Baltagi: Panel Unit Root Tests. Department of Economics at University of Vienna.
 • Lema, N. C., & Dimoso, R. (2011). Foreign Direct Investment and Economic Growth in Tanzania: The Granger-Causality Analysis. Uongozi Journal of Management and Development Dynamics, 22(2), pp. 22-37.
 • Leopold, G., & Maniam, B. (2006). Foreign Direct Investment in the United States: Country Analysis. Journal of Economics and Economic Education Research.
 • MM, B., S., K., & M., B. (2016). Relationship between FDI and GDP: A Case Study of South Asian Countries. Journal of Business & Financial Affairs, 5:1, pp. 1-4.
 • OECD. (2017). United States: Trade and Investment Statistical Note. United States.
 • Öncü, E., & Çelik, Ş. (2018). Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: BRICT Ülkeleri Panel Nedensellik Analizi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 17. UİK Özel Sayısı, pp. 403-414.
 • Öztürk, I., & Kalyoncu, H. (2007). Foreign Direct Investment and Growth: An Empiricial Investigation Based on Cross-Country Comparison. Economia Internazionale.
 • Öztürk, S., & Sözdemir, A. (2010). Küresel Krizin Ekonomik Etkileri: Küreselleşmenin Krizi. Turgut Ozal International Conference on Economics and Politics-1 Global Crises and Economics Governance, pp. 2155-2168.
 • P., M. K., & Gu, Q. (2010). A Time Series Analysis of Foreign Direct Investment and Economic Growth: A Case Study of Nepal. International Journal of Business and Management, 5(2), pp. 144-148.
 • Simionescu, M. (2016). The Relation between Economic Growth and Foreign Direct Investment during the Economic Crisis in the European Union. Zb. rad. Ekon. fak, 34(1), pp. 187-213.
 • Susilo, D. (2018). The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth (a Causal Study in the United States). BISE: Jurnal Pendidikan Bisnis dan Ekonomi, 4(1), pp. 50-63.
 • Taşdemir, D., & Erdaş, H. (2018). Doğrudan Yabancı Yatırım Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, pp. 140-152.
 • The World Bank, W. (2019). https://data.worldbank.org/. Accessed: 7 September 2019.
 • United Nations, U. (1998). World Investment Report. New York: United Nations Publications.
 • United Nations, U. (2019). World Investment Report. New York: United Nations Publications.
 • https://www.selectusa.gov/why-invest. Accessed: 6 September 2019.
 • https://www.theglobaleconomy.com/USA/fdi_dollars/. Accessed: 7 September 2019.
Birincil Dil en
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0650-0244
Yazar: Serdar ÖZTÜRK
Kurum: NEVSEHIR HACI BEKTAS VELI UNIVERSITY, FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3253-1098
Yazar: Seher SULUK (Sorumlu Yazar)
Kurum: NEVSEHIR HACI BEKTAS VELI UNIVERSITY, INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES, ECONOMICS (DR)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Aralık 2020

APA Öztürk, S , Suluk, S . (2020). Economic Growth and Foreign Direct Investment in the United States: A Granger Causality Analysis . Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 27 (3) , 665-679 . DOI: 10.18657/yonveek.640568