Yıl 2020, Cilt 27 , Sayı 3, Sayfalar 425 - 444 2020-12-25

A SCOR Model Implementation in the Measurement and Improvement of Supply Chain Processes
Tedarik Zinciri Süreçlerinin Ölçüm ve İyileştirilmesinde Bir SCOR Modeli Uygulaması

Cengiz YILMAZ [1] , Bahadır ATSAN [2] , Tuğba SARI [3]


A supply chain is a network of facilities that supply raw materials, transform them into final products, and deliver products to customers through a distribution system. Developed by the Supply Chain Council to provide a reference to supply chain operations, the SCOR model provides a standard definition of management processes, a framework of relationships between standard processes, standard metrics to measure process performance, best-in-class performance management applications, and software features and functions. In this study, a model based on SCOR metrics is introduced to determine the factors affecting supplier selection and evaluate supplier performance. The model was applied to a bicycle producer company and its suppliers. The aim is to determine the factors affecting supplier selection and to evaluate supplier performance. According to the results of the study, the most important factors for supplier selection in the supply chain under consideration can be listed as "flexibility to change in products", "reduction in delivery time" and "flexibility to change in delivery time", respectively. The factors that affect supplier performance the most are determined as “traceability of returned products” and “on time delivery”. Key Words: SCOR, Supply Chain, Performance Evaluation, Supplier Selection, JEL Classification: M11
Tedarik zinciri, hammadde tedarik eden, onları ara mallara ve daha sonra nihai ürünlere dönüştüren ve ürünleri bir dağıtım sistemi aracılığıyla müşterilere teslim eden bir tesisler ağıdır. İşletmelerin yoğun rekabet ortamında, hedeflerine ulaşmaları, başarılı bir şekilde planlanıp uygulanan entegre tedarik zinciri yönetimi ile mümkündür. Tedarik zinciri operasyonlarına bir referans oluşturmak üzere Tedarik Zinciri Konseyi tarafından geliştirilen, SCOR modeli, yönetim süreçlerinin standart bir tanımını, standart süreçler arasındaki ilişkilerin bir çerçevesini, süreç performansını ölçmek için standart metrikleri, sınıfının en iyisi performans üreten yönetim uygulamalarını ve yazılım özelliklerine ve işlevlerine standart bir uyum içerir. Bu makalede bisiklet üretimi yapan bir işletmede, tedarikçi seçimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve tedarikçi performansının değerlendirilmesi amacı ile tedarikçilerini kapsayan, ve SCOR metriklerini esas alan bir model oluşturulmuştur. Analiz sonuçlarına göre, ele alınan tedarik zincirinde, tedarikçi seçimi için en önemli faktörler sırasıyla “üründe değişim yapma esnekliği”, “teslimat süresinin azalması” ve “teslim süresi değişimine karşı esneklik” olarak sıralanabilir. Tedarikçi performansını en çok etkileyen faktörler ise, “iade ürünlerin izlenebilirliği ve “taahhüt edilen tarihe uygun sevkiyat” olarak belirlenmiştir.
 • Abou El Majd, B., Lemghari, R., Okar, C., Sarsri, D., El Ghazi, H. (2018). Benefits and limitations of the SCOR® model in Automotive Industries. MATEC Web of Conferences, 200, 00019. doi:10.1051/matecconf/201820000019
 • Ağar, F. (2010). Tedarik Zinciri Yönetiminde SCOR Modeli, Tedarik Süreci Performans Değerlendirmesi Ve Scorcard Uygulaması. (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Apics. (2017a). APICS Supply Chain Operations Reference Model SCOR Version 12.0.
 • Apics. (2017b). SCOR Professional Training Retrieved from
 • Apics. (2017c). SCOR Quick Reference Guide Version 12.0
 • Apics. (2018). Understand the Structure of SCOR. Retrieved 30 Aralık 2018 http://www.apics.org/apics-for-business/benchmarking/scormark-process/scor-metrics
 • Aydın,Z.,Berna (2007). Faktör Analizi Yardımıyla Performans Ölçütlerinin Boyutlarının Ortaya Konulması. 8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi
 • Bilişik, M. E. (2012). Karşılaştırmalı Performans Analizi Modeli Ve Tedarikçi Seçimi Ve Değerlendirmesi İçin Performans Haritalarında Tedarikçi Konumlandırma. (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bowerman, B. L., O'Connell, R. T., Murpree, E. S., & Orris , J. B. (2013). İşletme İstatistiğinin Temelleri. (N. Orhunbilge, M. Can, & Ş. Er, Çev.) Ankara: Nobel AkademikYayıncılık.
 • Chehbi-Gamoura, S., Derrouiche, R., Damand, D., & Barth, M. (2019). Insights from big Data Analytics in supply chain management: an all-inclusive literature review using the SCOR model. Production Planning & Control, 1-27.
 • Dissanayake, C. K., & Cross, J. A. (2018). Systematic mechanism for identifying the relative impact of supply chain performance areas on the overall supply chain performance using SCOR model and SEM. International Journal of Production Economics, 201, 102-115.
 • Ganga, G. M. D., & Carpinetti, L. C. R. (2011). A fuzzy logic approach to supply chain performance management. International Journal of Production Economics, 134(1), 177-187.
 • Gürsoy, Ö. (2013). Üretim Sektöründe Tedarik Zinciri Yönetimi Ve SCOR (Tedarik Zinciri Operasyonları Referans Modeli) Modelinin Farkındalık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma. (Yüksek Lisans Tezi), Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kalaycı. Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara:Dinamik Akademi Yayıncılık
 • Karahan, A., ve Özgür, E. (2009). Stratejik yönetim modeli olarak kurumsal karnenin uygulanabilirliği. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 10(16), 59-81.
 • Kaya, M. F. (2013). Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. Marmara Coğrafya Dergisi, 28, 175-193.
 • Khine, S. M. (2013). Application of Structural Equation Modeling in Educational Research and Practice. Rotterdam:Sense Publishers
 • Kocaoğlu, B. (2009). Tedarik Zinciri Performansı Ölçümü İçin Stratejik Ve Operasyonel Hedefleri Bütünleştiren SCOR Modeli Temelli Bir Yapı. (Doktora Tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Li, L., Su, Q., & Chen, X. (2011). Ensuring supply chain quality performance through applying the SCOR model. International Journal of Production Research, 49(1), 33-57.
 • Lima-Junior, F. R., & Carpinetti, L. C. R. (2016). Combining SCOR® model and fuzzy TOPSIS for supplier evaluation and management. International Journal of Production Economics, 174, 128-141.
 • Lockamy, A., & McCormack, K. (2004). Linking SCOR planning practices to supply chain performance. International journal of operations & production management.
 • Nakip, M. (2013). Pazarlamada Araştırma Teknikleri ve SPSS Uygulamaları. Seçkin Yayıncılık
 • Ntabe, E. N., LeBel, L., Munson, A. D., & Santa-Eulalia, L. A. (2015). A systematic literature review of the supply chain operations reference (SCOR) model application with special attention to environmental issues. International Journal of Production Economics, 169, 310-332.
 • Palma-Mendoza, J. A. (2014). Analytical hierarchy process and SCOR model to support supply chain re-design. International journal of information management, 34(5), 634-638.
 • Persson, F. (2011). SCOR template—A simulation based dynamic supply chain analysis tool. International Journal of Production Economics, 131(1), 288-294.
 • Sağlam, A. A. (2013). Tedarik Zinciri Yönetiminde SCOR Modeli ve SCORCARD Uygulaması. (Yüksek Lisans Tezi), Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Tunçbilek, F. (2012). Tedarik Zinciri Yönetiminde SCOR Modeli Ve Lastik Sektörü Uygulaması. (Yüksek Lisans Tezi), Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Zhou, H., Benton Jr, W. C., Schilling, D. A., & Milligan, G. W. (2011). Supply chain integration and the SCOR model. Journal of Business Logistics, 32(4), 332-344.
Birincil Dil tr
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Cengiz YILMAZ
Kurum: KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1075-7544
Yazar: Bahadır ATSAN
Kurum: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9536-5541
Yazar: Tuğba SARI (Sorumlu Yazar)
Kurum: KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Aralık 2020

APA Yılmaz, C , Atsan, B , Sarı, T . (2020). Tedarik Zinciri Süreçlerinin Ölçüm ve İyileştirilmesinde Bir SCOR Modeli Uygulaması . Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 27 (3) , 425-444 . DOI: 10.18657/yonveek.699836