Yıl 2020, Cilt 27 , Sayı 3, Sayfalar 725 - 740 2020-12-25

Makroekonomik Faktörlerin Vadeli İşlem Sözleşmelerine Etkileri: Dolar ve Euro Sözleşmeleri Üzerine Bir İnceleme
Effects of Macroeconomic Factors on Futures Contracts: A Study on Dollar and Euro Contracts

Yasemin KARATAŞ ELÇİÇEK [1] , Koray KAYALIDERE [2]


Bu çalışmanın amacı Ocak2013-Aralık2017 döneminde Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören Dolar ve Euro vadeli işlem sözleşme getirisini, işlem hacmini ve volatilitesini etkileyen makroekonomik faktörlerin ileriye geriye dönük adımsal regresyon analizi ile incelenmesidir. Bu bağlamda çalışmada ilgili literatürden hareketle getiri, işlem hacmi ve volatiliteye etki etmesi beklenen 11 makroekonomik değişkenin aylık frekansta verileri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarında, bazı makroekonomik değişkenler ile Dolar ve Euro vadeli işlem sözleşme getirileri, işlem hacimleri ve volatiliteleri arasında anlamlı ilişkiler bulgulanırken, bazı değişkenlerle anlamlı sonuçlar elde edilememiştir. Çalışma sonuçlarının literatüre katkıda bulunacağı düşünülmektedir
This study aims to examine the factors that affect the volatility of contract returns, transaction volumes and the volatility of USD and EUR denominated derivative instruments using two-way stepwise regression analysis. The period analyzed in the study covers from January 2013 to December 2017. In light of the reviewed literature, instrument returns and transaction volume is regressed alongside 11 macroeconomic variables that are thought to have an effect of volatility in monthly frequency. In the analysis results, a significant relationship between macroeconomic variables and USD and EUR contract returns, transaction volumes, volatility is found. For some variables, it is observed that there is no significant relationship. The results of the study are thought to be a contribution to the literature.
 • Alpar, R. (2003), Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlere Giriş 1. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Andersson, M., Hansen, L.J.ve Sebestyén, S. (2006). Which News Moves the Euro Area Bond Market. ECB Working Paper, No. 631, European Central Bank (ECB), Frankfurt.
 • Ceylan, A. ve Korkmaz, T. (2008); Finansal Teknikler. Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Chaboud, A. ve LeBaron B. (2001). Foreign Exchange Trading Volume and Federal Reserve Intervention. The Journal of Futures Market. 21(9): 851-860.
 • Clare, A. Ve Courtenay, R. (2001). What can we learn about monetary policy transparency from financial market data?. https://www.researchgate.net/profile/Andrew_Clare, (20.10.2019).
 • Dikmen, N. (2016). Ekonometriye Giriş Temel Kavramlar ve Uygulamalar. Seçkin Yayıncılık.
 • Ederington, L. H. ve Lee, J. H. (1993). How Markets Process İnformation: News Releases and Volatility. The Journal of Finance. 48(4): 1161-1191.
 • İlgün, M. F., Dumrul, C. ve Aysu, A. (2014). Bütçe Açıklarının Reel Döviz Kuru Üzerindeki Etkileri: Türk Ekonomisi Üzerine Bir Uygulama. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi. 10(23): 13-30.
 • Kaplan, F. ve Yapraklı, S. (2017). Altın-Petrol Paritesi İle Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik: Altın ve Petrol Üreten 7 Ülke Üzerine Bir Araştırma. Doğuş Üniversitesi Dergisi. 18(2): 69-83.
 • Kartal, M., Depren, S. K., & Depren, Ö. (2018). Türkiye’de döviz kurlarını etkileyen makroekonomik göstergelerin belirlenmesi: MARS yöntemi ile bir inceleme. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(1), 209-229.
 • Liu, S. ve Tse, Y. K. (2013). Estimation of Monthly Volatility: An Empirical Comparison of Realized Volatility, GARCH and ACD-ICV methods. Research Collection School of Economics. 1(1): 1-24
 • Özdemir, L. (2017, September). Vadeli İşlem Piyasası İle Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişki: Türkiye’de Bir Uygulama. In Proceedings of 2 nd International Conference on Scientific Cooperation for the Future in the Economics and Administrative Sciences (p. 71).
 • Özgümüş, H., Korkmaz, T. ve Çevik, E. İ.(2013). Makroekonomik Faktörlerin Vadeli İşlem (Futures) Sözleşmelerine Etkisi: VOB’ta Bir Uygulama. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi. 7(1): 103-136.
 • Sağlam, Y., Yıldırım, M. (2007). 2001 krizi sonrası uygulanan faiz ve kur politikalarının Türkiye ekonomisine etkileri. Adnan Menderes Üniversitesi ve Avrupa Araştırmalar Merkezi, Güncel Ekonomik Sorunlar Kongresi’ne Sunulan Bildiri.
 • Şimşek, M. (2004). Türkiye’de Reel Döviz Kurunu Belirleyen Uzun Dönemli Etkenler. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2), 1-24.
 • Şit, M., & Karadağ, H. (2019). Döviz Kurunu Belirleyen Ekonomik Faktörler: Türkiye Ekonomisi İçin ARDL Sınır Testi Uygulaması. International Journal of Economic & Administrative Studies, (23).
 • Yalta, Y. (2011). Döviz Kurunun Belirlenmesi. www. acikders.org.tr/ pluginfile.php/ mod../bolum13-doviz.pdf, (08. 06.2019).
 • Yurdakul, F., Er, H. ve Cevher, E. (2016). Döviz Kurunun Belirleyicileri, Koşullu ve Kısmi Granger Nedensellik, SETAR, LSTAR ve TVAR Modelleri. Gazi Kitabevi, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7423-5839
Yazar: Yasemin KARATAŞ ELÇİÇEK (Sorumlu Yazar)
Kurum: SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4073-1644
Yazar: Koray KAYALIDERE
Kurum: CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Aralık 2020

APA Karataş Elçiçek, Y , Kayalıdere, K . (2020). Makroekonomik Faktörlerin Vadeli İşlem Sözleşmelerine Etkileri: Dolar ve Euro Sözleşmeleri Üzerine Bir İnceleme . Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 27 (3) , 725-740 . DOI: 10.18657/yonveek.710543