Yıl 2020, Cilt 27 , Sayı 3, Sayfalar 387 - 403 2020-12-25

Halka Açılmada Sermaye Artırımı Yoluyla Satışa Hazır Bekletilen Payların Satışının Pay Getirilerine Etkileri
The ImpacaThe Impacts of Sales of Shares Kept Ready for Sales Through Capital Increase in Going Public on Equity Returnsts Of Sales Of Shares Kept Ready For Sales Through Capital Increase In Going Public On Equity Returns

Arif SEZGİN [1] , Sinan AYTEKİN [2]


Bu çalışmanın amacı, ilk halka arz sonrasında sermaye artırımı yoluyla satışa hazır bekletilen payların satışının pay getirileri üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. Çalışmanın kapsamını 2013-2020 yılları arasında satışa hazır bekletilen pay satışı yapan BİST şirketleri oluşturmaktadır. Olay etüdü yönteminin kullanıldığı çalışmada, olay günü olarak satışa hazır bekletilen payların satış tarihi belirlenmiştir. Olay penceresi olarak ise olay gününden 5 gün öncesi ve sonrası (-/+5) incelenmiştir. Payların beklenen getirilerinin hesaplanmasında Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli (SVFM) kullanılmıştır. Sonuç olarak sermaye artırımı yoluyla satışa hazır bekletilen payların satışının pay getirilerini olumlu yönde etkilediği fakat bu uygulamayı takip ederek yatırımcıların büyük miktarlarda ve uzun süreli pozitif getiriler elde edemeyeceği, ancak kısa dönemli pozitif anormal getiri elde edebilmenin mümkün olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca test edilen dönem ve şirketler açısından BİST pay piyasasının yarı güçlü formda etkin bir piyasa olmadığını yönünde bulgulara ulaşılmıştır.
The purpose of this study was to investigate the impacts of sales of shares kept ready for sale through capital increase after the initial public offering on equity returns. The scope of the study consists of BIST companies that selling shares kept ready for sale between 2013 and 2020. In the study, in which the event study method was used, the sales date of the shares kept ready for sale was determined as the event day. As the event window, 5 days before and after the event day (-/+5) were examined. The Capital Asset Pricing Model (CAPM) was used to calculate the expected returns of the equities. As a result, it was determined that the sale of shares kept ready for sale through capital increase positively affected the equity returns, but following this application, it would not be possible for investors to o obtain short term positive abnormal returns. In addition, it was found that BIST equity market is not efficient in the semi-strong form in terms of the period and companies tested.btain large amounts of long term positive returns, but it would be possible to obtain short term positive abnormal returns. In addition, it was found that BIST equity market is not efficient in the semi-strong form in terms of the period and companies tested.
 • Adaoğlu, C. (2006). Market Reaction to “Unsweetened” and “Sweetened” Rights Offerings in an Emerging European Stock Market. Journal of Multinational Financial Management, 16(3), 249-268. Retrieved from https://papers.ssrn.com/
 • Başdaş, U., & Oran, A. (2014). Event studies in Turkey. Borsa Istanbul Review, 14(3), 167-188. DOI: 10.1016/j.bir.2014.03.003
 • Bashir, A. (2013). Impact of Right Issues Announcement on Shareholders Wealth: Case Study of Pakistani Listed Companies. International Journal of Contemporary Business Studies, 4(3), 6-12.
 • Bianco, S. D., Bruno, R. L., & Signorelli, M. (2015). The Joint Impact of Labour Policies and the “Great Recession” on Unemployment in Europe. Economic Systems, 39(1), 3-26. DOI: 10.1016/j.ecosys.2014.06.002
 • BİST, Borsa İstanbul. (2020). https://www.borsaistanbul.com/sirketler/halka-arz-ve-borsada-islem-gorme/pay-piyasasi/halka-arz/halka-arzin-faydalari-halka-arza-hazirlik-ve-halka-arz-surecleri/halka-arz-ve-satis-yontemleri/halka-arz-yontemleri, Erişim: 10.06.2020
 • Chen, C., & Chen, X. (2007). The Information Content of Rights Offerings in China. Research in International Business and Finance, 21, 414-427. DOI: 10.1016/j.ribaf.2006.12.006
 • Çırak, R. (2018). Şirket Değerleme Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Ercan, M. K., Öztürk, M. B., Küçükkaplan, İ., Başcı, E. S., & Demirgüneş, K. (2007). Halka Açık Firmaların Beta Katsayılarının Regresyon Modeli İle Tespiti ve Halka Açık Olmayan Firmalara Yönelik Uygulanabilirliği. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), 295-324.
 • Erol, A. F., & Aytekin, S. (2018). Borsa İstanbul Pay Piyasası Şirketlerinin Bedelsiz Sermaye Artırımı Duyurularının Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(3), 898-912. DOI: 10.30798/makuiibf.439219
 • Kaderli, Y. (2007). Yapılan İhracat Bağlantılarının İlgili Firmaların Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin Olay Etüdü İle İncelenmesi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’ndaki Bazı Firmalar Üzerine Bir Uygulama. MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 36, Ekim, 144-154.
 • KAP, Kamuyu Aydınlatma Platformu (2020). https://www.kap.org.tr/tr/ Erişim: 10.06.2020
 • Karan, M. B. (2013). Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi (4. bs.). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Kartal, M. K. (2017). Sermaye yapısı. A. Gündoğdu (Ed.), Finansal Yönetim Temel Teoriler ve Açıklamalı Örnekler içinde (s.423-448). İstanbul: Seçkin Yayıncılık.
 • Kederli, Y., & Başkaya, H. (2017). Halka Açık Firmalarda Sermaye Arttırımı Duyurularının Hisse Senedi Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama. [Özel Sayı]. Aydın İktisat Fakültesi Dergisi, 2(1), 28-42.
 • Kendirli, S., & Elmalı, M. E. (2016). The Effects of Right Offering Announcements on Returns of Shares of Deposit Banks Traded in Istanbul Stock-Exchange. Journal of Economic Development, Environment and People, 5(1), 74-82.
 • Köseoğlu, S. D. (2010). 1997-2010 Dönemi Türk Bankacılık Sektörü Risk Analizi. Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 3(2), 119-134.
 • Küçüksille, M., & Mizrahi, R. (2015). Bedelli Sermaye Artırımı Duyurularının Halka Açık İşletmelerin Hisse Senedi Performanslarına Etkisi: Borsa İstanbul’da Bir Araştırma. KMU Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17(29), 63-69.
 • Ma, J., Pagan, J. A., & Chu, Y. (2009). Abnormal Returns to Mergers and Acquisitions in Ten Asian Stock Markets. International Journal of Business, 14(3), 235-250.
 • Mishra, A. K. (2005). An Empirical Analysis of Market Reaction Around the Bonus Issues in India. (Indian Institute of Management Working Paper No. 2005-10). https://ssrn.com/abstract=733043
 • Ogada, A., & Kalunda, E. (2017). Impact of Rights Issue on Share Returns of Firms Listed on the Nairobi Securities Exchange, Kenya. IOSR Journal of Business and Management, 19(8), 54-62.
 • Omağ, A. (2015). Finansal Kaldıraç Derecesi ve Seçilmiş Sektörlere Yönelik Bir Uygulama. Maliye Finans Yazıları, 103, 205-218.
 • Owen S., & Suchard, J. (2008). The Pricing and Impact of Rights Issues of Equity in Australia. Applied Financial Economics, 18(14), 1147-1160. DOI: 10.1080/09603100701537706
 • Özer, G., & Yücel, R. (2001). İMKB'de Hisse Senedi İhraç Tarihi Etrafındaki Anormal Fiyat Hareketleri. Active, Bankacılık ve Finans Dergisi, 3(16), 60-68.
 • SPK, Sermaye Piyasası Kurulu (2013). Pay Tebliği (VII-128.1). https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/06/20130622-8.htm, Erişim: 10.06.2020
 • Suresha, B., & Chandrashekara, B. (2016). Market Efficiency Around Bonus, Stock Split and Rights Issue Announcement–Evidence from India. Journal of Economics and Sustainable Development, 7(11), 71-79.
 • Yaşar, S. (2006). Firma finansmanında Hisse Senedi Piyasalarının Rolü: Türkiye Örneği (Yayın No: 200). Ankara: Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları.
 • Yiğit, F. (2016). Sermaye Yapısı ve Sermaye Yapısı Teorileri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3381-6458
Yazar: Arif SEZGİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1502-2643
Yazar: Sinan AYTEKİN
Kurum: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Aralık 2020

APA Sezgin, A , Aytekin, S . (2020). Halka Açılmada Sermaye Artırımı Yoluyla Satışa Hazır Bekletilen Payların Satışının Pay Getirilerine Etkileri . Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 27 (3) , 387-403 . DOI: 10.18657/yonveek.762973