Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İşletmelerde Liderlik Tarzının Finansal Performansa Etkisinde Değişim Yönetimi ve Kurumsal Yönetim Algısının Aracı Rolü

Yıl 2022, Cilt: 8 Sayı: 2, 108 - 120, 26.01.2023

Öz

Liderlik tarzları literatürde örgüt performansı ile ilişkilendirilen bir değişken olmakla birlikte, küresel boyutta ortaya çıkan her yeni liderlik tipiyle de varlığını koruyan bir ilişkiye sahiptir. Her kar amacı güden organizasyonun temel amacının finansal performans elde etmek olduğu düşünüldüğünde; uygulanan liderlik tarzına da dikkat edilmesi gereklidir. Liderlik tarzları teorik açıdan sınırları ve özellikleri ifade edilen bir konu olarak görülse de; farklı çalışma ortamlarında ve farklı belirleyiciler ışığında finansal performansa etkisi tekrar analiz edilebilecek bir konudur. Bu çalışma da literatürde sıkça yer verilmeyen ve görece daha yeni iki liderlik tarzının finansal performansa etkisinde hem değişim yönetimi hem de kurumsal yönetim algısının ayrı ayrı aracılık rollerine yoğunlaşılmıştır. Şentürk’ün (2022) tezinden elde edilen veri seti ve bulgularla bu makale elde edilmiştir. Farklı sektörden 402 katılımcıya anket yoluyla erişilerek elde edilen çalışmanın bulgularına göre liderlik tarzları finansal performansı etkilediği bu çalışmadaki örneklem ile de ortaya konmuştur. Dönüşümcü liderlik bu ilişkide daha çok öne çıkmaktadır. Değişim yönetimi de liderlik tarzlarının finansal performansı etkilediği ilişkide aracılık rolü üstlenmektedir. Değişim yönetiminin özellikle amaç, stratejiler, teknoloji alanı ve organizasyon yapısı boyutlarında bu rol daha etkilidir. Çalışmanın son bulgusu ise kurumsal yönetim algısının liderlik tarzları ve finansal performans ilişkisinde aracı rolü oynamasıdır.

The Mediator Role of Change Management and Corporate Governance Perception in the Effect of Leadership Style on Financial Performance in Corporations

Yıl 2022, Cilt: 8 Sayı: 2, 108 - 120, 26.01.2023

Öz

Although leadership styles are a variable associated with organizational performance in the literature, it also has a relationship that maintains its existence with every new leadership type that emerges in the global dimension. Considering that the main purpose of each profit aimed organization is to achieve financial performance; it is also necessary to pay attention to the leadership style applied. Although leadership styles are seen as a subject whose boundaries and characteristics are expressed theoretically; Its effect on financial performance is a subject that can be re-analyzed in different working environments and in the light of different determinants. This study focuses on the mediating roles of both change management and corporate governance perception in the effect of two relatively new leadership styles, which are not frequently mentioned in the literature, on financial performance: transformational and transactional. This article was obtained with the data set and findings obtained from Şentürk's (2022) thesis. According to the findings of the study, which was obtained by reaching 402 participants from different sectors through a questionnaire, it was also revealed with the sample in this study that leadership styles affect financial performance. Transformational leadership is more prominent in this relationship. Change management also plays a mediating role in the relationship that leadership styles affect financial performance. This role is more effective especially in the dimensions of purpose & strategies, technology area and organizational structure of change management. The last finding of the study is that corporate governance perception plays a mediating role in the relationship between leadership styles and financial performance.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fikret ŞENTÜRK Bu kişi benim 0000-0003-0929-3690

Feyzullah YETGİN Bu kişi benim 0000-0002-3712-845X

Yayımlanma Tarihi 26 Ocak 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA ŞENTÜRK, F., & YETGİN, F. (2023). İşletmelerde Liderlik Tarzının Finansal Performansa Etkisinde Değişim Yönetimi ve Kurumsal Yönetim Algısının Aracı Rolü. Yildiz Social Science Review, 8(2), 108-120.