Cilt: 8 Sayı: 2, 26.01.2023

Yıl: 2022

Makaleler

Araştırma Makalesi

3. Yerel Yönetimlerin Salgınla Mücadelesi: İzmir Karabağlar İlçesi Örneği*

Araştırma Makalesi

5. A Review on Agile Leadership and Digital Transformation

YILDIZ SOCIAL SCIENCE REVIEW (YSSR) iktisat, işletme ve siyaset bilimlerine ait araştırma makaleleri ile derlemeleri (literatür taraması) Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adına yayımlayan hakemli, uluslararası bir dergidir. Bu doğrultuda, YSSR alanında özgün çalışmalara dayanan araştırma makaleleri ile derlemelere yer vererek uluslararası sosyal bilimler literatürüne katkıda bulunmayı amaçlar. 

YILDIZ SOCIAL SCIENCE REVIEW (YSSR) iktisat teorisi, iktisat politikası, makroiktisat, mikroiktisat, para teorisi, iktisadi psikoloji, ekonometri, uluslararası iktisat, kamusal finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, iktisat tarihi, politik iktisat, işletme yönetimi, pazarlama, finans ve muhasebe, uluslararası işletme, iş hukuku, tedarik zinciri ve lojistik yönetimi, politika, kamu politikası, politik teori, kamu yönetimi, politik metodoloji ve karşılaştırmalı politika alanlarında çalışmalar kabul etmektedir. 

Yazım kurallarına ulaşmak için tıklayınız.

Makale yazımında kullanacağınız şablona ulaşmak için tıklayınız.


Etik İlkeler

YILDIZ SOCIAL SCIENCE REVIEW (YSSR) benimsediği etik görev ve sorumluluklarda Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’ni ve Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan ilkeleri dikkate almaktadır.


YAZARLAR İÇİN ETİK İLKELER
· Bildirilen araştırma/ çalışma etik ve sorumlu bir şekilde yürütülmeli ve ilgili tüm mevzuata uygun olmalıdır.
· Araştırmacılar çalışmalarının sonuçlarını net, dürüst, uydurma ve taklitten uzak veya uygunsuz veri manipülasyonu olmadan sunmalılardır.
· Araştırmacılar bulgularının başkaları tarafından doğrulanabilmesi için yöntemlerini açık ve net bir şekilde tanımlamaya çalışmalıdırlar.
· Araştırmacılar, gönderdikleri çalışmanın orijinal olduğu, intihal yapılmadığını ve başka bir yerde yayınlanmadığı yayın şartlarına uymalı/ bağlı kalmalılardır.

· Yazarlar gönderilen ve yayınlanan çalışmalar için ortak sorumluluk almalılardır.
· Araştırma yayınlarının yazarlığı, kişilerin çalışmaya ve raporlamaya katkılarını doğru bir şekilde yansıtmalılardır.
· Fon kaynakları ve ilgili çıkar çatışmaları açıklanmalıdır.


Burada belirtilmeyen diğer konular için lütfen aşağıdaki linke başvurunuz;

https://publicationethics.org/files/International%20standard_editors_for%20website_11_Nov_2011%20%281%29.pdf


Bu ilkeler şuradan alıntılanmıştır:
Wager E & Kleinert S (2011) Responsible research publication: international standards for authors. A position statement developed at the 2nd World Conference on Research Integrity, Singapore, July 22-24, 2010. Chapter 50 in: Mayer T & Steneck N (eds) Promoting Research Integrity in a Global Environment. Imperial College Press / World Scientific Publishing, Singapore (pp 309-16). (ISBN 978-981-4340-97-7)


EDİTÖRLER İÇİN ETİK İLKELER· Editörler hesap verebilir ve yayınladıkları her şeyin sorumluluğunu almalıdırlar.
· Editörler adil ve tarafsız kararları ticari değerlendirmeden bağımsız olarak almalı ve adil ve uygun bir hakem değerlendirme süreci sağlamalılardır.
· Editörler, maksimum şeffaflığı ve eksiksiz, dürüst raporlamayı teşvik eden yayın politikalarını benimsemelidirler.
· Editörler, gerektiğinde düzeltmeler yayınlayarak ve şüpheli veya iddia edilen araştırma ve yayın suiistimalini takip ederek yayının bütünlüğünü/doğruluğunu korumalıdırlar.
· Editörler, hakem ve editoryal suistimali takip etmelidirler.
· Editörler, insan ve hayvanlardaki çalışmaların etik davranışını eleştirel olarak değerlendirmelidir.
· Değerlendirme hakemlerine ve yazarlara, onlardan ne beklendiği söylenmelidir.
· Editörlerin yayıncıya ait çıkar çatışmalarını ele almak için uygun politikaları olmalıdır.


Burada belirtilmeyen diğer konular için lütfen aşağıdaki linke başvurunuz;
https://publicationethics.org/files/International%20standard_editors_for%20website_11_Nov_2011%20%281%29.pdf


Bu ilkeler şuradan alıntılanmıştır:
Kleinert S & Wager E (2011) Responsible research publication: international standards for editors. A position statement developed at the 2nd World Conference on Research Integrity, Singapore, July 22-24, 2010. Chapter 51 in: Mayer T & Steneck N (eds) Promoting Research Integrity in a Global Environment. Imperial College Press / World Scientific Publishing, Singapore (pp 317-28). (ISBN 978-981-4340-97-7)


HAKEMLER İÇİN ETİK İLKELERMesleki Sorumluluk
Hakemlik talebi geldiğinde, yalnızca makaleyi değerlendirmek için gerekli uzmanlığa sahipseniz ve değerlendirmenizde tarafsız olabilecekseniz incelemeyi kabul ediniz. Hakemlik yapılması istendiğinde uzmanlığınızdaki boşlukları, eksiklikleri açıkça tanımlamanız gerekmektedir.
Çıkar Çatışması
Tüm potansiyel çıkar çatışmalarını beyan ettiğinizden emin olunuz. İncelemenizi engelleyebilecek potansiyel bir çıkar çatışmasından emin değilseniz bile bunu belirtiniz. Çıkar çatışmaları kişisel, finansal, entelektüel, profesyonel, politik veya dini nitelikte olabilir. Şu anda yazarlardan herhangi biriyle aynı kurumda çalışıyorsanız veya yakın geçmişte (örn. Son 3 yıl içinde) yazarlar ile danışmanlık, ortak yazarlık veya ortak hibe sahipliği ilişkisi varsa, incelemeyi kabul etmemelisiniz. Buna ek olarak, bir makaleyi inceleme niyeti olmadan yalnızca gözden geçirmek için hakemlik yapmayı kabul etmemelisiniz. Ayrıca yazmak üzere olduğunuz veya başka bir dergide değerlendirilmekte olan bir makalenize çok benzeyen bir makaleyi incelemeyi kabul etmemelisiniz.
Vakitlilik / Zamana Riayet
İncelemeyi üstlenemeseniz bile, hakem değerlendirmesine ilişkin bir davete makul bir zaman dilimi içinde yanıt vermeniz iyi olacaktır. Belirli bir makaleyi incelemek için kendinizi yeterli hissediyorsanız, yalnızca önerilen veya karşılıklı olarak mutabık kalınan zaman dilimi içerisinde incelemeyi yapabilecekseniz hakemlik davetini kabul etmelisiniz. Koşullarınız değişirse ve hakemlik görevinizi yerine getiremezseniz ya da uzatma talebinde bulunmanız durumunda dergiyi derhal bilgilendirmelisiniz. Hakemlik yapamadığınız takdirde, uzmanlıkları temel alarak ve kişisel kaygılardan etkilenmeksizin veya belirli bir sonuç alma (olumlu ya da olumsuz) niyeti olmaksızın, ilgili olması halinde alternatif hakemler önermeniz yararlı olacaktır.


Burada belirtilmeyen diğer konular için lütfen aşağıdaki linke başvurunuz;
https://publicationethics.org/files/Ethical_Guidelines_For_Peer_Reviewers_2.pdf


Yayın Politikası

DEĞERLENDİRME SÜRECİ
YILDIZ SOCIAL SCIENCE REVIEW (YSSR) makale gönderim veya yayımlama ücreti kabul etmemektedir. Buna paralel olarak YSSR, açık olarak (open access) erişilebilir akademik bir dergidir. Makalelerin YSSR’de yayımlanabilmesi için daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum açıkça belirtilmek şartıyla kabul edilebilir.


Dergimizin yüksek standartlarının sürdürülmesi amacıyla, gönderilen tüm makaleler aşağıda ana hatlarıyla belirtilen sürece tabii tutulur.


ÖN DEĞERLENDİRME
Değerlendirilmek üzere gönderilen tüm makaleler ilk olarak iThenticate programına tabi tutulur. İntihal tespit edilen makaleler yazar(lar)a iade edilir ve yazar(lar)ın kurumu bilgilendirilir. Daha sonra, makaleler dergi şablon ve yazım kurallarına uygunluk açısından kontrol edilir. Bu aşamaları geçen makaleler körleme hakemlik sürecine alınması için Baş Editöre sevk edilir. Ön değerlendirme aşamasında reddedilen makale yazar(lar)ı 2 hafta içerisinde bilgilendirilir.


EDİTÖR DEĞERLENDİRMESİ
Baş editör, ön değerlendirmeyi geçen makaleyi hakemlik sürecine almaya veya hakemlik sürecine almadan reddedilmesine karar verir. Bu aşamada reddedilen makale, derginin amaç ve kapsamı dışındadır, yeterince özgün değildir, yetersiz ve/veya zayıf Türkçe/İngilizce diline sahiptir, kavramsal/metodolojik kusurları vardır. Editör Değerlendirmesi aşamasında reddedilen makalenin yazar(lar)ı, makalenin baş editöre sevkinden itibaren 2 hafta içerisinde bilgilendirilir. Hakemlik süreci için uygun bulunan makale, alanında uzman 2 hakeme gönderilir.


HAKEM DEĞERLENDİRMESİ
Makalelerin değerlendirilmesinde hakemlik türü olarak çift taraflı kör hakemlik sistemi (double blind peer review) işletilmekte ve alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirme yapılmaktadır. Bu süreçte hem yazarların hem de hakemlerin bilgileri saklı tutulur. Hakemlerden kimlik bilgilerini ifşa etmeden yazarlara objektif yorumlarda bulunması istenir.
Dil düzeltmesi çift taraflı kör hakemlik sisteminin bir parçası olmamakla birlikte, hakemlerimiz inceledikleri makalelerin dil ve üsluplarını düzeltmeye yönelik önerlerde bulunabilirler.
Makalelerin hakemlik süreci yaklaşık olarak 2 ay içerisinde tamamlanmaktadır. Makalenin yayımlanabilmesi için her iki hakemin de olumlu raporu gereklidir. Hakemlerin görüşlerinin çeliştiği durumda Baş Editör söz konusu makaleyi yayımlama/ma kararını vermekte yetkilidir.Yıldız Social Science Review (YSSR) açık erişim bir dergidir. Makale gönderim/süreç işletimi ücretsizdir.