Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 29 - 39 2019-04-24

Unethical Behaviors of Faculty Members in Classroom from the Perspective of Students
Öğrencilerin Bakış Açısından Öğretim Elemanlarının Sınıf İçindeki Etik Dışı Davranışları

Reyhan GEDİK DİNÇ [1] , Sıdıka GİZİR [2]


This qualitative study aims to determine the unethical behaviors that faculty members exhibit in the classroom environment from the perspective of undergraduate students. The study group of this research consisted of 30 participants selected from 946 (617 female, 329 male) junior and senior university students studying at seven different departments of the Faculty of Education at Mersin University (Turkish Language Education, Mathematics Education, Primary School Teaching, English Language Teaching, Early Childhood Education, Elementary Science Education, Guidance and Psychological Counseling) by considering department, year and gender. The data set was obtained by using a semi-structured interview form developed by the researchers, which was analyzed through content analysis. Based on the analysis, it was found that unethical behaviors of faculty members could be examined under three themes, namely 'professionalism', 'attitude and behaviors' and 'evaluation'. In particular, the participants emphasized the problems related to the skills and abilities of faculty members in teaching and classroom management, professional commitment, profit from the students, discrimination, respect for students, and evaluation. The findings were discussed in light of the related literature on each theme.

Bu nitel çalışmanın amacı, öğrencilerin bakış açısından öğretim elemanlarının sınıf içinde göstermiş oldukları etik dışı davranışları belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubu, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin yedi bölümünün (Türkçe Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik), 3. ve 4. sınıflarında öğrenim görmekte olan 946 (617 kız, 329 erkek) öğrenciden bölüm, sınıf düzeyi ve cinsiyet dikkate alınarak belirlenen 30 katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla elde edilen veri, içerik analizi ile incelenmiştir. Analiz sonucunda, öğretim elemanlarının sınıf içindeki etik dışı davranışlarının herbiri çeşitli kategorileri içeren ve 'profesyonellik', 'tutum ve davranışlar' ile 'değerlendirme' olarak isimlendirilen üç tema altında ele alınabileceği gözlenmiştir. Bu kapsamda katılımcıların özellikle öğretim elemanlarının öğretim ve sınıf yönetimi bilgi ve becerileri, mesleki bağlılık, öğrencilerden çıkar sağlama, ayrımcılık, öğrencilere saygı duyma ve değerlendirme konularına sıklıkla vurgu yaptıkları belirlenmiştir. Her bir tema ve içerdiği kategori ve alt kategoriler ilgili alanyazın dikkate alınarak tartışılmıştır.
 • Aksoy, N. (1999). Educators beliefs about ethical dilemmas in teaching: A research study among elementary school teachers in Turkey. American Association of Behavioral and Social Sciences Journal, 2(Fall). 15 Haziran 2018 tarihinde <https://sites.google.com/a/aabss.net/american-association-ofbehavioral-and-social-sciences---index/home/perspectives-1999> adresinden erişildi.
 • Al-Harthi, H., & Ginsburg, M. B. (2003). Student-faculty power/knowledge relations: The implications of the internet in the college of education, Sultan Gaboos University. Current Issues in Comparative Education, 6(1), 5–16.
 • American Association of University Professors (AAUP) (2011). Statement on professional ethics. 23 fiubat 2011 tarihinde <http://www.aaup.org/statements/Redbook/Rbethics.htm> adresinden erişildi.
 • Arıkan, H., & Demir, Y. G. (2009). Akademisyenlik ve etik: Uygulamalar üzerine toplumsal bir değerlendirme. VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 1–3 Ekim 2009, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Arizona State University (ASU) (2003). Faculty code of ethics. 23 Şubat 2016 tarihinde <http://www.asu.edu/aad/manuals/acd/acd204-01.html> adresinden erişildi.
 • Arslantaş, H. İ. (2011). Öğretim elemanlarının öğretim stratejileri-yöntem ve teknikleri, iletişim ve ölçme değerlendirme yeterliklerine yönelik öğrenci görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 487–506.
 • Ay, F. (2017). Öğretim üyesinin etik sorumluluğu. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 4(3), 267–271.
 • Aydın, İ. (2006). Eğitim ve öğretimde etik (2. baskı). Ankara: Pegem.
 • Aydın, İ. (2011). Öğretmenlik meslek etiği. 12 Mart 2016 tarihinde <blogspot.com. 09.2011> adresinden erişildi.
 • Barrett, D. E., Headley, K. N., Stovall, B., & Witte, J. C. (2006). Teachers’ perceptions of the frequency and seriousness of violations of ethical standards. The Journal of Psychology, 140(5), 421–433.
 • Blevins-Knabe, B. (1992). The ethics of dual relationships in higher education. Ethics & Behavior, 2(3), 151–163.
 • Bogdan, R., & Biklen, S. K. (1998). Qualitative research for education: An introduction to theories and methods. Boston, MA: Allyn and Bacon, Inc.
 • Branstetter, S. A., & Handelsman, M. M. (2000). Graduate teaching asistants: Ethical training, beliefs, and practices. Ethics & Behavior, 10(1), 27–50.
 • Büken, N. Ö. (2006). Türkiye örneğinde akademik dünya ve akademik etik. Hacettepe Tıp Dergisi, 37, 164–170.
 • Cotton, S. R., & Wilson, B. (2006). Student–faculty interactions: dynamics and determinants. Higher Education, 51(6), 487–519.
 • Duke, D. L. (1990). Teaching: an introduction. New York, NY: Mcgraw-Hill.
 • Erdem, F., Ömüriş, E., Öz, Ö., Boz, H., Özmen, M., & Kubat, U. (2014). Öğretim elemanlarının etik sorumlulukları üzerine üniversite öğrencilerinin algılamaları. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 2(1), 39–63.
 • Erimez, C., & Gizir, S. (2013). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarında fakültelerine yabancılaşmalarının rolü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3), 13–26.
 • Ertekin, C., Berker, N., Tolun, A., Ülkü, D., Aksan, D., Erzan, A., ... Öztürk, O. (2002). Bilimsel araştırmada etik ve sorunları. Ankara: TÜBA.
 • Friedman, H. H., Fogel, J., & Friedman, L. W. (2005). Student perceptions of the ethics of professors. Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies, 10(2), 10–15.
 • Fisher, C. B. (2003). Developing a code of ethics for academics. Commentary on ‘ethics for all: Differences across scientific society codes’ (Bullock and Panicker). Science and Engineering Ethics, 9(2), 171–179.
 • Geraldine, E. (1987). Professional socialization in nursing. Paper presented at the Annual Research in Nursing Education Conference, January 14–16, 1987, San Francisco, CA, USA. 15 Şubat 2018 tarihinde <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED282008.pdf> adresinden erişildi.
 • Gerçek, H., Güven, M. H., Özdamar, Ş. O., Yelken, T. Y., & Korkmaz, T. (2011). Yükseköğretim kurumlar›nda etik ilkeler, sorumluluklar ve davranış kuralları. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(2), 80–88.
 • Gizir, S. (2014). A qualitative case study on the organizational identity of faculty members. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(4), 1309–1324.
 • Gözütok, F. D. (1999). Öğretmenlerin etik davranışları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimlerin Fakültesi Dergisi, 32(1–2), 83–99.
 • Hall, A., & Berardino, L. (2006). Teaching professional behaviors: Differences in the perceptions of faculty, students, and employers. Journal of Business Ethics, 63, 407–415.
 • İşgüden, B., & Çabuk, A. (2006). Meslek etiği ve meslek etiğinin meslek yaşamı üzerindeki etkileri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(16), 59–86.
 • Kenneth, D. M. (1995). Classroom teaching skills. New York, NY: McGraw Hill.
 • Kidwell, L. A., & Kidwell, R. E. (2008). Do the numbers add up to different views? Perceptions of ethical faculty behavior among faculty in quantitative versus qualitative disciplines. Journal of Business Ethics, 78(1–2), 141–151.
 • Kienzler, D. S. (2004). Teaching ethics isn’t enough the challenge of being ethical teachers. Journal of Business Communication, 41(3), 292–301.
 • Kreisberg, S. (1992). Transforming power: Domination, empowerment, and education. Albany, NY: State University of New York Press.
 • Maya, İ. (2013). Akademisyenlerin meslek ahlakına aykırı olan davranışlara ilişkin algıları (ÇOMÜ Eğitim Fakültesi örneği). Turkish Studies, 8(6), 491–509.
 • Mersin Üniversitesi (MEÜ) (2010). Mersin Üniversitesi etik kurullar uygulama esasları. 14 Şubat 2018 tarihinde <http://www2.mersin.edu.tr/meui/bilim-etik-kurulu> adresinden erişildi.
 • Murray, H., Gillese, E., Lennon, M., Mercer, P., & Robinson, M. (2007). Ethical principles in university teaching. In E. Friesen (Ed.), Teaching at The University of Manitoba: A handbook (pp. 5.2–5.8). Winnipeg, Manitoba: University Teaching Services, University of Manitoba.
 • National Education Association (NEA) (2011). Code of ethics. 12 Nisan 2016 tarihinde <http://www.nea.org/home/30442.htm> adresinden erişildi.
 • Oldenburg, C. M. (2005). Students’ perceptions of ethical dilemmas involving professors: Examining the impact of the professor’s gender. College Student Journal, 39(1), 129.
 • Owen, P. R., & Zwahr-Castro, J. (2007). Boundary issues in academia: Student perceptions of faculty-student boundary crossing. Ethics & Behavior, 17(2), 117–129.
 • Özgener, Ş. (2004). İş ahlakının temelleri: Yönetsel bir yaklaşım, Ankara: Nobel.
 • Özcan, K., Balyer, A., & Servi, T. (2013). Faculty members’ ethical behaviors: A survey based on students’ perceptions at universities in Turkey. International Education Studies, 6(3), 129–142.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods (3rd ed.). Thousands Oaks, CA: Sage.
 • Pelit, E., & Güçer, E. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğiyle ilgili etik olmayan davranışlara ve öğretmenleri etik dışı davranışa yönelten faktörlere ilişkin algılamaları. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 95–119.
 • Pınar, G. (2002). Akademisyenlerin etik değerleri üzerine bir araştırma. Yönetim, 13(43), 5–19.
 • Pierce, C. (1994). Importance of classroom climate for at-risk learners. Journal of Educational Research, 88(1), 37–42.
 • Saddleback College (2011). Faculty code of ethics and professional standards. 23 Şubat 2016 tarihinde <http://www.saddleback.edu/gov/senate/acsen/acsen/ethics.html> adresinden erişildi.
 • Schulte, L., Thompson, F., Hayes, K., Noble, J., & Jacobs, E. (2001). Undergraduate faculty and student perceptions of the ethical climate and its importance in retention. College Student Journal, 35(4), 565–576.
 • Shapiro, S. (1993). Strategies that create a positive classroom climate. The Clearing House, 67, 91–96.
 • Tinto, V. (1997). Classroom as communities. Exploring the educational character of student persistence. Journal of Higher Education, 68(6), 599–623.
 • Willemse, M., Lunenberg, M., & Korthagen, F. (2008). The moral aspects of teacher educators’ practices. Journal of Moral Education, 37(4), 445–466.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yılmaz, K. (2010). Sosyal bilgiler eğitimindeki sorunlar ve çözüm önerileri: Öğretim elemanlarının görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(4), 839–867.
 • Yılmaz, K., & Altınkurt, Y. (2009). Öğretmen adaylarının mesleki etik dışı davranışlar ile ilgili görüşleri. İş Ahlakı Dergisi, 2(2), 71–88.
 • YÖK (2014). Etik değer ve ilkeleri. 6 Mayıs 2016 tarihinde <http://kurul.odu.edu.tr/files/akademik-etik-ilkeler.pdf> adresinden erişildi.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Ampirik Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0757-9452
Yazar: Reyhan GEDİK DİNÇ
Kurum: ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, Mersin
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4071-8220
Yazar: Sıdıka GİZİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi, Mersin
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Nisan 2019

Bibtex @araştırma makalesi { yuksekogretim558601, journal = {Yükseköğretim Dergisi}, issn = {2146-796X}, eissn = {2146-7978}, address = {Gür Sokak, No: 7B, Kadiköy 34720 İstanbul}, publisher = {Deomed Reklam ve Yayıncılık Ltd.Şti}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {29 - 39}, doi = {10.2399/yod.18.033}, title = {Öğrencilerin Bakış Açısından Öğretim Elemanlarının Sınıf İçindeki Etik Dışı Davranışları}, key = {cite}, author = {GEDİK DİNÇ, Reyhan and GİZİR, Sıdıka} }
APA GEDİK DİNÇ, R , GİZİR, S . (2019). Öğrencilerin Bakış Açısından Öğretim Elemanlarının Sınıf İçindeki Etik Dışı Davranışları. Yükseköğretim Dergisi , 9 (1) , 29-39 . DOI: 10.2399/yod.18.033
MLA GEDİK DİNÇ, R , GİZİR, S . "Öğrencilerin Bakış Açısından Öğretim Elemanlarının Sınıf İçindeki Etik Dışı Davranışları". Yükseköğretim Dergisi 9 (2019 ): 29-39 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yuksekogretim/issue/44875/558601>
Chicago GEDİK DİNÇ, R , GİZİR, S . "Öğrencilerin Bakış Açısından Öğretim Elemanlarının Sınıf İçindeki Etik Dışı Davranışları". Yükseköğretim Dergisi 9 (2019 ): 29-39
RIS TY - JOUR T1 - Öğrencilerin Bakış Açısından Öğretim Elemanlarının Sınıf İçindeki Etik Dışı Davranışları AU - Reyhan GEDİK DİNÇ , Sıdıka GİZİR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.2399/yod.18.033 DO - 10.2399/yod.18.033 T2 - Yükseköğretim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 39 VL - 9 IS - 1 SN - 2146-796X-2146-7978 M3 - doi: 10.2399/yod.18.033 UR - https://doi.org/10.2399/yod.18.033 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yükseköğretim Dergisi Öğrencilerin Bakış Açısından Öğretim Elemanlarının Sınıf İçindeki Etik Dışı Davranışları %A Reyhan GEDİK DİNÇ , Sıdıka GİZİR %T Öğrencilerin Bakış Açısından Öğretim Elemanlarının Sınıf İçindeki Etik Dışı Davranışları %D 2019 %J Yükseköğretim Dergisi %P 2146-796X-2146-7978 %V 9 %N 1 %R doi: 10.2399/yod.18.033 %U 10.2399/yod.18.033
ISNAD GEDİK DİNÇ, Reyhan , GİZİR, Sıdıka . "Öğrencilerin Bakış Açısından Öğretim Elemanlarının Sınıf İçindeki Etik Dışı Davranışları". Yükseköğretim Dergisi 9 / 1 (Nisan 2019): 29-39 . https://doi.org/10.2399/yod.18.033
AMA GEDİK DİNÇ R , GİZİR S . Öğrencilerin Bakış Açısından Öğretim Elemanlarının Sınıf İçindeki Etik Dışı Davranışları. Yükseköğretim Dergisi. 2019; 9(1): 29-39.
Vancouver GEDİK DİNÇ R , GİZİR S . Öğrencilerin Bakış Açısından Öğretim Elemanlarının Sınıf İçindeki Etik Dışı Davranışları. Yükseköğretim Dergisi. 2019; 9(1): 39-29.