Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 75 - 83 2019-04-24

Analysis of the International Students' Views About Higher Education in Turkey: The Example of Azerbaijan
Uluslararası Öğrencilerin Türkiye'deki Yükseköğrenimi Değerlendirmesi: Azerbaycan Örneği

Özlem HASKAN AVCI [1] , Muharrem KOÇ [2] , Öznur BAYAR [3]


This study aims to reveal the views of Azerbaijani students studying in higher education in Turkey about Turkish higher education. 107 Azerbaijani university students who are studying in different universities in Turkey participated in the study. The participants were asked to compare the education system of Azerbaijan and Turkey. In addition, they were asked open-ended questions about their suggestions towards improving the higher education system in Turkey. Responses from the participants were analyzed through content analysis. The frequencies and percentages of the themes were calculated. First, participants' responses regarding "Comparison of the education system of their country and Turkey" were discussed. The participants' views were gathered under five themes. These themes included "academic opportunities", "personal development opportunities", "informal topics", "career opportunities", and "physical and social facilities". Regarding their suggestions about the higher education system in Turkey; the following themes emerged: "suggestions concerning the conditions for university entrance and graduation", "suggestions for educating students", "suggestions for academicians", and "suggestions related to curriculum and course contents", respectively. These findings are discussed in the light of the literature, and various suggestions are made.

Bu araştırmada, Türkiye'ye yükseköğrenim görme amacıyla gelen Azerbaycanlı öğrencilerin, Türkiye'de yükseköğrenime ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Türkiye'de farklı üniversitelerde öğrenim görmekte olan 107 uluslararası üniversite öğrencisine ulaşılmıştır. Katılımcılardan Türkiye'deki ve geldikleri ülke olan Azerbaycan'daki eğitim sistemini kendi görüşleri doğrultusunda karşılaştırmaları istenmiştir. Aynı zamanda Türkiye'deki yükseköğretim sistemine ilişkin önerileri konusunda açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Katılımcılardan gelen yanıtlar üzerinde içerik analizi yapılmıştır. Bu yolla ulaşılan temaların frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. Öncelikle katılımcıların "Türkiye'deki ve geldikleri ülkedeki eğitim sistemini karşılaştırmaları" konusunda yanıtları ele alınmıştır. Katılımcıların görüşleri 5 tema altında toplanmaktadır. Bu temalar, "akademik olanaklar", "kişisel gelişim olanakları", "resmi olmayan konular", "kariyer olanakları", "fiziksel ve sosyal olanaklar" şeklindedir. Katılımcıların Türkiye'deki yükseköğretim sistemine ilişkin önerileri incelendiğinde ise, temaların sırasıyla "üniversiteye girme ve mezun olma koşullarına ilişkin öneriler", "öğrenci yetiştirmeye ilişkin öneriler", "akademik personele ilişkin öneriler", "müfredat ve ders içeriklerine ilişkin öneriler" şeklinde olduğu gözlenmiştir. Elde edilen bu bulgular alanyazın ışığında tartışılarak, çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
 • Akdağ, M. A. (2014). Türkiye bursları kapsamında yükseköğrenim için Türkiye’ye gelen öğrencilerin sorunları ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Avrupa Komisyonu (2013). EU accountability report 2013 on financing for development, review of progress of the EU and its member states. Brussels:EC Directorate–General for Development and Cooperation - EuropeAid.
 • Bodycott, P. (2009). Choosing a higher education study abroad destination. What mainland Chinese parents and students rate as important. Journal of Research in International Education, 8(3), 349–373.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (11. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Chen, L. H. (2008). Internationalization or international marketing? Two frameworks for understanding international students’ choice of Canadian universities. Journal of Marketing for Higher Education, 18(1), 1–33.
 • Çetinsaya, G. (2014). Büyüme, kalite, uluslararasılaşma: Türkiye yükseköğretimi için bir yol haritası. Yükseköğretim Kurulu Yayını No: 2014/2. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basım Evi Müdürlüğü.
 • Çöllü, F., & Öztürk, E. (2009). Türk Cumhuriyetleri, Türk ve akraba topluluklarından Türkiye’ye yükseköğrenim görmek amacıyla gelen öğrencilerin uyum ve iletişim sorunları. Journal of Azerbaijani Studies, 11(1-4), 223–239.
 • Ekiz, D. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (3. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ertürk, Y. E., Beşirli H., & Dursun, T. (2004). Türk Cumhuriyetleri öğrencilerininTürk dünyasına bakışları. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Gatfield, T., & Chen, C. (2006). Measuring student choice criteria using the theory of planned behaviour: The case of Taiwan, Australia, UK, and USA. Journal of Marketing for Higher Education, 16(1), 77–95.
 • Ghanbary, R. (2017). Hacettepe Üniversitesi’nde eğitim gören uluslararası öğrencilerin profili. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Gültekin, M. (2015). Yabancı uyruklu öğretmen adaylarının Türkiye’deki eğitimlerine yönelik görüşleri: Anadolu üniversitesi örneği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(4), 7–20.
 • Kılıçlar, A., Sarı, Y., & Seçilmiş, C. (2012). Türk dünyasından gelen öğrencilerin yaşadıkları sorunların akademik başarılarına etkisi: Turizm öğrencileri örneği. Bilig, 61, 157–172.
 • Kıroğlu, K., Kesten, A., & Elma, C. (2010). Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu lisans öğrencilerinin sosyo-kültürel ve ekonomik sorunları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(6), 26–39.
 • Krippendorff, K. (1980). Content analysis: An introduction to is methodology. London: Sage.
 • Mazzarol, T. (1998). Critical success factors for international education marketing. International Journal of Educational Management, 12(4), 163–175.
 • Mazzarol, T., Kemp, S., & Savery, L. (1997). International students who choose not to study in Australia: An examination of Taiwan and Indonesia. Canberra: Australian International Education Foundation.
 • Mazzarol, T., & Soutar, G. N. (2002). Push-pull factors influencing international students destination choice. International Journal of Educational Management, 16(2), 82–90.
 • McMahon, M. E. (1992). Higher education in a world market: An historical look at the global context of international study. Higher Education, 24(4), 465–482.
 • Neuman, W. L. (2006). Toplumsal araştırma yöntemleri: Nitel ve nicel yaklaşımlar (S. Özge, Çev.). İstanbul: Yayın Odası.
 • OECD (2011). Education at a glance 2011: OECD indicators. Paris: OECD Publishing.
 • OECD (2014). Education at a glance 2014: OECD indicators. Paris: OECD Publishing.
 • OECD (2015). Education at a glance 2015: OECD indicators. Paris: OECD Publishing.
 • OECD (2017). Education at a glance 2017: OECD indicators. Paris: OECD Publishing.
 • Otrar, M., Ekşi, H., Dilmaç, B., & Şirin, A. (2002). Türkiye’de öğrenim gören Türk ve akraba topluluk öğrencilerinin stres kaynakları, başa çıkma tarzları ile ruh sağlığı arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 2, 477–499.
 • Özer, M. (2012). Türkiye’de uluslararası öğrenciler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2(1), 10–13.
 • Özkan, G., & Güvendir, M. A. (2015). Uluslararası öğrencilerin yaşam durumları: Kırklareli ve Trakya Üniversiteleri örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 174–190.
 • Özoğlu, M., Gür, B. S., & Coşkun, İ. (2012). Küresel eğilimler ışığında Türkiye’de uluslararası öğrenciler. Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı.
 • Padlee, S. F., Kamaruddin, A. R., & Baharun, R. (2010). International students’ choice behaviour for higher education at Malaysian private universities. International Journal of Marketing Studies, 2(2), 202–211.
 • Paksoy, H. M., Paksoy, S., & Özçalıcı, M. (2012). Türkiye’de yüksek öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal sorunları: GAP bölgesi üniversiteleri örneği. Kahramanmarafl Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 85–94.
 • Shanka, T., Quintal, V., & Taylor, R. (2005–2006). Factors influencing international students’ choice of an education destination: A correspondence analysis. Journal of Marketing for Higher Education, 15(2), 31–46.
 • Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. London: Sage.
 • Varghese, N. V. (2008). Globalization of higher education and cross-border student mobility (pp. 1–34). Paris: UNESCO, International Institute for Educational Planning.
 • Wilkins, S., & Huisman, J. (2011). International student destination choice: The influence of home campus experience on the decision to consider branch campuses. Journal of Marketing for Higher Education, 21(1), 65–87.
 • Wilkins, S., Balakrishman, M. S., & Huisman, J. (2012). Student choice in higher education: Motivations for choosing to study at an international branch campus. Journal Studies in International Education, 16(5), 413–433.
 • Yardımcıoğlu, F., Beşel, F., & Savaşan, F. (2017). Uluslararası öğrencilerin sosyo-ekonomik problemleri ve çözüm önerileri (Sakarya Üniversitesi örneği). Akademik İncelemeler Dergisi, 12(1), 203–254.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yükseköğretim Kurulu (2017). Yükseköğretimde uluslararasılaşma strateji belgesi 2018–2022. 17 May›s 2018 tarihinde <http://www.yok.gov.tr/web/guest/yuksekogretimde-uluslararasilasma-strateji-belgesi-2018-2022> adresinden erişildi.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Ampirik Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4903-6584
Yazar: Özlem HASKAN AVCI
Kurum: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9138-2205
Yazar: Muharrem KOÇ
Kurum: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9385-8641
Yazar: Öznur BAYAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Nisan 2019

Bibtex @araştırma makalesi { yuksekogretim558608, journal = {Yükseköğretim Dergisi}, issn = {2146-796X}, eissn = {2146-7978}, address = {Gür Sokak, No: 7B, Kadiköy 34720 İstanbul}, publisher = {Deomed Reklam ve Yayıncılık Ltd.Şti}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {75 - 83}, doi = {10.2399/yod.18.035}, title = {Uluslararası Öğrencilerin Türkiye'deki Yükseköğrenimi Değerlendirmesi: Azerbaycan Örneği}, key = {cite}, author = {HASKAN AVCI, Özlem and KOÇ, Muharrem and BAYAR, Öznur} }
APA HASKAN AVCI, Ö , KOÇ, M , BAYAR, Ö . (2019). Uluslararası Öğrencilerin Türkiye'deki Yükseköğrenimi Değerlendirmesi: Azerbaycan Örneği. Yükseköğretim Dergisi , 9 (1) , 75-83 . DOI: 10.2399/yod.18.035
MLA HASKAN AVCI, Ö , KOÇ, M , BAYAR, Ö . "Uluslararası Öğrencilerin Türkiye'deki Yükseköğrenimi Değerlendirmesi: Azerbaycan Örneği". Yükseköğretim Dergisi 9 (2019 ): 75-83 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yuksekogretim/issue/44875/558608>
Chicago HASKAN AVCI, Ö , KOÇ, M , BAYAR, Ö . "Uluslararası Öğrencilerin Türkiye'deki Yükseköğrenimi Değerlendirmesi: Azerbaycan Örneği". Yükseköğretim Dergisi 9 (2019 ): 75-83
RIS TY - JOUR T1 - Uluslararası Öğrencilerin Türkiye'deki Yükseköğrenimi Değerlendirmesi: Azerbaycan Örneği AU - Özlem HASKAN AVCI , Muharrem KOÇ , Öznur BAYAR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.2399/yod.18.035 DO - 10.2399/yod.18.035 T2 - Yükseköğretim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 83 VL - 9 IS - 1 SN - 2146-796X-2146-7978 M3 - doi: 10.2399/yod.18.035 UR - https://doi.org/10.2399/yod.18.035 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yükseköğretim Dergisi Uluslararası Öğrencilerin Türkiye'deki Yükseköğrenimi Değerlendirmesi: Azerbaycan Örneği %A Özlem HASKAN AVCI , Muharrem KOÇ , Öznur BAYAR %T Uluslararası Öğrencilerin Türkiye'deki Yükseköğrenimi Değerlendirmesi: Azerbaycan Örneği %D 2019 %J Yükseköğretim Dergisi %P 2146-796X-2146-7978 %V 9 %N 1 %R doi: 10.2399/yod.18.035 %U 10.2399/yod.18.035
ISNAD HASKAN AVCI, Özlem , KOÇ, Muharrem , BAYAR, Öznur . "Uluslararası Öğrencilerin Türkiye'deki Yükseköğrenimi Değerlendirmesi: Azerbaycan Örneği". Yükseköğretim Dergisi 9 / 1 (Nisan 2019): 75-83 . https://doi.org/10.2399/yod.18.035
AMA HASKAN AVCI Ö , KOÇ M , BAYAR Ö . Uluslararası Öğrencilerin Türkiye'deki Yükseköğrenimi Değerlendirmesi: Azerbaycan Örneği. Yükseköğretim Dergisi. 2019; 9(1): 75-83.
Vancouver HASKAN AVCI Ö , KOÇ M , BAYAR Ö . Uluslararası Öğrencilerin Türkiye'deki Yükseköğrenimi Değerlendirmesi: Azerbaycan Örneği. Yükseköğretim Dergisi. 2019; 9(1): 83-75.