Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İnternet Bağımlılık Düzeyinin Akademik Ertelemeye Etkisi: Sağlık Yönetimi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2019, Cilt 16, Sayı 1, 243 - 278, 25.12.2019

Öz

Bu çalışmayla, sağlık yönetimi bölümünde okuyan üniversite öğrencilerinin internet bağımlılık düzeylerinin akademik ertelemeleri üzerindeki etkisinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Araştırma verileri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2017–2018 öğretim yılında öğrenim gören 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerini kapsamaktadır. Araştırma, kesitsel ve tanımlayıcı tipte olup, 49’u 4. sınıf, 55’i 3. sınıf, 55’i 2. sınıf ve 63’ü 1. sınıf olmak üzere 222 öğrenci üzerinden yürütülmüştür. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen demografik bilgi formu, Akademik Erteleme Ölçeği (AEÖ) ve İnternet bağımlılığı Ölçeği (İBÖ) aracılığıyla elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, sınıflama tabloları, t-testi, tek yönlü ANOVA, basit doğrusal regresyon analizi ve korelasyon analizi yöntemleri aracılığıyla doğrulanmış ve karşılaştırılmıştır. Araştırma kapsamındaki öğrencilerin %51,4’ü internet bağımlısı değil, %45,5’i riskli kullanıcı, %3,2’si ise internet bağımlısı olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin akademik erteleme algılarının cinsiyete (t=2,075; p<0,05), Genel Akademik Not Ortalamaları’na (GANO) (F=7,089; p<0,05) ve alttan ders almalarına (t=-2,556; p<0,05) göre farklılığın istatistiksel olarak %95 güven seviyesinde anlamlı olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin internet bağımlılığı algılarının cinsiyete (t=-4,832; p<0,05), yaş gruplarına (F=2,688; p<0,05), GANO’ya (F=4,678; p<0,05) göre farklılığın istatistiksel olarak %95 güven seviyesinde anlamlı olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre; internet bağımlılığının akademik erteleme üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir.

Kaynakça

 • Ackerman, David, S., Barbara, L. Gross. (2005). My instructor made me do it: task characteristics of procrastination. Journal of Marketing Education. 27(2), 5-13.
 • Akdemir, N.T. (2013). İlköğretim öğrencilerinin facebook tutumları ile akademik erteleme davranışları ve akademik başarıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • Akkuş, R. (2018). 8.Sınıf öğrencilerinin facebook tutumu ile akademik erteleme davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Balıkesir İli Merkez İlçeler Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı, Balıkesir
 • Alloway, T. P., Horton, J., Alloway, R. G., ve Dawson, C. (2013). Social networking sites and cognitive abilities: do they make you smarter? Computers & Education, 63, 10–16. http://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.10.030
 • Amichai-Hamburger, Y. (2013). Youth internet and wellbeing. Computers in Human Behavior, 29 (1), 1–2. http://doi.org/10.1016/j.chb.2012.05.023
 • Arslan, A. (2013). Lise Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışlarının Karar Verme Stilleri İle İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep
 • Başak, T., Uzun, Ş. ve Arslan F. (2008). Hemşirelik yüksek okulu öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri. Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Bülteni, 7(5), 429–434
 • Bayrak, H. (2019). We are social ve Hootsuit “Digital 2019 in Turkey”, https://dijilopedi.com/2019-turkiye-internet-kullanim-ve-sosyal-medya-istatistikleri/ adresinden 19.02.2019 tarihinde alınmıştır.
 • Bayraktar, F. (2001). İnternet kullanımının ergen gelişimindeki rolü. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Berber Çelik, Ç. ve Odacı, H. (2015). Akademik erteleme davranışının bazı kişisel ve psikolojik değişkenlere göre açıklanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 30(3), 31-47.
 • Can, S. (2018). Ergenlerin Akademik erteleme davranışları, internet bağımlılığı ve temel psikolojik ihtiyaçları: bir model önerisi. Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, İstanbul
 • Cao, H., Sun, Y., Wan, Y., Hao, J., ve Tao, F. (2011). Problematic internet use in chinese adolescents and its relation to psychosomatic smptoms and life satisfaction. Bmc Public Health, 11.
 • Chou, C. ve Hsiao, M.C. (2000). Internet addiction, usage, gratification and pleasure experience: The Taiwan college students’ Case. Computers&Education, 35, 65-80.
 • Chrismore, S., Betzelberger, L.B. ve Tonya C. (2011). Twelve-step recovery in ınpatient treatment for ınternet addiction. ınternet addiction: a handbook and guide to evaluation and treatment, ed. Kimberly S. Young, Cristiano Nabuco De Abreu. John Wiley & Sons, 205-222.
 • Çakıcı, D. Ç. (2003). Lise ve üniversite öğrencilerinde genel erteleme ve akademik erteleme davranışının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Davis, R.A. (2001). A cognitive-behavioral model of pathological ınternet use. Comput Human Behaviour, 17, 187-195.
 • Doğan, T., Kürüm, A. ve Kazak, M. (2014). Kişilik özelliklerinin erteleme davranışını yordayıcılığı. Başkent University Journal of Education. 1(1), 1-8.
 • Ferrari, Joseph R., ve Scher, Steven J. (2000). Toward an understanding of academic and nonacademic tasks procrastinated by students: the use of daily logs. Psychology in the Schools, 37 (4), 359–366.
 • Gil De Zuniga, H., Puig-I-Abril, E. ve Rojas, H. (2009). Weblogs, traditional sources online and political participation: an assessment of how the ınternet is changing the political environment. New Media & Society, 11(4), 553-574.
 • Goldberg, I. (1996). Internet Addiction Disorder. https://scholar.google.com.tr/scholar?cluster=3874910117513655426&hl=en&as_sdt=0,5 adresinden 21.10.2018 tarihinde alınmıştır.
 • Gorra, V. C. ve Bhati, S. (2016). Students’ perception on Use of Technology in the Classroom at Higher Education Institutions in Philippines. Asian Journal of Education and e-Learning, 4(3), 92-103.
 • Gürültü, E. (2016). Lise öğrencilerinin sosyal medya bağımlılıkları ve akademik erteleme davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • Greenfield, D. (2011). The addictive properties of ınternet usage. ınternet addiction: a handbook and guide to evaluation and treatment. ed. Kimberly S. Young, Cristiano Nabuco De Abreu. John Wiley & Sons, 135-153.
 • International Telecommunication Union [ITU]. (2012). İnternet kullanıcıları. https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/default.aspx adresinden 19.10.2018 tarihinde alınmıştır.
 • International Telecommunication Union [ITU]. (2013). 2013 yılı Dünya BİT gerçekleri ve rakamları. Cenevre, İsviçre: Uluslararası Telekomünikasyon Birliği.
 • Işık, I. ve Ergün, G. (2018). Determining the Relation between Turkish MiddleSchool Students’ Internet Addiction and Perceived Social Support from Family. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 5(3), 527‒542. http://dx.doi. org/10.15805/addicta.2018.5.3.0003
 • Kakabadse, A., Kakabadse, N., Bailey, S., ve Myers, A., (2009), ‘Techno addicts: young person addiction to technology’, Signel Press, [Online],
 • Kınık, Ö. (2015). Üniversite öğrencilerinin akademik erteleme davranışları ile fonsiyonel olmayan tutumları, depresyon düzeyleri ve benlik saygıları arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kim, K.R. & Seo, E.H. (2015). The relationship between procrastination and academic performance: a meta-analysis. Personality and Individual Differences. s. 82, 26-33.
 • Klassen, Robert M., Ang, Rebecca P., Chong, Wan H., Krawchuk, Lindsey L., Huan, Vivien S., Isabella, Y.F., Wong ve Lay See Yeo. (2010). Academic procrastination in two settings: motivation correlates, behavioral patterns, and negative ımpact of procrastination in canada and singapore. Applied Psychology: An International Revıew, 59 (3), 361–379
 • Kwon, Jung–Hye. (2011). Toward the prevention of adolescent ınternet addiction. ınternet addiction: a handbook and guide to evaluation and treatment. ed. Kimberly S. Young, Cristiano Nabuco De Abreu. New Jersey: Wiley, 223-244.
 • Leung, L. (2007). Stressful life events, motives for Internet use, and social support among digital kids. Cyberpsychology & Behavior, 10(2), 204‐214.
 • Liu, T. C., Desai, R. A., Krishnan‐Sarin, S., Cavallo, D. A., ve Potenza, M. N. (2011). Problematic internet use and health in adolescents: data from a high school survey in connecticut. Journal of Clinical Psychiatry, 72(6), 836‐845.
 • Livingstone, S. ve Haddon, L. (2008). Risky experiences for children online: charting european research on children and the ınternet, Children and Society 22(4), 314-23
 • Liberatore, K. A., Rosario, K., Colon‐De Marti, L. N., ve Martinez, K. G. (2011). Prevalence of internet addiction in latino adolescents with psychiatric diagnosis. CyberPsychology, Behavior and Social Networking, 14(6), 399‐402.
 • Murathan, T. (2018). Identification of internet usage and dependency level of physical education and sport teaching students. International Education Studies, 11(11), 14.
 • Müller, K. W., Ammerschläger, M., Freisleder, F. J., Beutel, M. E., ve Wölfling, K. (2012). Addictive internet use as a comorbid disorder among clients of an adolescent psychiatry ‐ prevalence and psychopathological symptoms. Zeitschrift für Kinder‐ und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 40(5), 331‐339.
 • Ocak, M. A. (2012). Türkiye’de internet kullanım trendleri. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, https://www.tbmm.gov.tr/arastirma_komisyonlari/bilisim_internet/docs/sunumlar/23_05%20-%20Mutlu%20Cocuklar%20Dernegi.pdf adresinden 20.10.2018 tarihinde alınmıştır.
 • Odacı, H. ve Berber Çelik, Ç. (2012). Relationship between university students’ problematic ınterent use and their academic self efficacy, Academic Procrastination and Aating Attitudes. Education Sciences. 7(1), 389-403.
 • Oran, S. (2016). Anadolu lisesi öğrencilerinde akademik erteleme davranışının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Mersin
 • Park, S. K., Kim, J. Y., ve Cho, C. B. (2008). Prevalence of Internet Addiction and Correlates with Family Factors Among South Korean Adolescents. Adolescence, 43(172), 895‐909.
 • Paul, J.A, Baker, H.M. ve Cochran, J.D. (2012). Effect of online social networking on student academic performance. Computers in Human Behavior, 28, 2117–2127.
 • Pınar Bölüktaş, R., Özer, Z. ve Yıldırım, D. (2019). Web tabanlı eğitimin sağlık alanında kullanılabilirliği, Journal of International Management and Social Researches, 6(11), 198-207.
 • Rabin, Laura A., Fogel Joshua, ve Nutter-Upham, Katherine E. (2011). Academic procrastination in college students: the role of self-reported executive function. Journal of Clinical and Experiımetal Neuropsychology, 33(3), 344–357.
 • Ritchel, M. (2003). ‘The lure of data: Is it addictive?’. New York Times, http://www.nytimes.com/2003/07/06/business/the-lure-of-data-isit-addictive.html adresinden 19.10.2018 tarihinde alınmıştır.
 • Seferoğlu, S.S. ve Yıldız, H. (2013). Dijital çağın çocukları: ilköğretim öğrencilerinin facebook kullanımları ve internet bağımlılıkları üzerine bir araştırma. İletişim ve Diplomasi, 2, 31-48.
 • Seo Hocası. (2019) Google, 2017’de en çok aranan terimleri açıkladı!, https://www.seohocasi.com/google-2017de-en-cok-aranan-terimleri-acikladi/ adresinden 19.02.2019 tarihinde alınmıştır.
 • Sirois, Fuschia M. (2016). Conceptualizing the relations of procrastination to health and well-being. Procrastination, Health and Wellbeing. ed. Fuschia M. Sirois, Timothy A. Pychyl. Academic Press. 3-20.
 • Solomon, Laura J., Esther D. Rothblum. (1984). Academic procrastination: frequency and cognitive-behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology. 31(4), 503.
 • Steel, P., Brothen, T. & Wambach, C. (2001). Procrastination and personality, performance, and mood. Personality and individual differences. 30(1), 95-106.
 • Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK]. (2017). Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması, http://www.tuik.gov.tr/HbPrint.do?id=24862 adresinden 19.10.2018 tarihinde alınmıştır.
 • Uzun A.E. (2016). Farklı liselere devam eden ergenlerin facebook bağlanma stratejileri ve akademik erteleme davranışları arasındaki ilişkin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
 • Uzun, A.M., Ünal, E., ve Tokel, S.T. (2014). Exploring internet addiction, academic procrastination and general procrastination among pre-service ICT teachers. Mevlana International Journal Of Education. 4(1): 189-201.
 • Yiğit ve Dilmaç (2011). Ortaöğretimde öğrencilerinin sahip oldukları insani değerler ile akademik erteleme davranışlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31, 159-178.
 • Young, K. (1999). Internet addiction: symptoms, evaluation and treatment. In L. V. T. L. Jackson (Ed.), Innovations in clinical practice. Sarasota, FL: Professional Resource Press.
 • Young, K. S. (1996). "Psychology of computer use: XL. addictive use of the internet: a case that breaks the stereotype." Psychological Reports 79(3), 899-902.

The Effect of Internet Addiction Level on Academic Procrastination: A Research on Health Management Students

Yıl 2019, Cilt 16, Sayı 1, 243 - 278, 25.12.2019

Öz

Abstract:This study aims to measure the effect of internet addiction levels of university students studying in health management department on academic procrastination. The research data include the 1st, 2nd, 3rd, and 4th year students of Sivas Cumhuriyet University in 2017 - 2018 academic year. The research is a cross-sectional and descriptive type and it consists of 222 students, 49 of whom are 4th grade, 55 are grade 3, 55 are 2nd grade and 63 are 1st grade. The data were obtained through the demographic information form developed by the researcher, the Academic Procrastination Scale (ESI) and the Internet Addiction Scale (PPI). The results were verified and compared by means of classification tables, t-test, one-way ANOVA, simple linear regression analysis and correlation analysis methods. 51.4% of the students in the study were determined as not internet addicts, 45.5% were as risky users and 3.2% were as internet addicts. It is determined that the students' academic procrastination perceptions of gender is (t = 2,075; p <0,05), their general academic grade average (GANO) is (F = 7,089; p <0,05) and their taking lessons from the lower classes is (t = -2,556; p<0,05), and they are statistically significant at 95% confidence level.

It was determined that there was a meaningful difference between the students' perceptions of internet addiction and gender (t = -4,832; p <0,05), age groups (F = 2,688; p <0,05) and GANO (F = 4,678; p <0,05) at 95% confidence level statistically. According to these results, Internet addiction has a significant effect on academic procrastination.

Kaynakça

 • Ackerman, David, S., Barbara, L. Gross. (2005). My instructor made me do it: task characteristics of procrastination. Journal of Marketing Education. 27(2), 5-13.
 • Akdemir, N.T. (2013). İlköğretim öğrencilerinin facebook tutumları ile akademik erteleme davranışları ve akademik başarıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • Akkuş, R. (2018). 8.Sınıf öğrencilerinin facebook tutumu ile akademik erteleme davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Balıkesir İli Merkez İlçeler Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı, Balıkesir
 • Alloway, T. P., Horton, J., Alloway, R. G., ve Dawson, C. (2013). Social networking sites and cognitive abilities: do they make you smarter? Computers & Education, 63, 10–16. http://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.10.030
 • Amichai-Hamburger, Y. (2013). Youth internet and wellbeing. Computers in Human Behavior, 29 (1), 1–2. http://doi.org/10.1016/j.chb.2012.05.023
 • Arslan, A. (2013). Lise Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışlarının Karar Verme Stilleri İle İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep
 • Başak, T., Uzun, Ş. ve Arslan F. (2008). Hemşirelik yüksek okulu öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri. Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Bülteni, 7(5), 429–434
 • Bayrak, H. (2019). We are social ve Hootsuit “Digital 2019 in Turkey”, https://dijilopedi.com/2019-turkiye-internet-kullanim-ve-sosyal-medya-istatistikleri/ adresinden 19.02.2019 tarihinde alınmıştır.
 • Bayraktar, F. (2001). İnternet kullanımının ergen gelişimindeki rolü. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Berber Çelik, Ç. ve Odacı, H. (2015). Akademik erteleme davranışının bazı kişisel ve psikolojik değişkenlere göre açıklanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 30(3), 31-47.
 • Can, S. (2018). Ergenlerin Akademik erteleme davranışları, internet bağımlılığı ve temel psikolojik ihtiyaçları: bir model önerisi. Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, İstanbul
 • Cao, H., Sun, Y., Wan, Y., Hao, J., ve Tao, F. (2011). Problematic internet use in chinese adolescents and its relation to psychosomatic smptoms and life satisfaction. Bmc Public Health, 11.
 • Chou, C. ve Hsiao, M.C. (2000). Internet addiction, usage, gratification and pleasure experience: The Taiwan college students’ Case. Computers&Education, 35, 65-80.
 • Chrismore, S., Betzelberger, L.B. ve Tonya C. (2011). Twelve-step recovery in ınpatient treatment for ınternet addiction. ınternet addiction: a handbook and guide to evaluation and treatment, ed. Kimberly S. Young, Cristiano Nabuco De Abreu. John Wiley & Sons, 205-222.
 • Çakıcı, D. Ç. (2003). Lise ve üniversite öğrencilerinde genel erteleme ve akademik erteleme davranışının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Davis, R.A. (2001). A cognitive-behavioral model of pathological ınternet use. Comput Human Behaviour, 17, 187-195.
 • Doğan, T., Kürüm, A. ve Kazak, M. (2014). Kişilik özelliklerinin erteleme davranışını yordayıcılığı. Başkent University Journal of Education. 1(1), 1-8.
 • Ferrari, Joseph R., ve Scher, Steven J. (2000). Toward an understanding of academic and nonacademic tasks procrastinated by students: the use of daily logs. Psychology in the Schools, 37 (4), 359–366.
 • Gil De Zuniga, H., Puig-I-Abril, E. ve Rojas, H. (2009). Weblogs, traditional sources online and political participation: an assessment of how the ınternet is changing the political environment. New Media & Society, 11(4), 553-574.
 • Goldberg, I. (1996). Internet Addiction Disorder. https://scholar.google.com.tr/scholar?cluster=3874910117513655426&hl=en&as_sdt=0,5 adresinden 21.10.2018 tarihinde alınmıştır.
 • Gorra, V. C. ve Bhati, S. (2016). Students’ perception on Use of Technology in the Classroom at Higher Education Institutions in Philippines. Asian Journal of Education and e-Learning, 4(3), 92-103.
 • Gürültü, E. (2016). Lise öğrencilerinin sosyal medya bağımlılıkları ve akademik erteleme davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • Greenfield, D. (2011). The addictive properties of ınternet usage. ınternet addiction: a handbook and guide to evaluation and treatment. ed. Kimberly S. Young, Cristiano Nabuco De Abreu. John Wiley & Sons, 135-153.
 • International Telecommunication Union [ITU]. (2012). İnternet kullanıcıları. https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/default.aspx adresinden 19.10.2018 tarihinde alınmıştır.
 • International Telecommunication Union [ITU]. (2013). 2013 yılı Dünya BİT gerçekleri ve rakamları. Cenevre, İsviçre: Uluslararası Telekomünikasyon Birliği.
 • Işık, I. ve Ergün, G. (2018). Determining the Relation between Turkish MiddleSchool Students’ Internet Addiction and Perceived Social Support from Family. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 5(3), 527‒542. http://dx.doi. org/10.15805/addicta.2018.5.3.0003
 • Kakabadse, A., Kakabadse, N., Bailey, S., ve Myers, A., (2009), ‘Techno addicts: young person addiction to technology’, Signel Press, [Online],
 • Kınık, Ö. (2015). Üniversite öğrencilerinin akademik erteleme davranışları ile fonsiyonel olmayan tutumları, depresyon düzeyleri ve benlik saygıları arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kim, K.R. & Seo, E.H. (2015). The relationship between procrastination and academic performance: a meta-analysis. Personality and Individual Differences. s. 82, 26-33.
 • Klassen, Robert M., Ang, Rebecca P., Chong, Wan H., Krawchuk, Lindsey L., Huan, Vivien S., Isabella, Y.F., Wong ve Lay See Yeo. (2010). Academic procrastination in two settings: motivation correlates, behavioral patterns, and negative ımpact of procrastination in canada and singapore. Applied Psychology: An International Revıew, 59 (3), 361–379
 • Kwon, Jung–Hye. (2011). Toward the prevention of adolescent ınternet addiction. ınternet addiction: a handbook and guide to evaluation and treatment. ed. Kimberly S. Young, Cristiano Nabuco De Abreu. New Jersey: Wiley, 223-244.
 • Leung, L. (2007). Stressful life events, motives for Internet use, and social support among digital kids. Cyberpsychology & Behavior, 10(2), 204‐214.
 • Liu, T. C., Desai, R. A., Krishnan‐Sarin, S., Cavallo, D. A., ve Potenza, M. N. (2011). Problematic internet use and health in adolescents: data from a high school survey in connecticut. Journal of Clinical Psychiatry, 72(6), 836‐845.
 • Livingstone, S. ve Haddon, L. (2008). Risky experiences for children online: charting european research on children and the ınternet, Children and Society 22(4), 314-23
 • Liberatore, K. A., Rosario, K., Colon‐De Marti, L. N., ve Martinez, K. G. (2011). Prevalence of internet addiction in latino adolescents with psychiatric diagnosis. CyberPsychology, Behavior and Social Networking, 14(6), 399‐402.
 • Murathan, T. (2018). Identification of internet usage and dependency level of physical education and sport teaching students. International Education Studies, 11(11), 14.
 • Müller, K. W., Ammerschläger, M., Freisleder, F. J., Beutel, M. E., ve Wölfling, K. (2012). Addictive internet use as a comorbid disorder among clients of an adolescent psychiatry ‐ prevalence and psychopathological symptoms. Zeitschrift für Kinder‐ und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 40(5), 331‐339.
 • Ocak, M. A. (2012). Türkiye’de internet kullanım trendleri. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, https://www.tbmm.gov.tr/arastirma_komisyonlari/bilisim_internet/docs/sunumlar/23_05%20-%20Mutlu%20Cocuklar%20Dernegi.pdf adresinden 20.10.2018 tarihinde alınmıştır.
 • Odacı, H. ve Berber Çelik, Ç. (2012). Relationship between university students’ problematic ınterent use and their academic self efficacy, Academic Procrastination and Aating Attitudes. Education Sciences. 7(1), 389-403.
 • Oran, S. (2016). Anadolu lisesi öğrencilerinde akademik erteleme davranışının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Mersin
 • Park, S. K., Kim, J. Y., ve Cho, C. B. (2008). Prevalence of Internet Addiction and Correlates with Family Factors Among South Korean Adolescents. Adolescence, 43(172), 895‐909.
 • Paul, J.A, Baker, H.M. ve Cochran, J.D. (2012). Effect of online social networking on student academic performance. Computers in Human Behavior, 28, 2117–2127.
 • Pınar Bölüktaş, R., Özer, Z. ve Yıldırım, D. (2019). Web tabanlı eğitimin sağlık alanında kullanılabilirliği, Journal of International Management and Social Researches, 6(11), 198-207.
 • Rabin, Laura A., Fogel Joshua, ve Nutter-Upham, Katherine E. (2011). Academic procrastination in college students: the role of self-reported executive function. Journal of Clinical and Experiımetal Neuropsychology, 33(3), 344–357.
 • Ritchel, M. (2003). ‘The lure of data: Is it addictive?’. New York Times, http://www.nytimes.com/2003/07/06/business/the-lure-of-data-isit-addictive.html adresinden 19.10.2018 tarihinde alınmıştır.
 • Seferoğlu, S.S. ve Yıldız, H. (2013). Dijital çağın çocukları: ilköğretim öğrencilerinin facebook kullanımları ve internet bağımlılıkları üzerine bir araştırma. İletişim ve Diplomasi, 2, 31-48.
 • Seo Hocası. (2019) Google, 2017’de en çok aranan terimleri açıkladı!, https://www.seohocasi.com/google-2017de-en-cok-aranan-terimleri-acikladi/ adresinden 19.02.2019 tarihinde alınmıştır.
 • Sirois, Fuschia M. (2016). Conceptualizing the relations of procrastination to health and well-being. Procrastination, Health and Wellbeing. ed. Fuschia M. Sirois, Timothy A. Pychyl. Academic Press. 3-20.
 • Solomon, Laura J., Esther D. Rothblum. (1984). Academic procrastination: frequency and cognitive-behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology. 31(4), 503.
 • Steel, P., Brothen, T. & Wambach, C. (2001). Procrastination and personality, performance, and mood. Personality and individual differences. 30(1), 95-106.
 • Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK]. (2017). Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması, http://www.tuik.gov.tr/HbPrint.do?id=24862 adresinden 19.10.2018 tarihinde alınmıştır.
 • Uzun A.E. (2016). Farklı liselere devam eden ergenlerin facebook bağlanma stratejileri ve akademik erteleme davranışları arasındaki ilişkin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
 • Uzun, A.M., Ünal, E., ve Tokel, S.T. (2014). Exploring internet addiction, academic procrastination and general procrastination among pre-service ICT teachers. Mevlana International Journal Of Education. 4(1): 189-201.
 • Yiğit ve Dilmaç (2011). Ortaöğretimde öğrencilerinin sahip oldukları insani değerler ile akademik erteleme davranışlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31, 159-178.
 • Young, K. (1999). Internet addiction: symptoms, evaluation and treatment. In L. V. T. L. Jackson (Ed.), Innovations in clinical practice. Sarasota, FL: Professional Resource Press.
 • Young, K. S. (1996). "Psychology of computer use: XL. addictive use of the internet: a case that breaks the stereotype." Psychological Reports 79(3), 899-902.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kürşat YURDAKOŞ Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
Cumhuriyet Üniversitesi, Yıldızeli Meslek Yüksekokulu
0000-0002-1473-5513
Türkiye


Enes BİÇER>
Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 16, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Yurdakoş, K. & Biçer, E. (2019). İnternet Bağımlılık Düzeyinin Akademik Ertelemeye Etkisi: Sağlık Yönetimi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma . Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 16 (1) , 243-278 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyuefd/issue/50700/660852