Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenen Hayat Bilgisi Programı Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt 17, Sayı 1, 54 - 78, 25.12.2020
https://doi.org/10.33711/yyuefd.671854

Öz

Değişim, bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü olup, yaşamın kaçınılmaz parçalarından biridir. Değişimin bir doğrultusu olmadığında ileriye dönük ya da geriye dönük olabilir. Hayatın her alanında olduğu gibi, eğitimde de değişim kaçınılmaz olup, bu değişimden etkilenenlerden biri de Hayat Bilgisi Öğretim Programıdır. Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerinin 2017 yılında düzenlenen Hayat Bilgisi Öğretim Programına yönelik görüşlerini belirlemektir. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması olarak yürütülmüştür. Çalışmada Kartopu örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma, 38 Öğretmen ile yürütülmüştür. Veri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler, içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Araştırmanın sonunda, program çerçevesinde hazırlanan ders kitabındaki örneklerin günlük yaşamla benzeşmediği, programdaki kazanımların bazılarının soyut olduğu, bu kazanımların gerçek yaşama aktarımı zor olduğu öğretmenler tarafından belirtilen görüşlerdendir. Ayrıca, yenilenen bu programın köy çocuklarına uygun olarak düzenlenmediği belirtilmiş ve öğretmenler tarafından programın içeriğine yönelik öneriler ortaya koyulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre bazı önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

  • Baykan, A.K., Ercan, U., & Erdogan, M. (2011). Barriers and needs regarding the ımplementation of new measurement and evaluation techniques; A review of research between 2005 and 2010. An oral presentation on First International Conference on Curriculum and Instruction[Tam Metin], 05-08 October, Anadolu University, Eskişehir. Demirkol, M. (2010). İlköğretim okullarında öğretmenlere yönelik okul temelli hizmet içi eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 188, 158-173. Fitcher, J. (2001). Sosyoloji Nedir?. Atilla Kitabevi. (Çev. Nilgün ÇELEBİ). Ankara. Karkmaz, İ. (2008). Yeni ilköğretim birinci sınıf programının öğretmenler tarafından değerlendirilmesi. Education 192 (2).8-17. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2005). İlköğretim 1-5. sınıf programları tanıtım el kitabı. Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi. Ankara. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2009). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretim Programları. Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı. Ankara. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2017). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretim Programları. Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı. Ankara. Ornstein, A. C.,& Hunkins, F. P. (1998). Curriculum: Foundations, principles, and issues. Allyn and Backon.Boston. Özdemir, S. M. (2009). Eğitimde program değerlendirme ve Türkiye’de eğitim programlarını değerlendirme çalışmalarının incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 126-149. Tezcan, M. (1984). Sosyal ve Kültürel Değişme. Ankara Üniversitesi Basımevi. Ankara. Turan, M. (2006). Yeni ilköğretim programları. Gürol, M. (Ed.). Öğretimde planlama ve değerlendirme. (4. baskı). Akış Yayıncılık. Ankara. Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2004). Spss uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Detay Yayıncılık. Ankara. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011).Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8.Baskı), Seçkin, Ankara.

Investigation of Classroom Teachers' Views on the Renewed Life Science Program

Yıl 2020, Cilt 17, Sayı 1, 54 - 78, 25.12.2020
https://doi.org/10.33711/yyuefd.671854

Öz

Change is the whole of changes in a time frame and is an inevitable part of life. It may be forward-looking or backward when there is no direction of change. As in all areas of life, change in education is inevitable. One of those who have changed as in every field of life is the Life Science Teaching Program. The aim of this study is to determine the opinions of the classroom teachers about the Life Science Curriculum that was changed in 2017. The study was carried out as a case study which is one of the qualitative research methods. Snowball sampling method was used in the study. The study was conducted with 38 teachers. The semi-structured interview form developed by the researcher was used to collect data. The data were analyzed by content analysis. At the end of the study, it is stated by the teachers that the examples in the textbook prepared in the framework of the program are not similar to daily life, and some of the achievements in the program are abstract, and these gains are difficult to transfer to real life. Furthermore, it was stated that this renewed program was not designed for the children of the village and the suggestions were given by the teachers regarding the content of the program. Some suggestions were made according to the results of the research.

Kaynakça

  • Baykan, A.K., Ercan, U., & Erdogan, M. (2011). Barriers and needs regarding the ımplementation of new measurement and evaluation techniques; A review of research between 2005 and 2010. An oral presentation on First International Conference on Curriculum and Instruction[Tam Metin], 05-08 October, Anadolu University, Eskişehir. Demirkol, M. (2010). İlköğretim okullarında öğretmenlere yönelik okul temelli hizmet içi eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 188, 158-173. Fitcher, J. (2001). Sosyoloji Nedir?. Atilla Kitabevi. (Çev. Nilgün ÇELEBİ). Ankara. Karkmaz, İ. (2008). Yeni ilköğretim birinci sınıf programının öğretmenler tarafından değerlendirilmesi. Education 192 (2).8-17. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2005). İlköğretim 1-5. sınıf programları tanıtım el kitabı. Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi. Ankara. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2009). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretim Programları. Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı. Ankara. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2017). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretim Programları. Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı. Ankara. Ornstein, A. C.,& Hunkins, F. P. (1998). Curriculum: Foundations, principles, and issues. Allyn and Backon.Boston. Özdemir, S. M. (2009). Eğitimde program değerlendirme ve Türkiye’de eğitim programlarını değerlendirme çalışmalarının incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 126-149. Tezcan, M. (1984). Sosyal ve Kültürel Değişme. Ankara Üniversitesi Basımevi. Ankara. Turan, M. (2006). Yeni ilköğretim programları. Gürol, M. (Ed.). Öğretimde planlama ve değerlendirme. (4. baskı). Akış Yayıncılık. Ankara. Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2004). Spss uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Detay Yayıncılık. Ankara. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011).Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8.Baskı), Seçkin, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Taner ALTUN>
Trabzon Üniversitesi
0000-0001-9946-7257
Türkiye


Tekin GÜLER>
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4300-2228
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 17, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Altun, T. & Güler, T. (2020). Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenen Hayat Bilgisi Programı Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi . Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 17 (1) , 54-78 . DOI: 10.33711/yyuefd.671854