Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

3D Yazıcı Kalem Teknolojisinin Matematik Dersinde Uygulanmasından Yansımalar

Yıl 2021, Cilt 18, Sayı 1, 106 - 136, 15.07.2021
https://doi.org/10.33711/yyuefd.859507

Öz

Öğrencilerin, uzamsal akıl yürütmekte ve matematikteki katı cisimler konusundaki kavramları keşfetmekte sorunlar yaşadıkları birçok çalışmayla ortaya konulmuştur. Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı daha kavramsal etkili ve kalıcı öğrenmeyi sağlamak için, öğrenci merkezli yaklaşımı benimsemiştir. Yeni yaklaşımda matematik eğitimde materyallerin kullanımına daha büyük önem atfedilmiştir. Bu çalışma, 3D yazıcı kalemle uyumlu tasarlanan çalışma yaprağının katı cisimler konusunun öğrenimine etkisini araştırmak için gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, materyalin etkililiğini ortaya koymak için, özel durum çalışması kullanılmıştır. Veriler; gözlem, klinik mülakat, video kaydı, çalışma yaprakları, öğrencilerin ürettikleri materyallerden elde edilmiştir. Veriler içerik ve betimsel analizine tabi tutulmuştur. Araştırmada 10.sınıfta öğrenim görmekte olan 12 öğrenci yer almıştır. Sınıf içi uygulamada öğrencilere, katı cisimler konusu için, 3D yazıcı kalem ve 3D yazıcı kalemle uyumlu hazırlanmış çalışma yaprağı uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda, 3D yazıcı kalemle uyumlu çalışma yapraklarının eğitim-öğretimde kullanımının olumlu yönde etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışma yapraklarının ve 3D yazıcı kalemle oluşturulan materyallerin, öğrencilerin konuyu keşfetmesini ve kavramasını sağladığı görülmüştür. 3D yazıcı kalemin, geometri konuları başta olmak üzere, matematik konularının öğretiminde kullanılması önerilmektedir.

Kaynakça

 • Baki, A. (1996). Matematik öğretiminde bilgisayar her şey midir? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 135-143.
 • Burkaz, S. (2012). Fen ve teknoloji öğretiminde üç boyutlu modellerin yapılandırmacı öğrenme ortamında kullanımı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Rize.
 • Creswell, J. W. (2013). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. New York: Sage.
 • Gür, Y. (2017). 3 boyutlu masa üstü yazıcı ile matematiksel bir modelden gerçek bir nesnenin dijital üretimi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19(2), 237-245.
 • Gürbüz, R. (2006). Olasılık kavramlarıyla ilgili geliştirilen öğretim materyallerinin öğrencilerin kavramsal gelişimine etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 59-68.
 • Gündoğdu Alaylı, F. (2012). Geometride şekil oluşturma ve şekli parçalarına ayırma çalışmalarında ilköğretim 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin düşünme süreçlerinin incelenmesi ve bu süreçteki düzeylerinin belirlenmesi. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Hirstein, James J. (1981). The second national assessment in mathematics: area and volume. Mathematics Teacher. National Council of Teachers of Mathematics, 74(9), 704-708.
 • İbili, E. ve Şahin, S. (2013). Artırılmış gerçeklik ile interaktif 3d geometri kitabı yazılımın tasarımı ve geliştirilmesi: ARGE3D. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13, 1-8.
 • Kandemir, M. A. (2011). Modelleme etkinliklerinin öğrencilerin duyuşsal özelliklerine problem çözme ve teknolojiye ilişkin düşüncelerine etkisinin incelenmesi. Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Karaaslan, G. (2013). Geometri dersine yönelik dinamik geometri yazılımlarıyla hazırlanan etkinliklerin öğrencilerin akademik başarısı ve uzamsal yetenekleri bağlamında incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kılıç Ekici, Ö. (2012). Üç boyutlu yazıcı teknolojisi. Bilim ve Teknik Dergisi, 541, 24-29.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2009a). İlköğretim matematik dersi (1-5. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2009b). İlköğretim matematik dersi (6-8. sınıflar) öğretimi programı ve kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2018). Talim terbiye kurulu başkanlığı, 2018 tarihli ortaöğretim matematik dersi 9.,10.,11. ve 12. sınıflar öğretim programı. Ankara: MEB.
 • National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: NCTM.
 • Ormancı, Ü. ve Şaşmaz Ören, F. (2010). Çalışma yapraklarının yararları, sınırlılıkları ve kullanımına ilişkin sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri. International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 11(13), 326-337.
 • Özdemir, A. Ş. ve Sertsöz, T. (2006). Okuduğunu anlama davranıșının kazandırılmasının matematik başarısına etkisi. Eğitim Bilimleri Dergisi, 23(23), 237-257.
 • Özmen, H. (2004). Fen öğretiminde öğrenme teorileri ve teknoloji destekli yapılandırmacı (constructivist) öğrenme. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 100-111.
 • Taş, S. (2016). Geometrik cisimler konusunun öğretiminde geogebra kullanımının akademik başarıya etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Toptaş, V. (2008). Geometri öğretiminde sınıfta yapılan etkinlikler ile öğretme-öğrenme sürecinin incelenmesi. İlköğretim Online, 7(1), 91-110.
 • Tutak, T., Aydoğdu, M. ve Erşen, A. N. (2014). Materyal destekli matematik öğretiminin ortaokul 6. sınıf öğrenci başarısına ve tutumuna etkisi. Turkish Journal of Educational Studies, 1(3), 166-185.
 • Tutak, T., Kılıçarslan, S., Akgül, A., Güder, Y. ve İç, Ü. (2012). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının somut öğretim nesnesi kullanımına yönelik bilgi düzeylerinin belirlenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde Üniversitesi, 27-30.
 • Uslu, S. (2011). İlköğretim ıı. kademede fen ve teknoloji öğretiminde çalışma yapraklarının akademik başarı üzerine etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adıyaman.
 • Yılmaz, R. (2011). Matematiksel soyutlama ve genelleme süreçlerinde görselleştirme ve rolü. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sibel ÇOPUR Bu kişi benim
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Türkiye


Ali TÜRKDOĞAN> (Sorumlu Yazar)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
0000-0003-0216-5426
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 18, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Çopur, S. & Türkdoğan, A. (2021). 3D Yazıcı Kalem Teknolojisinin Matematik Dersinde Uygulanmasından Yansımalar . Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (1) , 106-136 . DOI: 10.33711/yyuefd.859507