Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Almış Olduğu Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinin Matematiksel Modellemeye Yönelik Görüşlerine Etkisi

Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 38, 128 - 138, 31.12.2020

Öz

Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte iletişim ve etkileşim küresel boyutta gerçekleşmekte ve ülkemizde de buna bağlı olarak birtakım değişimler yaşanmaktadır. Hayatın tüm alanlarında olduğu gibi eğitim-öğretim alanında ve dolaylı olarak matematik öğretim programlarında da değişiklikler ortaya çıkmıştır. Matematik öğretim programında yapılan değişikliklerle birlikte dikkat çeken unsurlardan birisi de matematiksel model ve modellemeye detaylı bir şekilde yer verilmesidir. Son yıllarda matematiksel model ve modellemeye ilişkin yapılan çalışma sayılarında da bir artış görülmektedir. Bu çalışmada ilköğretim matematik öğretmen adaylarının almış olduğu öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersinin matematiksel modellemeye yönelik görüşlerine etkisi incelenmiştir. Bu amaçla 2015-2016 eğitim-öğretim yılında kolay ulaşılabilir durum örneklemesi (Convenience Sampling)” örnekleme yöntemi ile Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören, öğretim teknolojileri dersini alan 50 kişi ile bu dersi almayan 50 kişi olmak üzere toplam 100 öğretmen adayına nitel araştırmanın amacına uygun olarak hazırlanmış mülakat (görüşme) formu uygulanmıştır. Görüşme formundan elde edilen verilerin analizi betimsel analiz ve içerik analizi yöntemlerinden faydalanılarak iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda öğretmen adaylarının matematiksel modellemeye ilişkin bilgi düzeylerinin yetersiz düzeyde olduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Akgün, L, Çiltaş, A, Deniz, D. ve Işık, A. (2013). İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Modelleme ile İlgili Farkındalıkları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(12): 1-34.
 • Aydın, H. (2008). İngiltere’de öğrenim gören öğrencilerin ve öğretmenlerin matematiksel modelleme kullanımına yönelik fenomenografik bir çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Blum, W. and Borromeo-Ferri, R. (2009). Mathematical Modelling: Can it be taught and learnt? Journal of Mathematical Modelling and Application, 1 (1): 45-58.
 • Blum, W. and Leib, P. (2007). Introduction. In W Blum, P L Galbraith, H W Henn and M Niss (Eds.), Modelling and applications in mathematics education: 14th ICMI Study (pp.1-32). New York: Springer.
 • Bozkurt, A. ve Polat, M. (2011). Sayma pullarıyla modellemenin tam sayılar konusunu öğrenmeye etkisi üzerine öğretmen görüşleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 787-801.
 • Doruk, B. K. (2010). Matematiği Günlük Yaşama Transfer Etmede Matematiksel Modellemenin Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Eraslan, A. (2011). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının model oluşturma etkinlikleri ve bunların matematik öğrenimine etkisi hakkındaki görüşleri. İlköğretim Online, 10(1), 63-78.
 • Huang, C. H. (2012). Assessing the modelling competencies of engineering students. World Transactions on Engineering and Technology Education, 9(3), 172-177.
 • Kaf, Y. (2007). Matematikte model kullanımının 6. sınıf öğrencilerinin cebir erişilerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kaiser, G. (2005). Modelling and modelling competencies in school. In C. Haines, P. Galbraith, W. Blum, and S. Khan (Eds.), Mathematical modelling education, engineering and economics (pp. 110-119). Chichester: Horwood.
 • Kaiser, G. and Schwarz, B. (2006). A global survey of international perspectives on modelling in mathematics education. The International Journal on Mathematics Education, 38(3), 55-61.
 • Kawasaki, T., Moriya, S., Okabe, Y., and Maesako, T. (2012). The problems of mathematical modelling introduction on mathematics education in Japanese school. Journal of Mathematical Modelling and Application, 1(5), 50-58. Kertil, M. (2008). Matematik Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin Modelleme Sürecinde İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Lesh, R. A. and Doerr, H. (2003). Foundations of Model and Modeling Perspectives on Mathematics Teaching and Learning. Beyond Constructivism: Models and Modeling Perspectives on Mathematics Problem Solving, Learning, and Teaching, Lesh R A and Doerr H (Eds.), 1st edition, Lawrance Erlbaum Associates, Mahwah, NJ, 3-33.
 • Özer, K. Ö. (2008). Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Yapabilme Becerilerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Sriraman, B. (2005). A global survey of international perspectives on modeling in mathematics education. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, 38 (3): 302-310.
 • Taşova, H. İ. ve Delice, A. (2011). Modelleme etkinliği sürecine düşünme yapılarının etkisi; kaset problemi, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Research Article
Yazarlar

Mustafa AYDOĞDU (Sorumlu Yazar)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Tayfun TUTAK
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Özge ELİDAR Bu kişi benim
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 6 Ekim 2020
Kabul Tarihi 10 Kasım 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 38

Kaynak Göster

APA Aydoğdu, M. , Tutak, T. & Elidar, Ö. (2020). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Almış Olduğu Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinin Matematiksel Modellemeye Yönelik Görüşlerine Etkisi . Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi , 1 (38) , 128-138 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/zgefd/issue/59347/806527