Cilt: 35 - Sayı: 3, 1.04.2004

Yıl: 2004

Makaleler

Araştırma Makalesi

1. Benign nedenlerle yapılan histerektomi öncesi probe küretaj, kolposkopi, histeroskopi ve endoservikal küretajın tanısal değeri

2. Preterm doğum eyleminde maternal serum AFP ve hCG düzeyleri

3. Tibolonun transdermal östradiol tedavisiyle yükselmiş serum lipoprotein (a) düzeylerine etkisi

4. Postmenopozal smearlerin servikal intraepiteliyal neoplazi yönünden değerlendirilmesi

5. Gebelikte mitral kapak replasmanı: Olgu sunumu

6. Primer tubal adenokarsinom: 3 olgu sunumu

8. Kliniğimizde izlenen kabakulak meningoensefalitli olguların değerlendirilmesi

9. Yenidoğan konvülsiyonlarının değerlendirilmesi

10. Kontrolsüz D vitamini kullanımı ile oluşan iatrojenik hiperkalsemi: Olgu sunumu

11. Hepatit A geçiren hastada akut ürtiker ve Guillain-Barre like sendromun birlikteliği