PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Evaluation of women in preconceptional period

Yıl 2005, Cilt 36, Sayı 2, 65 - 71, 01.03.2005

Öz

Objective: In this study, we analysed demographic properties and behaviours of women who desire to have a child devoted to possible healthcare risks and healthy pregnancy. Materials and Methods: Our research model was constituted of women desiring to have a child between March-April 2004 during home care visits in Kartal region in İstanbul. A representative sample of 142 women who desiring to become pregnant in 3 months and who accepted to participate to our study were questioned also in this period. In this definitive and analytical study, we used the scale of nursing outcome classification in preconceptional period (NOC) and the case defining form as data collecting tools. Our aim was to mesure information and behaviour levels of women about healthy pregnancy. We profited by SPSS programme to evaluate our research data. Results: When we analysed women about risks in preconceptional period; we found that 24.72% was risky about reproductivity 16.9% about systemic diseases and 18% about smoking. We also found that 45.3% got over measles, mumps or chicken pox at least and 90% knew nothing about laboratory examination in preconceptional period. Conclusion: Preconceptional consultancy procures effective solutions at the right time and also an ideal education environment with its content about pregnancy planning. It. determines risks and strategies for mother, fetus and pregnant populations. In this way, economic morbidity decreases and medical treatment becomes easier taking necessary precautions at the right time.

Kaynakça

 • 1.Taysi K Konsepsiyon Öncesi Danışma, in: Kişnişçi HA., Gökşin E, Durukan T, ark. Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. 1. Baskı. Ankara: Melisa Matbaacılık, 1996: 497-505
 • 2.Cunninnhom GF, GantNF, Leveno KJ, Gilstrap LC, Hauth J, Wenstrom KD. Williams Obstetrics, preconseptional counseling. North America: 2001: 203-220
 • 3.Pickard BM. Preconception care. J Obstet Gynaecol 1984; Jan; 4(Suppl 1): 34-43
 • 4.Durakan T, Prekonsepsiyonel Dönemde Danışmanlık., IX. Ulusal Perinotoloji Kongresi, Ankara, 26-30 Ekim 2003 5.Shah D, Shroff S, Sheth S. Reproductive and sexual healht and safe motherhood in the developing word. Eur J Contracept Reprod Health Care 1999: 4.4:217-28 6.Türkiye Nüfus Araştırmaları 2003 Sonuçları
 • Ön raporu. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. 2004 7.Czeizel AE. Ten years of experience in periconceptional care. Eur j Obstet Gynecol Reprod Biol 1999 May;84(1):43-9 8.Allaire AD, Cefalo RC. Preconceptional health care model. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1998 ı (NOC) Jun;78(2):163-8
 • 9.Czeizel AE, Dobo M, Dudas I, Gasztonyi Z, Lantos I. The hungarian periconceptional service as a model for community genetics. Community Genet 1998;1(4):252-9
 • 10.Guttler F, Lou H, Andresen J, Kok K, Mikkelsen I, Nielsen KB, Nielsen JB Cognitive development in offspring of untreated and preconceptionally treated maternal phenylketonuria. Inherit Metab Dis 1990;13(4):665-71
 • 11.Dimperio D. Preconceptional nutrition. J Pediatr Perinat Nutr 1990;2(2):65-78 12.Cefalo RC, Bowes WA Jr, Moos MK
 • Preconception care: a means of prevention
 • Baillieres Clin Obstet Gynaecol 1995 Sep;9(3):403-16 13.Garcia-Patterson A, Corcoy R, Rigla M, Caballero A, Adelantado JM, Altirriba O, de Leiva A. Does preconceptional counselling in diabetic women influence perinatal outcome? Ann 1st Super Sanita 1997;33(3):333-6
 • 14.Weerd S, Thomas CM, Kuster JE, Cikot RJ, Steegers EA.Variation of serum and urine cotinine in passive and active smokers and applicability in preconceptional smoking cessation counseling
 • Environ Res 2002 Oct;90(2):119-24
 • 15.Moos MK. Preconceptional health promotion: a health education opportunity for all women
 • Women Health 1989;15(3):55-68
 • 16.Johnson M., Maaş M., Moorhead S. Nursing Outcomes Clasisification (NOC) Mosby, St Louis, 2000: 285-2286 17.Arslan H. Diabet ve Gebelik. In: Erdoğan S
 • Diabet Hemşireliği. 1. Baskı. İstanbul: Yüce Reklam/Yayım/Dağıtım, 2002: 97-103 18.Aalfs C, Mollema E, Oort F, De Haes J, Leschot N, Smets E. Genetic counseling for familial conditions during pregnancy: an analysis of patient characteristics. Clin Genet 2004 Aug;66(2):112- 121 19.Jones TB, Johnson MP, Drugan A, Evans MI
 • Preconceptional planning. Obstet Gynecol Clin North Am 1990 Dec;17(4):801 -15
 • 20.Pernoll ML. Gebelik sırasındaki tıbbı ve cerrahi hastalıklar. Çvr: Polat D. Obstetrik ve Jinekoloji
 • Ankara: Palme Yayıncılık, 2002:423-483 21.Akın A. Üremeye ilişkin haklar ve üreme sağlığı
 • Dünya Nüfus ve Kalkınma Konferansı Rapor (özet)
 • Ankara: T. C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü 1994: 9-15
 • 22.Baykal T, Hüner G, Şarbat G, Demirkol M
 • Doğumsal metabolik hastalıklar: selektif tarama
 • İst. Tıp. Mecmuası 1998: 61-63 23.Taşkın L Riskli doğum eylemi. Doğum ve Kadm Hastalıkları Hemşireliği. Ankara: Sistem Ofset, 2002: 261-299 24.Dinç A. 1996-1997 halk sağlığı uygulamalarında gebelikte görülen risk faktörlerinin saptanması
 • Şişli Etfal Hastanesi Hemşirelik Dergisi 1998:1 (5): 39-45 25.Cunninnhom GF, Gant NF, Leveno KJ, Gilstrap LC, Hauth J, Wenstrom KD. Williams Obstetrics, Medical and Surgical Complications in Pregnancy, North America, 2001: 1141-1515 26.Türkiye'de Çocuk ve Kadınların Durumu Raporu, TC. Hükümeti-UNİCEF2001-2005 İşbirliği Programı, 2000

Prekonsepsiyonel dönemdeki kadınların değerlendirilmesi

Yıl 2005, Cilt 36, Sayı 2, 65 - 71, 01.03.2005

Öz

Amaç: Bu çalışma, gebe kalmayı düşünen kadınların, demografik özelliklerinin, sosyal -sağlık açısından taşıdıkları risklerin belirlenmesi ve sağlıklı-güvenli gebeliklerin elde edilmesine yönelik bilgi düzeylerinin saptanması amacıyla planlandı. Gereç ve Yöntem: Araştırma evrenini, Mart-Nisan 2004 tarihleri arası İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kartal Bölgesi Evde Bakım ziyaretleri esnasında gebe kalmayı düşünen, örneklemini ise 3 ay içinde gebe kalmak isteyen ve çalışmaya katılmayı kabul eden 142 kadın oluşturdu. Tanımlayıcı ve analitik tipteki çalışmanın veri toplama araçları olarak, prekonsepsiyonel dönem hemşirelik sonuçları sınıflandırma skalası (NOC) ve vaka tamlama formu kullanıldı. Çalışma verilerinin değer¬lendirilmesinde SPSS paket programından yararlanıldı. Bulgular: Prekonsepsiyonel dönemdeki kadınlar taşıdıkları riskler açısından incelendiğinde, % 24.72'sinin reprodüktif, % 16.9'unun sistematik hastalıklar, %18'ininde sigara kullanımı açısından risk taşıdığı saptandı. % 45.3'ünün kızamık-suçiceği-kabakıdak enfeksiyonlarından en az birini geçirdiği, %80'inin prekonsepsiyonel dönemdeki laboratuar testleri haldandu bilgi sahibi olmadığı belirlendi. Sonuç: Prekonsepsiyonel danışmanlık, riskli çiftlere zamanında ve daha etkili çözümler sağlamakla birlikte, gebeliğin planlanmasının getirdiği avantajla da kadınlara ideal bir eğitim ortamı oluşturur. Anne, fetüs ve gebe popülasyonları için risk ve stratejiler belirlenerek, gerekli önlemler zamanında alınacağından tedavi kolaylaşır ve ekonomik kayıplar azalır.

Kaynakça

 • 1.Taysi K Konsepsiyon Öncesi Danışma, in: Kişnişçi HA., Gökşin E, Durukan T, ark. Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. 1. Baskı. Ankara: Melisa Matbaacılık, 1996: 497-505
 • 2.Cunninnhom GF, GantNF, Leveno KJ, Gilstrap LC, Hauth J, Wenstrom KD. Williams Obstetrics, preconseptional counseling. North America: 2001: 203-220
 • 3.Pickard BM. Preconception care. J Obstet Gynaecol 1984; Jan; 4(Suppl 1): 34-43
 • 4.Durakan T, Prekonsepsiyonel Dönemde Danışmanlık., IX. Ulusal Perinotoloji Kongresi, Ankara, 26-30 Ekim 2003 5.Shah D, Shroff S, Sheth S. Reproductive and sexual healht and safe motherhood in the developing word. Eur J Contracept Reprod Health Care 1999: 4.4:217-28 6.Türkiye Nüfus Araştırmaları 2003 Sonuçları
 • Ön raporu. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. 2004 7.Czeizel AE. Ten years of experience in periconceptional care. Eur j Obstet Gynecol Reprod Biol 1999 May;84(1):43-9 8.Allaire AD, Cefalo RC. Preconceptional health care model. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1998 ı (NOC) Jun;78(2):163-8
 • 9.Czeizel AE, Dobo M, Dudas I, Gasztonyi Z, Lantos I. The hungarian periconceptional service as a model for community genetics. Community Genet 1998;1(4):252-9
 • 10.Guttler F, Lou H, Andresen J, Kok K, Mikkelsen I, Nielsen KB, Nielsen JB Cognitive development in offspring of untreated and preconceptionally treated maternal phenylketonuria. Inherit Metab Dis 1990;13(4):665-71
 • 11.Dimperio D. Preconceptional nutrition. J Pediatr Perinat Nutr 1990;2(2):65-78 12.Cefalo RC, Bowes WA Jr, Moos MK
 • Preconception care: a means of prevention
 • Baillieres Clin Obstet Gynaecol 1995 Sep;9(3):403-16 13.Garcia-Patterson A, Corcoy R, Rigla M, Caballero A, Adelantado JM, Altirriba O, de Leiva A. Does preconceptional counselling in diabetic women influence perinatal outcome? Ann 1st Super Sanita 1997;33(3):333-6
 • 14.Weerd S, Thomas CM, Kuster JE, Cikot RJ, Steegers EA.Variation of serum and urine cotinine in passive and active smokers and applicability in preconceptional smoking cessation counseling
 • Environ Res 2002 Oct;90(2):119-24
 • 15.Moos MK. Preconceptional health promotion: a health education opportunity for all women
 • Women Health 1989;15(3):55-68
 • 16.Johnson M., Maaş M., Moorhead S. Nursing Outcomes Clasisification (NOC) Mosby, St Louis, 2000: 285-2286 17.Arslan H. Diabet ve Gebelik. In: Erdoğan S
 • Diabet Hemşireliği. 1. Baskı. İstanbul: Yüce Reklam/Yayım/Dağıtım, 2002: 97-103 18.Aalfs C, Mollema E, Oort F, De Haes J, Leschot N, Smets E. Genetic counseling for familial conditions during pregnancy: an analysis of patient characteristics. Clin Genet 2004 Aug;66(2):112- 121 19.Jones TB, Johnson MP, Drugan A, Evans MI
 • Preconceptional planning. Obstet Gynecol Clin North Am 1990 Dec;17(4):801 -15
 • 20.Pernoll ML. Gebelik sırasındaki tıbbı ve cerrahi hastalıklar. Çvr: Polat D. Obstetrik ve Jinekoloji
 • Ankara: Palme Yayıncılık, 2002:423-483 21.Akın A. Üremeye ilişkin haklar ve üreme sağlığı
 • Dünya Nüfus ve Kalkınma Konferansı Rapor (özet)
 • Ankara: T. C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü 1994: 9-15
 • 22.Baykal T, Hüner G, Şarbat G, Demirkol M
 • Doğumsal metabolik hastalıklar: selektif tarama
 • İst. Tıp. Mecmuası 1998: 61-63 23.Taşkın L Riskli doğum eylemi. Doğum ve Kadm Hastalıkları Hemşireliği. Ankara: Sistem Ofset, 2002: 261-299 24.Dinç A. 1996-1997 halk sağlığı uygulamalarında gebelikte görülen risk faktörlerinin saptanması
 • Şişli Etfal Hastanesi Hemşirelik Dergisi 1998:1 (5): 39-45 25.Cunninnhom GF, Gant NF, Leveno KJ, Gilstrap LC, Hauth J, Wenstrom KD. Williams Obstetrics, Medical and Surgical Complications in Pregnancy, North America, 2001: 1141-1515 26.Türkiye'de Çocuk ve Kadınların Durumu Raporu, TC. Hükümeti-UNİCEF2001-2005 İşbirliği Programı, 2000

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hediye ARSLAN Bu kişi benim


Asibe ÖZKAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2005
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 36, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { zktipb236823, journal = {Zeynep Kamil Tıp Bülteni}, issn = {1300-7971}, eissn = {2148-4864}, address = {}, publisher = {Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH}, year = {2005}, volume = {36}, number = {2}, pages = {65 - 71}, doi = {10.16948/zktb.37465}, title = {Prekonsepsiyonel dönemdeki kadınların değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Arslan, Hediye and Özkan, Asibe} }
APA Arslan, H. & Özkan, A. (2005). Prekonsepsiyonel dönemdeki kadınların değerlendirilmesi . Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 36 (2) , 65-71 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/22055/236823
MLA Arslan, H. , Özkan, A. "Prekonsepsiyonel dönemdeki kadınların değerlendirilmesi" . Zeynep Kamil Tıp Bülteni 36 (2005 ): 65-71 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/22055/236823>
Chicago Arslan, H. , Özkan, A. "Prekonsepsiyonel dönemdeki kadınların değerlendirilmesi". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 36 (2005 ): 65-71
RIS TY - JOUR T1 - Prekonsepsiyonel dönemdeki kadınların değerlendirilmesi AU - HediyeArslan, AsibeÖzkan Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Zeynep Kamil Tıp Bülteni JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 71 VL - 36 IS - 2 SN - 1300-7971-2148-4864 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Zeynep Kamil Tıp Bülteni Prekonsepsiyonel dönemdeki kadınların değerlendirilmesi %A Hediye Arslan , Asibe Özkan %T Prekonsepsiyonel dönemdeki kadınların değerlendirilmesi %D 2005 %J Zeynep Kamil Tıp Bülteni %P 1300-7971-2148-4864 %V 36 %N 2 %R %U
ISNAD Arslan, Hediye , Özkan, Asibe . "Prekonsepsiyonel dönemdeki kadınların değerlendirilmesi". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 36 / 2 (Mart 2005): 65-71 .
AMA Arslan H. , Özkan A. Prekonsepsiyonel dönemdeki kadınların değerlendirilmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2005; 36(2): 65-71.
Vancouver Arslan H. , Özkan A. Prekonsepsiyonel dönemdeki kadınların değerlendirilmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2005; 36(2): 65-71.
IEEE H. Arslan ve A. Özkan , "Prekonsepsiyonel dönemdeki kadınların değerlendirilmesi", Zeynep Kamil Tıp Bülteni, c. 36, sayı. 2, ss. 65-71, Mar. 2005, doi:10.16948/zktb.37465