PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Distribution of gram negative microorganisms and their antibiotic resistance in urinary tract infections of children

Yıl 2010, Cilt 41, Sayı 3, 137 - 141, 01.04.2010

Öz

Distribution of gram negative microorganisms and their antibiotic resistance in urinary tract infections of children Objective: Distribution of Gram negative microorganisms isolated from urine samples of children who were followed-up in/outpatient clinics together with their antimicrobial susceptibilities were evaluated in this study. Material and Methods: Antimicrobial susceptibilities of the mostfrequently isolated Gram negative microorganisms and urinary pathogens (E.coli and Kpneumoniae) in our hospital during year 2010 were evaluated retrospectively. Bacteria identification was performed by conventional biochemical methods and VITEK 2 (bio Merieux, France), and antimicrobial susceptibilities were investigated by disc difussion method. Results were evaluated statistically by chi square tests. Findings: Of all 3337 urine samples, 570 bacteria were isolated. In outpatients, the most frequent isolates were E.coli (67%), Klebsiella spp. (12%) and Proteus spp. (9%), while E.coli (60%), Klebsiella spp. (12%) and Pseudomonas spp. (8%) were most common among inpatients. Resistance rates of E.coli for amoxillin-clavulonat (AMC) was 20%, for trimetoprim/sulfamethoxazole (SXT) 50%, for cefuroxime (CXM), cefotaxim (CTX) and cefixim (CFM) 26%, for piperacilin-tazobactam (TZP) 15% and for netilmycin (NET) 1%. Antibiotic resistance rates for AMC, CXM, CTX and NET were significantly high in Klebsiella strains (p 0.05). Results: E.coli and Klebsiella spp. are among the most commonly seen urinary pathogens in children referred to our hospital. Due to their resistance to betalactam/betalactamase inhibitors and cephalosporins, therapeutic failure may be seen in one fourth of the patients. Treatment failure of urinary tract infections in children may progress to chronic renal infections leading to renal failure. All health instituations should determine their own distribution of urinary pathogens and their resistance profile and empirical therapy protocol should be reviewed regularly.

Kaynakça

 • 1. Şahin İ, Öksüz Ş, Kaya D, Şencan İ, Gülcan A. Çocuk yaş grubunda servis ve poliklinik kökenli üropatojen Gram negatif çomakların antibiyotik duyarlılıkları. ANKEM Derg 2004; 18(2): 101-4
 • 2. Dönmez O. Çocuklarda idrar yolu infeksiyonları. Güncel Pediatri 2003; 1:50-8
 • 3. Şirin A, Emre S, Alpay H, Nayır A, Bilge I, Tanman F. Etiology of chronic renal failure in Turkish children. Pediatr Nephrol 1995; 9: 549-52
 • 4. Blondeau JM. Current issues in the management of urinary tract infections. Extended-release ciprofloxacin as a novel treatment option. Drugs 2004; 64(6): 611-28
 • 5. Clinical and Laboratory Standards Institute. 2008. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing; 17th informational supplement. CLSIM100-S18. p.98-101. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, PA
 • 6. Uyanık H, Hancı H, Yazgı H: Üriner sistem infeksiyonlarindan soyutlanan toplum kökenli Escherichia coli suşlarina fosfomisin trometamolün ve bazı antibiyotiklerin in-vitro etkinliği, ANKEM 2009; 23(4): 172-6
 • 7. Aydemir C, Aydemir H, Polat R, Pişkin İE, Kolsal E, Eldeş N, Pişkin N. Pediyatrik yaş grubunda üriner sistem infeksiyonlarına sebep olan üropatojenlerin dağılımının ve antimikrobiyal dirençlerinin değerlendirilmesi. Klimik Dergisi 2008; 21(3): 118-21
 • 8. Yüksel Salduz Zİ, Yiğit Ö. İdraryolu infeksiyonlu çocuklardan izole edilen bakterilerin antibiyotik duyarlılıkları. J Pediatr Infect 2010; 4: 138-42
 • 9. Yen CW, Chen DH. Urinary tract infection in children. J Microbiol Immunol Infect 1999; 32: 199-205
 • 10. Gündüz T, Tosun S, Demirel MM, Ertan P. Çocuklarda idrar yolu infeksiyonlarında antibiyotik direnci. Pamukkale Tıp Dergisi 2008; 1(2): 87-90
 • 11. Sharifian M, Karimi A, Tabatabaei SR, Anvaripour N. Microbial Sensitivity Pattern in Urinary Tract Infections in Children: A Single Center Experience of 1,177 Urine Cultures Jpn J Infect Dis 2006; 59: 380-2
 • 12. Aral M, Çıragil P, Ekerbiçer HÇ, Gül M, Çelik M. 0-5 yaş arası çocuklarda üriner sistem infeksiyonlarında izole edilen bakteriler ve izole edilen Gram negatif çomakların antibiyotik duyarlılıkları. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2004; 34: 229-32
 • 13. Çetin H, Öktem F, Örmeci AR, Yorgancıgil B, Yaylı G. Çocukluk Çağı İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Escherichia Coli Ve Antibiyotik Direnci. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2006; 13:12-6
 • 14. Sucu N, Aktoz-Boz G, Bayraktar Ö, Çaylan R, Aydın K, Koksal İ. Üropatojen Echerichia coli suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının yıllar içerisindeki değişimi. Klimik Dergisi 2004; 17: 128-31
 • 15. Hodson EM, Willis NS, Craig JC. Antibiotics for acute pyelonephritis in children. Cochrane Database Syst Rev 2007; 17(4): CD003772
 • 16. Kart Yaşar K, Pehlivanoğlu F, Şengöz G. Alternatif Tedavi Seçeneği Olarak Fosfomisinin Komplike Üriner Sistem İnfeksiyonlarindan İzole Edilen GSBL Pozitif Escherichia coli Suşlarina Etkinliği. ANKEM Derg 2011; 25(1): 12-6

Pediyatrik yaş grubunda idrar yolu infeksiyonlarında gram negatif mikroorganizmaların dağılımı ve antibiyotik direnci

Yıl 2010, Cilt 41, Sayı 3, 137 - 141, 01.04.2010

Öz

Amaç: Bu çalışmada, ayaktan ve yatarak izlenen çocuk hastalara ait idrar kültürlerinden izole edilen Gram negatif mikroorganizmaların dağılımı ve Escherichia coli ve Klebsiella spp. için antibiyotik duyarlılıkları irdelenmiştir. Materyal ve Metod: Hastanemizde 2010 yılı boyunca çocuk hastaların idrar kültüründen izole edilen mikroorganizmalar ve en sık izole edilen iki patojenin antibiyotik duyarlılıkları retrospektif olarak değerlendirildi. Bakteri identifikasyonu, konvansiyonel biyokimyasal yöntemler ve otomatize VİTEK 2 (bio Merieux, Fransa) cihazı ile antibiyotik duyarlılıkları ise disk dijuzyon yöntemiyle belirlendi. Sonuçlar, istatistiksel olarak, Ki-Kare testleriyle değerlendirildi. Bulgular: Toplam 3337 idrar örneğinden 570 bakteri izole edildi. En sık izole edilen suşlar sırasıyla poliklinik hastalarında E. coli (%67), Klebsiella spp. (%12) ve Proteus spp. (%9) iken, bu sıra yatan hastalarda E. coli (%60), Klebsiella spp. (%12) ve Pseudomonas spp. (%8) şeklindeydi. E.coli suşlarında direnç oranları amoksisilin-klavulanat (AMC) için % 20, trimetoprim sulfometaksazol (SXT) için % 50, sefuroksim (CXM), sefotaksim (CTX) ve sefiksim (CFM) için %26, piperasilin-tazobaktam (TZP) için %15 ve netilmisin (NET) için %1 idi. Klebsiella suşlarında AMC, CXM, CFM ve NET direnci anlamlı olarak yüksekti (p 0.05). Sonuçlar: Hastanemizde, çocuk hastalarda üriner sistem patojeni olan E.coli ve Klebsiella spp. suşlarında ampirik tedavide kullanılan beta laktamaz inhibitörlü ajanlar ve sefalosporinlere karşı saptanan direnç oranlarına göre, tedavi başlanan her dört hastadan birinde tedaviye yanıtsızlık olabilir. Pediatrik üriner sistem infeksiyonlarındaki tedavi başarısızlığı, böbrek yetmezliğiyle sonlanan kronik infeksiyonlara ilerleyebilir. Her sağlık kuruluşu, kendi üriner patojen dağılımı ve direnç profilini ortaya koymalı, ampirik tedavi protokolünü buna göre gözden geçirmelidir.

Kaynakça

 • 1. Şahin İ, Öksüz Ş, Kaya D, Şencan İ, Gülcan A. Çocuk yaş grubunda servis ve poliklinik kökenli üropatojen Gram negatif çomakların antibiyotik duyarlılıkları. ANKEM Derg 2004; 18(2): 101-4
 • 2. Dönmez O. Çocuklarda idrar yolu infeksiyonları. Güncel Pediatri 2003; 1:50-8
 • 3. Şirin A, Emre S, Alpay H, Nayır A, Bilge I, Tanman F. Etiology of chronic renal failure in Turkish children. Pediatr Nephrol 1995; 9: 549-52
 • 4. Blondeau JM. Current issues in the management of urinary tract infections. Extended-release ciprofloxacin as a novel treatment option. Drugs 2004; 64(6): 611-28
 • 5. Clinical and Laboratory Standards Institute. 2008. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing; 17th informational supplement. CLSIM100-S18. p.98-101. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, PA
 • 6. Uyanık H, Hancı H, Yazgı H: Üriner sistem infeksiyonlarindan soyutlanan toplum kökenli Escherichia coli suşlarina fosfomisin trometamolün ve bazı antibiyotiklerin in-vitro etkinliği, ANKEM 2009; 23(4): 172-6
 • 7. Aydemir C, Aydemir H, Polat R, Pişkin İE, Kolsal E, Eldeş N, Pişkin N. Pediyatrik yaş grubunda üriner sistem infeksiyonlarına sebep olan üropatojenlerin dağılımının ve antimikrobiyal dirençlerinin değerlendirilmesi. Klimik Dergisi 2008; 21(3): 118-21
 • 8. Yüksel Salduz Zİ, Yiğit Ö. İdraryolu infeksiyonlu çocuklardan izole edilen bakterilerin antibiyotik duyarlılıkları. J Pediatr Infect 2010; 4: 138-42
 • 9. Yen CW, Chen DH. Urinary tract infection in children. J Microbiol Immunol Infect 1999; 32: 199-205
 • 10. Gündüz T, Tosun S, Demirel MM, Ertan P. Çocuklarda idrar yolu infeksiyonlarında antibiyotik direnci. Pamukkale Tıp Dergisi 2008; 1(2): 87-90
 • 11. Sharifian M, Karimi A, Tabatabaei SR, Anvaripour N. Microbial Sensitivity Pattern in Urinary Tract Infections in Children: A Single Center Experience of 1,177 Urine Cultures Jpn J Infect Dis 2006; 59: 380-2
 • 12. Aral M, Çıragil P, Ekerbiçer HÇ, Gül M, Çelik M. 0-5 yaş arası çocuklarda üriner sistem infeksiyonlarında izole edilen bakteriler ve izole edilen Gram negatif çomakların antibiyotik duyarlılıkları. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2004; 34: 229-32
 • 13. Çetin H, Öktem F, Örmeci AR, Yorgancıgil B, Yaylı G. Çocukluk Çağı İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Escherichia Coli Ve Antibiyotik Direnci. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2006; 13:12-6
 • 14. Sucu N, Aktoz-Boz G, Bayraktar Ö, Çaylan R, Aydın K, Koksal İ. Üropatojen Echerichia coli suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının yıllar içerisindeki değişimi. Klimik Dergisi 2004; 17: 128-31
 • 15. Hodson EM, Willis NS, Craig JC. Antibiotics for acute pyelonephritis in children. Cochrane Database Syst Rev 2007; 17(4): CD003772
 • 16. Kart Yaşar K, Pehlivanoğlu F, Şengöz G. Alternatif Tedavi Seçeneği Olarak Fosfomisinin Komplike Üriner Sistem İnfeksiyonlarindan İzole Edilen GSBL Pozitif Escherichia coli Suşlarina Etkinliği. ANKEM Derg 2011; 25(1): 12-6

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kadriye Kart YAŞAR Bu kişi benim


Filiz PEHLİVANOĞLU Bu kişi benim


Gönül ŞENGÖZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2010
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 41, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @ { zktipb237010, journal = {Zeynep Kamil Tıp Bülteni}, issn = {1300-7971}, eissn = {2148-4864}, address = {}, publisher = {Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH}, year = {2010}, volume = {41}, number = {3}, pages = {137 - 141}, doi = {10.16948/zktb.38282}, title = {Pediyatrik yaş grubunda idrar yolu infeksiyonlarında gram negatif mikroorganizmaların dağılımı ve antibiyotik direnci}, key = {cite}, author = {Yaşar, Kadriye Kart and Pehlivanoğlu, Filiz and Şengöz, Gönül} }
APA Yaşar, K. K. , Pehlivanoğlu, F. & Şengöz, G. (2010). Pediyatrik yaş grubunda idrar yolu infeksiyonlarında gram negatif mikroorganizmaların dağılımı ve antibiyotik direnci . Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 41 (3) , 137-141 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/22076/237010
MLA Yaşar, K. K. , Pehlivanoğlu, F. , Şengöz, G. "Pediyatrik yaş grubunda idrar yolu infeksiyonlarında gram negatif mikroorganizmaların dağılımı ve antibiyotik direnci" . Zeynep Kamil Tıp Bülteni 41 (2010 ): 137-141 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/22076/237010>
Chicago Yaşar, K. K. , Pehlivanoğlu, F. , Şengöz, G. "Pediyatrik yaş grubunda idrar yolu infeksiyonlarında gram negatif mikroorganizmaların dağılımı ve antibiyotik direnci". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 41 (2010 ): 137-141
RIS TY - JOUR T1 - Pediyatrik yaş grubunda idrar yolu infeksiyonlarında gram negatif mikroorganizmaların dağılımı ve antibiyotik direnci AU - Kadriye KartYaşar, FilizPehlivanoğlu, GönülŞengöz Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Zeynep Kamil Tıp Bülteni JF - Journal JO - JOR SP - 137 EP - 141 VL - 41 IS - 3 SN - 1300-7971-2148-4864 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Zeynep Kamil Tıp Bülteni Pediyatrik yaş grubunda idrar yolu infeksiyonlarında gram negatif mikroorganizmaların dağılımı ve antibiyotik direnci %A Kadriye Kart Yaşar , Filiz Pehlivanoğlu , Gönül Şengöz %T Pediyatrik yaş grubunda idrar yolu infeksiyonlarında gram negatif mikroorganizmaların dağılımı ve antibiyotik direnci %D 2010 %J Zeynep Kamil Tıp Bülteni %P 1300-7971-2148-4864 %V 41 %N 3 %R %U
ISNAD Yaşar, Kadriye Kart , Pehlivanoğlu, Filiz , Şengöz, Gönül . "Pediyatrik yaş grubunda idrar yolu infeksiyonlarında gram negatif mikroorganizmaların dağılımı ve antibiyotik direnci". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 41 / 3 (Nisan 2010): 137-141 .
AMA Yaşar K. K. , Pehlivanoğlu F. , Şengöz G. Pediyatrik yaş grubunda idrar yolu infeksiyonlarında gram negatif mikroorganizmaların dağılımı ve antibiyotik direnci. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2010; 41(3): 137-141.
Vancouver Yaşar K. K. , Pehlivanoğlu F. , Şengöz G. Pediyatrik yaş grubunda idrar yolu infeksiyonlarında gram negatif mikroorganizmaların dağılımı ve antibiyotik direnci. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2010; 41(3): 137-141.
IEEE K. K. Yaşar , F. Pehlivanoğlu ve G. Şengöz , "Pediyatrik yaş grubunda idrar yolu infeksiyonlarında gram negatif mikroorganizmaların dağılımı ve antibiyotik direnci", Zeynep Kamil Tıp Bülteni, c. 41, sayı. 3, ss. 137-141, Nis. 2010, doi:10.16948/zktb.38282