Cilt: 41 - Sayı: 3, 01.04.2010

Yıl: 2010

Makaleler

1. Anteparum intrauterin fetal ölüm ile ilişkili risk faktörleri

2. Gebelik sırasında 50 gr glukoz tarama testi pozitif olan hastaların 100 gr oral glukoz tolerans testi sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi

3. Umblikal kord morfometrisi ile fetal ve maternal parametreler arasındaki ilişkinin araştırılması

6. İzole tubal torsiyon: Olgu sunumu

8. Laurence moon biedl sendromu: Olgu sunumu

9. Propiyonik asidemi tanısı konulan bir yenidoğan

10. Az rastlanılan karın ağrısı nedeni: Endometriozis