Year 2018, Volume 3, Issue 1, Pages 22 - 36 2018-06-27

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Yaşayan Demokrasi Ünitesinde Geçen Kavramların Anlaşılma Düzeyi

Fatih PALA [1]

182 1011

Bu çalışmanın amacı sosyal bilgilerde Yaşayan Demokrasi ünitesinde geçen ve öğrencilere kazandırılması hedeflenen kavramların ne ölçüde gerçekleştiğini ortaya koymaktır. Katılımcılar 2016-2017 eğitim öğretim yılında Erzurum merkez ilçede iki ortaokuldan 108, Narman ve Oltu ilçelerinden birer okuldan 98 olmak üzere toplam dört okuldan 206 yedinci sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Tarama modelinin kullanıldığı çalışmada temel veri toplama aracı olarak 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı (MEB, 2016) Yaşayan Demokrasi ünitesinde öğrencilere kazandırılması hedeflenen kavramların yer aldığı, öğrencilerin kavramların anlamlarını kısa yazılı cevaplar olarak verebilecekleri şekilde düzenlenmiş anket form kullanılmıştır. Öğrencilerin verdikleri cevaplar; kavramı doğru anlama, kavram yanılgısı ve cevapsız şeklinde tasnif edilmiş, yüzde ve frekans değerleri alınarak tablolar oluşturularak yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda 7. sınıf sosyal bilgiler “Yaşayan Demokrasi” ünitesinde geçen ve bu ünite ile öğrencilere kazandırılması gereken 32 kavramın öğrenciler tarafından doğru anlaşılma oranı ortalaması % 31,5, kavram yanılgısına düşen öğrencilerin ortalama oranı % 45,1 ve kavramların cevapsız bırakılma oranı ise %21,5’tir. Bu sonuçlara göre Yaşayan Demokrasi ünitesinde öğrencilere kazandırılması hedeflenen kavramların doğru anlaşılma oranı oldukça düşüktür.

Sosyal Bilgiler Yaşayan Demokrasi, Kavramlar
 • Akgün, İ., H. (2014). Sosyal Bilgiler Dersi 7. Sınıf Kültür Ve Miras Öğrenme Alanı Türk Tarihine Yolculuk Ünitesinde Geçen Kavramların Öğrenilme Düzeyi, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9(5) 105-116.
 • Akşit, İ., Dinç Erkan (2015), Sosyal Bilgiler Dersinde İskan Kavramının Öğretimi Üzerine Bir Eylem Araştırması. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 78-87.
 • Baki, A. (1999). Cebirle İlgili İşlem Yanılgılarının Değerlendirilmesi. III. Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. M.E.B. ÖYGM.
 • Bozkurt, O., Akın, S., Uşak, M., (2004). İlköğretim 6., 7. Ve 8. Sınıf Öğrencilerinin "Erozyon" Hakkındaki Ön Bilgilerinin ve Kavram Yanılgılarının Tespiti, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 ( 2), 277-285.
 • Doğanay, A. (2005). Öğretimde Kavram ve Genellemelerin Geliştirilmesi. C. Öztürk & D. Dilek (Edt.), Hayat bilgisi Ve Sosyal Bilgiler Öğretimi (s. 277-293). Ankara: Pegem Akademi.
 • Fidan, N. (1986). Okulda Öğrenme Ve Öğretme. Ankara: Kadıoğlu Matbaası
 • Gümüş, N. & Avcı, G. (2016). Altıncı Sınıflarda Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Coğrafi Kavramları Anlama Düzeyleri Ve Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi. The Determınatıon Of Students' Levels Of Understandıng Geographıcal Concepts And Geographıcal Mısconceptıons In Socıal Studıes Lesson In 6th Grades. International Journal of Social Science, 47, 191-206
 • Kıncal, Y., R. (2010), Bilimsel Araştırma Yöntemleri,İstanbul:Nobel Yayın Dağıtım.
 • Koçoğlu, E .(2013). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının, Okul Yöneticilerinde Olması Gereken Demokratik Tutum Ve Davranışlara İlişkin Görüşleri, Turkish Studies -International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8(6), s. 413-430.
 • Merey, Z.(2009). İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretiminde Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi, Sosyal Bilgiler Öğretimi. M. Safran (Edt.). Ankara: Pegem Akademi Yayınları. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2006). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 6. Sınıf Öğretim Programı Ve Kılavuzu. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Öztürk, C. (2007). Coğrafya: Gelişimi, İçeriği Eğitimi. S. Karabağ & S. Şahin (Edt.), Kuram ve Uygulamada Coğrafya Eğitimi (s. 1-51). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Yazıcı, H. & Samancı, O. (2003). İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Ders Konuları ile İlgili Bazı Kavramları Anlama Düzeyleri, Milli Eğitim Dergisi, 158.
 • Yel, S. (2006). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. Yapılandırmacı Bir Yaklaşım. C. Öztürk (Edt.), Ankara:Pegem A Yayıncılık.
 • Taşlı, İ. (2005). 4.-7. Sınıf Sosyal Bilgiler Programı Üniteleri İle İlgili Kavram Bulmacaları Örnekleri. Milli Eğitim Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, 166, 175-181.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Fatih PALA
Institution: Salih Zeki Dilek Ortaokulu
Country: Turkey


Bibtex @research article { turkegitimdergisi327472, journal = {Türkiye Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-1390}, address = {Ali Fuat ARICI}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {22 - 36}, doi = {}, title = {7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Yaşayan Demokrasi Ünitesinde Geçen Kavramların Anlaşılma Düzeyi}, key = {cite}, author = {PALA, Fatih} }
APA PALA, F . (2018). 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Yaşayan Demokrasi Ünitesinde Geçen Kavramların Anlaşılma Düzeyi. Türkiye Eğitim Dergisi, 3 (1), 22-36. Retrieved from http://dergipark.org.tr/turkegitimdergisi/issue/37897/327472
MLA PALA, F . "7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Yaşayan Demokrasi Ünitesinde Geçen Kavramların Anlaşılma Düzeyi". Türkiye Eğitim Dergisi 3 (2018): 22-36 <http://dergipark.org.tr/turkegitimdergisi/issue/37897/327472>
Chicago PALA, F . "7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Yaşayan Demokrasi Ünitesinde Geçen Kavramların Anlaşılma Düzeyi". Türkiye Eğitim Dergisi 3 (2018): 22-36
RIS TY - JOUR T1 - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Yaşayan Demokrasi Ünitesinde Geçen Kavramların Anlaşılma Düzeyi AU - Fatih PALA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Türkiye Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 22 EP - 36 VL - 3 IS - 1 SN - -2587-1390 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Türkiye Eğitim Dergisi 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Yaşayan Demokrasi Ünitesinde Geçen Kavramların Anlaşılma Düzeyi %A Fatih PALA %T 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Yaşayan Demokrasi Ünitesinde Geçen Kavramların Anlaşılma Düzeyi %D 2018 %J Türkiye Eğitim Dergisi %P -2587-1390 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD PALA, Fatih . "7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Yaşayan Demokrasi Ünitesinde Geçen Kavramların Anlaşılma Düzeyi". Türkiye Eğitim Dergisi 3 / 1 (June 2018): 22-36.